На головну

Індивідуальні завдання

  1. Алгоритм виконання завдання
  2. Альтернативні прості тест-завдання
  3. ВЗР ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  4. Виробнича програма підприємства, її зміст та завдання
  5. Вихідні індивідуальні дані
  6. ДО ЗАВДАННЯ № 1
  7. ДО ЗАВДАННЯ № 1

На основі аналізу законодавчих документів визначте основні напрями державної політики в галузі захисту прав дитини.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 p., № 2222-IV. Станом на 1 січ. 2006 p.: Офіц. вид,- К., 2006.- 124 о.

Про виховання дітей та молоді: Проект Закону України //Освіта України,- 2004-

14 верес. -С. 4-6.

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів: Закон України, 7 лип. 2005 p., № 2772-IV // Голос України,- 2005.- 10 серп.- С 3.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям: Закон України, 6 верес. 2005 p., Na 2853-IV // Голос України,- 2005,- 4 жовт.- С 13.

Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: Закон України, 4 листоп. 2004 p., № 2154 //Уряд. кур'єр.- 2004,- 24 листоп,- С 2-3,- Вкл.

Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: Закон України, 3 берез. 2005 p., № 2457-IV //Уряд, кур'єр.- 2005.- 5 квіт.- С 12; Голос України.- 2005 p.- 20 трав,- С 8.


Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: Закон України. 4 берез. 2004 p., № 1579-IV //Уряд, кур'єр,- 2004.- 24 берез.- С. 15

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України, 13 січ. 2005 p., № 2342-IV // Уряд, кур'єр.- 2005.- 2 лют,- С. 1-7.- Вкл.; Голос України.- 2005.- 8 лют.- С. 6-8.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України, 2 черв. 2005 p., № 2623-IV // Уряд, кур'єр.- 2005.- 1 лип.- С, 10.

Про проведення парламентських слухань «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства»: Постанова Верхов. Ради України, З лют. 2005 p., № 2405-IV // Голос України,- 2005,- 15 лют.- С. 10.

Про Рекомендації парламентських слухань «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства»: Постанова Верхов. Ради України, 22 верес. 2005 p., № 2894-IV // Голос України,- 2005.- 5 жовт.- О 8.

Про проведення парламентських слухань «Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання»: Постанова Верхов. Ради України, 19 верес.

2003 p., № 1151-IV // Голос України- 2003.- 7 жовт.- С 7.

Про рекомендації парламентських слухань «Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи ЇЇ подолання»: Постанова Верхов. Ради України, 3 лют.

2004 p., № 1428-IV //Голос України.- 2004.- 17 лют.- С. 7; Безпека життєдіяльності.-
2004,- № 3.- С. 44-46; Держ. вісн. України.- 2004.- № 4.- С 15-16.

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та діт'й, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователйг.. і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного ,ипу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2006 році: Постанова Каб. Міністрів України, 6 лют. 2006 p. , № 106 // Уряд, кур'єр.-2006- 23 лют.- О 22.

Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко: Постанова Каб. Міністрів України, 27 груд. 2005 p., №1291 //Уряд, кур'єр.-2006- 15 лют.-О 13-14.- Вкл.

Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт: Постанова Кзб. Міністрів України, 22 лют. 2006 p., № 186 // Уряд, кур'єр.- 2006.- 2 берез.- С. 22.

Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини: Постанова Каб. Міністрів України, 25 берез. 2006 p., № 367 //Уряд, кур'єр.- 2006.- 1 квіт-С 12.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»: Розпорядження Каб. Міністрів України, 22 квіт. 2006 p., № 229-р.

Типове положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко: Затв. постановою Каб. Міністрів України від 27 груд. 2005 p., № 1291 //Уряд, кур'єр.-2006- 15 лют.- С. 14.-15.

Положення про Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту: Затв. Указом Президента України, 18 серп. 2005 p., № 1176/2005//Уряд, кур'єр.-2005-7 верес-С 5-9.

Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: Указ Президента України, 18 серп. 2005 p., № 1176/2005 // Уряд, кур'єр,- 2005- 7 верес- О 5.

Про Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді: Указ Президента України, 6 лют. 2004 p., № 166 // Уряд, кур'єр- 2004- 12 лют.- С. 21.

Про новий склад Міжвідомчої комісії з питань усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України: Указ Президента України, 11 лют. 2004 p., № 182 //Офіц. вісн. України.- 2004,- № 6.- С 45-46.

Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей: Указ Президента України, 11 лип. 2005 p., № 1086 //Уряд кур'єр.-2005.-20 лип.-С 8-9- Вкл.

Про Положення про Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді: Указ Президента України, ЗО лип. 2004 p., № 852 // Уряд, кур'єр,- 2004.- 11 серп.- С 10.- Вкл.


Положення про Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді: Затв. Указом Президента України від ЗО лип. 2004 p., № 852 // Уряд, кур'єр.- 2004-11 серп.- С 10-13.

Наказ про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення: Затв. наказом Держ. Ком. Укра-їни у справах сім'ї та молоді, М-ва внутр. справ України, М-ва освіти і науки України, М-ва охорони здоров'я України, 16 січ. 2004 p., № 5/34/24/11 //Психолог,-2004.-№19, трав.-С 4.

Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з ді-іьми або реальної загрози його вчинення: Затв. наказом Держ. Ком. України у справах сім'ї та молоді, М-ва внутр. справ України, М-ва освіти і науки України, М-ва охорони здоров'я України, 16 січ. 2004 p., № 5/34/24/11 // Психолог.-2004- № 19, трав.- С 4-8.

Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі // Рід. шк.- 2003.- № 1.- О 28-30,- Бібліогр.: С ЗО.

Гардецький О. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-гіання // Вісн. прокуратури- 2006- № 1- О 12-17.

Гардецький О. І знову діти-сироти... // Вісн. прокуратури.- 2006.- № 4.- О 46-51.

Гребьонкін А. Потерпілий від втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність // Вісн. прокуратури.- 2006,- № 1.- С 90-101.- Бібліогр.: С 102.

Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки // Директор шк- 2006.- № 7- С 4-5.

Корнякова Т. Захист прав дітей - пріоритетний напрям наглядової діяльності // Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- №11- С 20-28.

Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу // Підприємство, госп-во і право.- 2005,- № 2.- С 99-102.

На захист прав дітей // Уряд, кур'єр.- 2006.- 8 лип.- С 4.

Основи правового захисту дітей-інвалідів.- Рівне; Луцьк: Вісник, 2003.- 169 с

Полякова О. Л. С нынешного года дети-инвалиды и инвалиды с детства смогут получать одновременно и государственную социальную помощь и пенсию по потере кормильца: В связи с увеличением прожиточного минимума выросли и размеры выплат / Розмову вела Л. Поволоцька // Факты и комментарии.- 2006.- 28 февр.- С. 5.

Порєва Л. Способи оплати аліментів на дітей // Вісн. прокуратури,- 2006.- № 3,-С. 110-115.

Права дітей з особливими потребами: Посіб.-довід. нормат.-правових док.- К.: РННЦ «ДІНІТ», 2002.- 249 с

Права дітей та молоді: Посіб.-довід. нормат.-правових док.- К.: РННЦ «ДІНІТ», 2002.- 298 с

Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США // Право України.- 2004.- № 5.- О 40-43.

Література

Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников. - М.: «Академия», 2005. - 240 с.

Гордеева А. В., Морозов В. В. Прикладная реабилитационная педагогика. -М., 2004.-176 с.

Кащенко В. П. Педагогическая коррекция - М., 2006.

Коррекционная и специальная педагогика / Автор-сост. Л. И. Давыдова. -Дзержинск, 2006. - 218 с.

Коррекционная педагогика / Под ред. В. С. Кукушина. Изд. 2-е. - М.: «МарТ», 2004. - 352 с.

Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 381 с.

Основы коррекционной педагогики. Учебно-методическое пособие / Авто-ры-сост. Зайцев Д. В., Зайцева Н. В. - Саратов, 1999. - 110 с.


РОЗДІЛ І. КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОПЧНА РОБОТА З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

РОЗДІЛ 1. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА | ЛЕКЦІЯ 1. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ | Принципи корекційно-педагогічної діяльності | І. Актуалізація опорних знань | Становлення і розвиток корекційної педагогіки як науки | Фактори соціально-психологічної дезадаптації | Механізми розвитку адаптаційних порушень | Сутність девіантної поведінки | Теорії формування девіантної поведінки | Методичні підходи до організації корекційно-розвивальної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати