На головну

Ізосова Л. А., ІЗОСЕВ А. В. 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

(В університетах Канади); видання сорокінскіх збірок і спеціально присвячених П. Сорокіну випусків у вигляді додатку до соціологічних журналів (такі випуски виходили в країнах Латинської Америки, Індії та ін.). У Колумбії, в університеті дель Валла, був проведений сорокинский фестиваль з організацією циклу лекцій відомих вчених і круглого столу, присвяченого дискусії про творчість і особистості Питирима Сорокіна. У 1989 р світова наукова громадськість урочисто відзначила 100-річчя від дня народження Питирима Сорокіна. У Росії в 1999 р пройшов організований РАН і Міжнародним фондом Н. Д. Кондратьєва Міжнародний симпозіум, присвячений 110-річчю від дня народження П. Сорокіна.

Проявилася настільки яскраво схильність П. Сорокіна до гранично широкої проблематики і той реальний внесок, який внесений ним в розробку найважливіших проблем соціології, філософії, історії та теорії культури, дали підставу для однієї з найбільш вдалих узагальнюючих оцінок його творчості, що належить перу його колеги і багаторічного товариша по службі по Гарварду відомого вченого-соціолога Карла Циммермана, який назвав всю сукупність створених П. Сорокіним праць реконструкцією людяності.

Основна література

1. Сорокін П. А. Злочин і кара, подвиг і нагорода. СПб., 1914.

2. Сорокін П. А. Система соціології: У 2 т. СПб., 1920. Т. 2.

3. Сорокін П. А. Загальнодоступний підручник соціології. Статті різних років. М., 1994..

4. Сорокін П. А. Людина. Цивілізація. Суспільство / Пер. з англ. М., 1992.

5. Сорокін П. А. Головні тенденції нашого часу / Пер. з англ. М., 1997..

6. Сорокін П. А. Про російської громадської думки. СПб., 2000..

додаткова література

1. Сорокін П. А. Російська соціологія в XX в. / Пер. з англ. // Соціологія в Росії: Зб. текстів / Упоряд. Е. І. Кукушин, Е. К. Прокудіна. Вип. 1. М., 1997..

2. Сорокін П. А. Далека дорога. Автобіографія / Пер. з англ. М., 1992.

3. Сорокін П. А. Моя професія - интегрализм / Пер. з англ. Соціологічне дослідження. М., 1992. № 10.

4. Sorokin P.A. The Sociology of Revolution. L., 1925.

5. Sorokin P.A. Russia and the United States. N.Y., 1944.

6. Sorokin P.A. Altruistic Love. Boston, 1950.


СОЦІОЛОГІЯ США
7. Sorokin PA.

8. Sorokin PA.

9. Sorokin PA.

10.Sorokin PA.

11.Sorokin PA.


The American Sex-Revolution. Boston, 1956.

Social and Cultural Mobility. Glencoe, 1959.

Sociological Theories of Tuday. N.Y., 1966.

Man and Society in Calamity. N.Y., 1968.

Hunger as a Factor in Human Affairs. Gainesville, 1975.навчальне видання

ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ (XIX - перша половина XX століття)

Підручник

Під загальною редакцією професора В. І. Добренькова

редактор З. М. Осадченко

Оригінал-макет підготовлений

у Видавничому Домі «ИНФРА-М»

Художнє оформлення серії виконано

Видавництвом Московського університету та видавництвом «Проспект»

на замовлення Московського університету

ЛР№ 070824 від 21.01.93 р

Здано в набір 14.12.2003. Підписано до друку 20.02.2004.

Формат 60x90 / 16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура Newton. Ум. печ. л. 37,0. Уч.-вид. л. 34,89.

Тираж: 3000 екземплярів. Замовлення № 0313330.

Видавничий Дім «ИНФРА-М»

127214, Москва, Дмитрівське ш., 107

Тел .: (095) 485-71-77.

Факс: (095) 485-53-18.

E-mail: books@infra-m.ru

http://www.infra-m.ru

Надруковано в повній відповідності

з якістю наданих діапозитивів

в ВАТ «Ярославський поліграфкомбінат».

150049, Ярославль, вул. Свободи, 97.

Варіант № 1

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанола і 1,2,3-тріоксібутана на прикладі трьох реакцій. Дайте необхідні пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 2

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 3

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 4

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 5

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанолу та 1,2,3-тріоксіпропана на прикладі трьох реакцій. Дайте пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від м-крезола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 6

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 7

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 8

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 9

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанола і 1,2,3-тріоксібутана на прикладі трьох реакцій. Дайте необхідні пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 10

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 11

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 12

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 13

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанолу та 1,2,3-тріоксіпропана на прикладі трьох реакцій. Дайте пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від м-крезола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 14

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 15

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 16

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 17

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанола і 1,2,3-тріоксібутана на прикладі трьох реакцій. Дайте необхідні пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 18

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 19

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 20

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 21

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанола і 1,2,3-тріоксібутана на прикладі трьох реакцій. Дайте необхідні пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 22

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).

4. Отримайте 1-фенілетанол-1 з бензолу. За допомогою двох реакцій покажіть відмінності у властивостях 1-фенілетанола-1 і фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 23

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. Наведіть реакції (по 3 пари), що показує загальне і відмінність у властивостях одноатомних і двохатомних спиртів на прикладі з-пропанола і 1,2-діоксіпропана.

4. Поясніть принципову відмінність у властивостях фенолів і бензиловий спирт на прикладі п-крезола і о-метілбензілового спирту (по 3 реакції).

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 24

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по спадаючій кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

3. На прикладі пропанола-1 і 1,2,3-тріоксіпропана покажіть відмінність у реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (по 4 реакції).

4. За допомогою трьох реакцій продемонструйте різні хімічні властивості гідроксильних груп в молекулі п-гідроксіметілфенола.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 25

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. Порівняйте реакційну здатність н-бутанола і 1,2,3-тріоксібутана на прикладі трьох реакцій. Дайте необхідні пояснення.

4. Отримайте бензиловий спирт з бензолу. Запропонуйте дві реакції, які допоможуть відрізнити бензиловий спирт від фенолу.

5. Напишіть реакції:

Домашнє завдання № 4. Спирти і Феноли.

Варіант № 26

1. Напишіть назви сполук:

2. Розташуйте наступні з'єднання по збільшенню кислотних властивостей. Дайте необхідні пояснення.

 

3. На прикладі пропанола-1 і етиленгліколю покажіть відмінності в реакційній здатності одноатомних і багатоатомних спиртів (5 реакцій).
Ізосова Л. А., ІЗОСЕВ А. В. 3 сторінка | Ізосова Л. А., ІЗОСЕВ А. В. 4 сторінка | Ізосова Л. А., ІЗОСЕВ А. В. 5 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 1 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 2 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 3 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 4 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 5 сторінка | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ 6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати