Головна

Художня біографія

  1. Антична художня культура
  2. Розділ III ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ
  3. Українська художня культура XIV-XVI ст.

Художня біографія - це специфічне міжродове жанрове утворення. Однією з найважливіших її жанрових рис є творче змалюння життєвого шляху конкретно-історичної особи, реалізоване на основі справжніх документів і подій свого часу з глибоким зануренням письменника в її духовність і внутрішній світ, соціальну та психологічну природу історичних діянь. Такий творчий підхід до документально-біографічної оповіді може й повинен здійснюватися в органічній єдності принципів наукового дослідження й художнього домислу, виходячи з об'єктивної логіки досліджених фактів і подій біографії героя. Реалізується художня біографія в найрізноманітніших жанрах: від оповідання до роману. Класиками документально-біографічної прози (художньої біографії) стали А. Моруа, І. Стоун, Р. Роллан, С. Цвейґ, Б. Франк, Е. Людвіґ, Д. Ліндсей, Ю. Тинянов, Б. Окуджава. В українській літературі помітне місце посідають художні біографії Шевченка («Петербурзька осінь» О. Ільченка, «Тарасові шляхи» О. Іваненко, «В степу безкраїм за Уралом» 3. Тулуб, «Син волі» В. Шевчука), Марка Вовчка («Марія» О. Іваненко), Лесі Українки («Дочка Прометея» M. Олійника), П. Тичини («Кларнети ніжності» П. Загребельного).

337 -


--- --~--- ~ ЛІТЕРАМ

1. Академические школы в русском лите
ратуроведении. Москва, 1975.

2. Античная басня. Москва, 1991.

3. Античные гимны. Москва, 1988.

4. Античные мыслители об искусстве. Москва,
1938.

5. Апушкин Я. Драматическое волшебство.
Москва, 1966.

6. Аполлинер Г. Предисловие к пьесе «Груди
Тиресия» // Театр. 1988. № 4.

7. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Москва,
1984. Т. 4.

8. Банк И. Нить времен. Ленинград, 1979.

9. Бараков В. С. Литературный портрет.
Ленинград, 1985.

10.Бахтин M. M. Литературно-критические
статьи. Москва, 1986.

11.Белецкий А. И. Избранные труды по теории
литературы. Москва, 1964.

12.Белинский В. Г. Собрание сочинений:
В 3 т. Москва, 1948.

13.Бентли Э. Жизнь драмы. Москва, 1978.

14.Білецький Ф. М. Жанри прозаїчних творів
// Українська мова і література в школі.
1965. № 9.

15.Борев Ю. Е. Метод в системе эстетики //
Вопросы литературы. 1961. № 2.

16.Брауде Л. Ю. К истории понятия «лите
ратурная сказка» // Известия АН СССР.
Серия литературы и языка. 1977. Т. 36.
№ 3.

17. Васильковский А. Т. Жанровые разновиднос
ти русской советской поэмы. Киев, 1979.

18.Возняк М. Історія української літератури:
У 2 кн. Львів, 1994.

19.Волькенштейн В. Драматургия. Москва,
1960.

20. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Москва,
1968-1971.

21. Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 7 т.
Москва/1986. Т. 6.

22. Голоеенченко Ф. М. Введение в литературо
ведение. Москва, 1964.

23. Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаевська Л. Ф.
Українська народна поетична творчість.
Київ, 1983.

24. Днепров В. Г. Черты романа XX века. Москва;
Ленинград, 1965.

- 338 -


/S. Домбровський В. Українська стилістика І ритміка: Українська поетика. Мюнхен, 1993.

26. Ершов Л. Ф. Сатирические жанры русской
советской литературы. Ленинград, 1977.

27. Журбіна Е. И. Теория и практика худо
жественно-публицистических жанров
(Очерк. Фельетон). Москва, 1969.

28. Каверин В., Новиков В. Новое зрение.
Москва, 1988.

29. Каган М. С. Морфология искусства. Ленин
град, 1972.

30. Кипнис В. Трагикомедия // Литературная
учеба. 1988. № 4.

31. Клим'юк Ю. Про естетичну природу притчі
// Слово і час. 1993. № 5.

32. Колесса Ф. М. Українська усна словесність.
Львів, 1938.

33. Костюк Г. Записники Володимира Вин-
ниченка // Винниченко В. Щоденник.
Едмондтон; Нью-Йорк, 1980. Т. 1.

34. Краткая литературная энциклопедия:
В 9 т. Москва, 1962-1978.

35. Крижаніеський С. Художні відкриття і
літературний процес. Київ, 1979.

36. Кузьмин А. И. Повесть как жанр литературы.
Москва, 1984.

37. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия.
Москва, 1953.

38. Литературные манифесты западноевро
пейских классицистов. Москва, 1980.

39. Литературные манифесты западноевро
пейских романтиков. Москва, 1980.

40. Лужановский А. В. Жанровая специфика
рассказа // Принципы анализа литератур
ного произведения. Москва, 1984.

41. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т.
Москва, 1991-1992.

42. Мотылева Т. Свободная форма // Вопросы
литературы. 1978. № 12.

43. Нестер 3. М. Поэтика памфлета. Киев,
1973.

44. Паршина Т. В. Фельетон // Русская речь.
1977. № 4.

45. Поспелов Г. Н. Лирика. Москва, 1976.

46. Прокопает Ф. De arte poetica. Могилев,
1786. Кн. 3.

47. Семенюк Г. Ф. Українська драматургія 20-х
років. Київ, 1993.

- 339 -


48. Словарь литературоведческих терминов
/ Под ред. Л. И. Тимофеева и С. В. Тура-
ева. Москва, 1974.

49. Стенник Ю. В. О специфике жанровой при
роды басни // Русская литература. 1980.
№ 4.

50. Теория литературы: Основные проблемы
в историческом освещении: В 3 т. Москва,
1962-1965.

51. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. Київ,
1977. Т. 8.

52. Українська літературна енциклопедія:
У 5 т. Київ, 1990. T. 2.

53. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. Київ,
1976-1986.

54. Фролова К. П. Цікаве літературознавство.
Київ, 1991.

55. Хализев В. Е. Понятие литературного рода
(к истории вопроса) // Вестник МГУ.
Серия IX. Филология. 1976. № 2.

56. Хализев Б. R Драма как род литературы.
Москва, 1986.

57. Чернец Л. В. Литературные жанры. Москва,
1982.

58. Шеллинг В. Философия искусства. Москва,
1966.

59. Шоу Б. Автобиографические заметки:
Статьи. Письма. Москва, 1989.

60. Энциклопедический словарь юного лите
ратуроведа. Москва, 1988.

61. Эпштейн М. Парадоксы новизны. Москва,
1988.

62. Hamburger K Die Logik der Dichtung. Stutt
gart, 1957.

63. Ruttkovfski W. Die literarischen Gattungen,
Reflexionen über eine monifizierte Funda
mentalpoetik. Bonn und München, 1968.

64. Wilson E. The theater Experience. New York,
1988.


О

û.
  53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Генезис і родові ознаки лірики | Проблеми класифікації типів ліричних творів | Жанровий поділ лірики | Генезис і родові ознаки драми | Жанри драматичного роду | ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ | Буколіка | Співомовки | Мемуари | Щоденники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати