На головну

Особливості обліку в сільському господарстві

  1. I. Методика бухгалтерського обліку
  2. I. Особливості римської культури н основні етапи її розвитку
  3. II. особливості вживання
  4. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  5. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  6. III. Структура і особливості багаторічної підготовки спортсменів
  7. III.4.1) Загальні особливості зобов'язання відповідальності.

1.1 Облік витрат і калькулювання собівартості

продукції рослинництва

Основні поняття по темі

Однією з особливостей рослинництва є відображення в обліку одержуваної продукції протягом року за плановою собівартістю. Фактична собівартість визначається лише після закінчення звітного періоду. При цьому проводиться коригування облікових записів на різницю між фактичною і плановою собівартістю продукції.

Об'єкти калькулювання в рослинництві не збігаються з об'єктами обліку витрат, так як калькулювання здійснюється за видами продукції, одержуваної від кожної сільськогосподарської культури.

В рослинництві визначають собівартість основної, сполученої та побічної продукції. Собівартість побічної продукції (соломи, бадилля, стебел кукурудзи, капустяного листа і т. Д.) Визначають виходячи з віднесених на них витрат за нормативами, встановленими на основі витрат на прибирання, пресування, транспортування, скиртування та інші роботи по заготівлі цієї продукції. Невикористана побічна продукція в розрахунок не береться.

При обчисленні собівартості по окремих видах продукції є свої особливості. Собівартість 1 центнера основної продукції озимих і ярих зернових і зернобобових культур визначають за кількістю зерна в масі після доробки, т. Е. За вирахуванням усушки і невикористовуваних відходів. При цьому використовуються відходи переводять в повноцінне зерно за даними лабораторного аналізу виходячи зі змісту в них зерна. У витрати на вирощування і збирання зернових культур включають витрати з очищення та сушіння зерна на току.

Загальну суму витрат за вирахуванням вартості побічної продукції (соломи) розподіляють на зерно і зерновідходи пропорційно питомій вазі вмісту повноцінного зерна.

Собівартість 1 центнера картоплі обчислюють діленням загальної суми витрат по вирощуванню картоплі, за вирахуванням вартості використаної бадилля, на масу бульб. У такому ж порядку розраховують собівартість 1 центнера цукрових буряків і кормових коренеплодів.

Собівартість продукції однорічних і багаторічних трав визначають по кожному виду їх використання: на сіно, солому, зелений корм. Коли від сіяних трав отримують кілька видів продукції, то витрати між ними розподіляються за питомою вагою кожного виду продукції в загальному виробництві умовної продукції, обчисленої за коефіцієнтами. За багаторічних травах застосовують такі коефіцієнти в розрахунку на 1 центнер: сіно - 1; насіння - 75; солома - 0,1; зелена маса - 0,3; по однорічним травам: сіно - 1; насіння - 9; солома - 0,1; зелена маса - 0,25. Види продукції переводяться в умовну продукцію множенням кількості кожного виду на коефіцієнт. Розділивши суму витрат по культурі на кількість умовної продукції, отримують собівартість одиниці умовної продукції.

Облік витрат і обчислення собівартості овочів здійснюють окремо з овочівництва відкритого і закритого грунту. Собівартість продукції овочівництва захищеного грунту визначається по теплицях зимовим, теплицям весняним, парники і плівковим укриттям. У теплицях і парниках зазвичай вирощується кілька культур, причому по окремих з них (редис, цибулю і ін.) Урожай збирається не один раз на рік. В таких умовах прямо на собівартість кожної культури можна віднести тільки витрати на насіння і садивний матеріал. Всі інші витрати - непрямі - розподіляються між культурами, вирощеними в захищеному грунті: в зимових, весняних теплицях і під плівковим укриттям - пропорційно кількості квадратних метро-днів використання споруд по кожній культурі; в парниках - пропорційно кількості рамо-днів перебування культури в парниках. Кількість квадратних метро-днів по кожній культурі визначається множенням площі, зайнятої культурою, на число днів її вегетаційного періоду. Кількість рамо-днів обчислюється множенням числа рам, зайнятих цією культурою, на дні її вегетаційного періоду.

Питання для самоконтролю

1 Які основні особливості сільськогосподарського виробництва?

2 Як враховуються витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур?

3 Який порядок обчислення собівартості зернових культур?

5 У яких облікових регістрах здійснюється облік витрат по вирощуванню продукції рослинництва?

6 Як розподіляються витрати по вирощуванню овочів між видами продукції?

завдання

1Агрофірма займається вирощуванням зернових культур. Дані про витрати по вирощуванню і збиранню врожаю ярої пшениці наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Витрати по вирощуванню і збиранню пшениці

 Стаття витрат  Сума, руб.
 Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби  13 930 000
 Насіння і посадковий матеріал  6 970 000
 добрива  18 280 000
 Засоби захисту рослин  3 490 000
 Роботи та послуги  6 100 000
 Витрати на утримання основних засобів  20 900 000
 Витрати по організації виробництва та управління  12 190 000
 Страхові платежі  3 480 000
 Інші витрати  1 735 000
 РАЗОМ  87 075 000

Господарські операції агрофірми за звітний рік наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2-Господарські операції агрофірми за рік

 Документи і содержаніехозяйственних операцій  Сума, руб.
 Акт на оприбуткування грубих та соковитих кормов.С зібраної площі ярої пшениці оприбутковується 7740 центнерів соломи.Норматів витрат на солому, виходячи з витрат на прибирання, транспортування, скиртування та інші роботи по її заготівлі (8% від загальної суми витрат).  ?
 Відомість руху зерна та іншої продукціі.С зібраної площі одержано ярої пшениці: - зерна - 8 649 центнерів (планова собівартість 1 центнера - 8 600 руб.); - Зерноотходов, використовуваних на корм тваринам, - 840 центнерів (планова собівартість 1 центнера - 2 580 руб.). За даними лабораторного аналізу в зернових відходах міститься 30% повноцінного зерна.  ? ?
 Розрахунок бухгалтеріі.Спісивается виявлена ??сума різниці між фактичною і плановою собівартістю по: - зерну, - зерновідходи.  ? ?

На підставі вихідних даних потрібно:

1) розподілити витрати по вирощуванню і збиранню ярої пшениці між окремими видами одержаної продукції;

2) обчислити собівартість 1 центнера зерна, зерновідходів і соломи;

3) визначити суму різниці між фактичною і плановою собівартістю продукції і списати її на відповідні рахунки;

4) відобразити господарські операції агрофірми в журналі реєстрації господарських операцій.

2На заводі «Ударник» під багаторічними травами зайнято 100 га. У поточному році з площі 50 га отримано 2 150 центнера сіна, з площі 40 га - 9 000 центнерів зеленої маси на силос, з площі 10 га - 40 центнерів насіння і 100 центнерів соломи, яка використана на підстилку тваринам.

Витрати минулих років, що припадають на продукцію звітного року, склали 3 700 000 крб. У поточному році на виробництво продукції багаторічних трав витрачено 19 880 000 руб. Планова собівартість 1 центнера продукції: сіна - 2 800 руб., Зеленої маси - 840 руб., Насіння - 210 000 руб., Соломи - 280 руб.

Коефіцієнти переведення продукції багаторічних трав в умовну продукцію: 1 центнер сіна = 1,0; 1 центнер зеленої маси = 0,3; 1 центнер насіння = 75; 1 центнер соломи = 0,1.

На підставі вихідних даних потрібно:

1) скласти бухгалтерську проводку на планову собівартість отриманої продукції;

2) обчислити фактичну собівартість продукції багаторічних трав;

3) визначити різницю між плановою та фактичною собівартістю отриманої продукції і списати її за призначенням.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства | Облік витрат і калькулювання собівартості | Облік сільськогосподарської продукції та її реалізації | ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ | Облік руху товарів і тари в організаціях | Облік витрат обігу | Облік фінансових результатів в торгівлі | Основні поняття по темі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати