На головну

Корекція поведінки важковиховуваних дітей у позаурочній виховній діяльності

  1. J; режимі діяльності у надзвичайному стані здійснюються заходи у відповідності з Законом України «Про надзвичайний стан».
  2. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  3. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 257
  4. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 265
  5. S. ВЄЗПСКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  6. Б. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Девіантні підлітки є учасниками не тільки навчально-пізнавальної, але й інших видів діяльності: суспільно-корисної, трудової, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної, ігрової. Проте частка їх участі в цих видах діяльності і сила впливу останніх на формування і розвиток особистості підлітків різна.

Діяльність стає цікавою і значущою для підлітків, якщо вона викликає задоволення, почуття досягнення наміченої мети. Не менш значущим для ефективності корекційного впливу різних видів діяльності на підлітків є включення їх в позицію активних учасників тих чи інших заходів.

Корекційна спрямованість позаурочної виховної роботи полягає в тому, що педагогічно занедбаним і важковиховуваним підліткам надасться можливість задовольнити свої інтереси, реалізувати потреби, проявити здібності, оцінити самих себе і бути оціненими іншими, нарешті, спробувати знайти оптимальний варіант взаємин з однолітками і вчителями, обрати прийнятну форму поведінки.

Позаурочна виховна діяльність (на відміну від навчально-пізнавальної) надає підліткові не тільки свободу вибору дії, але і створює умови для тренування певних емоційно-вольових і етично-поведінкових якостей, виконання загальноприйнятих вимог, дотримання норм міжособистісних відносин.

Корекційно-виховний потенціал позаурочної діяльності залежить від її характеру і змісту, від того місця, яке вона займає в єдиному педагогічному процесі, від тих завдань, які вирішуються під час її здійснення. Так,

наприклад, суспільно корисна і трудова діяльність вирішує завдання розвитку пізнавального інтересу до різних видів праці, озброєння школярів трудовими вміннями і навичками, формування основ культури розумової і фізичної праці, позитивного ставлення до праці як вищої цінності, нарешті, виховання в учнів високих моральних якостей: працьовитості, цілеспрямованості, діловитості, відповідальності, почуття обов'язку.

Але якщо в реалізації завдань трудового виховання школярів ми спираємося на загальнопедагогічні принципи, враховуємо вікові та індивідуальні особливості школярів, то в корекційно-педагогічній роботі крім обліку рівня і ступеня педагогічної занедбаності, характеру девіацій у поведінці підлітка ми не повинні забувати про доступність і посильність даного виду праці для неповнолітніх, поєднання її суспільної значущості з особистими інтересами підлітка, індивідуальні та колективні форми трудової діяльності, їх відповідність завданням корекцій-но-педагогічної спрямованості навчально-виховного процесу школи.

Художньо-естетична діяльність спрямована на розвиток здатності особистості до повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві і дійсності, на вироблення системи художніх уявлень, поглядів і переконань, на виховання у школярів прагнення і умінь 1 вносити елементи прекрасного в усі сфери життя.

Участь в етично-правовій діяльності формує систему знань про етичні норми і правила, сприяє розвитку правильного ставлення до інших людей, до самого себе, до своєї праці, природи, моральних норм і загальнолюдських цінностей.

Разом з тим позаурочна виховна діяльність сама по собі не вирішує проблем попередження відхилень у поведінці підлітків, у подоланні недоліків розвитку особистості дитини. Для того, ця діяльність реалізувала свій корекційно-розвивальний потенціал, компенсаційний і реабілітаційний заряд, вона повинна бути відповідним чином організована і педагогічно інструментована, забезпечена загальнопедагогічними і спеціальними методами, прийомами, засобами.

Завдання 2

Систематизуйте методичні підходи до ранньої профілактики девіан-тної поведінки. Викладіть свою точку зору у рекомендаціях для вчителя та класного керівника.

Захаров А. И. Как предупредить отклонение в поведении ребёнка. -М., 1986. Раттер М. Помощь трудным детям. - М., 1987.

Завдання З

Робота в творчих групах.

Складіть програму позаурочної виховної роботи, що має корекційну спрямованість.

I група: соціально-трудове виховання.

II група: художньо-естетична діяльність.


група: морально-етичне виховання.

IIIгрупа: правове виховання.

IVгрупа: фізкультурно-оздоровча діяльність.

V група: розвиток психологічної стійкості до важких ситуацій.

VII група: профілактика станів залежності, формування критичного ставлення до соціально шкідливих звичок.

VIIIгрупа: формування навичок спілкування.

IXгрупа: розвиток пізнавальних функцій (пам'яті, уваги, мислення).

X група: формування навичок саморегуляції.

XI група: естетичне виховання.

Алгоритм програми:

Якщо мета виховання полягає у

то засобами її досягнення є

плануємо такі етапи виховного процесу

розраховуємо на такий результат

можливі утруднення та небажані явища

проектуємо такі форми роботи  33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Проблеми адиктивної поведінки: умови профілактики, ме тоди корекції. | Роль, місце і значення педагогічної діагностики в системі вивчення дитини | Методики педагогічної діагностики | Схема обліку результатів виконання дітьми діагностичних завдань | Анкета для батьків майбутніх першокласників | Вивчення особистісних особливостей школярів | Карта бесіди | Індивідуальні завдання | Корекційні прийоми роботи з учнями, що мають недоліки соціально-особистісного розвитку | Корекційна програма роботи з учнями, що мають низький рівень вихованості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати