На головну

Класифікація бухгалтерських рахунків.

  1. Боргові цінні папери та їх класифікація за типами емітентів
  2. Види бухгалтерських рахунків.
  3. Гальма рухомого складу: класифікація та принцип дії
  4. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
  5. Гігієнічна класифікація умов праці
  6. Дешифратори. Класифікація.
  7. Дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем з позицій фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів

Рахунки бухгалтерського обліку відрізняються між собою своїм економічним змістом, призначенням та структурою, рівнем узагальнення інформації. Всі рахунки можна об'єднати у певні однорідні групи на підставі спільної для цієї групи ознаки, тобто рахунки можна класифікувати.

Класифікація рахунків допомагає вивчити їх зміст, структуру, призначення, побудувати План рахунків.

Класифікують рахунки за наступними ознаками (рис.5.2, 5.3):

Рис.5.2. Ознаки класифікації бухгалтерських рахунків

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за об'єктами відображення активні
   
пасивні
   
активно-пасивні
       
за рівнем узагальнення даних синтетичні
   
субрахунки
   
аналітичні
       
стосовно бухгалтерського балансу балансові
   
позабалансові
       
по відношенню до інших рахунків постійні (реальні)
   
тимчасові (номінальні)
       
за економічним змістом рахунки господарських засобів
   
рахунки джерел формування господарських засобів
   
рахунки господарських процесів
       
за призначенням і структурою основні
   
регулюючі
   
операційні
   
фінансово-результативні
   
транзитні

Рис.5.3. Класифікація бухгалтерських рахунків за різними ознаками

Класифікація рахунків за об'єктами відображення (активні, пасивні, активно-пасивні) і за рівнем узагальнення даних (синтетичні, субрахунки, аналітичні) була розглянута у попередніх розділах. Охарактеризуємо більш детально класифікацію рахунків за іншими ознаками.

Стосовно бухгалтерського балансу рахунки поділяють на балансові і позабалансові.

Балансові рахунки - це рахунки, початкові і кінцеві залишки яких використовують для складання бухгалтерського балансу на початок і кінець звітного періоду відповідно. Приклади балансових рахунків: 10, 12, 20, 22, 23, 30, 31, 36, 40, 43, 50, 60, 63 та ін.

Позабалансові рахунки - це рахунки, дані яких не знаходять відображення у балансі. Вони призначені для узагальнення інформації про наявність і рух цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні, бланків суворого обліку, списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками), амортизаційних відрахувань. Приклади позабалансових рахунків: 01, 02, 03, 04, 05 та ін.

На відміну від балансових рахунків, облік на яких ведеться методом подвійного запису, операції на позабалансових рахунках відображають одним записом - по дебету чи кредиту рахунка.

По відношенню до інших рахунків бухгалтерські рахунки поділяють на постійні (реальні) та тимчасові (номінальні).

Постійні (реальні) - це рахунки необоротних і оборотних активів, власного капіталу і зобов'язань підприємства. Приклади постійних рахунків: 10, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 40, 50, 60 та ін.

Тимчасові (номінальні) - це рахунки доходів, витрат, фінансових результатів діяльності підприємства. Приклади тимчасових рахунків: 70, 71, 72, 75, 92, 93, 94, 95, 97, 79 та ін.

За економічним змістом рахунки бувають наступні (рис.5.4.):

Рис.5.4. Класифікація рахунків за економічним змістом

Рахунки необоротних активів - це рахунки класу 1 Плану рахунків; оборотних активів - класу 2, 3; витрат майбутніх періодів - рахунок 39.

Рахунки власного капіталу - рахунки розділу 4 Плану рахунків (40, 41, 42 та ін.); забезпечень - рахунки забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, цільового фінансування і цільових надходжень та ін.; поточних і довгострокових зобов'язань - рахунки класів 5 і 6 Плану рахунків; доходів майбутніх періодів - рахунок 69.

Рахунки доходів і результатів діяльності - це рахунки класу 7 Плану рахунків; витрат - рахунки класу 8 і 9.

За призначенням і структурою рахунки класифікують на наступні (рис.5.5, табл. 5.3):

Класифікація рахунків за призначенням і структурою основні матеріальні (інвентарні)    
       
грошові    
       
розрахункові    
       
рахунки капіталу    
           
регулюючі контрарні контрактивні
   
контрпасивні
       
доповнюючі    
           
операційні розподільчі збірно-розподільчі
   
звітно-розподільчі
       
калькуляційні    
           
результатні операційно-результатні    
       
фінансово-результатні    
           
транзитні        

Рис.5.5. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

Таблиця 5.3

Характеристика бухгалтерських рахунків, прокласифікованих за призначенням і структурою

Назва групи рахунків Характеристика
Основні рахунки (призначені для обліку стану та руху господарських засобів та джерел їх утворення)
матеріальні (інвентарні) призначені для обліку наявності та руху (надходження і використання) матеріальних цінностей підприємства (рахунки № 10, 20, 28 тощо)
грошові призначені для обліку грошових коштів підприємства (рахунки № 30, 31, 33)
розрахункові призначені для обліку і контролю розрахункових відносин даного підприємства з іншими підприємствами й особами, тобто обліку дебіторської і кредиторської заборгованості (рахунки № 36, 37, 63, 66 тощо)
рахунки капіталу призначені для обліку і контролю стану та руху власного капіталу та забезпечення зобов'язань (рахунки № 40, 41, 42, 48 тощо)
Регулюючі рахунки (призначені для коригування (уточнення) показників основних рахунків і окремих статей балансу)
контрарні застосовують для регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків, тому їх називають відповідно контрактивними (рахунок 13)і контрпасивними (рахунки 45, 46 тощо)
доповнюючі збільшують суму залишку основного рахунка, що регулюється (аналітичний рахунок "Транспортно-заготівельні витрати", який ведеться у складі синтетичного рахунка "Виробничі запаси" тощо)
Операційні рахунки (призначені для відображення господарських процесів та результатів діяльності підприємства)
розподільчі призначені для обліку витрат, які необхідно перерозподілити, оскільки вони не можуть бути віднесені на відповідні рахунки у момент їх виникнення. Збірно-розподільчі - накопичують витрати протягом певного періоду, а потім розподіляють і переносять на інші рахунки (рахунки № 91, 92, 93). Звітно-розподільчі - обліковують витрати і доходи, які необхідно розподілити між декількома звітними періодами (рахунок 39, 47, 69 тощо)
калькуляційні призначені для обліку витрат за статтями калькуляції і визначення собівартості по процесах, пов'язаних із виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг (рахунки №23,24 та ін. )
Результатні рахунки (використовують для відображення та порівняння витрат і доходів)
операційно-результатні призначені для визначення результатів господарської діяльності підприємства шляхом зіставлення доходів і витрат та визначення результату: прибутків чи збитків (рахунок № 79).
фінансово-результатні призначені для обліку і контролю прибутку та збитку (рахунок №44).
Транзитні рахунки (використовуються тоді, коли є необхідність акумулювати певні однорідні активи з метою їх подальшого розподілу для забезпечення контролю і управління цими активами. Це рахунка класу 8 Плану рахунків).

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення Плану рахунків.

2. За якою системою у Плані рахунків наведені коди та рахунки? Що означає кожна цифра коду?

3. Скільки класів рахунків об'єднано у Плані рахунків? Назвіть їх.

4. Що таке робочий План рахунків?

5. Дайте характеристику кожному класу Плану рахунків.

6. Яким чином План рахунків узгоджений із фінансовою звітністю?

7. За якими ознаками класифікують бухгалтерські рахунки?

8. Чим балансові рахунки відрізняються від позабалансових? Наведіть приклади рахунків кожного із цих видів.

9. Дайте визначення постійних і тимчасових рахунків. Наведіть приклади.

10. Охарактеризуйте класифікацію рахунків за економічним змістом.

11. На які групи поділяють рахунки за призначенням і структурою?

Тема 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Поняття «бухгалтерський баланс». Значення балансу. | Побудова балансу. Актив і пасив балансу. | Типи господарських операцій | Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх будова. | Види бухгалтерських рахунків. | Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. | Бухгалтерські записи (проводки) - прості та складні. | Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення, особливість та взаємозв'язок. | Оборотна відомість за синтетичними рахунками | Шахова оборотна відомість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати