На головну

Тема 12. Електрохімічні процеси. електроліз

  1. XI. Електрохімічні процеси. Електроліз. корозія металів
  2. Кругові оборотні процеси. цикл Карно
  3. Підпроцеси.
  4. Застосування електролізу.
  5. Виробничий і технологічний процеси. Основи технологічної підготовки виробництва
  6. Рівноважний стан. Рівноважні процеси.
  7. Соціальні процеси.

12-1. Електролізом називається окислювально-відновна реакція,

а) при здійсненні якої виникає електричний струм

б) що протікає в розчині при пропущенні електричного струму

в) протікає на електродах при пропущенні електричного струму

г) при здійсненні якої в розчині утворюються катіони і аніони

12-2. Катод при електролізі

 а) заряджений позитивно  в) не має заряду
 б) заряджений негативно  г) змінює знак заряду під час електролізу

12-3. Анод при електролізі

 а) заряджений позитивно  в) не має заряду
 б) заряджений негативно  г) змінює знак заряду під час електролізу

12-4. Процес ... протікає на катоді при електролізі.

 а) відновлення  в) нейтралізації
 б) окислення  г) перезарядки

12-5. Процес ... протікає на аноді при електролізі.

 а) відновлення  в) нейтралізації
 б) окислення  г) перезарядки

12-6. Маса речовини, що виділяється на електроді під час електролізу, знаходиться за формулою:

 а)  в)
 б)  г)

12-7. Найбільш ймовірний процес на катоді при електролізі

а) окислення частинок з найменшим потенціалом

б) відновлення частинок з найменшим потенціалом

в) окислення частинок з найбільшим потенціалом

г) відновлення частинок з найбільшим потенціалом

12-8. Найбільш ймовірний процес на аноді при електролізі

а) відновлення частинок з найбільшим потенціалом

б) відновлення частинок з найменшим потенціалом

в) окислення частинок з найбільшим потенціалом

г) окислення частинок з найменшим потенціалом

12-9. Тільки молекули води відновлюються на катоді при електролізі водних розчинів, якщо

 а)  в)
 б)  г)

12-10. Іони металу відновлюються на катоді при електролізі водних розчинів, якщо

 а)  в)
 б)  г)

12-11. Інертний анод при електролізі

 а) цинковий  в) мідний
 б) платиновий  г) хромовий

12-12. Інертний анод при електролізі

 а) графітовий  в) срібний
 б) натрієвий  г) нікелевий

12-13. Активний анод при електролізі

 а) графітовий  в) срібний
 б) платиновий  г) поліетиленовий

12-14. Процес окислення ___ протікає на графітовому аноді при електролізі водних розчинів кисневмісних солей.

 а) матеріалу анода  в) кисневмісних аніонів
 б) безкисневих аніонів  г) молекул води

12-15. Процес окислення ___ протікає на графітовому аноді при електролізі водних розчинів безкисневих солей.

 а) матеріалу анода  в) кисневмісних аніонів
 б) безкисневих аніонів  г) молекул води

12-16. Послідовність відновлення катіонів металу на катоді:

 а) Zn2+ ( )  в) Cu2+ ( )
 б) Hg2+ ( )  г) Au+ ( )

12-17. Процес ___ протікає на мідному аноді при електролізі розчину CuCl2.

 а) Cu2+ + 2e- = Cu0  в) Cu0 - 2e- = Cu2+
 б) 2H+ + 2e- = H20  г) Cl2 + 2e- = 2Cl-

12-18. Відновлюватися на катоді при електролізі розчинів будуть іони

 а) Cu2+  б) Bi3+  в) Cl-  г) OH-  д) Ag+

12-19. Процес ___ відбуватиметься на катоді при електролізі водного розчину Na2SO4 (  ).

 а) Na+ + e - = Na0  в) 2H2O - 4e- = O20+ 4H+
 б) 2H2O + 2 e- = H20 + 2OH-  г) 2SO42 - 2e- = S2O82

12-20. Послідовність відновлення катіонів металу на катоді

 а) Cu2+ ( )  в) Pb2+ ( )
 б) Ag+ ( )  г) Ni2+ ( )

12-21. Процес ___ протікає на катоді при електролізі розчину NiCl2 (  ).

 а) Ni2+ + 2e- = Ni0  в) 2H2O - 4e- = O20 + 4H+
 б) 2H2O + 2 e- = H20 + 2OH-  г) Ni2+ + 2e- = Ni0 і 2H2O + 2 e- = H20 + 2OH-

12-22. Процес ___ буде протікати на катоді при електролізі розчину ZnSO4 (  ).

 а) Zn2+ + 2e- = Zn0  в) 2H2O + 2 e- = H20 + 2OH-
 б) 2H2O - 4e- = O20 + 4H+  г) Zn2+ + 2e- = Zn0 і2H2O + 2 e- = H20 + 2OH-

12-23. Кисень виділяється на аноді при ___ води.

 а) окисленні  б) відновлення  в) заміщення

12-24. Продуктами електролізу водного розчину хлориду цинку (  ) З інертними електродами будуть

 а) цинк і хлор  в) цинк, хлор, водень і гідроксид цинку
 б) цинк, хлор і кисень  г) гідроксид цинку і хлор

12-25. Іони OH- утворюються у електрода при електролізі водного розчину солі. Цей електрод називається

 а) катод  в) анод
 б) метал  г) лужної електрод

12-26. Продуктами електролізу з графітовими електродами водного розчину сульфату міді (  ) будуть

 а) мідь  г) мідь, кисень і сірчана кислота
 б) мідь і водень  д) мідь, водень, кисень і сірчана кислота
 в) мідь, водень і кисень  

12-27. Іони Н+ утворюються у електрода при електролізі водного розчину солі. Цей електрод -

 а) катод  в) анод
 б) метал  г) лужної електрод

12-28. Практична і теоретична маси речовини, яка виділяється на катоді, складають 48 і 80 г відповідно. Вихід по току (в%) дорівнює ___.

_ * _ _ * _ _ * _

12-29. Продуктами, що виділяються на електродах при електролізі водного розчину хлориду калію, є

 а) H2 і Cl2  б) K і Cl2  в) K і O2  г) H2 і O2

12-30. Рівняння процесу, що протікає на аноді при електролізі водного розчину CaCl2 з графітовими електродами, має вигляд

 а) Ca+2 + 2e = Ca0  в) 2Cl- - 2e = Cl2
 б) 4OH- -4e = O2 + 2H2O  г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+

12-31. Рівняння процесу, що протікає на аноді при електролізі водного розчину броміду калію з інертними електродами, має вигляд

 а) 2Br- - 2e = Br2  в) 2H2O + 2 e = H2 + 2OH-
 б) 4OH- - 4e = O2 + 4H+  г) 2H2O -4e = O2 + 4H+

12-32. Продуктами, що виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину сульфату міді, є

 а) Cu і SO2  б) Cu і O2  в) H2 і O2  г) Cu і H2

12-33. Рівняння процесу, що протікає на катоді при електролізі водного розчину нітрату срібла з інертними електродами, має вигляд

 а) 2H2O + 2 e = H2 + 2OH-  в) 2H+ + 2e = H2
 б) Ag+ + E = Ag  г) 2NO3- -2e = 2NO2 + O2

12-34. Рівняння процесу, що протікає на катоді при електролізі водного розчину броміду міді, має вигляд

 а) Cu2+ + 2e = Cu0  в) 2H+ + 2e = H2
 б) 2H2O + 2 e = H2 + 2OH-  г) 2Br- - 2e = Br2

12-35. Продуктами, що виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину броміду міді, є

 а) Cu (OH)2 і Br2  в) Cu і O2
 б) H2 і O2  г) Cu і Br2

12-36.Рівняння процесу, що протікає на інертному аноді при електролізі водного розчину хлориду натрію, має вигляд

 а) 2Cl- - 2e = Cl2  в) O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
 б) 2H2O - 4e = O2 + 4H+  г) 4OH- - 4e = 4OH

12-37. Рівняння процесу, що протікає на аноді при електролізі водного розчину йодиду калію, має вигляд

 а) 2H2O - 4e = O2 + 4H+  в) O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
 б) 4OH- - 4e = 4OH  г) 2I- - 2e = I2

12-38. Продуктами, що виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину сірчаної кислоти, є

 а) H2 і SO2  в) O2 і SO2
 б) H2 і O2  г) H2 і S

12-39. Рівняння процесу, що протікає на катоді при електролізі водного розчину йодиду калію, має вигляд

 а) K+ + E = K0  в) O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
 б) 2H2O + 2 e = H2 + 2OH-  г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+

12-40. Продуктами електролізу на інертних електродах при електролізі водного розчину нітрату срібла, є

 а) Ag і O2  б) H2 і O2  в) Ag і NO2  г) H2 і NO2

12-41. Металом, який можна отримати електролізом водного розчину його солі, є

 а) K  б) Na  в) Cu  г) Al

12-42. Масу речовини, яка виділяється або розклався в результаті електролізу, можна обчислити, використовуючи закон

 а) Вант-Гоффа  в) Фарадея
 б) Гесса  г) Аррениуса

12-43. Металом, який не можна отримати електролізом водного розчину його солі, є

 а) Ag  б) Ni  в) Cu  г) Na

12-44. Продуктами, що виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину сульфату натрію, є

 а) H2 і S  в) H2 і O2
 б) Na і O2  г) Na і SO2

 
Тема 2. Термодинаміка і спрямованість хімічних реакцій | Тема 3. Хімічна кінетика | Тема 4. Хімічна рівновага | Тема 5. Будова атома. періодична система | Масу спокою не має | Тема 6. Хімічний зв'язок | Тема 7. Розчини неелектролітів | Тема 8. Розчини електролітів | Тема 9. Дисперсні системи | Тема 10. Окисно-відновні реакції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати