На головну

Практичне заняття 4. Культура усного фахового спілкування

  1. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА
  2. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА
  3. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА 1 страница
  4. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА 1 страница
  5. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА 1 страница
  6. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА 10 страница
  7. IV. НАУКА И КУЛЬТУРА 11 страница

План:

1. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

2. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

3. Етикет телефонної розмови

4. Морфологічні норми:

· особливості відмінювання числівника: виконання вправ;

· тестування.

· робота з фаховим текстом.

Література:

v Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. Мацько, Л. В. Кравець. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - С.191-224.

v Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкування. Модульний курс: Навч.посібник / В.І. Мозговий. - К.: Центр учбової літ., 2010. - С.133-136.

v Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч.посібник / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - К. : Знання, 2010. - С.137-153.

v Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2012. - С.213-227.

Завдання 25. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке спілкування? Назвіть види спілкування і проілюструйте їх.

2) Назвіть функції спілкування.

3) Яка існує типологія спілкування ?

4) Охарактеризуйте невербальні засоби комунікації.

Завдання 26. Перекладіть текст українською мовою.

Общение может быть прямым и косвенным. Косвенное общение - это общение через книги, кинофильмы, произведения искусства, научную деятельность и др. Об этом в конце. Сначала о прямых контактах между людьми.

То, что Вы хотите общаться со значимыми для Вас людьми - это понятно. Как же добиться того, чтобы эти люди захотели общаться с Вами?

Для начала необходимо осознать, что человек - это всего лишь биологический механизм, и как любым механизмом им можно управлять. Надо только знать, как он устроен, и на какие "кнопки" и "рычаги" следует нажимать! Так называемая душа - это есть не что иное, как психика, которая является продуктом деятельности нашего мозга. Психика человека действует по своим конкретным законам. Познав законы психологии, мы можем научиться влиять на психику, а значит на самого человека. Итак, на человека можно влиять, человеком можно управлять!

Поскольку нам теперь ясно, что люди стремятся самореализоваться или самоутвердиться с помощью окружающих, то главное чего они хотят от нас - это признания своих достоинств. Людям очень важно Ваше мнение о них. Однако не всегда. Для того, чтобы человеку было важно именно Ваше мнение о нём, Вы должны представлять для него некоторый авторитет. Авторитет Вы будете представлять для него только в том случае, если будете выглядеть полностью уверенным в себе человеком. Своей уверенностью человек показывает, что он лучше других. А мнение того, кто лучше других - самое важное. Также окружающие рассуждают: если он в себе уверен, то, по-видимому, на это есть основания, он действительно что-то представляет из себя. Да и вообще, кому же может быть интересно мнение того (общение с тем), кто сам своего мнения не ценит. Став уверенным в себе человеком, Вы станете более значимым для окружающих! (Из журнала).

Завдання 27. Прочитайте текст. Напишіть план відповіді.

Форми усного фахового спілкування: монолог, діалог, полілог, бесіда, виступ.

Бесіда - це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Дані психологічних досліджень свідчать, що успішне проведення бесіди сприяє підвищенню продуктивності праці (2-12%).

Бесіда - не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромтів треба мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, а також досконало володіти мовним етикетом.

Бесіди бувають ділові, особисті, навчальні та інші.

Основні різновиди навчальної бесіди:

ü вступна (як правило, проводиться перед початком навчальної роботи з метою з'ясувати розуміння учнями запланованих навчальних заходів і перевірити їхню готовність до певних навчально-пізнавальних дій);

ü бесіда-повідомлення (базується на спостереженнях, певних документах тощо);

ü бесіда-повторення (проводиться для закріплення навчального матеріалу);

ü контрольна (використовується для перевірки засвоєних знань);

ü репродуктивна (використовується для відтворення матеріалу, який було засвоєно раніше);

ü катехізисна (спрямована на відтворення відповідей, які вимагають тренування пам'яті);

ü евристична (педагог за допомогою вміло поставлених запитань скеровує учнів на формування нових знань, висновків, правил, законів, логічних обгрунтувань на основі наявних знань і досвіду).

Щоб досягти успіху під час бесіди, треба ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним до співрозмовника, постійно стимулювати в нього зацікавленість розмовою, враховувати точку зору співрозмовника, висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо.

Зазвичай бесіда складається з таких етапів:

1. Визначення місця й часу зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій території).

2. Початок бесіди. Він відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування. Отже, на початку бесіди передусім слід заручитися прихильністю свого співрозмовника, тобто справити приємне враження про себе. Час, відведений на це, досить обмежений, а тому слід продумати форму вітання, початкову фразу. На цьому етапі важливе значення мають невербальні форми взаємодії - вираз обличчя, поза, вітальний жест.

3. Формування мети зустрічі.

4. Обмін думками та пропозиціями.

5. Закінчення бесіди.

Під час бесіди треба триматися скромно й одночасно впевнено. Не слід розмовляти уривчасто, ви маєте бути спокійним, чемним, щоб створити психологічно сприятливу атмосферу довіри, доброзичливості.

Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно

1. Ретельна підготовка. Перед початком бесіди складіть її план, проаналізуйте ситуацію

2. Пам'ятайте, до чого Ви прагнете. Чітко сформулюйте мету бесіди.

3. Намагайтесь створити атмосферу довіри. Співбесідник намагатиметься для Вас зробити щось хороше, якщо Ви справите на нього приємне враження.

4. Не підозрюйте співбесідника в ненадійності. Взаємна довіра завжди необхідна, аби досягти поставленої мети.

5. З'ясуйте перед бесідою, чи має ваш співбесідник відповідні повноваження.

6. Не змушуйте співбесідника постійно приймати рішення.

7. Зосереджуйтесь на реальних потребах, а не на амбіціях. Поважайте думки співрозмовника, як свої власні. Дотримуючись цього правила, Ви матимете більше шансів обминути гострі кути й узгодити рішення.

8. Слухайте уважно співбесідника й ставте коректні запитання. Вміння слухати співрозмовника спонукає його до висловлювання власних думок, почуттів, переконань. Тоді виникає мить щирості, істинності, взаєморозуміння, поваги.

9. Працюйте на перспективу, а не на проміжні результати.

10. Підсумуйте результати бесіди. Важливі рішення бажано зафіксувати на папері (Підручник).

Завдання 28. Укладіть конспект за планом:

Ø а) функції бесід; б) види бесід; в) співбесіда з роботодавцем.

Завдання 29. Використовуючи етикетні формули, усно змоделюйте бесіду (на вибір):

а) між особою, що влаштовується на роботу та умовним роботодавцем;

б) між директором навчального закладу і учнем, який без поважних причин не з'явився на уроки;

в) між завідувачем кафедри і студентом, який пропустив багато занять.

Завдання 30. Самостійно сформулюйте мету бесіди про культуру мови, складіть її план.

Завдання 31. Прочитайте текст. Проведіть бесіду на тему культури мови.

Людина створила культуру, а культура - людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура - це не тільки все те, що створено руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови.

Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Повіривши в те, що всі мови в нашому спільному домі «активно розвиваються», ми довго не помічали, що цей розвиток, започаткований першим радянським десятиріччям, у 30-70ті роки був спершу загальномовний, а потім повернутий у зворотному напрямку. Треба виправити становище: повернути всім мовам їх природний престиж і справжню, а не декларовану рівноправність. Необхідно вираховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки, суспільно корисної праці.

Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності... Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську, і навпаки, чомусь перестали сприйматися як пляма на службовому мундирі.

Мовна культура - це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника (В. Русанівський).

Завдання 32. Повторіть правила відмінювання числівників.

Числiвник - найскладнiша для сприйняття студентiв частина мови, через рiзноманiтнiсть будови та особливостi вiдмiнкових закiнчень.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Практичне заняття 3. Основи культури української мови | Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні. | Практичне заняття 5-6. Мовний і мовленнєвий етикет | Ви-спілкування і ти-спілкування | Практичне заняття 8. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні | Змістовий модуль 2 | Практичне заняття 1-2. Спілкування як інструмент професійної діяльності | Кличний відмінок | Iменники III вiдмiни | Практичне заняття 3. Риторика і мистецтво презентацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати