Головна

Змістовий модуль 6. Бюджет. Бюджетна система

  1. DNS - система доменных имен
  2. I.2.3) Система римского права.
  3. II. Исходное фундаментальное представление: деятельность - система
  4. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  5. III. Понятие знака как органическая система
  6. JIT - это система, которая показывает наличие бесполезных трат,
  7. Pl.укріплення; оборонні споруди; система/засоби оборони

Мета вивчення теми: дослідити сутність, функції та призначення бюджету держави, розглянути бюджетну політику, бюджетний механізм та бюджетний процес, визначити доходи та видатки бюджету.


Рис. 7.2. Визначення бюджету в залежності від змісту

 
 


Рис. 7.3. Фактори, які впливають на формування бюджетуРис.7.4. фінансовий вплив державного бюджету на економіку


Рис. 7.5. Моделі перерозподілу ВВП

 
 


Рис. 7.6. Структура та складові державного бюджету


Рис. 7.7. Бюджетний механізмРис. 7.8. Бюджетна система України


Рис. 7.9. Бюджетний устрій


Таблиця 7.1

Принципи побудови бюджетної системи

Принцип Характеристика
Принцип єдності бюджетної системи України Полягає в тому, що в країні діють єдина правова база, єдина грошова система, єдине регулювання бюджетних відносин, єдина бюджетна класифікація, єдиний порядок виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Принцип збалансованості Повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.
Принцип самостійності Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади АРК та органів місцевого самоврядування.
Принцип повноти До складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Принцип обґрунтованості Бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету.
Принцип ефективності При складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути до досягнення запланованих цілей за умови залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату за використання визначеного бюджетом обсягу коштів
Принцип субсидіарності Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватись на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.
Принцип цільового використання бюджетних коштів Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями
Принцип справедливості та неупередженості Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Принцип публічності та прозорості Інформація про бюджет має бути оприлюднена.  
Принцип відповідальності учасників бедж. процесу Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.


Рис. 7.10. Зведений бюджет України

       
 
 
   
Рис. 7.11. Визначення державних доходів

 
 


Рис. 7.12. Джерела формування доходів Державного бюджету


Рис. 7.13. Регулювання доходів бюджетуРис. 7.14. Категорії областей (за економічним розвитком)


       
 
 
    
 
Рис. 7.16. Бюджетний процес

ГЛОСАРІЙ


Бюджет держави - центральна ланка фінансової системи суспільства. У фінансовій теорії бюджет розглядають з двох позицій: як економічну категорію та як матеріальне вираження цієї категорії.

Бюджетна експертиза - засіб аналізу кожного законопроекту, що вноситься на розгляд до Верховної Ради України з метою оцінки його впливу на доходи та видатки бюджетів та виконання Закону про Державний бюджет України.

Бюджетна класифікація - єдина міжнародна система функціональ-ного групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з наданням їм точних назв і порядкових номерів (статей), яка забезпечує можливість порівнювати бюджетну інформацію різних бюджетів, дає змогу визначити цілі використання бюджетних ресурсів, встановити завдання та курс бюджетної політики уряду.

Бюджетна політика - це сукупність державних заходів спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.

Бюджетна система - сукупність самостійних відокремлених взаємопов'язаних між собою ланок, у яких функціонують бюджетні відносини.

Бюджетна статистика - науково обґрунтована система аналізу здійснення основних напрямів політики уряду на основі використання певного переліку показників, квот та співвідношень.

Бюджетна стратегія - тривалий курс бюджетної політики, розрахований на перспективу, що передбачає вирішення глобальних завдань, визначених економічною стратегією.

Бюджетна тактика - форма реалізації бюджетної стратегії, комплекс адаптивних заходів впливу держави на стан функціонування конкретних бюджетних взаємовідносин з метою надання їм параметрів, визначених завданнями бюджетної стратегії.

Бюджетне нормування - встановлення бюджетних норм та нормативів, що використовуються як інструмент бюджетного регулювання доходів та видатків.

Бюджетне регулювання - діяльність органів законодавчої та виконавчої влади вищого рівня щодо розподілу та перерозподілу доходів та нормування видатків, які здійснюються з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.

Бюджетне резервування - планове відокремлення частки бюджетних коштів, призначене для фінансування передбачених видатків.

Бюджетне фінансування - сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і використанням коштів централізованого грошового фонду держави, які реалізуються шляхом безповоротного і безоплатного надання бюджетних коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом.

Бюджетний механізм - це сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни.

Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за цим процесом, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний регламент - документ, у якому встановлюється порядок, строки складання, розгляду та затвердження бюджету, а також організація його виконання.

Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм, передбачених відповідним бюджетом, за виключенням коштів на погашення основної суми боргу та повернення надмірно сплачених до бюджету сум.

Виконання бюджету -це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів, а також повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.

Дохід бюджету - об'єктивне економічне явище, пов'язане з сукупністю економічних відносин з приводу розподілу та перерозподілу ВВП з метою формування основного централізованого фонду грошових коштів держави. За своєю сутністю доходи бюджету, з одного боку, є результатом розподільних процесів, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу на окремі цільові фонди відповідно до функцій держави.

Зведений бюджет - сукупність показників бюджетів, використовуваних для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави.

Міжбюджетні трансферти - це кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Складання проекту бюджету -перша і дуже важлива стадія бюджетного процесу в цілому і бюджетного планування зокрема.

Дотації вирівнювання, субвенції - виділяються у твердій сумі бюджетам нижчих рівнів при затвердженні державного бюджету, якщо закріплені та регулюючі доходи не покривають видатки місцевих бюджетів (головним чином, обласних).
  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Заліковий модуль 3. Становлення та розвиток фінансової науки | ГЛОСАРІЙ | Оберіть правильний варіант відповіді | Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями | ГЛОСАРІЙ | Оберіть правильний варіант відповіді | Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями | Змістовий модуль 5. Податки. Податкова система | ГЛОСАРІЙ | Оберіть правильний варіант відповіді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати