На головну

А) ідеалізму 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

г) Н. Я. Данилевський

58. Одним з проявів суперечливого характеру глобалізації є ...

Варіанти відповідей

а) формування демократичних інститутів

б) використання інформаційних технологій

в) глобальний розподіл праці

+ Г) загроза зникнення національного розмаїття

59. Предметом вивчення соціальної філософії є ??...

Варіанти відповідей

+ А) сутність суспільства, специфіка його буття

б) пізнання, джерела і форми знання

в) сутність і природа людини, специфіка його буття

г) буття, форми і способи буття світу

60. Функція філософії, яка виражається в узагальненні навколишньої дійсності, створення мисленнєвого-логічної схеми, системи навколишнього світу, називається ...

Варіанти відповідей

а) гносеологічної

б) прогностичної

в) виховно-гуманітарної

+ Г) мисленнєвого-теоретичної

61. Філософське вчення про те, що Бог і світ тотожні, називається ...

Варіанти відповідей

а) об'єктивним ідеалізмом

б) дуалізмом

в) матеріалізмом

+ Г) пантеїзму

62. Характерною рисою давньогрецької філософії, що відрізняє її від давньосхідної, є ...

Варіанти відповідей

+ А) раціоналізм

б) пантеїзм

в) ірраціоналізм

г) панпсихизм

63. Вчення про приреченість історії і доль людей божественної волею називається ...

Варіанти відповідей

а) креаціонізму

б) сотеріологізмом

в) ревеляціонізмом

+ Г) провіденціалізмом

64. Автором філософського твору «Левіафан» є ...

Варіанти відповідей

а) Дені Дідро

+ Б) Томас Гоббс

в) Гельвецій

г) Жан-Жак Руссо

65. Основоположником німецької класичної філософії є ??...

Варіанти відповідей

а) Жан-Поль Сартр

+ Б) Іммануїл Кант

в) Рене Декарт

г) Вілсон Едвард

66. Філософський напрямок, яке вважає, що сутність людини в своїй дійсності є сукупність суспільних відносин, називається ...

Варіанти відповідей

+ А) марксизм

б) неокантіанство

в) неотомізм

г) неопозитивізм

67. Характерною рисою російської ідеалістичної філософії є ??...

Варіанти відповідей

а) антропоцентризм

б) строгість логічних побудов

в) детальна розробка гносеології

г) системність

68.

Категорія суті була введена ...

Варіанти відповідей

а) Аристотелем

+ Б) Платоном

в) Е. Гуссерлем

г) Г. Гегелем

69.

Творцем концепції абсолютних простору і часу є ...

Варіанти відповідей


 а) І. Кант

б) І. Кеплерб

в) Г. Лейбніц

+ Г) І. Ньютон

70.

Згідно діалектико-матеріалістичної концепції розвитку, випадковість є ...)

Варіанти відповідей

а) ілюзія, так як все в світі закономірно

б) продукт нашого незнання причин того чи іншого явища

+ В) реалізація однієї з багатьох можливостей

г) нічим не детермінована подія, явище, процес

71.

З точки зору соліпсизму, свідомість завжди має справу з ...

Варіанти відповідей

+ А) суб'єктивним Я

б) об'єктивною дійсністю

в) феноменами

г) сумнівом

72.

Гносеологічна позиція, яка проводить нездоланну межу між досвідом і об'єктивною реальністю, називається ...

Варіанти відповідей

а) інтуїтивізмом

+ Б) агностицизмом

в) гносеологічним оптимізмом

г) емпіризмом

73. Представники ... вважали, що істиною є знання, що сприяє творчій самореалізації особистості і її духовному зростанню.

Варіанти відповідей

а) теорії когерентності

б) прагматизму

+ В) діалектичного матеріалізму

г) екзистенціалізму

74.

Найдавнішою формою осягнення реальності людиною є ...

Варіанти відповідей

а) мистецтво

+ Б) міф

в) наука

г) філософія

75. К. Поппер є автором концепції ...

Варіанти відповідей

а) наукових революцій

б) еволюційної епістемології

+ В) зростання знання

г) науково-дослідних програм

76. Виникнення інженерної діяльності пов'язано з ...

Варіанти відповідей

а) ремісничої організацій виробництва

+ Б) появою мануфактурного і машинного виробництва

в) необхідністю виготовлення знарядь праці

г) необхідністю відправлення культу

77. Перехід індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної позиції в іншу називається соціальним (дружиною) ...

Варіанти відповідей

+ А) Мобільністю

б) стратификацией

в) «ліфтом»

г) диференціацією

78. Представником стадиальной теорії розвитку суспільства є ...

Варіанти відповідей

+ А) А. Тоффлер

б) А. Тойнбі

в) О. Шпенглер

г) Дж. Віко

79. Розділ філософії, який вивчає відношення матеріального і духовного, називається ...

Варіанти відповідей

а) аксіологія

+ Б) онтологія

в) гносеологія

г) антропологія

80. Прогностична функція філософії виражається в наступному ...

Варіанти відповідей

+ А) передбачати майбутній перебіг подій

б) допомогти людині усвідомити сенс життя

в) виявляти суттєві елементи об'єкта

г) нічого не приймати на віру

81. Уявленням сучасної наукової картини світу відповідає таке положення:

Варіанти відповідей

а) Простір і час є поняття, яким ніщо не відповідає в об'єктивній реальності.

б) Час циклічно.

в) Простір і час є самостійні субстанції, незалежні один від одного.

+ Г) Простір і час являють собою єдиний континуум.

82. Основоположником вчення про атомну будову матерії є ...

Варіанти відповідей

а) Аристотель

б) Епікур

в) Протагор

+ Г) Демокріт

83.

Проявом божественного начала в людині з позиції філософії Відродження є ...

Варіанти відповідей

а) віра

б) смиренність

в) чуттєвість

+ Г) творчість

84. Засновником монадологію є ...

Варіанти відповідей

а) Барух Спіноза

б) Томас Гоббс

в) Рене Декарт

+ Г) Готфрід Вільгельм Лейбніц

85.

Категоричний імператив, по Канту - це ...

Варіанти відповідей

а) загальне благо

+ Б) внутрішній моральний закон

в) державна влада

г) чуттєва схильність

86.

Картина світу, що виникла на основі абсолютизації законів механіки, називається ...

Варіанти відповідей

а) біологічної

б) релігійної

+ В) механістичної

г) соціальної

87.

Креаціонізму називається ...

Варіанти відповідей

а) ідеалістичне вчення про створення світу

б) біологічне вчення про надприродне походження живих істот

в) протягом затверджує, що світ з'явився в результаті «великого вибуху»

+ Г) релігійна концепція, яка вважає, що світ створений Богом

88.

Уявлення древніх мислителів про мінливість світу характеризуються як ...

Варіанти відповідей

а) діалектичний матеріалізм

в) ідеалістична діалектика

+ Б) стихійна діалектика

г) негативна діалектика

89.

Здатність отримувати і переробляти інформацію дозволяє людині оперувати не з самими предметами, а з представляють їх ...

Варіанти відповідей

а) імперативами

+ Б) знаками

в) феноменами

г) концептами

90.

Об'єктом пізнання, з точки зору діалектичного матеріалізму,
 є (-ются) ...

Варіанти відповідей

а) феномени свідомості

+ Б) фрагмент об'єктивної або суб'єктивної реальності, на яку спрямована предметно-практична, оціночна і пізнавальна діяльність суб'єкта

в) «комплекс відчуттів» суб'єкта пізнання

г) «річ-в-собі»

91.

_________ Можуть бути індуктивними і дедуктивним.

Варіанти відповідей

+ А) Судження

б) Висловлювання

в) Поняття

г) Умовиводи

92.

Догматизм оголошує деякі положення або цілі навчання ... істиною.

Варіанти відповідей

а) конкретної

+ Б) абсолютної

в) відносної

г) об'єктивної

93.

У сучасній науковій літературі під технікою в широкому сенсі слова розуміються ...

Варіанти відповідей

а) штучні предмети, що забезпечують виробництво матеріальних благ

б) природні засоби, які використовуються людиною в готовому вигляді

в) тільки матеріальні штучні предмети

г) будь-які засоби і способи діяльності, створені людиною для досягнення будь-яких цілей

94.

Характерною відмінністю філософського підходу до вивчення людини від природничо-наукового є ...

Варіанти відповідей

+ А) осмислення сутності людини в єдності його біологічних, соціальних і духовних проявів

б) розгляд людини як самостійної, незалежної від суспільства суті

в) розгляд людини виключно як духовної істоти

г) осмислення людини як соціальної істоти

95.

Детермінантами способу життя людини є ...

Варіанти відповідей

а) індивідуальні особливості людини і його професійна діяльність

+ Б) природна і соціальне середовище

в) природне середовище та індивідуальні особливості людини

г) соціальне середовище і його професійна діяльність

96.

Культура певної соціальної групи, що відрізняється системою цінностей, традицій, звичаїв, правил поведінки, особливостями мови, називається ...

Варіанти відповідей

а) домінуючою культурою

+ Б) субкультурою

в) національною культурою

г) контркультурой

97.

Прекрасне, гармонійне, піднесене відносяться до категорії ________ цінностей.

Варіанти відповідей

а) соціальних

б) етичних

+ В) естетичних

г) гносеологічних

98.

Ознакою сім'ї егалітарного типу є ...

Варіанти відповідей

а) Приналежність всього майна одному члену сім'ї

б) проживання в сім'ї декількох поколінь

+ В) спільне прийняття важливих для сім'ї рішень

г) розмежування чоловічих і жіночих сімейних обов'язків

99.

Полілінейность суспільного прогресу відстоював ...

Варіанти відповідей

а) Гесіод

б) А. Тюрго

в) Н. Я. Данилевський

г) Дж. Віко

100.

Ф. Ніцше розуміє культуру як ...

Варіанти відповідей

а) стиль життя народу

б) продукт «граючого людини»

в) результат творчої діяльності людини

г) результат «колективного несвідомого»

101.

Зростаюча взаємозалежність різних країн, регіонів, економічна і культурна інтеграція людства називається ...

Варіанти відповідей

а) ідеологізація

+ Б) глобалізація

в) інформатизація

г) технологізація

102.

До специфічних особливостей філософії відноситься ...

Варіанти відповідей

а) наукове знання

б) емпіричний досвід

в) містичний екстаз

г) об'єднання науково-теоретичного і духовно-практичного способу життєдіяльності

103.

Філософським вченням про цінності є ...

Варіанти відповідей

+ А) аксіологія

б) социобиология

в) естетика

г) соціальна філософія

104.

Характерною рисою міфологічної картини світу є ...

Варіанти відповідей

а) віра в єдиного бога

б) розгляд гранично загальних, початкових підстав буття

в) прагнення експериментально підтвердити уявлення про походження світу і людини

+ Г) синкретизм знань і вірувань, фантазії і реальності

105.

Світоглядним принципом середньовічної філософії є ??...

Варіанти відповідей

а) космоцентризм

б) антропоцентризм

в) геліоцентрізм

+ Г) теоцентризм

106.

Д. Юм вважав недоказовим існування ...

Варіанти відповідей

а) психічних асоціацій

+ Б) причинно-наслідкових зв'язків

в) даних досвіду

г) віри

107.

З точки зору Л. Фейєрбаха, джерелом релігії є ...

Варіанти відповідей

+ А) обмеженість людини

б) філософствування, пошук сенсу життя

в) моральне почуття

г) могутність людини

108.

Автором книги «По той бік добра і зла» є ...

Варіанти відповідей

а) Огюст Конт

б) Фрідріх Шеллінг

+ В) Фрідріх Ніцше

г) Артур Шопенгауер

109.

До найбільш яскравих представників російського консерватизму відноситься ...

Варіанти відповідей

а) В. Ленін

б) Вл. Соловйов

в) П. Лавров

+ Г) Н. Данилевський

110.

І об'єктивний ідеалізм, і матеріалізм виходять з того, що ...

Варіанти відповідей

а) матеріальне буття є первинним, що породжує свідомість, дух

б) зовнішній світ є прояв духовного буття, універсального свідомості, абсолюту

+ В) світ існує поза і незалежно від людської свідомості

г) речі є комбінація людських відчуттів

111.

Ядром детермінізму визнається положення про існування ...

Варіанти відповідей

а) буття

б) імовірності

+ В) причинності

г) випадковості

112.

Розвитком, з точки зору діалектики, є ...

Варіанти відповідей

+ А) необоротне, поступальний зміна предметів матеріального і духовного світу

б) циклічний рух

в) кількісне зміна в структурі об'єкта

г) будь-яка зміна

113.

Здатність свідомості проявляти активну, виборчу спрямованість до об'єктів називається ...

Варіанти відповідей

а) ідеальність

б) рефлективність

+ В) інтенціональність

г) суб'єктність

114.

Вкажіть поняття, протилежне за змістом поняття «істина».

Варіанти відповідей

а) «гіпотетичне знання»

б) «забобон»

в) «оману»

+ Г) «Брехня»

115.

Метод моделювання передбачає наявність _______ властивостей між досліджуваним об'єктом і його моделлю.

Варіанти відповідей

а) загальних поверхневих

б) випадкових

+ В) загальних істотних

г) повного збігу

116.

Роботу «Феномен людини» написав ...

Варіанти відповідей

а) Мартін (Мордехай) Бубер

б) Альбер Камю

+ В) П'єр Тейяр де Шарден

г) Г. Маркузе

117.

Поняття «Богочоловік» і «Богочеловечество» характерні для ________ філософії.

Варіанти відповідей

а) німецької класичної

б) китайської традиційної

+ В) російської релігійної

г) німецької некласичної

118.

На думку К. Маркса якісно певний етап у розвитку суспільства називається ...

Варіанти відповідей

а) культурно-історичним типом

+ Б) суспільно-економічною формацією

в) стадією зростання

г) цивілізацією

119.

До глобальної проблеми взаємовідносин «Північ - Південь» відноситься ...

Варіанти відповідей

а) екологічні проблеми

б) демографічна проблема

в) проблема війни і миру

+ Г) проблема взаємовідносин розвинених і країн, що розвиваються

120.

До прояву трансцендірующего характеру філософії відноситься ...

Варіанти відповідей

а) вироблення знань, що відображають інтереси певних груп людей

б) раціональність знання

в) вираз філософських поглядів в художніх творах

г) можливість вийти за межі людського пізнання

121.

Назвіть розділ філософського знання, що виник пізніше всіх інших.

Варіанти відповідей

а) логіка

б) етика

в) гносеологія

+ Г) філософія техніки

122.

Поняття «існування» є центральним поняттям філософського напряму ...

Варіанти відповідей

а) фрейдизм

б) герменевтика

в) структуралізм

+ Г) екзистенціалізм

123.

Філософом початку XIX століття, що розвинув традицію соотносительного визначення буття і небуття, закладену Аристотелем, є ...

Варіанти відповідей

а) Ш. Монтеск'є

б) Р. Декарт

в) К. Маркс

+ Г) Г. Гегель

124.

Прихильники діалектичного матеріалізму розуміють матерію як ...

Варіанти відповідей

а) Ш. Монтеск'є

б) Р. Декарт

в) К. Маркс

г) Г. Гегель

125.

До ідеальним явищам ставляться ...

Варіанти відповідей

+ А) розум, пам'ять

б) нейтрино

в) слід на снігу

г) тінь

126.

Запереченням в діалектиці є ...

Варіанти відповідей

а) відмова від наступності в процесі розвитку

б) хаос і нестійкість

в) перехід системи з одного стану в інший, що супроводжується збереженням деяких елементів старого стану

г) абсолютизація моменту наступності в процесі розвитку

127.

Переживання людиною самого себе як розумного духовного істоти пов'язане з ...

Варіанти відповідей

а) усвідомленням світу

б) органами почуттів

+ В) самосвідомістю

г) несвідомим

128.

З позиції діалектичного матеріалізму знанням є ...

Варіанти відповідей

а) будь-яка інформація

б) суб'єктивна думка про що-небудь, впевненість у своїй правоті

в) тільки правдива інформація

+ Г) інформація, яка обумовлена ??природою об'єкта, тобто об'єктивна за змістом

129.

З точки зору емпіризму, «атомами» чуттєвих даних є ...

Варіанти відповідей

а) подання

+ Б) відчуття

в) поняття

г) ідеї

130.

З позиції прагматизму істиною є (-ются) ...

Варіанти відповідей

а) несуперечливі знання

б) угода з приводу того, що вважати істиною

в) відповідність знання об'єктивної реальності

+ Г) корисність, ефективність знання

131.

Одкровення і медитація характерні для ...

Варіанти відповідей

а) науки

б) буденного пізнання

в) філософії

+ Г) релігії

132.

Систему прийомів, процедур і правил, що застосовуються з метою отримання достовірного знання, називають ...

Варіанти відповідей

+ А) методом дослідження

б) законом

в) парадигмою

г) теорією

133.

Перший європейський університет був відкритий в ...

Варіанти відповідей

а) Москві

+ Б) Болоньї

в) Кембриджі

г) Відні

134.

Процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей називається ...

Варіанти відповідей

+ А) соціалізація

б) соціальна мобільність

в) маргіналізація

г) соціальна стратифікація

135.

У конфуціанстві сенс життя полягає в ...

Варіанти відповідей

а) моральному самовдосконаленні, підпорядкованому етики боргу

б) пізнанні навколишнього світу

в) кохання людини до людини

г) досягнення стану нірвани

136.

До явищ матеріальної культури відносяться ...

Варіанти відповідей

одяг і житло людини

традиції

релігійні вчення

наукові теорії

137.

Виснаження споживаних суспільством невідновлюваних природних ресурсів відноситься до ...

Варіанти відповідей

+ А) екологічної проблеми

б) проблеми розвитку духовних цінностей

в) демографічну проблему

г) проблеми війни і миру

138.

До філософських ідей і принципів можна віднести ...

Варіанти відповідей

а) ідею світового панування

б) продовження роду

+ В) ідеали гуманізму, свободи і справедливості

г) ідеал матеріального добробуту

139.

До розділів філософії не відноситься ...

Варіанти відповідей

а) гносеологія

б) естетика

+ В) історія

г) логіка

140.

Загальною для філософії і релігії функцією є ...

Варіанти відповідей

а) методологічна

б) евристична

в) критична

+ Г) екзистенціальна

141.

Профана і сакральна області буття характерні для __________ картини світу.

Варіанти відповідей

а) матеріалістичної філософської

б) механістичної наукової

+ В) релігійної

г) сучасної наукової

142.

Автором слів «Людина є міра всіх речей» є ...

Варіанти відповідей

а) Продик

+ Б) Протагор

в) Піфагор

г) Платон

143.

«Ангельським доктором» називають середньовічного мислителя ...

Варіанти відповідей

+ А) Фому Аквінського

б) Аристотеля

в) Августина Блаженного
А) ідеалізму 4 сторінка | А) ідеалізму 5 сторінка | А) ідеалізму 6 сторінка | А) ідеалізму 7 сторінка | А) ідеалізму 8 сторінка | А) ідеалізму 9 сторінка | А) ідеалізму 10 сторінка | А) ідеалізму 11 сторінка | А) ідеалізму 12 сторінка | А) ідеалізму 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати