На головну

Глава 8. Програма соціологічного дослідження

  1. II. об'єкти дослідження
  2. II. Регіональна програма капітального ремонту
  3. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  4. IV. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  5. IV. Системні дослідження та дослідження систем
  6. VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ
  7. WWW і програма Internet Explorer

У будь-якому підручнику з загальної соціології, не кажучи про підручники за спеціальною соціології (методика і техніка дослідження), представлені основні елементи і стадії підготовки програми соціологічного дослідження. Це альфа і омега емпіричної соціології. Однак більшість соціологічних досліджень здійснюється без програми, що відповідає вимогам наукового методу. Найчастіше це двох-трьохсторінкову опису завдань, цілей, актуальності, вибірки, загальнотеоретичних методів.

Роль програми дослідження в розвитку соціології велика, але її не слід перебільшувати. Програма соціологічного дослідження - це робочий механізм соціологічного пошуку.

Програма відноситься до типу стратегічних документів наукового дослідження, мета яких - представити загальну схему або план майбутнього заходу, викласти концепцію всього дослідження. Вона містить теоретичне обгрунтування методологічних підходів і методичних прийомів вивчення конкретного явища або процесу.

Програма соціологічного дослідження включає: методологічну частину-формулювання і обгрунтування проблеми, вказівку мети, визначення об'єкта і предмета дослідження, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез і завдань дослідження; методичну частину - визначення обстежуваної сукупності, характеристику використовуваних методів збору первинної соціологічної інформації, логічну структуру інструментарію для збору цієї інформації, логічні схеми її обробки на ЕОМ.

Формулювання та обґрунтування проблеми. У дослідженні соціальна проблема виступає як проблема <знання про незнання> певних сторін (кількісних і якісних характеристик) явища або процесу. соціальною проблемою називають існуючу в самій реальності, в навколишньому нас життя суперечливу ситуацію, що носить масовий характер і зачіпає інтереси великих соціальних груп або соціальних інститутів. Це може бути незнання причин зростання молодіжної злочинності, збільшення безробіття або зниження життєвого рівня населення, зниження попиту на вітчизняну побутову техніку або політичного рейтингу глави держави, перевищення еміграції над імміграцією і т.п.

Соціальні проблеми класифікуються в зависимостиот мети дослідження, масштабів, тривалості існування суперечності, його глибини.

Відповідно до мети дослідження розрізняють проблеми гносеологічні и предметні. гносеологічні проблеми породжені браком знань про стан або тенденції зміни соціальних процесів. Предметні проблеми - Проблеми, породжені зіткненням інтересів груп населення або соціальних інститутів, які дестабілізують життєдіяльність суспільства.

За масштабампроблема може бути загальнонаціональної, регіональної або місцевої. За тривалістю існування проблеми діляться на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Незадоволеність персоналу фірми стилем керівництва менеджера відноситься до короткочасної проблеми, оскільки її можна вирішити протягом тижня-місяця. Проблему адаптації того ж персоналу до нової форми організації або оплати праці слід віднести до другого типу, а ось проблему адаптації його до ринкових умов правильніше кваліфікувати як довгострокову. Дійсно, емпіричні дослідження показують, що на адаптацію у людей йде від 3 до 5 років і більше.

За глибиною опису об'єктивних протиріч розрізняють проблеми, затрагівающіеодну сторону соціального явища (наприклад, ставлення сільських жителів до приватної власності на землю), і проблеми, що стосуються багатьох сторін явища, що відображають їх дисбаланс (наприклад, зміна взаємовідносин у сім'ї як соціальному інституті, коли зачіпаються процеси розподілу ролей, форми соціалізації, міжособистісні конфлікти ).

У процесі формулювання проблеми дослідження соціолог прагне точно висловити проблемну ситуацію (і реальне протиріччя, її зумовила), уникаючи при цьому надмірно широких і абстрактних визначень. Найчастіше спочатку проблема формулюється саме абстрактно, в процесі постановки завдання дослідження вона конкретизується і до моменту виходу в <поле> набуває чіткий, завершений вигляд. Якщо проблема окреслена неясно, соціологу доведеться шукати відповідь не на одну, а на безліч проблем, а отже, в повній мірі йому не вдасться вирішити жодної.

Братися за вивчення декількох проблем в рамках одного дослідження недоцільно, оскільки це ускладнює інструментарій та робить його надмірно громіздким, що, в свою чергу, знижує, по-перше, якість інформації, що збирається, по-друге, оперативність дослідження (що веде до старіння соціологічних даних ).

Визначення мети, об'єкта та предмета дослідження. Об'єктом соціологічного дослідження в широкому сенсі виступає носій тієї чи іншої соціальної проблеми, у вузькому - люди або об'єкти, здатні дати соціологу необхідну інформацію. Найчастіше об'єктом виступає соціальна група - студенти, робітники, матері-одиначки, підлітки і т.п. Якщо, наприклад, вивчаються причини неуспішності в вузі, то об'єктом вивчення в рівній мірі є студенти і викладачі.

Предмет дослідження включає в себе боку, властивості об'єкта, які в найбільш повному вигляді виражають досліджувану проблему (що переховується в ній протиріччя) і підлягають вивченню. Причини неуспішності в вузі - це предмет дослідження. Він являє собою концентроване вираження взаємозв'язку соціальної проблеми і об'єкта дослідження.

Аналіз основних понять.У цьому розділі програми розглядаються основні поняття, в яких описується соціальна проблема, уточнюється їх зміст (виділяються істотні властивості і ознаки явищ і процесів, які охоплюються змістом понять), останній інтерпретується, перекладається на мову піддаються емпіричному спостереженню фактів і соціальних показників. Потім визначаються методи та процедури реєстрації властивостей і явищ, істотних для встановлення очікуваних фактів - інструментарій дослідження. Паралельно формулюються робочі гіпотези1.

Їх сукупність відображає багатство і можливості теоретичної концепції, загальну спрямованість дослідження. Гіпотези - це явно або неявно виражені припущення про характер і причини виникнення досліджуваної проблеми. Попереднє висування гіпотез може зумовити внутрішню логіку всього процесу дослідження.

Наприклад, якщо в ході аналізу причин неуспішності в вузі передбачається, що вони обумовлені: 1) низькою якістю викладання; 2) тим, що студенти змушені заробляти на життя; 3) невибагливістю адміністрації до дотримання дисципліни; 4) прорахунками в конкурсному прийомі до вузу, то саме їх і слід перевіряти в дослідженні. Гіпотези повинні бути точними, конкретними, ясними і стосуватися тільки предмета дослідження. Залежно від того, як сформульовані гіпотези, часто залежить те, якими будуть методи дослідження. Так, гіпотеза про низьку якість викладання вимагає проведення експертного опитування, а гіпотеза про те, що студенти змушені працювати - звичайного опитування респондентів.

Все вищезазначене входить в методологічну частину програми соціологічного дослідження.

У методичну частину програми соціологічного дослідження включаються характеристики методів і прийомів збору первинної інформації (Анкетного опитування, інтерв'ю, аналізу документів, спостереження); структура застосовуваного методичного інструментарію, яка вказує, на виявлення яких характеристик, властивостей предмета дослідження спрямований той чи інший блок питань; порядок питань. Сам інструментарій додається до програми в якості самостійного документа. Іноді сюди включають логічні схеми обробки зібраної інформації, Що показують передбачуваний діапазон і глибину аналізу даних.

У розробці програми соціологічного дослідження, мабуть, найскладнішим і важливою справою, предопределяющим загальний успіх, є створення теоретичної моделі предмету дослідження (ТМПІ).

Приклад теоретичної моделі 1. Припустимо, що ми вирішили створити ТМПІ страйку. Страйк - це колективний тимчасова відмова від роботи. Звідси випливає, що ми повинні мати справу з усім персоналом підприємства, а не з якоїсь його частиною, якою заманулося сьогодні не вийти на роботу. Страйк може відбуватися тільки і тільки в формальних організаціях, тобто організаціях, на які поширюються державні закони. І серед них є федеральний закон про страйк. Він визначає, хто може, а хто не може страйкувати, в яких випадках страйк вважається законною і т.д.

Підкоряючись закону, страйкарі приймають правила гри, встановлені державою, тобто не мають права оголошувати страйк в самий незручний для влади момент, коли від них можна домогтися найбільших вигод. Щоб якось підсилити свої позиції, бути <почутими », страйкарі створюють різні механізми самозахисту. Зокрема, це каса взаємодопомоги, страйковий комітет, який регулює хід страйку і тим самим робить її більш ефективною, організація голодувань і демонстрацій, в ході яких вони активно впливають на громадську думку, схиляючи його на свою сторону і залучаючи до своїх лав нових учасників або хоча б співчуваючих.

З ростом організованості механізм страйку набирає обертів. Але як це відбувається? Вивчити це і покликаний соціолог. Він класифікує всі порушені страйком категорії населення на активних учасників страйку, пасивних страйкарів, співчуваючих страйку, пасивно не беруть страйк, активно заперечують і активно борються проти страйку (виступи в пресі з контрагітацією, організація контрдемонстрацій, кампанія по оклеветаніе страйкарів) і <третю силу> - якесь абстрактне громадську думку, носієм якого виступає все населення країни. Найчастіше населення регіону, охопленого страйком, щодо до страйкарів двояко: з одного боку, вони співчувають страйкарям, з іншого - засуджують, оскільки відчувають наслідки страйку на собі, наприклад не отримали тепло в квартири, позбавлені можливості користуватися транспортом і т.д. Соціолог не повинен залишати поза увагою <третю силу », куди може входити населення не тільки району, міста, регіону, а й країни. Доцільно з'ясувати величину негативного ефекту страйку. Він може бути (і найчастіше буває) ненавмисним: у назві місії страйкарів не входить відновлення проти себе широких верств населення. Але подібне відбувається в силу ряду об'єктивних обставин, а саме господарських, соціальних і побутових зв'язків, що існують у суспільстві (яких саме, і з'ясовується в дослідженні).

Так, страйк шахтарів, які проводять всеросійську акцію солідарності і перестають в зв'язку з цим відвантажувати вугілля всім тепловим електростанціям країни, зачіпає практично всі категорії населення. Страйк працівників атомних електростанцій, що виробляють не більше 5-10% енергії, зачіпає набагато менше число людей. Отже, в даному випадку і величина негативного (або вражаючого) ефекту і потенційних супротивників у страйкарів менше. Але і ймовірність того, що вони зможуть залучити до себе широку увагу, значно нижче. Все це необхідно враховувати соціологу при побудові ТМПІ.

Ефект або наслідки страйку можна розглядати в іншому ключі. Якщо шахтарі домагаються успіху, то інші категорії зайнятих тут же роблять для себе висновок: страйк - надійний засіб досягнення своїх цілей. Той, хто повчає ефект страйку колосальний. Слідом за шахтарськими страйками країну періодично стрясають страйки вчителів, медичних працівників, науковців, авіадиспетчерів і льотного складу і т.п. Якщо робітникам і службовцям не виплачують належну за законом зарплату, вони вважають за можливе вдаватися до найрадикальніших методів боротьби.

Як тільки ми розібралися у всіх деталях страйку, в її сутність, причини і наслідки, то отримали сукупність понять, необхідних для створення ТМПІ.

Між цими поняттями встановлюється теоретична зв'язок, яка в розгорнутому вигляді становить зміст теоретичної моделі. Завдяки їй конкретну страйк вдається включити в більш широкий контекст рухів і форм колективного протесту, порівняти хід і причини страйків в різних країнах, вивести деякі тенденції та закономірності. Від правильності висновків залежать кінцева цінність звіту і інтерпретація результатів. Власне кажучи, соціолог приступає до етапу побудови ТМПІ.

Теоретична модель предмета дослідження являє собою систему понять, з'єднаних певним чином, відповідно до гіпотези про їх взаємозв'язках, взаємозалежності (див. Схему 8.1).

Теоретичні зв'язку, шикуються між так званими абстрактними об'єктами, мають різний характер і різну силу. Абсолютно ясно, що зв'язок між <страйковим комітетом »і« вимогами страйкарів> найбільш сильна, так як комітет, власне кажучи, ініціює і формулює перелік вимог. Він - мозковий центр, штаб страйку. Саме тут найактивніші учасники. Можна навіть припустити (а на практиці перевірити наше припущення), що <чисельність страйкового комітету "і" кількість активних страйкарів> в деяких (або в більшості) типах страйків збігається.

Сильної може виявитися теоретична зв'язок між абстрактними об'єктами <невдоволення населення »і« невідвантаження вугілля »,« затримка зарплати »і« вимоги страйкарів "," загрози в пресі »і« страйковий комітет>. Але навряд чи ми виявимо сильну зв'язок між такими абстрактними об'єктами, як <затримка зарплати »і« загрози в пресі>. Логічно вони мало пов'язані між собою.

При побудові ТМПІ нас цікавлять перш за все логічні зв'язки, які можна виразити за допомогою теоретичного графа, в даному випадку описує феномен страйку. Побудувавши уявні зв'язку між абстрактними об'єктами, соціолог на наступному етапі формулює деякі змістовні гіпотези. Спробуємо сформулювати кілька гіпотез такого роду:

1. Ступінь активності <ядра> страйкарів залежить від розмірів публіки.

2. Чисельність пасивно співчуваючих страйкарям залежить від позиції засобів масової інформації.

3. Кількість висунутих страйкарями вимог залежить від ступеня їх радикальності.

Формулювання гіпотез вимагає від соціолога не тільки знання ситуації, стану наукових досліджень, а й інтуїції, фантазії. Нерідко група соціологів влаштовує щось на кшталт мозкової атаки, в ході якої кожен висуває найнеймовірніші припущення, які піддаються колективної рефлексії і критики.

Всі ключові поняття і категорії програми необхідно операционализировать, тобто розробити засоби фіксації даних - індексів, шкал, анкет. У нашому випадку їх може бути більше десяти. А ще треба врахувати теоретичні зв'язку між поняттями, які ми перевели на мову гіпотез. В якості однієї з них може виступати таке припущення, яке спочатку можна сформулювати у формі питання: чи правда, що з ростом числа активних страйкарів зростає жорсткість і категоричність вимог страйкарів? Перевівши питання в оповідної пропозицію, ми отримаємо гіпотезу: у міру зростання числа активних страйкарів зростає категоричність висунутих вимог. Або: чим більше число активних страйкарів, тим вище категоричність висунутих вимог. А, може бути, вона, навпаки, зменшується. І цю можливість треба висловити гіпотетично.

І в першому, і в другому випадку нам потрібно операционализировать поняття <категоричність висунутих вимог>. У нього немає точної і однозначної формулювання. А то, що не володіє такими ознаками, до термінів не відноситься. У чому виражається категоричність? У літературі немає готової відповіді. Операционализация поняття <категоричність висунутих вимог> може зайняти у вас кілька місяців і стати предметом додаткового дослідження. Ми повинні операционализировать і всі інші поняття. Поняття можна вважати операціоналізіровать лише в тому випадку, якщо розроблений спеціальний методичний інструментарій для вивчення позначається і відображуваного їм соціального об'єкта. Щоб отримати необхідну для вирішення нашої дослідницької мети інформацію, соціолог повинен сформулювати питання (вимірювальний інструментарій). На основі питань, пов'язаних між собою за певними правилами, складається анкета. Чим більше питань в анкеті, тим більше таблиць в звіті, тим вище ймовірність того, що ви не зможете якісно обробити отриману інформацію, дати їй вірну інтерпретацію, обґрунтувати результати дослідження.

Приклад теоретичної моделі 2.В основі другого способу побудови ТМПІ лежить схема соціальної дії. Якщо ми визначаємо соціологію як науку про поведінку великих соціальних груп людей, то цілком доречно будувати ТМПІ саме таким чином, тобто виділивши п'ять ключових елементів соціальної дії:

Суб'єкт - об'єкт - засоби - мотиви - результат.

Розглянемо логіку побудови ТМПІ на прикладі інвестиційної діяльності. Нас цікавить, хто саме (які категорії населення), куди конкретно, скільки, чому і з яким результатом будуть інвестувати свої гроші. При побудові теоретичної моделі предмету дослідження соціолог повинен виділити не тільки суб'єкт соціального (або економічного) дії, але також мотиви, засоби і об'єкт.

Суб'єкт дії включає кілька категорій населення, зокрема, бідні, середні і заможні верстви, а якщо є така потреба, то і пенсіонерів як самостійну групу. Для кожної категорії вибудовується власний список мотивів, які з'ясовуються в попередньому дослідженні. Засобом впливу виступають гроші, які населення кладе в ощадні та комерційні банки. Ощадбанки виконують функцію об'єкта дії. Якщо ставиться широка мета, то необхідно враховувати всі категорії банків, до яких звертається населення, і у всіх типах населених пунктів, перш за все, звичайно, в середніх і великих містах.

Отже, в теоретичної моделі соціальної дії є суб'єкт (категорії населення, що інвестують гроші); засоби (що вкладається); мотиви (свідомо обрані цілі) або причини поведінки (чому вкладають); об'єкт дії (ощадні та комерційні банки); нарешті, результат дії (отримали свій прибуток різні групи населення або вони програли, яку користь отримала національна промисловість і т.д.).

У теоретичній моделі зв'язку між поняттями, що описують конкретні явища, мають гіпотетичний характер. Іншими вони і бути не можуть. На початку наукового пошуку вчений може тільки припускати, який може бути реальність, з якою йому незабаром доведеться зіткнутися. Чим більше гіпотез і чим більше коло понять вони між собою пов'язують, тим щільніше тканина нашої теорії. Припустимо, що багаті вкладають більші суми, і не тільки в вітчизняні банки. У цій гіпотезі пов'язані три поняття: суб'єкт, засіб і об'єкт дії. Схожі гіпотези ми висуваємо щодо інших категорій населення. Потім ми пов'язуємо мотиви і суб'єкти, припускаючи, наприклад, що пенсіонери керуються мотивом заощадження коштів на чорний день. Гіпотеза, що зв'язує об'єкт і результат дії, може звучати так: державні банки пропонують менший відсоток, але вклади в них для населення мають великі гарантії повернення. Або: державні ощадбанки в умовах гіперінфляції пропонують такі низькі відсотки по вкладах, що вони не покривають втрат від знецінення грошей. Можливі, зрозуміло, і інші гіпотези. Соціолог зможе використовувати гіпотези, висунуті іншими дослідниками, але неодмінна умова: вказати хто і коли їх перевірив, на якій вибірці і в який історичний період вони дійсні.

У процесі дослідження соціолог виявив, що різні категорії населення інвестують гроші з різними цілями. Іншими словами, до конкретного економічного дії їх підштовхують різні мотиви. Пенсіонери несуть гроші в банк, сподіваючись зібрати їх на чорний день, багаті - отримати пристойний прибуток і завести власну справу, середній клас звертається до ощадних інститутів для того, щоб вільні в даний момент часу гроші через рік-два, в ситуації жорсткої інфляції, якщо не принесли невеликий відсоток, то хоча б не знецінилися.

Якщо ви припускаєте, що бідні не інвестують економіку, то тим самим закладаєте в теоретичну модель неправдиву посилку, яка суперечить фактам реальної поведінки людей. Відомо, що організатори фінансових пірамід в Росії першої половини 90-х років збивали свої величезні статки завдяки малозабезпеченим верствам населення, які сподівалися отримати обіцяні їм 300-400% прибутку. Спритні бізнесмени гроші в піраміди не вкладали, вони за гроші приватизували великі підприємства. До кінця 90-х років значна частина промисловості, перш за все прибуткові підприємства, була розкуплена за безцінь купкою російських олігархів. Вони, отже, інвестували свої капітали в промисловість. Таким чином, гроші в російську економіку інвестували всі верстви населення, а не виключно багаті. Правда, робили вони це по-різному і в різній формі. Ось що має бути насправді з'ясувати соціологу в емпіричному дослідженні.

Приклад теоретичної моделі 3 запозичений нами з широко відомого дослідження класової структури, проведеного в 1980 р видатним американським соціологом Е. Райтом з коллегамі1.

Е. Райт виявив себе прекрасним методологом, побудувавши спочатку узагальнену типол-енергію класів, що виконує функцію теоретичної моделі предмету дослідження, а потім заповнив її емпіричними даними, зібраними в ході репрезентативного дослідження населення спочатку США (1500 осіб), а потім інших країн. Класова типологія виглядає наступним образом2.

Таблиця 8.1 представляє матричну форму теоретичної моделі, в якій по рядках і стовпцях вказані основні категорії, а на їх перетині - в клітинах таблиці - наведені операціональні ознаки. Таке поєднання концептуальних і операціональних ознак застосовуваних змінних дозволило Е. Райту отримати чудовий емпіричний матеріал, що піддається осмисленої інтерпретації. Досить поглянути на наступну таблицю, щоб відчути, наскільки вдало в ній пов'язані емпіричні дані і теоретичні поняття.

Таблиця 8.2

Розподіл респондентів відповідно до критеріїв,
використаними в типології класів, в %

А. Ставлення до найманої праці

мають власний бізнес14,6

наймані работнікі85,4

Б. Число найманих працівників (Тільки для мають
власний бізнес)

0-147,6

2-534,0

6-105,7

11-156,4

16-302,2

31-502,0

51-1001,2

більше 1000,9

В. Прийняття рішень (Тільки для найманих працівників)

безпосередньо бере участь у прийнятті по крайней
міру одного важливого решенія17,8

має право дорадчого голосу, але без-
ного рішень не при-німает9,2

не бере участі в прийнятті решеній73,1

Г. Влада (Тільки для найманих працівників)

застосовує санкції супервайзер28,0

супервайзер, що дає заданія8,8номінальний супервайзер2,8

несупервайзер60,4

Д. Формальна ієрархія (Тільки для найманих працівників)

найвища менеджерська позіція3,2

висока менеджерська позіція2,9

середня менеджерська позіція5,0

низька менеджерська позіція2,8

супервайзер17,4

неменеджерская позіція68,6

Е. Менеджерська позиція (Тільки для найманих працівників)

менеджери14,4

менеджери-консультанти5,3

приймають рішення неменеджери3,3

супервайзери15,0

що не відносяться до менеджерів і супервайзерам62,1

Ж. Автономія (Тільки для найманих працівників)

висока автономія12,8

імовірно висока автономія6,9

помірна автономія12,3

імовірно помірна автономія5,2

низька автономія8,3

відсутність автономіі54,5

У своєму дослідженні Е. Райт виходив з того, що <між професійними категоріями, дані про яких узагальнюються в традиційних переписах населення, і класовими позиціями якщо і є відповідність, то дуже приблизне. Значить, другі не можна вимірювати з по-міццю перше, що ще робиться в літературі. Виникла потреба у новий підхід і до операціоналізації понять, і до методів збору даних. Потрібно було знайти такі індикатори, вимірюю-щие поняття класу, які за зовнішніми характеристиками роботи дозволяли б уві-діти соціальну позицію. З цією метою слід вивчити, яким чином індивід мо-же контролювати власну трудову діяльність, як він стає об'єктом маніпулювання. Як значущих індикаторів у нас виступали соціальні дей-наслідком людей на виробництві: участь у прийнятті рішень, форми планування сво-їй роботи, правомочність накладати санкції на інших і т. П.> 1.

Поняття "буржуазний клас> Райт операціоналізіровать за допомогою двох критеріїв: заняття власним бізнесом і число найманих працівників. Для виявив-лення менеджерів і супервайзерів застосовувалися три змінні: а) участь у прийнятті ре-шений, б) влада і в) положення в управлінській ієрархії. При вимірі першої змінної респондентів запитували, чи беруть вони у формуванні управ-лінських політики і якщо так, то в якій саме з восьми виділених сфер - бюд-жет і інвестиції, товари і т. П. Опитуваний повинен був зазначити один з слідую щих пунктів шкали: 1 - безпосередньо беру участь у виробленні управлінської полі-тики; 2 -консультірую тих, хто приймає рішення; 3 - ні прямо, ні побічно не беру участі в прийнятті рішень. Потім відповіді зводилися в одну змінну з тривимірною шкалою (див. Пункт <В> табл. 8.2). Для вимірювання змінної <влада> (авторитету) використовувалися запитання на кшталт <контролюєте Ви чиюсь роботу? »Або« Чи є у Вас підпорядкованих-ненние?>, Які доповнювалися поряд уточнюючих питань, в результаті чого отримана змінна з че-тирехмерной шкалою (див. пункт <Г> табл. 8.2).

Вимірювання третьої змінної - позиції в управленче-ської (формальної) системі - зажадало розширити список питань і на додаток до питань про прийняття рішень і про владу респондентів запитували, займають вони посаду керівника, супервайзера або рядового працівника. На основі зазначених трьох змінних була сконструйована од-на узагальнююча позиція, що охоплює різні положення в управлінській ієрархія-ХІІ:

1 - менеджер - людина, що приймає рішення і є керівником або супервайзером згідно зі своїм формальним статусом або наділений реальною вла-стю іншим шляхом;

2 - менеджер-консультант (дає поради приймають рішення керівникам);

3 - неруководітелямі, що приймає рішення, але не володіє формальною або реальною владою;

4 - супервайзер, який має право застосовувати санкції і давати вказівки, займаю-щий керівну посаду в формальної ієрархії, але не бере участь в прийнятті рішень;

5 - неменеджери, несупервайзери.

Вельми своєрідно Райт проводить концептуалізацію, а потім і операционализацию позиції <напівавтономні службовці>. Інтуїтивно зрозуміло, що автономність службовця передбачає самоврядування. Цей цілком теоретичний ознака вчений намагається операционализировать за допомогою такого показника, як можливість самостійно планувати і організовувати свою працю і підпорядковувати його своїм задумом. Але чому самоврядування розшифровується через самостійне планування, а не через інший показник, скажімо, ступінь технологічної незалежності робочого від свого робочого місця? Посилання Райта на те, що серед багатьох ознак самоврядування найбільшою диференціює здатністю з точки зору виявлення мелкобуржу-азного характеру службовців має самопланування, не дуже переконливий, оскільки планування трудового процесу характеризує технічний аспект праці, а мелкобуржуазность - соціально-економічний. Але Райт пропускає або упускає явну двозначність терміна.

Наступним аргументом Райта в обгрунтування свого вибору служить посилання на Х. Браверман, класика соціології праці та економічної соціологіі1, який, виходячи з положень, нібито сформульованих у мно-гих роботах Маркса, стверджує, що сутність пролетаризації полягає в усі віз-розтане поділі функцій планування і виконання в процесі праці. Насправді Маркс розумів пролетаризацию не як технічний, а перш за все і виключно як соціальний процес, пов'язаний з низхідній мобільністю. Допустивши подібну вільність, Райт проте отримав прекрасну можливість наочно уявити, тобто операционализировать, сутність ще од-ної змінної - автономії, розуміючи її як ступінь самопланування. Вимірювання автономії на основі самопланування відбувалося наступним чином: <Як завжди, спочатку ми ставили самий загальний питання: <Чи потребує Ваша робота самостійного планування?>. Відповіли ствердно повинні були привести конкретні приклади (щоб уникнути помилок, пов'язаних з суб'єктивними оцінками респондентів), які зводилися потім в шкалу автономії: 1 - висока автономія: приклад респондента вказує на можливість планувати свою роботу в досить широкому діапазоні, регулярно брати участь у вирішенні неординарних завдань і т.п.; 2 - імовірно висока автономія; 3 - помірна автономія: плануються лише деякі аспекти роботи, людина бере участь у вирішенні тривіальних завдань; 4 - імовірно помірна автономія; 5 - низька автономія: мається на увазі, що широка можливість планувати окремі сторони своєї роботи відсутній, а завдання, у вирішенні яких індивід бере участь, прямо не пов'язані зі змістом роботи; 6-відсутність автономії: індивід відповідає негативно на вихідний питання-фільтр> 1.

Спосіб і можливості вимірювання часто, якщо не завжди, накладають відбиток на теоретичну модель. Відповідно до теоретичної типології (табл. 8.1) Е. Райта, робітничий клас слід розглядати досить широко, включаючи в нього всі безліч людей, які отримують заробітну плату. Але тоді сюди довелося б включити дикторів телебачення, менеджерів вищої ланки і просто службовців, що ніяк не відповідало реальності. У хід пішли обмежувальні ознаки. Їх функцію виконували ті самі операційні визначення, які згадувалися вище, зокрема, відсутність автономії, неменеджерская позиції, не бере участі в прийнятті рішень, контролюється зверху і ін.

В результаті проведеної роботи Е. Райт отримав операциональную типологія класової структури (табл. 8.3), яка служить, по-перше, конкретизацією попередньої теоретичної моделі (табл. 8.1), по-друге, підставою для подальшого аналізу емпіричних данних2.

Незважаючи на виявлені недоліки в теоретичній концепції Е. Райта, його технологія складання програми емпіричного дослідження може служити хорошим орієнтиром для тих, хто має намір спеціалізуватися в фундаментальної соціології.

Таблиця 8.3
Глава 1. Пізнання навколишнього світу | ІнформаціяЗнаніе | Глава 2. Міждисциплінарна матриця соціології | Глава 3. внутрідісціплінарного матриця соціології | ІТОГО295166441212270166 | Галузі соціології та психології | Глава 4. Предмет і об'єкт соціології | Глава 5. Структура соціологічного знання | Глава 6. Наукова гіпотеза | Глава 7. Емпірична соціологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати