На головну

Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі фахової освіти

  1. Pl.укріплення; оборонні споруди; система/засоби оборони
  2. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.
  5. Алгоритм процесу сегментування ринку
  6. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Виробництво" Управління процесами виробництва
  7. Виконання функцій оперативного управління (коригувальних та запобіжних дій) у системі якості

Навчально-пізнавальна діяльність людини з особливими пізнава-

льними потребами не завжди можлива й ефективна при використанні традиційних засобів, що застосовуються для навчання дітей, розвиток яких відповідає віковій нормі.

Засоби навчання повинні відповідати принципам спеціальної осві-

ти Цінність того або іншого засобу визначається тим, наскільки він робить навчання доступним і посильним для учнів. Вирішуючи питання про засоби навчання, педагог повинен виходити зі змісту матеріалу, наявності в учнів необхідного досвіду і знань, а також враховувати особливості дітей, що мають ті або інші відхилення в розвитку.

Слово вчителя є засобом передачі учням знань. Учитель повинен працювати над тим, щоб воно було сприйнято дітьми. Словесна мова педагога, що працює в системі спеціальної освіти, має відповідати особливим вимогам. Вона повинна бути виразною, чіткою, природною. Педагог спеціальної освіти має оволодіти технікою мовної імпровізації, знаходити і використовувати ситуації, що сприяють активізації мовлен- ня учнів. Фахівці, які працюють з дітьми з особливими потребами, по-

винні мати бездефектну вимову, вміти будувати короткі, точні фрази.

У спеціальній освіті крім словесної мови вчителі використовують й Інші види: дактильну і жестову. Дактильна мова є спілкуванням за допомогою ручної абетки, де кожна буква алфавіту зображується пальними руки як знак-дактилема. Останні складаються в цілісні мовні одиниці, за допомогою яких відбувається процес спілкування. При передачі повідомлення сліпоглухому його рука накладається на руку того, що говорить, і він з опорою на тактильні відчуття "зчитує" передану інфор- мацію. Жестова мова має два різновиди: розмовну (використовується при неофіційному міжособистісному спілкуванні) і таку, що калькує (кожен жест еквівалентний слову, порядок зображення жестів ідентичний порядку проходження слів у звичайному реченні).

У спеціальній педагогіці зорове сприйняття усного мовлення (чи- тання з губ) використовується як засіб, що спрощує процес сприйняття Інформації. У деяких випадках утрудненого спілкування використовуйся піктографічне (символьне) письмо.

Сучасна спеціальна педагогіка в пошуках засобів усе частіше звернеться до різних видів мистецтва. В наш час набуло поширення в системі спеціальної освіти використання музичних засобів, що впливає на удосконалення ритміко-мелодичної сторони усного мовлення учнів, розвиток їх слухового сприйняття.

Образотворчі засоби виступають не тільки як найбагатше джерело знань про навколишню дійсність, але і як спосіб вираження своїх почуттів, вражень, емоцій, свого внутрішнього світу.


Ручна праця - прекрасний засіб для розвитку моторики руки, координації рухів, шлях залучення до культури, мистецтва художніх ремесел.

В арсеналі засобів спеціальної освіти є підручники, посібники, робочі зошити, значення яких важко переоцінити. Підручники, що видаються для різних категорій дітей з відхиленнями в розвитку, мають свою специфіку, обумовлену особливими освітніми потребами й особливостями розвитку дітей.

Найкращим засобом для реалізації наочно-практичних методів навчання у спеціальній освіті є дидактичний матеріал. Це засіб навчання, призначений для практичної діяльності дитини і розрахований на максимально можливий ступінь її самостійності. Дидактичний матеріал, що використовується у корекційно-освітньому процесі, буває предметним образотворчим (малюнки, серії картинок, схеми, креслення, предметні карти) і словесним (роздаткові картки з завданнями, вправами, прикладами, задачами, дорученнями). Для усунення можливих неточ- ностей сприйняття використовуються засоби словесної наочності (записи, зроблені на дошці), демонстрація орфоепічно правильної вимови, словники, схеми мовленнєвих висловлювань.

Досить широко використовуються дістали технічні засоби навчання (ТСО): апаратура, призначена для більш ефективного і якісного засвоєння і закріплення матеріалу, що пропонується в доступній формі, різноманітні аудіо- і аудіовізуальні засоби. У навчанні різних категорій осіб, що мають особливі освітні потреби, усе ширше застосовуються персональні комп'ютери (ПК). Комп'ютерні засоби можна використовувати для розвитку навичок читання, письма, навчання математики, іноземної мови тощо. Комп'ютер може використовуватися як засіб контролю за діяльністю дітей, формування різних видів самоконтролю.

Досвід використання комп'ютерної техніки у спеціальній освіті свідчить про позитивні результати як у навчальній діяльності, так і в корекції багатьох психофізичних особливостей розвитку дітей.

Література

Специальная педагогика /Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2000.

Коррекционная и специальная педагогика / Автор-сост. Л. ИДавыдова. -Дзержинск, 2006. -218 с.

Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова. - М., 1998.

Коррекционная педагогика / Под ред. В. С. Кукушина. Изд. 2-е. - М.: «МарТ»,2004.-352с.

Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. - М., 1990.

Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 381 с.

Основы коррекционной педагогики. Учебно-методическое пособие / Авторы-сост. Зайцев Д. В., Зайцева Н. В. - Саратов, 1999. - 110 с.
  57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Наступна

Специфічні умови навчання і виховання дітей із ЗПР | Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннями Інтелекту | Мета корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми | Загальна характеристика дітей з порушеннями зору | Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору | Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху | Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху | Навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | Причини та види порушень мовленняу дошкільників ідітей шкільного віку | Особливості корекційної роботи з дітьми, що мають пору* шення мовлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати