Головна

Глава 10. Прикладні дослідження

  1. II. об'єкти дослідження
  2. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  3. IV. Системні дослідження та дослідження систем
  4. VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ
  5. А) Емпіричні дослідження
  6. АВТОМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН КРОВІ
  7. Алгоритм забору слизу з носа для бактеріологічного дослідження

Найбільш рання форма прикладних досліджень - соціальні обстеження - виникла в Англії, а потім набула масового поширення (початок ХХ ст.) В США.

Вперше питання про прикладної соціології (ПС) в США виник в 1895 р Суспільствознавці активно обговорювали призначе-значення соціології і роль в ній наукової теорії. Що є-ється основною метою соціології - створювати нове знання або допомагати вирішувати конкретні соціальні проблеми? Остаточного відповіді не знайдено досі. Існує базова соціологія, орієнтована на професіоналів і отримання нового знання, і прикладна соціологія, ориен тірован на клієнта (замовника) і рішення практичних завдань.

Розвиток соціології як науки поділяється багатьма істориками на три головних етапа1. перший - З кінця XIX в. до 20-х років XX ст. - Характеризується ін-Терес до соціальних реформ. Емпіричних знань про реаль-них процесах в суспільстві явно бракувало. Тому ті, хто замислювався про якісь інновації, соціальних проек-тах, перетворенні практичних відносин людей, вимушений-ку були орієнтуватися скоріше на теоретичні побудувати-ення і здоровий глузд. Так, і теорія тоді розумілася або як сукупність соціально-філософських суджень, або як філософська дискусія про відмінності між належним і ре-альних. Нагадаємо, що це був період захоплення так званими соціальними дослідженнями, мета яких полягала в соціальному діагнозі злоби-денних проблем суспільства, залучення до них уваги з боку преси і розробці практичних рекомендацій.

Під практичним застосуванням соціології розумілася не спеціальна сі-стема заходів з власної процедурою і налагодженим механізмом впровадження, як це прийнято зараз, а подвиж-ний акт видатної особистості. <Науковий менеджмент> кінця XIX - початку XX ст. являв собою саме такий під-віжніческій акт видатних соціальних інженерів - Ф. Тейлора, Г. Емерсона, Г. Тауна, С. Томпсона. Чи не дебатах-Брегана практичною діяльністю і академічні соці-ологі: А. Смолл служив в Громадянської федерації Чикаго, У. Томас - в Віце-комісії Чикаго, Р. Парк - в місто-ської Лізі Чикаго. Чикаго з'явився на соціологічної кар-ті Америки не випадково. Саме з Чиказькою школою зв'язок-ють розквіт емпіричної, а багато в чому і прикладної соціології (дослідження урбанізації, екології, трудових відносин) в ранній період.

На думку А. Гоулднера, навіть Е.Дюркгейм слід кваліфікувати як соціолога-прикладника. На доказ він посилається на главу <Практичні слідства> в його книзі «Самогубство», а також на рекомендації Дюркгейма в роботі "Про поділ суспільної праці». У книзі <Правила соціологічного методу> Дюркгейм вказує на те, що соціальна наука зобов'язана давати правила дій на будущее1.

Другий етап (1920-1959) характеризується небувалим розвитком кількісної методології, проникненням мате-матики в соціологію, появою нових методів і технік дослідження: тестів, шкал, соціометрії, прожективних, психодіагностичних процедур і т. Д. З економіки приходять моделювання, експеримент і економетричні методи. Вже до 40-50-х років була завершена розробка всіх найбільш відомих тестів, застосовуваних нині в прикладному дослідженні, зокрема шестнадцатіфакторний опитувальника особистості Кеттела, тесту тематичної апперцепції, шкали вимірювання інтелекту Векслера.

На цій базі відбувався розквіт академічної соціології, престиж якої в той період був незрівнянно вищий престижу прикладної. Соціологія щосили прагнула заявити про себе як точна і рафінована дис-ціпліна. Утриматися в ній вдавалося не кожному. Невдач-ники ставали прикладники в приватному бізнесі і пра-рі органах. Незважаючи на домінування емпі-рической соціології, актив-но розвивалася прикладна соціологія. Деякі великі дослідницькі про-екти, наприклад всесвітньо відоме дослідження С. Стауффер <Американський солдат> (1949), спочатку заду-промивали саме як прикладні. Але результати дослід-ження С. Стауффер виявилися настільки значними, що воно здобуло популярність перш за все як базисне досліджень-ня. Прикладними були також знамениті Хоторнские ис-проходження, проведені в кінці 20-х - початку 30-х років групою гарвардських вчених під керівництвом Е. Мейо на промисловому підприємстві. Вони внесли дуже великий внесок у фундаментальну науку, який можна порівняти з внеском базисного дослідження.

третій етап - З початку 50-х років і по теперішній час - характеризується домінуванням теорії. В академічній соціології остаточно оформився і став панів-відати структурно-функціо-нальний підхід Т. Парсонса, який визначив методологічес-кий характер загальної теорії; в більшій кількості стали раз-тись среднеранговие, або спеціальні, соціологи-етичні теорії, особливо теорія обміну, теорія ролей, теорія конфлікту. Багато з них нагадували архітектурно досконале творіння: сувора формалізація, чіткість логи-чеських висновків, обґрунтованість, бездоганність прогнозу. До приватним теоріям слід віднести класичні концепції мотивації, що виникли в 50-60-і роки: це ієрархічна тео-рія потреб А. Маслоу (вперше опублікована в 1943 р, але отримала визнання в 50-60-і роки), двухфак-торная теорія мотивації Ф. Херцберга і теорія і <У> стилів керівництва Д. Макгрегора. Поступово на їх основі створюються чисто прикладні проекти <гуманізації праці>: <збагачення праці », розширення функцій, ротація, социотехнические проекти, автономні групи, партісіпатівний менеджмент.

У 50-60-ті роки - період відносно стійкого еко-номічного підйому США, коли темпи зростання виробляй-ності праці були високими, а темпи інфляції низькі-ми, - в американській соціології переважали оптимісти-етичні прогнози. Теоретичною платформою для них виступила доктрина <людських відносин ». У ту пору своєрідна-різним науковим авангардом послужили розроблені Е. Мейо, А. Маслоу, Ф. Герцберг та Д. Макгрегором кон-цепції трудової мотивації. Їх відмінна риса - при-заклик до гуманістичного розуміння людської природи і перебудові виробництва на принципах <збагачення тру-да ». Поворот до соціоінженерной діяльності і прикладним методам був не тільки об'єктивно закономірний, але і психо-логічно прийнятний для більшості ділових людей Аме-рики.

Новий стрибок у розвитку прикладних досліджень ска-чался в 70-е і особливо в 80-і роки, хоча темпи економічного зростання на цей момент знизилися, а за рівнем життя США пересунулися з першого місця в світі на п'яте. Темпи ін-фляции в кінці 70-х років вперше в історії Америки були вище, ніж в інших промислово розвинених країнах. Ще складніше пояснити зростання публікацій з прикладної пробле-матики зараз, коли фахівці з тривогою говорять про со-ності асигнувань на соціальні програми і роз-нення наук суспільствознавчої профілю. Проте при-прикладні дослідження і конструкторські розробки (наря-ду з довгостроковими фундаментальними дослідженнями) все ще залишаються пріоритетним напрямком, забезпечуючи кор-пораціі кращу, ніж у конкурентів, інноваційну стра-тегію. Фінансування йде головним чином через част-ний сектор. Якщо в державному секторі асигнування тимчасово можуть знижуватися, то в част-ном вони стійко ростуть. В результаті розвиток приклад-них розробок в шість разів випереджає зростання фундаменталь-них.

По всій видимості, цикли економічного зростання і періоди-ди зльоту наукової думки не завжди збігаються. (Згадати хоча б відомі Хоторнские експерименти, проведені в момент великої економічної депресії 1929-1932 рр. І які поклали край початок прикладним соціальних досліджень в промисловості.) Разом з тим між ними існує безсумнівна і глибша, ніж це може здатися на перший погляд, зв'язок. І, звичайно ж, при аналізі не варто скидати з рахунків соціокультурні чинники.

До 60-х років закладаються загальнотеоретичні основи американської соціології. Усередині академічної соціології виділяються рафіновані теоретики і емпірики. Прикладна об-ласть виявилася на периферії наукових дискусій. Появив-шиеся в безлічі теорії середнього рангу не змогли запол-нить пролом, що утворився між наукою і практикою. Як і статечно, приблизно з середини або кінця 60-х років, приклад-ва соціологія виходить з прориву і займає належне-ний місце в системі наукового знання, хоча соціальне і професійне становище прикладників досі не відпо-ветствует нової ролі цієї науки. Втім, і в нашій країні прикладна соціологія, що займається управлінням, коти-ється нижче академічної.

В СРСР прикладна соціологія управління (її ще називають заводський, або індустріальної) почала інтенсив-но формуватися з середини 60-х років Правда, в 20-і роки в країні існували цікаві прикладні розробки в області психотехніки та соціальної інженерії. Однак раз-ница між двома країнами величезна. У нас до кінця 80-х років не було головного - академічної соціології і професійних соціологів. У США понад 250 кафедр в університетах і коледжах, де викладається соціо-логія і готуються соціологічні кадри, не враховуючи сотень шкіл бізнесу, де також читаються курси по соціології. Крім того, тут видається кілька десятків спеціальних соціологічних і суміжних з соціологією журналів.

Особлива заслуга в становленні прикладної соціології належить П. Лазарсфельд, який суттєво пере-будував її на базі математики та психології. Ще будучи в Німеччині, він заснував невелике приватне підприємство <Еко-номіко-психологічний дослідницький інститут>. Вме-сте зі своїми колегами - студентами Бюхлеровского се-Мінар - молодий Лазарсфельд проводив комерційні вишукування, забезпечуючи кухоль друзів-учених пристойний заробіток. Принципи організації і стиль діяльності по-добного наукового підприємства не університетського типу (в консультативну раду якого входили імениті про-професора) Лазарсфельд пізніше переніс на американський ґрунт. У 1934 р при ньюйоркском університеті він заснував аналогічний інститут, а його дружба з Мертоном ще біль-ше зміцнила авторитет прикладної соціології. У післявоєнний період дослідні інститути та відділення метушні-кают не тільки при американських, але і в європейських уні-верситету.

Відомо, що європейська соціологія сильна своїми тео-ретические традиціями, а нові підходи в області кому-комерційних прикладних розробок найчастіше з'являються в Америці. Нині в Новому Світі налічуються сотні, якщо не тисячі організацій (великих і дрібних, державних і приватних), що займаються дослідженнями, результати кото-яких оформляються в соціоінженерну проекти, системи уп-равленческіх рішень і практичні рекомендації. Ця сфера діяльності постійно розширюється. Поряд зі ста-римі і добре зарекомендували себе фірмами, не за-висять від університетів, які залучають високо-кваліфікованих фахівців, виникають нові органі-зації. Вони також вимагають солідних інвестицій та серйозної підтримки. Деякі великі установи містять у своєму штаті більше докторів, ніж будь-який з бостонських універ-тету.

Нерідко прикладні дослідження стають формою підпільного бізнесу. В країні безліч <підставних> фірм, які укладають офіційний контракт на дослі-ментів, розробляють наукову програму, застосовують стандартні процедури і т. Д. Законодавці, фінансисти і нечисті на руку політичні діячі домагаються виділ-ня значних грошових позик нібито для вирішення важ- них соціальних проблем. Однак нічого крім надуватель-ства і обману з цього не виходить. Нерідко в подібних фірмах знаходять притулок некваліфіковані працівники та люди, які називають себе <соціальними вченими>. Як на мене-нію П. Россі, це - зворотний бік швидкого зростання при-кладних досліджень в США, яка аж ніяк не спосіб-ствует підвищенню їх престижу в науковому сообществе1.

Результати дослідження прикладника набувають иног-да політичне звучання. Вони впливають на прийняті клі-ентом соціальні та управлінські рішення. У великої корпорації це може бути вибір економічної стратегії, комплекс заходів, пов'язаних з гуманізацією праці і добробутом тисяч людей, це доля нової продукції, яку фірма викидає на ринок, бажаючи переманити у конкурентів частину потенційних покупців (не випадково-но вивчення думок і ціннісних орієнтацій споживачам-лей - одна з масових і високорентабельних сфер діяль-ності соціолога-прикладника).

Особливо широко соціологічні дані використовуються в міжпартійній боротьбі і монополістичної конкуренції. Наприклад, сенат, спираючись на матеріали опитувань, приймається-ет закон про заморожування зростання зарплати. Зрозуміло, що прихильники урядової фракції, які ратують за більш ліберальні законодавчі заходи в сфері трудового пра-ва, інакше сприймуть емпірико, ніж консерватори. При-чому своє негативне ставлення до соціологів вони вимести у пресі. Соціологи виявляються втягнутими в межпар-тійно боротьбу часто проти своєї волі. Нерідко соціолог потрапляє у своєрідну пастку, з якої йому непросто вибратися.

Прикладна соціологія в США перетворилася в швидкозростаючий сектор економіки. Дотації, які відпускаються на її потреби урядом і приватними компаніями, окупаються досить швидко і перевищують асигнування на фундамен-тальний розробки. Проте форми організації праці прикладників, розподілу і навчання фахівців для цієї галузі в університетах і коледжах не відповідають сьогоднішнім вимогам. Серйозні протиріччя наблю-даються між науковим ідеалом дослідження і тієї соці-аль-ної роллю, яку доводиться виконувати соціологу, меж-ду авторитетом прикладної соціології і досконалий-ни-ми організаційними формами її нинішнього розвитку.

У промисловій соціології перші емпіричні дослідження, головним чином з профорієнтації та профвідбору, проводилися ще на початку ХХ ст. У 50-80-ті роки спостерігається розширення прикладних функцій соціології. В кінці 70-х років під Еги-дою державних установ і наукових центрів здійс-ствлялось близько 30 великих дослідницьких програм і проводилося величезна кількість фінансованих правитель-ством прикладних досліджень. Найбільш поширений-ними в індустріальній соціології і психології можна вважати теми мотивації і задоволеності працею, усло-вий, організації і змісту праці, формальних і нефор-мінімальних відносин в робочих групах, організаційного клімату, стилю керівництва, плинності кадрів, адаптації мо-лоді та т. п.

За одну проблему - задоволеність працею - з 1935 по 1973 р в США проведено більше 8 тис. Досліджень, а з вивчення стилю лідерства - близько 5 тис. Тільки з фе-деральному бюджету на них щорічно виділялося від 1 до 2 млрд дол. Крім того, проводяться численні опитування, що фінансуються монополіями. Щороку на них витрачається 4 млрд долл.1 За деякими оцінками, що витрачається в кінці 70-х років сума в 10 разів перевищує ту, яка виділялася 15 років тому. Нагадаємо, що в другій половині 50-х років від 3 до 4 тис. Великих американських підприємств самостійно-тельно проводили дослідження в галузі соціології та пси-хологіі праці.

Для організації широкомасштабної дослідницької діяльності потрібні кваліфіковані кадри. У 1980 р в США налічувалося 120 факультетів соціології, готовий-ших магістрів і докторів наук, в 70-і роки в області соціології тру-дилось близько 30 тис. Дипломованих фахівців, крім того, близько 2 тис. Чоловік щорічно напів-чалі ступінь маги-стра, а 600 - домагалися звання доктора філософії. У 1914 р було зареєстровано всього 500 чле-нів АСА, в 1963 р - понад 7 тис., А в 1985 р - близько 12 тис.

У своїй промові <Претензії та можливості прикладних ис-джень>, яку він виголосив на щорічній конференції АСА в 1980 р, її президент П. Россі відзначив, що з 30 послід-них президентів АСА 18 переважно займалися при-накладними дослідженнями, хоча внесок більшості з них в цю область невідомий. Причина криється в тому, що їх прикладні дослідження були настільки значними, що згодом увійшли до складу фундаментальної науки. Серед 12 залишилися деякі, наприклад П. сорокін1, займалися прикладної роботою час від часу. Багато видатних соціологи США і Європи значну частину часу присвятили прикладним дослідженням. Навіть їх неповний список вражає. Він включає Дюркгейма, Гиддингса, Огбурна, Стауфер, Парка, Лазарсфельда, К. Девіса, Ф. Хаузера, Севела, Кулемана і ін. Їх відмінна риса - яскраво виражене тяжіння до кількісної методології, в результаті чого технічний розвиток дослідницьких процедур стало відмінною рисою їх наукового внеску.

Але це зовсім не свідчить про процвітання прикладної соціології, бо прикладні ис-проходження не є виключною монополією соціо-логів. Ними інтенсивно займаються психологи, економісти, представники політичних наук. Крім того, більшість коштів фондів, які фінансують прикладні дослідження, по-падає в неакадемічні організації, що різко знижує науковий рівень перших.

У фундаментальної і прикладної науки різні методи і предмет дослідження, різні підходи і точка зору на соціальну дійсність. У кожної з них свої критерії якості, свої прие-ми і методологія, своє розуміння функцій вченого, своя власна історія і навіть своя ідеологія. Іншими словами, свій світ і своя субкультура.

фундаментальне знанняв науці - порівняно не-велика частина перевірених на досвіді наукових теорій і ме-тодологіческіх принципів або аналітичних прийомів, ко-торимі користуються вчені в якості керівної про-грами. Решта знання - результат поточних емпірічес-ких і прикладних досліджень, сукупність пояснювальних моделей, прийнятих поки що в якості гіпотетичних схем, інту-ітівних концепцій і так званих <пробних> теорій.

Фундаментальну науку за те, що вона розвивається головним чином в університетах та академіях наук, називають ще академічної.

Таким чином, у соціології, що займається збільшенням нових знань і глибинним аналізом явищ, існує два назви: термін <фундаментальна соціологія> вказує на характер одержуваного знання, а термін "академічна соціологія> - на місце в соціальній структурі суспільства.

Фундаментальні ідеї ведуть до революційних зраді-вам. Світоглядні ус-тановки, теоретична орієнтація, стратегія наукового пошуку, а іноді і самі методи емпіричної роботи трансформуються найрадикальнішим чином. Перед поглядом вчених як би відкривається нова перспектива. На фундаментальні дослідження витрачаються величезні суми грошей, бо тільки вони, в разі успіху, нехай і досить рідкісного, призводять до серйозного зрушення в науці.

Коли держава скорочує обсяг фі-сування фундаментальної науки, академічні вчені звертаються до ринкових джерел - хоздоговорной практиці, роботі на замовлення приватних фірм, комерційних банків, промислових підприємств, державних організацій, бірж. На комерційні рейки переходять колись незалежні і творчо вільні уні-верситету, академічні інститути та дослідницькі центри. У фундаментальної науки зберігається практично єдина можливість вижити - виконувати прикладні дослідження. Така загальносвітова тенденція, властива і промислово розвиненим, і еконо-мічну відсталим країнам.

Прикладні дослідження існують в будь-якій науковій дисципліні - у фізиці, психології, економіці, соціології та ін. Поряд з терміном <прикладна соціологія> в нашій і зарубіжній літературі можна зустріти також прикладну соціальну психологію, прикладну економіку і т. Д. У США крім того широко вживається терміни <прикладні соціальні науки> (ПСН) і <прикладні соціальні дослідження> (ПСИ), якими позначають будь-який вид прикладного дослідження в економіці, соціології та інших соціальних науках. У структурі наукового знання виділилися цілі галузі і напрямки (іноді іменовані дисциплінами), які можна віднести не до фундаментального, а переважно до прикладного знання, зокрема соціальна інженерія, ділові ігри, кліринг, управлінське консультування, соціальна робота та багато інших.

Прикладна соціологія - Це сукупність теоретичних моделей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження, а також соціальних технологій, конкретних програм і рекомендацій, орієнтованих на практичне застосування, досягнення реального соціального ефекту. У США її називають <проблемно орієнтованої "," орієнтованої на клієнта "," прикладної соціальної наукою> на відміну від академічної соціології як фундаментальної, базової, чистої, <орієнтованої на дисципліну> 1. Йдеться про соціологічну роботі, зробленої для кого-то. Зазвичай це клієнт або замовник: державна установа, урядова організація, приватна фірма, федеральні органи влади і т. Д.

Прикладна соціологія відрізняється від академічної не тільки змістом і характером наукової діяльності. Головне тут орієнтація на практичну користь, а не на приріст знання, науковий внесок у фундаментальні відкриття. Вона інакше пов'язана з замовниками, тут прийняті інші критерії оцінки кінцевого результату, оплати праці та професійної кар'єри, набагато більшою мірою прикладники залежать від економічного становища компанії - це, крім усього іншого, бізнес, часто ріскованний2.

Аудиторія прикладної соціології - це клієнти і за-замовниками, які фінансують дослідження в надії по-лучити для себе корисні результати. Ситуація однакова для Росії і США. Аудиторія ж академічної социоло-гии - вкрай невизначена сукупність колег-профес-сіоналов, дилетантів, які цікавляться соціальними пробле-мами, студентів, які вивчають соціологію. У будь-якому випадку вона ширше, ніж перша. Статті у фахових журна-лах і наукові монографії - єдиний спосіб для ака-деміческой соціологів знайти визнання, аудиторію і ста-тус. Для прикладників це - додатковий, але не глав-ний шлях. Їхня продукція - усні повідомлення керівництву фірми, лекції для менеджерів, соціоінженерну проекти і обмежені видавничими можливостями річні отче-ти, існуючі, може бути, в декількох примірниках.

Академічний соціолог і прикладної соціолог - дві абсолютно різні за статусом, винагороді, місця в суспільстві, прийомам роботи і оцінці досягнень фігури. Перший - творець фундаментальної науки, вільний у виборі теми дослідник і викладач. Другий - творець прикладних розробок, що мають миттєву цінність, залежить в тематиці від смаків та інтересів замовника найманий працівник. Перший може розпоряджатися результатами свого дослідження як хоче, другий не має права так чинити, бо результати його роботи - власність компанії. У першого вище авторитет і престиж, але нижче зарплата, у другого нижче пристиж, але вище зарпалата. У першого гарантована робота, у другого ніяких гарантій зайнятості немає.

У академічної і прикладної науки різні методи і предмет дослідження, різні підходи і кут зору на соціальну дійсність. Прикладна наука відрізняючи-ється від фундаментальної (а в неї необхідно включати теоретичне і емпіричне знання) практичної направ-лінощів. Фундаментальна наука займається виключно приростом нового знання, прикладна - ислючительно додатком апробованого знання. Добування нового знання - це авангард або периферія науки, апробація нового знання - це його обгрунтування і перевірка, перетворення поточних досліджень в <тверде ядро> науки, додаток - це діяльність із застосування знань <твердого ядра> до практичних проблем. Як правило, <тверде ядро> науки відображається в підручниках, навчальних посібниках, методичних розробках і всіляких інструкціях.

Нині в США налічується сотні, якщо не тисячі організацій (великих і дрібних, державних і приватних), що займаються дослідженнями, результати яких оформляються в соціоінженерну проекти, системи управлінських рішень та практичні рекомендації. Деякі великі установи подібного типу містять в своєму штаті більше вчених із докторським ступенем, ніж багато визнані університети. У 1980 р близько 14,5 тис. Соціологів (69,5%) працювали в університетах і коледжах США, а 6,8 тис. - В прикладної соціології (приватний бізнес, неприбуткові організації, уряд і т. Д.). У 90-ті роки співвідношення академічних і прикладних соціологів змінилося, частка перших скоротилася з 70 до 60%, а частка друге зросла з 30 до 40%. Найближчим часом, як очікується, соціолог-прикладник буде користуватися ще більшим спросом1.

У вузах все більш популярними стають курси з прикладної соціології. Якщо в 1970 р з 241 соціологічного відділення в університетах і коледжах тільки 11% мали такі курси, то в 1979 р - 44% 2, а на початку третього тисячоліття їх буде більше 50%. Студенти практикуються не тільки в польових дослідженнях, а й на майбутнє місце роботи (наприклад, в госпіталі, юридичній фірмі). Серед методів навчання застосовуються аудиторні і самостійні заняття, навчальні фільми, рольові ігри та соціодрама, аудіотайпи, комп'ютер, модулі, програмованого навчання і т. П. Дослідження показують, що при підготовці прикладників використовуються наступні методи навчання: польові дослідження (38%), незалежні дослідження (25,5%), книги (25%), фільми (23,5%), рольові ігри та соціодрама (21,3%), комп'ютер (20,4%), ігрові методи (19%), аудіотайпи ( 18,5%), самонавчання (17,3%), усні виступи (16,1%), телевізійні демонстрації курсів (15,1%), модулі (12,9%), програмування (12,5%), підручники (9,8%), іспити (9,1%) 1.

Прикладна соціологія на Заході виникла, оформилася і розвивається зараз в тісному зв'язку з потреб-ності менеджменту і підприємництва. Наука впитися-кість культурні цінності свого замовника, пристосовуючись-ється до його інтересам, цілям, завданням, збагачуючи його наукові-ми ідеями і відкриттями, практичними рекомендаціями і методами. Навчання соціологів-прикладників основам ме-менеджменту сьогодні так само необхідно, як навчання керів-водіїв-практиків основам соціологічного знання.

Місія прикладної соціології - обслу-проживати інтереси і потреби менеджменту. Якщо говорити по правді, то в цьому нічого нового немає. Сотні і тисячі за-водских соціологів в країні - з різним ступенем успішний-ності - багато десятиліть займалися сервісними розроб-лення. По всій видимості, така тенденція, навіть якщо вона ослабла, в майбутньому повинна посилитися. Час диктує своє. <Гуманітаріїв-ні прикладні дослідження повинні стати сервісним еле-ментом управлінської практики », - так, на думку де Мартіні, вважають лідери ігротехнічного руху.

При-накладна соціологія на службі у бізнесу - не тільки насто-ящее, в якому доводиться жити нинішньому поколінню вітчизняних соціологів. Це ще й загальносвітової шлях раз-витку науки, на який давно і міцно вступили передові країни. Це шлях служіння не абстрактні ідеали туман-ного майбутнього, а цілком прозаїчним потребам тих, хто керує поведінкою багатомільйонної маси людей.

Бізнес - дуже вимогливий і примхливий спонсор. Він невблаганний, коли нав'язує вченим свої стандарти, требо-вания, терміни і правила гри. Він щедрий, коли оплачує високоякісну продукцію прикладника по самим висо-ким розцінками. Працювати в бізнесі важче і ризикованіше, але заробити в ньому можна набагато більше. Тут інші кри-терії і прийоми, правила і принципи, ніж в сфері фундаментальної (або <казенної>) науки. Тут взагалі інша субкуль-туру і інша реальність.

Наукова дисципліна являє собою складно організоване, багаторівневе знання. Кожен рівень відрізняючи-ється специфікою і має властивими тільки йому прийому-ми і методами. Так, емпіричний базис включає наукову індукцію і статистичну обробку даних, методи їх компонування і типологізації, процедурний апарат збору і аналізу первинної інформації.

Однак з'ясованими залишаються логіка і статус при-прикладного дослідження. У вітчизняній літературі з цього приводу немає єдиної точки зору. Набув поширення розширювальний підхід, коли практично всі типи соціологічного дослі-нання кваліфікуються як конкретно-соціологічні, емпіричні, прикладні, конкретно-емпіричні і т. П. При цьому з'єднується непоєднуване: емпіричне дослід-вання раптом ставить за мету отримання теоретичних за-конів, а сама теорія перетворюється в емпіричне описа-ня, яке <складається з безлічі взаємозалежних утвер-ганізацій>. В іншому випадку теоретичне знання об'єднує-ся з прикладним, в результаті отримують <теоретико-прі-прикладні дослідження>, які не є емпірично-ми.

Загальна для всіх точок зору полягає в тому, що приклад-ве дослідження або а) ототожнюється з іншими, частіше емпіричними, ис-прямування, або б) розуміється як спрощений, нерозвинений рівень дру-гих типів дослідження, або в) трактується як дослідження, орієнтоване на практику, її зміна.

У 80-і роки виявився відхід від спрощеної трактовки прикладного дослідження, з'явилися роботи, в яких воно виділяється в якості самостійного типу пізнання зі специфічною методологією, процедурою і логікою розроб-лення практичних заходів. Власне кажучи, при-Кладно дослідження починається там, де закінчується дослі-нання емпіричне. Зокрема, Г. с. Батигін розглядають Ріва співвідношення змінних і понять в прикладному дослідженні, побудова соціальних показників і диагно-стические процедури, технологію впровадження і логіку раз-ництва управлінських рішень.

У <Словнику прикладної соціології> даний тип дослід-ження специфицируется по своєї мети (використання знання законів, виявлених в фундаментальному дослідженні, в конкретних соціальних умовах), але не за характером (воно залишається емпіричним). В останні роки прикладне ис-проходження зв'язується з функціями заводських (примушує-ленних), або практикуючих, соціологів. Розробка впрова-ренческіх проектів і соціоінженерну досліджень, кото-раю почалася ще в 60-і роки, стала повсякденною практикою служб соціального розвитку підприємств. Адміністрація вимагає від учених не тільки фіксації реальних процесів, а й активного, цілеспрямованого втручання в їх осу-ществление, впровадження профілактичних і компенсаційн-них заходів. Широкий розвиток соціального планування-ня і управління, соціального проектування і нормування-ня зажадало розробки теоретичних і методологічес-ких підстав прикладного дослідження як особливого типу пізнання і практичної діяльності. У літературі склади-лась його <інноваційна> концепція. В одному випадку мова йшла про соціальне плануванні нововведень і соціологи-зації забезпеченні організаційної перебудови, в дру-гом - про технології інноваційного соціологічного дослі-нання, яке не тільки за своїми цілями, а й по структу-ре істотно відрізняється від дослідження описового плану.

Таким чином, у вітчизняній літературі сталася якісна переоцінка логіки, структури та цілей при-прикладного дослідження. З побаченого методу пізнання, раст-Ворен в інших видах дослідження, воно стає са-мостійно і несхожим на них діалогом теорії з прак-тикой. Прикладні дослідження, т. Е. Розробки, ориенти-рова на проектування та впровадження нововведень, ши-роко використовуються і в соціальній психології, а саме в тій її гілки, яка тісно пов'язана з промисловим про-изводством (вивчення психологічного клімату, ставлення до праці , стилів лідерства та т. д.). Фахівці (Г. м. Ан-Дреєва) вважають, що ця сфера професійної діяль-ності повинна мати:

а) власну мову і термінологію;

б) специфічний вид гіпотез, які формуються не на основі теорії, а в результаті практичних міркувань, і представляють <віяло> альтернативних варіантів;

в) детально опрацьовану систему практичних реко-мендацій планів, термінів та етапів впровадження;

г) свої методи і організацію дослідження;

д) особливу систему етичних норм, професійну підготовку вчених, пакет замовлень і принципи оплати праці (госпдоговір, творча співдружність і т. д.);

е) чітку систему оцінки практичної ефективності результатів впровадження.

Не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі не склалося загального розуміння сутності, завдання та функцій прикладних досліджень. У 1937 р А. Радкліфф-Браун запропонував формулювання, що стала незабаром популярної: прикладне дослідження є застосування теоретичних узагальнень, створених фундаментальною наукою, до вирішення або аналізу практи-чних проблем. У 1942 р Д. Форд і Р. Нью-ман вико-вали дане формулювання по відношенню до прикладної ан-тропологіі1. З тих пір вона увійшла в офіційні словники з соціальних наук. Правда, А. Чернс вважає, що прикладну соціологію не можна рас-бачати тільки як застосування наукових відкриттів, зро-ланних в фундаментальному дослідженні, до практичних ситуацій. Психоаналіз З. Фрейда зародився виключно як прикладна теорія, хоча з часом його поняття увійшли в загальну психологію і стали фундаментальним знанням. Психоаналіз створив власні теоретичні моделі фундаментального рівня, а не запозичує їх з академічної наукі2.

Таким чином, можна вважати, що прикладна наука дійсно здатна розвиватися за рахунок власних інновацій. Однак подібне відбувається швидше як виняток, ніж як правило. Прикладники запозичують поняття і принципи фундаментальної науки, але пізніше переінтерпретіруют їх або надають їм іншу спрямованість. Прикладом служить поняття <первинна група>, що склалося спочатку в загальній антропології, а потім перенесене в індустріальних-ву соціологію і перетворилося там в поняття <нефор-мальна група>. Причому відомо, як це сталося. У гарвардській групі, що проводила Хоторнские експерименти під керівництвом Е. Мейо, знаходився антрополог - спеці-АЛИСТА з вивчення примітивних товариств. Після того як було проведено 20 тис. Інтерв'ю і виявилося сильне тиск малої групи на індивідуальну вироблення каж-дого робочого, само собою, за аналогією з поняттям "пер-вічная група>, з'явилася назва <неформальна група>. Приводом послужило наявність жорсткої структури міжособові-ки відносин в експериментальній групі, непосредст-ських контактів між робочими, наявність неформального змови щодо норми виробітку.

Дійсно, якщо прикладну науку вважати простим додатком чистої науки, то виходить, що вони не потребують особливого теоретичному аналізі або специфічному колі проблем, відмінних від проблем базисних дисциплін. Будуть потрібні всього тільки не-хитрі прийоми перекладу теоретичних принципів в при-прикладні проблеми.

Взагалі термін "прикладна соціологія> викорис-зуется за кордоном в декількох значеннях. В одному випадку він виступає синонімом емпіричної соціології, т. Е. Оп-ределяет польове дослідження. Але більш правильним є-ється розуміння її як проблемно-орієнтованого дослід-ження на противагу базисної або фундаментальної соціології, що розуміється як орієнтованої на тео-рію. У фундаментальній праці рушійний мотив наукового пошуку - уточнення, вдосконалення або створення нових понять і концепцій, відкриття нових фактів, які толь-ко в другу чергу допомагають вирішенню конкретної соціаль-ної проблеми1.

Деякі фахівці вважають, що методи прикладної соціології - ті ж самі, що і фундаментальної. Будь-фрагмент останньої може вва-таться прикладним, якщо поняття, категорії або техніка дослідження прикладаються до вирішення реальних проб-лем. Маркетингові дослідження можуть розглядатися в якості прикладної соціології, хоча ті, хто їх проводить, часто до соціологів себе не відносять. Прикладна соціологія, стало бути, починається там, де поняття і методика дослі-нання перетворюються в повсякденне рутинне заняття. Академічні соціологи - це відкривають щось нове в методиці і в теорії, а прикладники - завжди ті, хто ти-ражірует відкриття, перетворюючи його в масову технологію. Значить, прикладним може бути названий навіть академічес-кий вчений, якщо він не відкриває нове, а використовує извест - ве.

Прикладну соціологію розуміють ще як спо-соб пов'язання принципів і методів загальної соціології з конкретними ситуаціями. Р. енжелл визначив її так: коли соціологія не є метою для самої себе, але перетворюється в засіб досягнення інших цілей, кажуть про прикладну соціологіі1.

Прикладники набагато більш <всеїдні>, ніж академіку-етичні соціологи. Вони не гребують застосовувати методи, каза-лось би, далекі від соціології: системний і вартісний аналіз, психологічні тести або социометрию. У сфері промисловості, наприклад, прикладник вивчає, які це-чи організації, за допомогою яких критеріїв можна изме-рить або оцінити те, наскільки вони виконуються, яким об-разом подібні критерії співвідносяться з даними, зібрані-ми у вибірковому обстеженні, які практичні меро-ємства необхідні для вдосконалення і поліпшення справ в організації.

Припустимо, що агентство по житловому будівництву поставило перед соціологами завдання сплані-ровать сусідську громаду таким чином, щоб в ній мирно уживалися вихідці з різних етнічних груп. Так чи інакше, але подібне завдання не є за своїм характером соціологічної. Соціолог повинен переформулювати її наступним чином: як розташувати сім'ї з різним походженням в будинках, щоб довести до максимуму віз можности інтеграції громади. Це свідчить про те, що, хоча прикладної соціолог орієнтований на конкретний закон, він мислить зовсім в інших категоріях, ніж адміні-ністратор.

Прикладний соціо-лог все одно залишається соціологом і бачить конкретну проблему так, як його вчили в університеті або коледжі. Припустимо, його запросили вивчити соціальний конфлікт на підприємстві. Працівники підприємства бачать конфлікт в термінах особистісних рис і взаємодії. Соціолог ж розглядає його не в особистісних термінах, а як взаємо-дія ролей, які, в свою чергу, визначаються кру-гом виконуваних обов'язків. Начальник виробництва вважає працівника відділу технічного контролю сварливим та вибагливим людиною. Але соціологу ясно, що контро-лер часто не пропускає продукцію тому, що вона брако-ванна. Начальник виробництва погано виконує свої обов-занности, не може налагодити організацію праці, але впевнений, що в зриві плану винен саме контролер, з пристрастю відноситься до своїх функцій.

Прикладна соціологія має щось, що її істотний але відрізняє від академічної. В університеті соціолог-ис-слідчий і соціолог-адміністратор, який виступає замовлення-замовником і оцінювачем його продукції, говорять однією мовою. Але на підприємстві соціолог і адміністратор дотримуючись-ються різних точок зору на проблему. У прикладну соціологію як найважливіша її частина входить процес взаємо-ного навчання. Адміністратор зобов'язаний трошки знати со-соціологів, причому не тільки на рівні термінології. Він повинен не тільки знати слова <роль »,« референтна груп-па »,« первинні соціальні відносини »або« стратифікації-ція>, а й частково бачити світ в цих термінах.

Академічний вчений в ідеалі - фахівець в одній вузькій області. Без глибокої спеціалізації, нерідко для-щейся все життя, важко досягти високих результатів. І хоча вони <прихоплюють> тематику суміжних областей, їх інтереси рідко виходять за межі однієї дисципліни. Прикладний вчений - багатопрофільний дослідник. Він повинен володіти широким кругозором. Його клієнти ме-ються, стало бути, змінюється і тематика. Йому трудновсюжізнь спеціалізуватися в одній проблемі, частіше прихо-диться братися за рішення найрізноманітніших питань. У сфері бізнесу це ринкову поведінку, засоби пропаганди і рек-лами, поведінка споживачів, кон'юнктура попиту і пред-положення, трудова мораль, тестування особистих і ділових якостей, стилі керівництва. Крім того, прикладник повинен добре знати кілька наук: статистику, економіку, соціо-логію, психологію, право і т. П. Особливо добре він зобов'язаний володіти статистичним аналізом, оскільки йому доведеться конкурувати за місце під сонцем з представниками інших соціальних наук, в тому числі економістами і психологами, викладання математики яким має сильні традиції.

Базисні (БІ) та прикладні дослідження (ПІ) разли-ються по аудиторії. Аудиторія ПІ - це клієнти, фі-нансірующіе їх в надії отримати корисні для себе ре-зультати. Аудиторія БІ - більш аморфна і розмита. Статті у фахових журналах і монографії, а так-же викладання в університетах - ось спосіб знайти ауді-торію для БІ. Для ПІ це обмежені за видавничими можливостями наукові звіти і усні подання.

Розрізняються вони і місцем походження. БІ виникли в центральних департаментах університетів, а ПІ були ви-розділені в самостійні інститути і центри при універ-тету. Відділення свідчить скоріше не про малопрестижного праці прикладників, а про те, що займатися за-скарбниця роботами, залишаючись в рамках жорстко фіксований-ного посеместрове розкладу, підкоряючись в усьому ака-мическим правилами викладання, було досить складно. Академічна система виявилася непідготовленою для ПІ насамперед організаціонно1. Тому соціоінженери і клініцисти пішли з університетських корпусів, знайшовши собі місце в плановому відділі державних органів управ-ня або у відділі маркетингу приватної фірми.

Покинувши стіни альма-матер, соціологи були підтримані фірмами, спеціально для того створеними. У 70-і роки виникли сотні приватних дослідницьких фірм, які отримують з самих різних сторін потужну фінансову підживлення. Серед них виділяється досить нечисленна група особливо великих фірм, в штаті яких числиться більше фахівців зі ступенем доктора філософії, ніж в університетських департаментах соціальних наук.

Фахівці називають і інші критерії демаркації двох типів знання. Наприклад, якщо дослідження предназ-начено для перевірки теоретичних ідей, то воно квалифиц-ється як базисне, але коли емпіричне дослідження проводиться для перевірки практичних положень соціаль-ної програми, розробленої на замовлення клієнта, його називаються вають прикладним. Подібну точку зору висловив в 1962 р Г. Зеттерберг2. Розрізняються вони і по своєму стилю. БІ це-гаються за елегантність і простоту теорії, а публікуються ре-зультати - за методологічну витонченість і абстракт-ність. У ПІ головна увага приділяється іншому - не ем-піріческім знахідкам, а рішенням <головоломок> клієнта.

Прикладники менш академічних соціологів педантичні щодо опису методології та методики свого дослідження. Зазвичай методологія в прикладному дослідженні або додається в кінці (<ад-хок>), або викристалізовується в самому процесі, і дуже рідко вона формується спочатку як розгорнуте і завершене ціле. Вона набуває більш-менш структурований вигляд у міру наближення ис-проходження до кінця. У прикладній сфері широко використовуються по-ліве інтерв'ю і спостереження. Прикладник виходить в <по-ле>, не маючи заздалегідь структурованого інструментарію. Вона починає з опису сутності об'єкта дослідження і закінчує написанням звіту клієнту.

В офіційній публікації Американської социологичес-кою асоціації (АСА) <Прикладна соціологія: ролі і діяль-ність соціологів в різних структурах> 1, під-готування великим колективом вчених і практиків, при-ведена принципова схема взаємодії прикладних і базисних (фундаментальних) досліджень.

На схемі 10.1 показані справжні взаємовідносини між замовниками соціальних програм, академічними вченими, лінійними дослідниками і консультантами. У кожного з них специфічна роль.

замовники програм (Programmer) - це високопостав-лені чиновники, вони відповідають за помилки, враховують і на-лажівают зв'язок між цілями і реальними фінансами. Для того щоб приймати рішення, їм потрібна допомога експертів. Тому вони наймають (тимчасово або постійно) лінійних дослідників, професійних консультантів та організаторів впровадження програми.

Професійний консультант, володіє підготовкою в області соціальних наук, інтерпретує знання фундаментальної науки і використовує теорію для прийняття рішень в області соціальної політики. Прекрасно володіючи теоретичним знанням, він здатний швидко і чітко провести концептуальне обґрунтування програми. В його пам'яті содер-жатся відомості про результати аналогічних програм в про-ло му. Консультант зважує всі альтернативи та оціню-ет можливі наслідки.

лінійний (On-line) дослідник відповідає за методоло-енергію і методику реалізації програми. Його роль та ж, що і у прикладного соціального вченого. Він переводить цілі програми на мову змінних, а потім збирає про них ем-піріческую інформацію.

академічний вчений визначає теоретичні рамки базисного дослідження, з якого консультант черпає практичні знання для замовника. У його завдання також вхо-дит консультування лінійних (прикладних) исследовате-лей і контроль за правильністю реалізації теоретичного задуму програми. В кінцевому підсумку він інтегрує тео-рію і дослідження і виходить на безпосередні рекомен-дації в області соціальної політики.

Позиція прикладника і в суспільстві, і в організації- позиція маргінальна. У медичному коледжі або гос-піталу соціальний учений трудиться в відділах, що мають низький статус: психіатрії, охороні здоров'я та деяких інших. У промисловій організації він займає місце функ-ціонального фахівця. Але на відміну від інженера, техно-балки або бухгалтера, які постійно працюють на пред-прийнятті, вважаються як би <своїми> і знаходяться в своїй професійній культурі, соціальний учений орієнтується на ті ж наукові норми і цінності, але він завжди аутсайдер, що стоїть поза изу-чаемой їм організації. Тісно пов'язаний з адміністрацією, він і для неї залишається маргінальною особистістю.

Прикладник виконує дві функції: 1) безпосередньо наукову, беручи участь як вчений-дослідник в якомусь проекті; 2) соціально опосередковану, виступаючи в ролі посередника при вирішенні трудових конфліктів і відносин, виконуючи функції супервайзера, менеджера, обраного або призначеного громадського діяча. Але як би не сло-жілась його доля, для прикладника не характерно посто-янное перебування на посаді. Якщо у фірми справи йдуть хо-рошо, він може розраховувати на більш-менш довгострокову зайнятість. Тим він разюче відрізняється від свого академічного колеги.

Почасти компенсацією за слабкі гарантії зайнятості служить в середньому вищий, ніж в університеті, зара-бок. Наприклад, початківець прикладник отримує ЗАРП-лату, рівну ставці високооплачуваною університетської посади асистента профессора1. Специфіка функціонального статусу прикладника зак-Лючано ще і в тому, що в організації він завжди під жорстким контролем. У це поняття вкладається встановлення конкретних термінів завершення роботи, залежність від ре-зультатів діяльності інших (вчених, менеджерів, функ-нальних фахівців, адміністрації). Академічна ж робота - індивідуальна автономія, свобода творчест-ва, незначний контроль зверху. Ясно, що для людей незібраних, безініціативний прикладна робота не по-дійде.

З певною часткою впевненості можна стверджувати, що академічний-ська соціологія за різноманітністю соціокультурних ролей вченого монохроматично. Академічний соціолог - майже завжди кабінетний діяль-тель: він викладає, досліджує або консультує в лаборато-рії, аудиторії або офісі, т. Е. В середовищі собі подібних.

Навпаки, ПСИ поліхроматічни, багатоаспектний. Так, багато фахівців в області ПСИ трудяться адміністраторами в'язниць, психіатрами в госпітов-лях для душевнохворих людей, будинках для людей похилого віку та інва-лідів і т. П. Прикладників обов'язково повинен вміти говорити зрозумілою робітничого класу, простим громадянам або маргіналів мовою, інакше йому нема чого робити в своїй спеціальності.

Соціологія злочинності накладає на вченого особливі зобов'язання, він постійно контактує з криміногенної субкультурою - наркоманами, власниками зброї, про-професійними злодіями і вбивцями, злочинними синдика-тами, мафіозними утвореннями, повіями, алкого-ликами, юнацькими бандформуваннями. Проводячи вклю-ного спостереження - а це найефективніший і найповніший джерело інформації, - вчений постійно ризикує життям. У нього особливий соціокультурний статус, рольова по-ведення, яке передбачає знання мовних символів. мотивів злочинної поведінки, норм конспірації, стерео-типів сприйняття <сторонніх> і багато іншого.

Відповідно до думки західних фахівців, прикладні со-ціальні дослідження (ПСИ) найближче стоять до базис-ним дослідженням і незначно відрізняються від них. Саме тому їх часто змішують. У США, на відміну від нашої країни, рідко використовується термін "соціальна тех-нології>, частіше говорять про ПСИ.

ПСИ - це додаток соціологічного знання і ис-слідчих прийомів до отримання емпірично обгрунтувати ванній інформації про практичні проблеми. Дослідницькі методи тут мало чим відрізняються від базової науки, але одержуване в ПСИ соціологічне знання більш специфічно і деталізовано.

Прийнято розрізняти принаймні три різновиди ПСИ: описову, аналітичне, оценочное1.

описову дослідження - найпростіший і доступ-ний тип вивчення реальності. Його призначення - полу-чить емпіричну інформацію про соціальні проблеми. Так, ділові фірми просять соціологів описати моральний клімат в трудовому колективі або провести структурірова-ня соціальних позицій споживачів конкретної компанії, вивчивши, які продукти краще її покупці.

аналітичне дослідження важко відрізнити від описа-ного. Його характерна деталь - прагнення побудувати емпіричну модель соціального явища. А будь-яка модель має на меті не просто описати, але пояснити процес. Так, на замовлення громадської організації соціолог, описавши об'єкт, повинен пояснити, чому населення надає під-тримку одному кандидату і не надає іншому. Причому <перевагу> потрібно визначити в термінах соціальних груп, партійної приналежності, соціоекономічного ста-туса виборців. Аналітичне дослідження дуже схоже на базисне, якщо проведено по одній і тій же темі. Разли-ються ж вони типом використовуваних в моделі змінних. Прикладник вибирає з усього безлічі змінних і ін-індикаторів, що відносяться до теми, тільки ті, які можна потім використовувати в практиці прийняття рішень. Академі-ний же соціолог спирається на всю інформацію.

оціночні дослідження - це сукупність моделей і прийомів, що дозволяють оцінити - в соціальних, економі-чеських або політичних термінах - кінцевий результат (ефект) цілеспрямованого втручання в соціальні процеси. Прикладом може служити внедренческая програм-ма поліпшення стилю керівництва в діловій організації.

Спочатку оціночні дослідження виникли у вугільній промисловості США в 60-і роки Вони проводилися за контрактною системою з приватними фірмами, які, як правило, наймали професійно підготовлених соціо-логів. Оціночні дослідження нині - основна сфера прикладання праці прикладників. Хоча соціологи завдяки своїм публікаціям зіграли видатну роль в самоопр-діленні цієї дисципліни, чисельно в цій області вони не переважають.

Роль соціолога в ПСИ вважається головним чином тих-нічної. Він ставить конкретні проблеми перед політич-кими діячами або бізнесменами і переводить їх в дослі-довательскую програму.

Б. Тачфілд виділяє дві різні моделі ПСІ1. Пер-ша названа їм <дисциплінарної перспективою> за те, що в ній увагу сконцентровано на тому, як політика виводи-диться з теорії. Наприклад, теорії відхилення, соціальних змін, расових відносин, соціальної стратифікації та організаційної структури містили в собі корисні зна-ня, застосовні в соціальному плануванні. Дана мо-дель орієнтована на приріст знання всередині дисципліни і звертається до колег, а не до клієнтів. друга модель - <програмна перспектива> - включає традиційні оце-нічні дослідження, так як оцінює ефективність кон-ної соціальної програми. Вона включає постановку проблеми, цілей і завдань програми, методи збору та аналізу даних. Складається після закінчення дослідження науковий звіт, оскільки він не містить серйозних емпіричних на-ходок, ще не готовий до публікації в професійному жур-налі.

Можлива і така класифікація ПСИ: 1) теоретично обґрунтовані емпіричні дослідження з виходом на со-соціальну політику; 2) проведення соціальної політики практичними працівниками та консультантами, але з широ-ким використанням теоретичної і емпіричної литерату-ри (аналіз джерел, опитування експертів, відвідування переді-вих підприємств і т. Д.); 3) використання теоретичних і емпіричних знань в великомасштабних соціальних ек-сперіментах.

Впровадженням соціальних технологій та проведенням ПСИ (ці типи досліджень, хоча і різняться, багато в чому схожі) займаються за кордоном два типи прикладників - інженери і вчені.

Соціальне дослідження як діагностика і практика.Американський Центр опитувальних досліджень (Survey Research Center - SRC) під керів-ництвом Ф. Манна провів діагностичне та практичне дослідження на шести заводах і в центральному офісі великої фірми1. Під діагнозом розумівся процес вивчення різних характеристик організації і персоналу з метою отримати точний опис того, як йдуть справи в фірмі. Методологія діагностики передбачала не тільки первинне обстеження об'єкта, а й подальшу перевірку (по-повторне дослідження) ступеня надійності отриманих дан-них, встановлення пріоритетів практичних заходів. В принципі допускалося, що діагностику можна проводити будь-яким способом в залежності від того, яка мета вчених і вихідна концептуальна модель.

В даному випадку цілі визначалися співробітниками Цент-ра спільно з керівництвом заводів і адміністрацією фірми. Початкові цілі були визнані недостатньо точними, тому для їх конкретизації провели усні ін-ТЕРВЕЙ і збір письмових побажань. Після цього вчені відкоригували мети дослідження, які на наступних стадіях були узгоджені з профспілкою.

В кінцевому рахунку визначилися загальні цілі - то, що цікавить кожну зі сторін. Компанію цікавило послабшають шення психологічного клімату і моралі працівників, изме-ня установок людей і їх ставлення до роботи. Профспілка хотів отримати комплекс практичних заходів, послабшають шує стан справ на виробництві. Вчених цікавить-вали такі змінні, як <контроль »,« комунікація »,« ефективність »,« координація »,« процес старіння техно-логії »,« схильність до ризику »,« задоволеність »і« орга-ганізаційні зміни>. В процесі довгих узгоджень були вироблені взаємоприйнятні мети.

Дослідження включало кілька фаз. На першій ство-ли спеціальний комітет, що складається з учених і менедже-рів. Він виник після того, як вчені переконалися в його прак-тичної корисності. Виявляється, наукові дані можуть бути гідно оцінені компанією в тому і тільки в тому випадку, якщо особи, що займають в компанії ключові пости, будуть включені в розробку процедури дослідження в тій мірі, в якій це дозволяють наукові правила. Комітет склав список проблем, які належало вивчити, а за-тим в ході інтерв'ю з персоналом на всіх рівнях він кілька разів доповнювався і розширювався. Активне учас-буття в обговоренні взяли профспілки. Вчені перевели ідеї і пропозиції працівників на мову соціально-психологичес-ких змінних.

На другій стадії, узагальнивши багатий матеріал, отриманий-ний в процесі колективних обговорень з персоналом, вчені склали запитальник і схему основного інтерв'ю. Включаються сюди питання проглядалися керівництвом виробничих відділів компанії і членами комітету. Схвалення інструментарію і його спільна розробка су-громадської знизили психологічний опір менедж-мента на стадії обговорення наукових результатів. У конеч-ном підсумку була досягнута висока ступінь профессіоналіз-ма дослідження і конфіденційності відповідей респондентів.

Третя фаза - заключний етап діагнозу. Він не за-вершается аналізом відсоткових розподілів. Збір і ана-ліз даних проводилися за стандартними правилами, прийня-тим в соціології. Специфіку представляє процедура ін-інтерпретації даних. Оскільки вони орієнтовані на до-сягнення практичного ефекту, інтерпретація складалася з серії конференцій з персоналом. Підключення персоналу до інтерпретації даних і аналізу виявлених проблем вважалося вирішальним фактором, оскільки передбачалося, що результати дослідження будуть використані саме в цій організації. Бажано, щоб дискусію вів керуй-тель відділу компанії. Він націлює персонал на практи-чеський використання результатів і участь в ухваленні ре-шений.

Таким чином встановлюється активна зворотний зв'язок вчених з персоналом, вона і є гарантією кінцевого ус-пеха. Обговорення виявлених вченими проблем спонукало учасників конференції поставити нові питання, які перш випали з поля зору. Працівники звинуватили менед-жеров в тому, що вони мало делегують свої повноваження під-чинення, а ті, в свою чергу, вказали на недостатньо ви-сокую кваліфікацію персоналу і небажання її підвищувати. Інша проблема колективного обговорення - умови праці та його оплата.

Виявилося, що ніхто із співробітників компанії раніше ніколи не стикався з кількісним аналізом чоло-веческих проблем, не читав статистичних звітів і ніхто, природно, не був навчений тому, як інтерпретувати і ре-шать проблеми, виявлені в процесі узагальнення відповідей респондентів. Вчені допомогли менеджерам інтерпретує-вать дані і глибше зрозуміти особливості поведінки підпорядкованих-наних.

Якщо діагноз є важливим етапом процесу прий-ку рішень, то його кульмінацією служить вибір способу практичних дій. Користь участі менеджерів в тому, що вони допомагають вченим знайти альтернативні Інтерпром-тацию або практичне рішення, які без них ніколи не були б помічені.

Вчені використовували сучасний арсенал знань в об-ласті соціології, антропології, психології, статистики для інтерпретації даних, зокрема теорію ігор, концепцію польовий невизначеності, теорію прийняття ризику. Розум-ється, вживати їх довільно, кому як заманеться, б-ло б неправильно. Тому ступінь застосовності таких знань до конкретних умов встановлювалася спеціальної експериментальної процедурою.

Дослідження завершилося стадією організаційного з-трансформаційних змін. Наукові результати висвітили для менеджменту ті проблеми, на які йому необхідно було сконцентр-ровать свою увагу в практичній роботі і щось в ній змінити, наприклад, стиль лідерства або систему заохотити-ня підлеглих. Одноразових великомасштабних пере-будівництв організаційної структури може і не відбуватися. Більш того, вони не завжди корисні. Важливо, щоб менедже-ри врахували уроки і змінили своє ставлення до доручених обов'язків.

Найчастіше управлінці сумніваються в можливостях і користь науки. Вчені - всього лише тимчасові гості, з боку спостерігають за тим, що відбувається (<аутсайдери>). Менеджери не вірять, що за короткий час вони спосіб-ни добре розібратися в справах компанії, хоча власні труднощі вони сприймають надто емоційно. Якщо вченому вдалося переконати їх в надійності і об'єктивності отриманих даних, менеджери починають інакше дивитися на свої проблеми. Вони гостріше відчувають свою соціальну відповідальність і зосереджуються не так на деталях, а на принципових висновках дослідження. Допомагаючи менедже-рам, фахівці поступово перетворилися зі звичайних соці-альних вчених або соціоінженеров в клініцистів, саме ис-проходження переросло в навчання персоналу. В результаті компанія, що служила дослідним <полем>, стала спочатку дослідної лабораторії, а потім навчальним классом1.

Обмежений вплив прикладника.На початку своєї кар'єри один з президентів АСА, вид-ний фахівець з прикладної соціології Вільям Уайт, брав участь в соціоінженерну проекті. Мета - розробити конструкцію тать ефективні методи залучення індустріальних ра-бочих до прийняття рішень в спільних з менеджерами комітетах. У 1965 р вчені задумали порівняти стан справ в приватних і в самоврядних, т. Е. На-що ходять у власності робітників, компаніях. Уайт тісно співпрацював з комісією конгресу США з узаконення власності робітників і участі їх в управлінні.

Хоча Уайт вважав, що йому вдалося досягти виразно-го вкладу в науку, його успіх не слід переоцінювати. Вме-сте з іншими титанами прикладної соціології - Д. Макгрегором, Р. Лайкертом і К. Арджіріса - Уайт в своїх статтях доводив переваги участі робітників в управ-лення починаючи ще з 40-х років. Однак ідеї партисипативного менеджменту в Америці довгий час визнавали лише на словах: з ними погоджувалися, але нічого не робили для прак-тичного поширення.

Першими звернули серйозну увагу на партісіпатівний менеджмент японці. Вони зайнялися науковими дослідженнями-ями і практичним впровадженням. Американці ж зверни-лись до відкриття Уайта тільки в 70-і роки і то лише після одного прецеденту: робітники заводу і члени місцевої громади запобігли закриттю нерентабельного підприємства. Вони викупили його, і він став їхньою колективною власністю. Ес-тественно, що рівень участі рядових працівників в управ-лення тут був вище, ніж у приватних компаніях.

Тільки з цього моменту питання про власність робочих вийшов за рамки академічних дискусій, ставши предметом широких публічних дебатів. У. Уайт передбачав можливості виникнення підприємств з колективною власністю, тому встиг провести діагноз на підприємстві до переходу до нової форми організації, а потім повторив його в процесі нововведення. Для інтерпретації даних він застосував со-соціальну теорію, до розробки якої приступив ще в 40-і роки.

Проведене дослідження переконало У. Уайта в двох ве-щі: 1) додаток теорії до практичних проблем дає їй більш надійну перевірку, ніж критика колегами в про-професійних журналах; 2) навіть доброякісні ре-зультати дослідження не можуть уберегти його від забуття. Професіоналізм теорії не впливає на те, що може зробити з науковим відкриттям кліент1.

Прикладні соціальні науки представляють собою розгалужену систему галузей, напрямів і технологій, які створюються економістами, соціологами, психологами та представниками інших наук для діагнозу конкретних ситуацій і вирішення практичних проблем. Серед основних напрямків і галузей прикладних досліджень, які отримали розвиток (в різні роки) в нашій країні і за кордоном, можна назвати наступні види.

Практична соціальна психологія - Область соціальної психології, що виділилася в останні роки і яка вважає своїм пред-ме-те не так соціально-психологічні дослідження, скільки практичне <втручання> в соціальні процеси. Форми практичної соціальної психології - експертиза, консультування, тренінг. У Росії створена Асоціація практичної соціальної психології, яка координує діяльність у цій галузі.

Психотехника - Прикладне напрямок в радянській психології праці в 20-30-і роки, вивчало широке коло соціальних питань від дизайну робочого місця і проблем стомлюваності до мотивації праці і навчання персоналу, - послужило історичним попередником заводської соціології.

соціальне планування - Існувала з середини 60-х до середини 80-х років прикладне напрямок в неакадемічної сфері: на виробництві, в сільському господарстві, в органах регіонального управління. Мета соціального планування полягала в науковому кон-сультірованіі і спробах знайти рішення <соціальних проблем> (теку-честь кадрів, боротьба з пияцтвом і т. Д.). Запрошені академічні та прикладні соціологи, а також працівники відділів кадрів підприємств розробляли і впроваджували комплексні п'ятирічні програми соціально-економічного розвитку трудового колективу. Проводилися тоді дослідження на підприємствах і в регіонах слід кваліфікувати як соціальні, а не соціологічні. Часто їх проводили співробітники відділів кадрів, відділів праці та заробітної плати на підприємствах, інструктори та громадські працівники при райкомах партії. В рамках соціального планування в Радянському Союзі була створена мережа соціологічних служб в регіонах і на деяких промислових підприємствах.

Соціальна інженерія - Сукупність підходів прикладних соціальних наук або прикладної соціології, орієнтованих на цілеспрямоване зміна організаційних структур, що визначають людське
Галузі соціології та психології | Глава 4. Предмет і об'єкт соціології | Глава 5. Структура соціологічного знання | Глава 6. Наукова гіпотеза | Глава 7. Емпірична соціологія | Приклади операционального визначення | Глава 8. Програма соціологічного дослідження | Глава 9. Емпіричне дослідження і статистика | Дитяча смертність в Росії в 1960-1994 рр. | Система показників правової статистики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати