На головну

Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття.
  3. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  4. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5. Діагностування готовності до заняття
  6. Заняття 2.
  7. Заняття 2.

План:

1. Типи словників.

2. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

3. Орфографічні норми української мови: правопис слів іншомовного походження.

4. Робота з текстом.

Література:

v Семеног О. м. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. м. семеног. - К. : ВЦ «Академія», 2010. - С.56-61.

v Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Т. в. симоненко, Г. в. чорновол, Н. п. руденко. - К. : ВЦ «Академія», 2009. - С.23-36.

v Шевчук С. в. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С. в. шевчук, І. в. клименко. - К. : Алерта, 2012. - С.72-77.

Сьогодні зростає роль словника як невід'ємного путівника в різних галузях знань і різний період розвитку держави, вагома складова мовної культури особистості. Пошана до української мови, систематичне розширення інформаційного, практичного обсягу лексикографічних знань, стійка усвідомлена потреба в опануванні здобутків української лексикографії, бажання здійснювати лексикографічний науковий пошук, уміння і навички сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування, залучення до науково-дослідної роботи - усе це підвищує рівень лексикографічної компетенції фахівця.

Завдання 31. Укладіть конспект:

Ø «Лексикографія. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої комунікації».

Завдання 32. Дайте відповіді на запитання:

1) Що таке лексикографія?

2) Які типи словників ви знаєте?

3) Чи можна написати якісне наукове дослідження без звернення до словника.

4) Чи підтримує держава роботу з підготовки та популяризації словників?

5) Мовознавець Олекса Синявський говорив своїм учням: «... працювати над своїм словником, себто над тим, щоб до речі й якнайкраще вжити слово, треба б далеко більше, ніж то в нас ведеться... Така праця... збагачує лексику, витончує її і зменшує лексичну однобокість, хибні нахили залюблятися в одних словах (чи з певними наростками) і обминати інші». Прокоментуйте слова вченого. Що для вас означає працювати зі словником?

6) Назвіть шляхи формування лексикографічної компетенції фахівця.

Завдання 33. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть терміни. Дайте визначення терміна.

Чрезвычайно важные принципы государственного строительства отражены в принципах Конституции, которые являются определяющими принципами, главными идеями, закрепляющие закономерности развития экономической, политической и социальной систем общества, правовой статус человека и гражданина и которые должны приниматься во внимание при создании текущего отраслевого законодательства. Конституционные принципы определяют сущность Конституции, ее содержание, а также основы всех отраслей национального права. Принципы имеют нормативный характер, они обязательны для выполнения (Учебник).

Завдання 34. Запишіть речення, підкресливши юридичні та історичні терміни. З'ясуйте правила написання цих слів.

1. у жовтні 2007 року відбулися вибори до Верховної Ради України. 2. Під час виборів було розглянуто декілька кандидатур на посаду Прем'єр-міністра України. 3. На заняттях з правознавства необхідно засвоїти систему соціальних норм, правові форми організації та діяльності держави. 4. У студентів велике зацікавлення викликає вивчення кримінально-процесуального права. 5. Значна частина студентів юридичного факультету має на меті працювати адвокатами. 6. У нашому місті багато юридичних фірм, кожна з яких має свого юрисконсульта. 7. Згідно з Декларацією про державний суверенітет України, виборним державним органом є Верховна Рада України.

Завдання 35. Підготуйте рекламу одного з електронних україномовних словників, враховуючи його мету, оптимальний обсяг інформації на сайті, вікові особливості глядачів, специфіку сприйняття інформації з екрана, вплив кольору фону і шрифту на розуміння інформації.

Завдання 36. За тлумачним словником з'ясуйте значення слова «поступити» і відредагуйте словосполучення.

Поступив на роботу, поступити у продаж, поступив у вищий навчальний заклад, поступив справедливо, поступили заявки.

Завдання 37. Перекладіть слова і словосполучення історико-правової тематики українською мовою і вибірково складіть з п'ятьма речення.

Блюсти интересы государства; дееспособный; гражданское законодательство; законосообразный; изобличать взяточника; кража со взломом; криминально-правовой; юридическая несостоятельность; первобытное общество; окончание дознания; повестка об исполнении; легкое телесное повреждение; пользоваться избирательным правом; применение мер пресечения; первобытный; эксплуатируемый; сословные привилегии; долговременный; государственный долг.

Завдання 38. Сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників, запишіть у стовпчик.

Виправлення - ...

Винайм - ...

Нісенітниця - ...

Заохочення - ...

Найкращий - ...

Прибутковий - ...

Кругообіг - ...

Тотожний - ...

Уподібнення - ...

Зменшення - ...

Завдання 39. Поясніть значення паронімів:

унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація; дефект, дефективний; дискримінація, дискредитація, дискретний; категорійний, категоричний; градація, гравітація; стимуляція, симуляція.

Завдання 40. Доберіть іншомовні антоніми до термінів:

активний, мінімальний, гомогенний, регулярний, горизонтальний, суб'єктивний, аналіз, дедуктивний, макросистема, динаміка, прогрес.

Завдання 41. Повторіть «Правопис прізвищ, імен та по-батькові. Особливості передачі слов'янських прізвищ українською мовою».

Вивчаючи цю тему, слiд звернути увагу на те, що власнi назви, порiвняно з загальними, виникають, функцiонують, змiнюються за певними правилами, якi властивi тiльки їм. Особливою ознакою власних назв є те, що вони можуть побутувати у паралельних формах, кожна з яких має однакову юридичну силу: Пономарiв i Пономарьов, Боднарук i Бондарук, Антiн i Антон.

Слов'янськi прiзвища, як i будь-якi власнi назви, не перекладаються. Вони передаються за допомогою українських лiтер та за загальними правилами українського правопису.

Росiйськi суфiкси -ск-, -цк- передаються вiдповiдно як -ськ-, -цьк-: Трубецькой, Яворський.

Початковий голосний Ане змiнюється: Александров, Алексєєв.

У росiйських прiзвищах типу Долгих приголосний Л не змiнюється: Долгiх (хоча "довгий").

Апостроф у прiзвищах пишеться за загальними правилами українського правопису: Аляб'єв, Прокоф'єв.

Рос. літера Укр. літера Правила Приклади
Е → Є - на початку слова ; Єгоров, Єршов
- у середині слова післа голосних і при роздільній вимові; Вересаєв, Аляб'єв
- у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (крім шиплячих, р, ц); Васильєв, Благоєв, Менделєєв, Асєєв, Андреєв
- якщо в українській мові є слово з постійним і; Бєлов (бо білий), Рєпін (бо ріпа), Бєлкін (бо білка)
Ё → ЙО - на початку слова; - у середині слів після голосних та при роздільній вимові ; Йолкін, Йотов Бугайов, Окайомов, Соловйов, Муравйов
ЬО у середині слова після м'яких приголосних перед о; Корольов, Тьоркін
Е у прізвищах, утворених зі спільних для обох мов імен; Артемов, Семенов
О під наголосом після ч, щ Пугачов, Грачов
И → І - на початку слова; - після приголосних (крім шиплячих та ц); - у суфіксі -ін; Іванов, Ігнатов, Багіров   Пушкін, Каргін
Ї - після голосних, м'якого знака та при роздільній вимові; Воїнов, Кікоїн, Мар'їн, Ільїн  
И - після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними; Чичиков, Рощин
- у суфіксах -ич-, -ик-, -иц-, -ищ-; Курицин, Батищев, Дудник, Базилевич
- у префіксі при- ; Пришвін, Приймак
- у прізвищах, утворених від спільних імен та загальних назв для обох мов. Але: Ніколаєв, Нікітін, Філіппов, Калінін Пивоваров (бо пиво), Титов (бо Тит), Виноградов (бо виноград)
Ы → И - завжди Крутих, Бєлих

В українськiй мовi прiзвища вiдмiнюються за таким зразком:

- прiзвища, що мають закiнчення iменникiв, вiдмiнюються як iменники

Н. Р. Д. З. О. М. Кл. Майборода Майбороди Майбороді Майбороду Майбородою на Майбороді Майборода (-о) Гуща Гущі Гущі Гущу Гущею на Гущі Гуща Сорока Сороки Сороці Сороку Сорокою на Сороці Сорока (-о)

- чоловічі прізвища на -о та на приголосний відмінюються в українській мові, жіночі не відмінюються.

Н. Р. Д. З. О. М. Кл. Сидоренко Іван Сидоренка Івана Сидоренку (-ові) Івану (-ові) Сидоренка Івана Сидоренком Іваном на Сидоренку (-ові) Івану (-ові) Сидоренко Іване Миронюк Юрій Миронюка Юрія Миронюку (-ові) Юрію (-єві) Миронюка Юрія Миронюком Юрієм на Миронюку (-ові) Юрію (-єві) Миронюк Юрію

В офiцiйнiй cистемi iменування третiм обов'язковим компонентом є iм'я по батькові, тому слiд звернути увагу на правила їх утворення:

чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів -ович, -йович; жіночі - -івн(а), -ївн(а).

Іванович Петрович Васильович Iгорович Віталійович Юрійович Леонідович Якович Іванівна Петрівна Василівна Iгорiвна Віталіївна Юріївна Леонідівна

Винятки:

Кузьмич (і Кýзьмович) Савич (і Савович) Євгенович (і Євгенійович) Ілліч Лукiвна (і Лýківна) Кузьмíвна (і Кýзьмівна) Євгенiвна (і Євгеніївна) Іллівна

Завдання 42. Запишіть прізвища українською мовою.

1. Голубев, Елизаров, Успенский, Гурьев, Серов, Гордеев, Зуев, Асеев, Мичурин, Соломенцев, Шитиков, Черных, Данилов, Николаев, Игнатов, Медведев, Миломаев, Чижиков, Быковский, Соболев, Кибальчич, Ключиков, Федоров, Артемов, Мечников.

2. Кузьмичев, Белов, Самарин, Наседкин, Цветаева, Колесникова, Кузнецов. Долгая, Лесная, Семёркин, Одинцов, Богатырькова, Серов, Новиков, Садовников, Резников, Верещагин, Князев, Сергеев, Семёнов, Берёзин, Тихомиров, Артемов, Звягильский, Прокофьев, Юрьев, Филиппов, Ефимов, Гнедич, Ильяш, Никулин.

3. Белянчикова, Мещанинов, Ветров, Певцов, Якубович, Ветлицкая, Николаев, Соловьёв, Лановой, Анисимов, Дорофеев, Ковалёв, Лопатников, Малой, Пирожников, Пугачова, Савицкая, Третьяков, Смирнов, Смеляков, Виноградов, Петрищев, Рогачов, Чичиков.

Завдання 43 . Провiдмiняйте поданi власнi назви.

Дорошенко Андрiй, Петрова Надiя, Вiтер Степан, Майборода Марiя, Плющ Iван.

Завдання 44. Вiд поданих чоловiчих прiзвищ утворіть форми родового, давального та орудного вiдмiнкiв.

Майборода, Горпинич, Чайка, Кобзар, Грабар, Золотар, Шуляр, Макогiн, Коваль, Вiтер, Канiвець, Швець, Тимошенко, Макуха.

Завдання 45 . Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Андрій, Олександр, Юрій, Василь, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Ігор, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Віталій, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Генріх, Лев, Антон, Макар, Сергій, Петро, Данило, Панас.

Завдання 46 .Поставте у кличному відмінку:

Іван Петрович, Олена Дмитрівна, Марко Євгенович, Любов Семенівна, товариш лейтенант, пан директор, пан адміністратор, сеньйора Лючія, Генріх Йосипович, Петро Кирилович, Ольга Ігорівна, шановний громадянин, пан Президент.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Донецьк 2013 | Практичне заняття 1. Державна мова - мова професійного спілкування | М'яким знаком [ь] позначається | Практичне заняття 2. Основи культури української мови | Ви-спілкування і ти-спілкування | Практичне заняття 8. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні | Змістовий модуль 2 | Практичне заняття 1-2. Спілкування як інструмент професійної діяльності | Кличний відмінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати