Головна

Тема 5. Будова атома. періодична система

  1. DNS - система доменних імен
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. II. Початкове фундаментальне уявлення: діяльність - система
  4. II. Побудова карти гідроізогіпс
  5. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  6. III. Поняття знака як органічна система
  7. JIT - це система, яка показує наявність непотрібних витрат,

5-1. Протон позначається

 а) p  б) n  в) e  г) n

5-2. нейтрон позначається

 а) p  б) n  в) e  г) n

5-3. До складу атомного ядра входять

 а) протони  б) нейтрони  в) електрони  г) фотони

5-4. Атом складається з ядра і ___ оболонки.

 а) електронної  б) протонної  в) молекулярної  г) нейтронної

5-5. квантові числа

 а) l  в) h  д) n
 б) mS  г) l  е) j

5-6. рівняння Планка

 а)  б)  в)  г)

5-7. Вірним є твердження

а) маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона і дорівнює масі електрона

б) маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона і у багато разів більше маси електрона

в) маса протона дорівнює масі електрона

г) маса нейтрона приблизно дорівнює масі електрона і у багато разів менше маси протона

5-8. Електрон має характеристики

а) маса = 1 заряд = 0

б) маса = 1 заряд = +1

в) маса = 1 заряд = -1

г) маса = 1/1840 заряд = 0

д) маса = 1/1840 заряд = -1

е) маса = 1/1840 заряд = +1

5-9. Число електронів в нейтральному атомі одно

 а) кількістю нейтронів в ядрі  в) сумі числа протонів і нейтронів
 б) числу протонів в ядрі  г) масою атома

5-10. Найбільше число електронів на енергетичному рівні визначається виразом:

 а)  б)  в)  г)

5-11. Головне квантове число «n» характеризує

а) обертання електрона навколо власної осі і власний магнітний момент руху електрона

б) орієнтацію атомної орбіталі в просторі і її магнітний момент

в) енергію електронного шару (рівня), розмір і щільність атомних орбіталей

г) форму атомної орбіталі і орбітальний момент руху електрона

5-12. Орбітальний квантове число «l» характеризує

а) обертання електрона навколо власної осі і власний магнітний момент руху електрона

б) орієнтацію атомної орбіталі в просторі і її магнітний момент

в) енергію електронного шару (рівня), розмір і щільність атомних орбіталей

г) форму атомної орбіталі

5-13. Магнітне квантове число «ml »характеризує

а) обертання електрона навколо власної осі і власний магнітний момент руху електрона

б) орієнтацію атомної орбіталі в просторі

в) енергію електронного шару (рівня), розмір і щільність атомних орбіталей

г) форму атомної орбіталі і орбітальний момент руху електрона

5-14. Спіновий квантове число «mS»характеризує

а) обертання електрона навколо власної осі і власний магнітний момент руху електрона

б) орієнтацію атомної орбіталі в просторі і її магнітний момент

в) енергію електронного шару (рівня), розмір і щільність атомних орбіталей

г) форму атомної орбіталі і орбітальний момент руху електрона

5-15. Формулювання: «В атомі не може бути двох електронів, що володіють однаковим набором квантових чисел» відповідає

 а) принципом Паулі  в) правилом Гунда
 б) правилом Клечковского  г) принципу Гейзенберга

5-16. Формулювання: «Сумарний спін електронів на підрівні повинен бути найбільшим» відповідає

 а) принципом Паулі  в) правилом Гунда
 б) правилом Клечковского  г) принципу Гейзенберга

5-17. Головне квантове число приймає значення

 а) від -l через 0 до + l  в) 1/2 і -1/2  д) 1, 2, 3, ... ?
 б) від 0 до (n - 1)  г) 0, 1, 2, 3, ... ?  

5-18. Орбітальний квантове число l приймає значення

 а) від -l через 0 до + l  в) 1/2 і -1/2  д) 1, 2, 3, ... ?
 б) від 0 до (n - 1)  г) 0, 1, 2, 3, ... ?  

5-19. Магнітне квантове число приймає значення

 а) від -l через 0 до + l  в) 1/2 і -1/2  д) 1, 2, 3, ... ?
 б) від 0 до (n - 1)  г) 0, 1, 2, 3, ... ?  

5-20. Спіновий квантове число приймає значення

 а) від -l через 0 до + l  в) 1/2 і -1/2  д) 1, 2, 3, ... ?
 б) від 0 до (n - 1)  г) 0, 1, 2, 3, ... ?  

5-21. Подуровню «s» відповідає значення орбітального квантового числа l (ель)

 а) 0  б) 1  в 2  г) 3

5-22. Подуровню «p» відповідає значення орбітального квантового числа l (ель)

 а) 0  б) 1  в 2  г) 3

5-23. Подуровню «d» відповідає значення орбітального квантового числа l (ель)

 а) 0  б) 1  в 2  г) 3

5-24. Подуровню «f» відповідає значення орбітального квантового числа l (ель)

 а) 0  б) 1  в 2  г) 3

5-25. Заповнення атомних орбіталей за правилом Паулі відповідає електронно-графічна формула

 а)  б) ??  в) ??  г) ?

5-26. Заповнення підрівні за правилом Гунда відповідає електронно-графічна формула

 а)
^ ^ ^
 в)
 ^ v v  
 б)
v ^ v
 г)
^ ^ v

5-27. Підрівні третього енергетичного рівня

 а) p  б) d  в) s  г) f

5-28. Відповідність між формулами і назвами

 1)  а)  рівняння Гейзенберга
 2)  б)  рівняння Планка
     в)  принцип Паулі
     г)  рівняння Ейнштейна
     д)  Рівняння Де-Бройля

5-29. Найбільше число електронів, що знаходяться на атомній орбіталі,

 а) 4  б) 3  в 2  г) 1

5-30. Можуть існувати електронні конфігурації

 а) s3  б) p4  в) d14  г) f6

5-31. Відповідність між позначенням підрівні і числом атомних орбіталей

 1) d  а)
 2) f  б)
 3) s  в)
 4) p  г)

5-32. Заповнення атомних орбіталей за правилом Клечковского

 а) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s 4d 5p ...  в) 1s 2s 3s 4s 5s 2p 6s 3p 4p 5p 6p ...
 б) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p ...  г) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4d 4f 4p 5s 5p ...

 

5-33. Максимально можливе число електронів на рівні з головним квантовим число 4 дорівнює

 а) 32  б) 18  в 8  г) 2

5-34. Кількість орбіталей на підрівні пов'язано з орбітальним квантовим числом співвідношенням

 а) n = l  б) n = l2  в) n = 2 l  г) n = 2 l + 1

5-35. Відповідність між позначенням орбітального квантового числа і його значенням

 1) d  а)
 2) s  б)
 3) f  в)
 4) p  г)
     д)

5-36. Послідовність зростання енергії атомних орбіталей

 а) 4s  б) 4p  в) 4d  г) 4f

5-37. Електронна формула атома селену (порядковий номер 34)

 а) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 4p6  в) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4p4
 б) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4  г) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p0

5-38. Електронна формула атома кремнію (порядковий номер 14)

 а) 1s22s22p63s23p2  в) 1s22s22p43s23p5
 б) 1s22s22p63s13p4  г) 1s22s22p63s33p2

5-39. Послідовність зростання енергії подуровней

 а) 5s  б) 5p  в) 5d  г) 5f

5-40. Елемент, електронна формула іона якого Е2 = [Ar3d10] 4s24p6

(Порядковий номер аргону 18), -

 а) селен  б) ванадій  в) фосфор  г) скандій

5-41. Закінчення електронної формули ... 3d74s2 відповідає елементу

 а) галію  б) залозу  в) родію  г) кобальту

5-42. Йону S-2 відповідає електронна формула

 а) 1s22s22p63s23p3  в) 1s22s22p43s03p0
 б) 1s22s22p63s23p6  г) 1s22s22p63s23p0

5-43. Періоди в періодичній системі елементів розташовані

 а) горизонтально  в) діагонально
 б) вертикально  г) відсутні

5-44. Групи в періодичній системі елементів розташовані

 а) горизонтально  в) діагонально
 б) вертикально  г) відсутні

5-45. Періоди в періодичній системі елементів є

 а) великі  в) середні
 б) малі  г) укорочені

5-46. Групи в періодичній системі діляться на ___ підгрупи

 а) великі і малі  в) головні і побічні
 б) довгі і короткі  г) великі і побічні

5-47. Періодично повторюється при збільшенні зарядів ядер атомів

а) атомна маса елементів

б) радіус атомів хімічних елементів

в) будова електронних оболонок атомів

г) енергія іонізації

5-48. Номер періоду в періодичній системі

а) показує суму головного і орбітального квантового чисел

б) відповідає числу електронів в зовнішньому шарі електронної оболонки

в) дорівнює числу електронів на зовнішньому і передостанньому шарах

г) дорівнює числу електронних рівнів, що заповнюються електронами в атомі

5-49. Номер групи для елементів, розташованих в головних підгрупах, дорівнює, як правило,

а) сумі s- і p-електронів зовнішнього шару

б) сумі електронів, що знаходяться на s-орбіталях зовнішнього шару і d-орбіталях передостаннього шару

в) числа заповнених s- і p-орбіталей зовнішнього шару

г) сумі заповнених електронами орбіталей зовнішнього і передостаннього електронного шарів

5-50. Властивості елементів повторюються періодично при збільшенні зарядів ядер їх атомів, тому що

а) періодично змінюється атомна маса елементів

б) нерегулярно змінюється радіус атомів хімічних елементів

в) періодично повторюється будова електронних оболонок атомів

г) періодично змінюється енергія іонізації

5-51. Енергією іонізації атома називається енергія,

а) виділяється при приєднанні електрона до атома

б) поглинається при приєднанні електрона до атома

в) яку необхідно затратити для відриву електрона від атома

г) яку необхідно затратити для розкладання атома

5-52. Спорідненістю до електрону називається енергія,

а) виділяється при приєднанні електрона до атома

б) поглинається при приєднанні електрона до атома

в) яку необхідно затратити для відриву електрона від атома

г) яку необхідно затратити для розкладання атома

5-53. Одна з сучасних формулювань періодичного закону Д. І. Менделєєва: «Властивості елементів і їх сполук перебувають у періодичній залежності від ...»

а) величини атомних мас елементів

б) будови електронної оболонки атомів

в) величини зарядів ядер їх атомів

г) суми числа протонів і нейтронів в атомі

5-54. Металеві властивості елементів по групі зверху вниз

 а) слабшають  в) посилюються
 б) не змінюються  г) змінюються на неметалеві

5-55. Типові метали знаходяться в

 а) початку кожного періоду  в) середині кожного періоду
 б) наприкінці кожного періоду  г) верху кожного періоду

5-56. Властивості елементів по періоду (зліва направо) змінюються від

а) металевих через амфотерні до неметалічних

б) амфотерних через металеві до неметалічних

в) неметалевих через амфотерні до металевих

г) неметалевих через металеві до амфотерним

5-57. Елементи розташовані по зростанню енергії іонізації в парі

 а) літій і натрій  в) кисень і фтор
 б) хлор і натрій  г) азот і миш'як

5-58. Елементи розташовані по зростанню радіусу атома в парі

 а) літій і натрій  в) кисень і фтор
 б) хлор і натрій  г) миш'як і азот

5-59. Посилення металевих властивостей відбувається в парі

 а) кальцій - берилій  в) кальцій - бром
 б) кальцій - калій  г) кальцій - скандій

5-60. Перший елемент має більш сильними неметаллическими властивостями в парі

 а) кальцій - берилій  в) кальцій - калій
 б) кальцій - скандій  г) кальцій - бром

5-61. Найбільшою електронегативні володіє

 а) натрій  б) калій  в) сірка  г) хлор

5-62. Найбільший радіус атома має

 а) азот  б) літій  в) фтор  г) берилій

5-63. Радіус атома по групі для елементів головних підгруп зверху вниз

 а) зменшується  в) не змінюється
 б) зростає  г) змінюється періодично

5-64. Елементи розташовані в порядку зростання електронегативності в ряду

 а) сірка, натрій, калій, хлор  в) калій, натрій, хлор, сірка
 б) натрій, сірка, калій, хлор  г) калій, натрій, сірка, хлор

5-65. Елементи розташовані в порядку зростання їх радіусу в групі

 а) сірка, натрій, калій, хлор  в) калій, натрій, хлор, сірка
 б) хлор, сірка, натрій, калій  г) калій, натрій, сірка, хлор

5-66. Елемент, що володіє найбільшою електронегативні,

 а) 1s22s22p63s23p  в) 1s22s22p63s23p0
 б) 1s22s22p63s23p1  г) 1s22s22p63s23p5

5-67. Елемент, радіус атома якого найбільший,

 а) 1s22s22p63s23p3  в) 1s22s22p63s23p0
 б) 1s22s22p63s23p1  г) 1s22s22p63s23p5

5-68. Послідовність убування енергії іонізації елементів

 а) 1s22s22p63s23p5  в) 1s22s22p63s23p1
 б) 1s22s22p63s23p3  г) 1s22s22p63s23p0

5-69. Елементи 3 періоди заповнюють електронами підрівні

 а) 3s і 4s  б) 3s і 3p  в) 3p і 3d  г) 3s і 3d

5-70. Розмістіть елементи в порядку посилення металевих властивостей

 а) 1s22s22p63s23p4  в) 1s22s22p63s23p1
 б) 1s22s22p63s23p0  г) 1s22s22p63s13p0

5-71. Розмістіть елементи в порядку посилення металевих властивостей

 а) Е+2 = 1s22s22p63s03p0  в) Е-3 = 1s22s22p63s23p6
 б) Е+3 = 1s22s22p63s03p0  г) Е-1 = 1s22s22p63s23p6

_ * _ _ * _ _ * _

5-72. Число неспарених електронів в йоні Co+3, Що знаходиться в основному стані, так само

 а) 6  б) 5  в 4  г) 2

5-73. Атоми ізотопів одного елемента відрізняються числом

 а) протонів  б) нейтронів  в) електронів  г) позитронів

5-74. Атом вуглецю в основному стані містить ___ неспарених електрона (ів)

 а) 4  б) 3  в 2  г) 0

5-75. Оксид-йону відповідає електронна конфігурація

 а) 1s22s22p5  б) 1s22s22p6  в) 1s22s22p4  г) 1s22s22p0

5-76. Хлорид-іона відповідає електронна конфігурація

 1) 1s22s22p63s23d6  2) 1s22s22p63s23p4
 3) 1s22s22p63s23p6  4) 1s22s22p63s23d5

5-77. Ядро ізотопу фосфору 15Р31 містить ___ нейтронів

 а) 16  б) 15  в) 31  г) 46

5-78. Відносна величина електронегативності елементів зменшується в ряду

 а) P, Si, Al  б) Cl, I, Br  в) Se, S, O  г) B, C, N

5-79. З кислотами і лугами взаємодіє оксид

 а) літію  б) берилію  в) магнію  г) бору

5-80. Серед галогенів найбільш сильним окислювачем є

 а) фтор  б) хлор  в) бром  г) йод

5-81. В ряду HF - HCl - HBr - HI сила кислот

 а) не змінюється  в) зростає
 б) змінюється неоднозначно  г) зменшується

5-82. Найбільш вираженими кислотними властивостями володіє водний розчин

 а) HCl  б) HI  в) HBr  г) HF

5-83.Формула вищого оксиду елемента, що утворює водневе з'єднання ЕН2, має вигляд

 а) ЕО4  б) ЕО3  в) ЕО2  г) ЕО

5-84. Формула водневого з'єднання елемента, що утворює вищий оксид Е2О7, має вигляд

 а) H2Э  б) НЕ  в) ЕН4  г) ЕН3

5-85. Елементи, що знаходяться в одній групі і підгрупі, мають однаковий числом

 а) електронів  в) валентних електронів
 б) протонів  г) енергетичних рівнів

5-86. У групах із збільшенням порядкового номера електронегативність елементів

 а) збільшується  в) зменшується
 б) не змінюється  г) змінюється періодично

5-87. Найбільш сильною кислотою є

 а) HClO3  б) HClO4  в) HClO  г) HClO2

5-88. У періоді зі збільшенням порядкового номера елементів металеві властивості

 а) слабшають  в) не змінюються
 б) посилюються  г) зміняться періодично

5-89. Радіус атомів зменшується в ряду елементів

 а) Br, F, Cl  б) Se, S, O  в) Li, Na, K  г) P, Si, Al

5-90. Кислотні властивості оксидів в ряду SO3 - SeO3 - TeO3

 а) змінюються неоднозначно  в) зростають
 б) зменшуються  г) не змінюються

5-91. Кислотний характер мають оксиди, утворені металами

а) зі ступенем окислення дорівнює або вище +4

б) зі ступенем окислення нижче +4

в) головних підгруп

г) з будь-яким ступенем окислення

5-92. Для елементів одного періоду характерно однакове число

 а) вільних електронних пар  в) валентних електронів
 б) неспарених електронів  г) енергетичних рівнів

5-93. Формула водневого з'єднання елемента, що утворює вищий оксид Е2О5, має вигляд

 а) ЕН  б) ЕН3  в) ЕН5  г) ЕН2

5-94. На зовнішньому енергетичному рівні атома елемента, що утворює вищий гідроксид складу НЕО4, Міститься ___ електронів.

 а) 4  б) 7  в 5  г) 6

5-95. Розчини лугів реагують з

 а) C  б) Mn  в) Zn  г) N2

5-96. Позитивний заряд має

 1) електрон  3) протон
 2) аніон  4) позитрон

5-97. Негативний заряд має

 1) протон  3) електрон
 2) нейтрон  4) катіон

5-98. Кислотні властивості оксидів елементів у вищій ступені окислення в періоді зі збільшенням порядкового номера

 1) зменшуються  3) залежать від умов реакції
 2) не змінюються  4) збільшуються

 
Державна освітня установа | Вищої професійної освіти | Доронькін В. Н., Мигаль Ю. Ф., Февральова В. А. | FeSO4, NH4NO3, CuCl2, NaHCO3, (CuOH) 2CO3. | Кислої сіллю не є | Тема 2. Термодинаміка і спрямованість хімічних реакцій | Тема 3. Хімічна кінетика | Тема 6. Хімічний зв'язок | Тема 7. Розчини неелектролітів | Тема 8. Розчини електролітів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати