На головну

Тема 8. Розчини електролітів

  1. VI. Розчини. Способи вираження концентрації
  2. буферні розчини
  3. Буферні розчини 1 сторінка
  4. Буферні розчини 10 сторінка
  5. Буферні розчини 11 сторінка
  6. Буферні розчини 12 сторінка
  7. Буферні розчини 13 сторінка

8-1. Електроліти - це речовини, розчини яких

 а) не проводять електричний струм  г) проводять тепло
 б) проводять електричний струм  д) подкисляют розчин
 в) не проводять тепло  

8-2. Неелектролітів - це речовини, розчини яких

 а) не проводять електричний струм  г) проводять тепло
 б) проводять електричний струм  д) подкисляют розчин
 в) не проводять тепло  

8-3. електролітами є

 а) метали  д) неметалів
 б) неметали  е) кислоти
 в) оксиди металів  ж) солі
 г) підстави  з) всі органічні речовини

8-4. Рівняння процесу електролітичноїдисоціації:

 а) АВ D А+ + В-  в) А+ + В- D АВ
 б) АВ D А0 + В0  г) А+ + В- "АВ

8-5. Значення іонного добутку води:

 а) 7  б) 14  в) 18  г) 1,8 ? 10-16  д) 1 ? 10-14

8-6. рН розчину обчислюється за формулою:

 а)  в)
 б)  г)

8-7. Електроліти класифікують на сильні і слабкі за величиною

 а)  б)  в)  г)  д)

8-8. рН лужного розчину:

 а) рН <7  б) рН = 7  в) рН> 7  г) не має рН

8-9. Ступенем електролітичноїдисоціації називається

а) електрична провідність розчину

б) відношення числа розпалися на іони молекул до загального числа всіх молекул в розчині

в) відношення числа розпалися на іони молекул до числа молекул електроліту в розчині

г) відношення числа іонів до ізотонічного коефіцієнту

8-10. Величина ступеня електролітичноїдисоціації залежить від

 а) температури  г) концентрації розчину
 б) природи розчинника  д) обсягу судини
 в) кольору речовини  е) природи речовини

8-11. Рівняння, що описують властивості розчинів, для електролітів і неелектролітів різні, тому що електроліти

а) змінюють електропровідність розчину

б) пов'язують більше число молекул води і зменшують загальне число частинок в розчині

в) розпадаються на іони і збільшують число частинок в розчині

г) змінюють структуру води

8-12. Гідролізу піддаються солі, утворені

а) катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти

б) катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти

в) катіоном сильної основи і аніоном сильної кислоти

г) катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти

д) двузарядних катионом і однозарядним аніоном

8-13. Ступінь гідролізу посилюється при

 а) підвищення температури  в) перемішуванні розчину солі
 б) додаванні води  г) додаванні індикаторів

8-14. Слабкі електроліти мають величину ступеня дисоціації

 а) 3% ? a  Б) 0,03 ? a ? 0,3  в) a ? 3%  г) a ? 0,3

8-15. Електроліти, при дисоціації яких з катіонів утворюються тільки катіони водню і кислотні залишки, називаються

 а) кислотними оксидами  в) основними оксидами  д) солями
 б) підставами  г) кислотами  

8-16. Електроліти, при дисоціації яких з аніонів утворюються тільки аніони OH- і катіони металу, називаються

 а) кислотами  в) підставами  д) солями
 б) кислотними оксидами  г) основними оксидами  

8-17. Електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони металу і аніони кислотного залишку, називаються

 а) кислотними оксидами  в) підставами  д) кислотами
 б) солями  г) основними оксидами  

8-18. Закон розведення Оствальда має вигляд  , Де С - концентрація

 а) молекул, що не розпалися на іони  в) розчиненої речовини
 б) позитивних іонів  г) негативних іонів

8-19. Іонним твором води (КВ) називається

а) величина константи дисоціації води

б) електропровідність чистої води при стандартній температурі

в) твір константи дисоціації води на її молярна концентрація

г) логарифм величини константи дисоціації

8-20. Відповідність між ступенем дисоціації речовин і силою електроліту:

 1)  Na2SO4 (  = 90%)  а)  неелектроліт
 2) H2SO3 (  = 25%)  б)  висококиплячих з'єднання
 3)  CH3COOH (  = 2, 5%)  в)  середній
 4) C12H22O11 (  = 0%)  г)  слабкий
     д)  сильний

8-21. Сильні електроліти є

 а) NaOH (  = 90%)  в) HCN (  = 0,2%)  д) H3PO4 (  = 28%)
 б) Na2SO4 (  = 0,9)  г) KNO3 (  = 90%)  е) H2S (  = 0,01%)

8-22. Слабкі електроліти є

 а) NaOH (  = 0,9)  в) HCN (  = 0,2%)  д) H3PO4 (  = 28%)
 б) Na2SO4 (  = 90%)  г) KNO3 (  = 90%)  е) H2S (  = 0,01%)

8-23. Рівняння для обчислення добутку розчинності сульфіду срібла Ag2S:

 а)  або  г)  або
 б)  або  д)  або
 в)  або  

8-24. Відповідність між формулами електролітів і класом речовини:

 1)  NaCl  а)  заснування
 2)  Ba (OH)2  б)  кислотний оксид
 3) H4P2O7  в)  метал
     г)  сіль
     д)  кислота

8-25. Вираз константи дисоціації  відповідає рівняння:

 а) H3PO3 D H+ + H2PO3-  в) HPO32 D H+ + PO33
 б) H2PO3- D H+ + HPO32  г) H3PO3 D 3H+ + PO33

8-26. Понеділок, утворена водним розчином Na2CO3,

 а) кисла  в) лужна
 б) нейтральна  г) індикаторна

8-27. Відповідність між позначенням і його фізичним змістом у формулі .

 1)  а)  температура кипіння розчину
 2) i  б)  ступінь дисоціації
 3)  в)  ебуліоскопічна постійна
 4)  г)  моляльна концентрація речовини
     д)  підвищення температури кипіння розчину
     е)  зниження температури кипіння розчину
     ж)  ізотонічний коефіцієнт

8-28. вираз  відповідає рівняння

 а) H2CO3 D H+ + HCO3-  в) H2CO3 D 2H++ CO32
 б) HCO3- D H+ + CO32  г) H2CO3 D H+2+ CO32

8-29. Понеділок, утворена водним розчином Na2SO4

 а) кисла  в) лужна  д) природна
 б) нейтральна  г) індикаторна  

8-30. Ізотонічний коефіцієнт розчину NaNO3 дорівнює 1,8. Величина ступеня дисоціації ? при цьому

 а) 18%  б) 1,8  в) 0,8  г) 2

8-31. Ступінь дисоціації H2SO3 склала 25%. Тоді величина ізотонічного коефіцієнта i дорівнює

 а) 0,25  б) 1,5  в) 3,0  г) 1,25

8-32. Ізотонічний коефіцієнт розчину CH3COOH дорівнює 1,04. Тоді величина ступеня дисоціації ?

 а) 1,04  б) 1,00  в) 0,04  г) 2,04

8-33. Рівняння першої стадії гідролізу Na2CO3

 а) Na+ + H2O D NaOH + H+  в) CO32 + H2O D HCO3- + OH-
 б) CO3- + H2O D HCO3 + OH-  г) HCO3- + H2O D H2CO3 + OH-

8-34. Концентрація іонів H+ в розчині з рН = 1 складає ___ моль / л.

8-35. рН розчину з концентрацією іонів водню 1 моль / л дорівнює ___

8-36. ПР хлориду срібла AgCl одно ___, якщо його розчинність становить 1,07 ? 10-5 моль / л.

 а) 1,07 ? 10-5  б) 2,14 ? 10-5  в) 1,14 ? 10-10  г) 1,14 ? 10-5

_ * _ _ * _ _ * _

8-37. Метиловий оранжевий забарвлюється в рожевий колір в розчині

 а) K2CO3  б) BaSO4  в) Na2SO4  г) Al2(SO4)3

8-38. Фенолфталеїн забарвлюється в малиновий колір в розчині

 а) Na2CO3  б) NaNO3  в) FeCl3  г) C6H12O6

8-39. Гідролізу по катіону піддається сіль

 а) FeCl3  б) BaSO4  в) K2CO3  г) Na2SO4

8-40. Формула солі, водний розчин якої має кислу реакцію, -

 а) Na3PO4  б) FeSO4  в) Na2SO3  г) NaCl

8-41. Гідролізу за аніоном піддається сіль

 а) CuSO4  б) Na2SiO3  в) KNO3  г) AgCl

8-42. Слабким електролітом є розчин

 а) соляної кислоти  в) хлориду натрію
 б) оцтової кислоти  г) гідроксиду натрію

8-43. Формула солі, розчин якої проявляє лужну реакцію, -

 а) CuSO4  б) KCl  в) K2CO3  г) Fe (NO3)2

8-44. У розчині карбонату натрію лакмус забарвлюється в ___ колір

 а) зелений  б) фіолетовий  в) червоний  г) синій

8-45. Формула солі, що не піддається гідролізу, -

 а) K2CO3  б) Al2S3  в) K2SO4  г) FeCl3

8-46. Речовина, що змінює своє забарвлення залежно від рН середовища, називається

 а) барвником  в) реагентом
 б) індикатором  г) електролітом

8-47.Для з'єднань NH4OH і NH4NO3 вірно, що

а) тільки перше - сильний електроліт

б) тільки друге - сильний електроліт

в) обидва - слабкі електроліти

г) обидва - сильні електроліти

8-48. невірно, Що у водних розчинах слабких електролітів

а) ступінь дисоціації збільшується при зростанні температури

б) константа дисоціації не залежить від концентрації

в) константа дисоціації залежить від температури

г) ступінь дисоціації зменшується при розведенні розчину

8-49. Для водних розчинів солей AlCl3 і Na2CO3 вірно, що

а) тільки в другому розчині середовище лужне

б) в обох розчинах середу кисла

в) в обох розчинах середовище лужне

г) тільки в другому розчині середу кисла

8-50. Гідроліз хлориду алюмінію можна посилити, додавши в розчин

 а) хлорид цинку  у воду
 б) нітрат алюмінію  г) соляну кислоти

8-51. При однаковій молярної концентрації речовин найбільша концентрація іонів H+ у водному розчині

 а) CuCl2  б) Na2CO3  в) K2S  г) NH4OH

8-52. Ступінь дисоціації оцтової кислоти в її водному розчині можна зменшити

 а) додаванням соляної кислоти  в) нагріванням
 б) додаванням гідроксиду натрію  г) додаванням води

8-53. Гідроліз в розчині хлориду заліза (III) послаблюється при

 а) додаванні лугу в розчин  в) додаванні води
 б) додаванні кислоти в розчин  г) нагріванні розчину

8-54. Сума коефіцієнтів в скороченому іонному рівнянні взаємодії розчинів хлориду алюмінію і карбонату натрію дорівнює ___

 а) 15  б) 17  в) 19  г) 13

8-55. Іонного добутку води відповідає формула

 а) [H+] / [OH-] = 10-14  в) [H+] [OH-] = 10-14
 б) [H+] [OH-] = 10-7  г) [H+] = [OH-] = 10-14

8-56. Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул, називається ___ дисоціації.

 а) показником  б) ступенем  в) константою  г) коефіцієнтом

8-57. При розведенні розчину ступінь дисоціації молекул електроліту

 а) збільшується  в) зменшується
 б) змінюється неоднозначно  г) не змінюється

8-58. Розчин, в якому зберігається значення рН при додаванні невеликих кількостей кислоти або підстави, називається

 а) Протолітична  в) апротонного
 б) буферним  г) амфотерним

8-59. Для водних розчинів справедливо співвідношення

 а) рН + рОН = 14  в) pH
 б) рН + рОН = 7  г) pH> pOHВищої професійної освіти | Доронькін В. Н., Мигаль Ю. Ф., Февральова В. А. | FeSO4, NH4NO3, CuCl2, NaHCO3, (CuOH) 2CO3. | Кислої сіллю не є | Тема 2. Термодинаміка і спрямованість хімічних реакцій | Тема 3. Хімічна кінетика | Тема 4. Хімічна рівновага | Тема 5. Будова атома. періодична система | Масу спокою не має | Тема 6. Хімічний зв'язок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати