На головну

I. Моль. Еквівалентні маси і еквіваленти простих і складних речовин. закон еквівалентів

  1. I Реалізація простих і складних запитів до бази даних
  2. I.4.2) Закони.
  3. II закон Ньютона.
  4. II. Синтез тpіггеpов з довільно законом функциониpования.
  5. II. Стехіометричні закони хімії
  6. II.3. Закон як категорія публічного права
 1. c. 2. b.3. d.4. a.5. c.  6. d.7. a.8. c.9. c.10. b.  11. d.12. a.13. e.14. a.15. b.  16. с.17.c.18.b.19.e.20. с.

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої

професійної освіти

УФИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАФТОВОЇ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

P.P. Кудаярова, А. к. Мазитова, Ю. і. Михайлюк

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

для студентів технічних вузів

нехимических спеціальностей

заочної форми навчання

Навчальний посібник

Уфа 2006


УДК54 (07) ББК24.1я7 К88

Затверджено Редакційно-видавничим радою УГНТУ як навчальний посібник

рецензенти:

Кафедра «Охорона навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів» УГАЕС, зав. кафедрою, доктор хім. наук,

професор P.P. Хабібуллін

Доцент кафедри неорганічної хімії БГУ,

канд. хім. наук Р. к. Гайфутдінова

Кудаярова P.P., Мазитова А. к., Михайлюк Ю. і.

К88 Контрольні завдання з хімії: навч. допомога. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. - 78с.

ISBN 5-7831-0744-1

Навчальний посібник містить контрольні завдання з хімії. У ньому наводяться основні закони хімії, формули для розрахунків, а також необхідні довідкові дані для вирішення завдань.

Посібник призначений для студентів технічних вузів нехимических спеціальностей заочної форми навчання.

УДК54 (07) ББК24.1я7

ISBN 5-7831-0744-1 © Уфімський державний нафтовий

технічний університет, 2006 © Кудаярова P.P., Мазитова А. к., Михайлюк Ю. і., 2006


I. Моль. Еквівалентні маси і еквіваленти простих і складних речовин. закон еквівалентів

атом- Найдрібніша електронейтральна частинка хімічного елемента, яка зберігає його властивості.

Атомна одиниця маси (а. Е. М.)- 1/12 частина абсолютної маси атома вуглецю.

молекула- Найменша частинка речовини, яка зберігає його хімічні властивості.

Відносна атомна маса елемента -число, що показує, у скільки разів маса атома даного елемента більше 1/12 маси атома вуглецю.

Відносна молекулярна маса речовини -число, що показує, у скільки разів маса молекули даної речовини більше 1/12 маси атома вуглецю.

Моль - кількість речовини, що містить стільки ж частинок (атомів, молекул або інших), скільки міститься атомів вуглецю в 0,012 кг (12 г) вуглецю.

Моль - кількість речовини, що містить 6,02х 1023 молекул, атомів або інших часток.

число na - 6,02х 1023 моль-1 називається постійної Авогадро.

Абсолютну масу молекулиречовини В можна розрахувати за рівнянням: тв = Мв / NA, де Мв - молярна маса речовини В.

еквівалентом елемента (Е) називають таке його кількість, яке з'єднується з 1 молем атомів водню або заміщує ту ж кількість атомів водню в хімічних реакціях.

Еквівалент елемента Е можна обчислити, виходячи з його атомної маси А і валентності В за формулою Е = А / В. Наприклад, еквівалент кисню дорівнює 8, так як валентність кисню завжди дорівнює двом: Э0 = 16/2 = 8.

Маса 1 еквівалента елемента називається його еквівалентної масою.

Еквіваленти виражаються в молях, а еквівалентні маси - в г / моль.

Еквівалент не є постійною величиною, а залежить від валентності елемента в тому чи іншому поєднанні. Наприклад, в з'єднаннях NH3, H2S и НСl еквівалент (Е) і еквівалентна маса э) азоту, сірки і хлору рівні е (N) - 1/3 моль; е (S) - 1/2 моль; е (Сl) = 1 моль и mе (N) = 1/3 х 14 = 4,67 г / моль; mе (S) = 1/2 х 32 = 16 г / моль; тЭ(Cl) = 1 х 35,5 = 35,5 г / моль. У з'єднанні SO2 сірка чотиривалентність і її еквівалентна маса дорівнює тэ(S) = 64/4 = 16 г / моль.

Еквівалент оксиду, підстави, кислоти і солі:

Эоксиду = Mоксиду / (Число атомів елемента х валентність елемента);

Эоснови = Моснови / Кислотність підстави;

Экислоти = Мкислоти / Основність кислоти;

Эсолі = Мсолі / (Число атомів металу х валентність металу), де М- мольная маса з'єднань.

наприклад, е (А12О3) = 102 / (2x3) = 17; е (А1 (ОН)3) = 78/3 = 26; е (Н2S04) = 98/2 = 49; е (А12(SО4)3) = 342 / (2x3) = 57.


Еквівалентний обсяг речовини- Обсяг, яку він обіймав за даних умов 1 еквівалентом речовини.

Закон еквівалентів.Маси (об'єми) реагують один з одним речовин пропорційні їх еквівалентним масам (обсягами), т. Е.

m1 / m2 = Е1 / Е2

1. Висловіть в молях: а) 6,02х1021 молекул СО2; б) 1,20х1024 атомів кисню.
 Чому дорівнює молярна маса зазначених речовин?

2. Скільки приблизно атомів міститься в 0,5 моль вуглецю?

3. Яке число атомів відповідає 0,25 моль заліза?

4. Визначте число молекул води, яка відповідає кількості речовини
 10 моль.

5. Обчисліть масу речовини, що відповідає 4 моль атомів вуглецю.

6. Яка маса 0,5 моль молекул води?

7. Скільки приблизно атомів містить 1 моль молекул вуглекислого газу?

8. Відносна атомна маса золота 197, щільність його 19,3 г / см3. Визначте, який обсяг припадає на один атом золота.

9. Яка маса 1,5х 1020 молекул кисню?

10. У якій кількості хлориду натрію міститься стільки ж натрію, скільки
 його знаходиться в п'яти молях сульфату натрію?

11. При повному здійсненні реакції 5 г елемента А з 15 г елемента В
 утворюється з'єднання АВ. При реакції 3 г елемента А з 18 г елемента С
 утворюється з'єднання АС2. Атомна маса елемента В дорівнює 60. Розрахуйте
 атомну масу елемента С.

12. На відновлення 7,09 г оксиду двовалентного металу потрібно 2,24 л
 водню (н. у.). Розрахуйте еквівалентну масу оксиду і еквівалентну
 масу металу. Чому дорівнює атомна маса металу?

13. У якій масі NaOH міститься стільки ж еквівалентів, скільки в 140 г
 КОН?

14. З 1,35 г оксиду металу виходить 3,15 г його нітрату. Розрахуйте еквівалентну масу цього металу.

15. З 1,3 г гідроксиду металу виходить 2,85 г його сульфату. Розрахуйте
 еквівалентну масу цього металу.

16. Чому дорівнює при н. у. еквівалентний обсяг водню? Розрахуйте еквівалентну масу металу, якщо на відновлення 1,017 г його оксиду витратилося 0,28 л водню (н. У.).

17. Визначте еквівалент металу, 7 г гідроксиду якого утворюють 20,75 г
 йодиду.

18. Еквівалент двовалентного елемента дорівнює 12. Розрахуйте масову частку
 (В%) кисню в оксиді елемента.

19. З 3,31 г нітрату металу виходить 2,78 г його хлориду. Розрахуйте
 еквівалентну масу цього металу.

20. Розрахуйте еквівалентну масу сірки в з'єднанні, що містить 5,92%
 водню і 94,08% сірки.


21. У якій кількості Сr (ОН)3 міститься стільки ж еквівалентів, скільки в
 174,96 г Mg (OH)2?

22. При згорянні магнію масою 6 г утворилося 9,945 г оксиду. чому дорівнює
 еквівалентна маса магнію?

23. На нейтралізацію кислоти масою 10 г витрачено гідроксид барію
 масою 23,4 г. Яка молярна маса еквівалента кислоти?

24. Обчисліть молярну масу еквівалента солі міді (II), якщо він масою 8 г
 взаємодіє без залишку з гідроксидом натрію масою 4 р

25. При розкладанні оксиду металу масою 0,92 г виділився метал масою
 0,86 м Обчисліть молярну масу еквівалента металу.
Ядро- складова частина атома. Частинки, що входять до складу ядра атома -протони і нейтрони (нуклони). | IV. Теплові ефекти хімічних реакцій. Термохимические рівняння і розрахунки | V. Хімічна кінетика і хімічна рівновага | VI. Розчини. Способи вираження концентрації | Насичений раствор- розчин, в якому дана речовина при даній температурі більше не розчиняється, а розчин, в якому ще може розчинитися дана речовина - ненасичений. | властивості розчинів | VII. Електролітична дисоціація. Ступінь електролітичноїдисоціації. Іонний добуток води. твір розчинності | VIII. Іонні рівняння реакцій | IX. гідроліз | Солі, утворені слабкою основою і слабкою кислотою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати