Головна

Сутність і завдання моніторингу навколишнього середовища

  1. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  2. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3. I. Основні завдання
  4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  5. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  6. I. Соціально-психологічна сутність нестатутних взаємовідносин
  7. I. Сутність спорту і його понятійний апарат

Отримання об'єктивної інформації про природне середовище і характер антропогенних впливів на неї вимагає постійного спостереження і контролю за станом навколишнього середовища.

Моніторинг навколишнього природного середовища - це постійні, безперервні комплексні спостереження за її станом - забрудненням, природними явищами, які відбуваються в ній, а також оцінка і прогноз стану навколишнього природного середовища та її забруднення. У систему моніторингу входять спостереження за станом природних середовищ: повітряного середовища, поверхневих вод і водних екосистем, геологічного середовища і наземних екосистем.

моніторинг стану природних ресурсів включає спостереження і контроль за станом атмосферного повітря, водних, мінерально-сировинних і біологічних ресурсів; результати його включаються в галузеві кадастри природних ресурсів.

За змістом розрізняють кілька видів моніторингу:

¦ біосферний (глобальний) - стеження за загальносвітовими процесами і явищами в біосфері Землі і попередження про виникаючі екстремальних ситуаціях;

¦ медичний (санітарно-токсикологічний) - спостереження і контроль за показниками якості навколишнього середовища, дотримання яких забезпечує умови, сприятливі для життя і безпечні для здоров'я; прогноз стану здоров'я населення в умовах багатофакторного впливу навколишнього середовища;

¦ імпактних - спостереження за природними процесами і явищами, а також їх змінами під впливом антропогенних факторів в особливо небезпечних для стану природного середовища районах і точках:

надзвичайна ситуацій (при загрозі та виникненні аварій, катастроф, стихійних лих, епідемій);

-локальні (спостереження за впливом на навколишнє середовище промислових об'єктів або окремих джерел);

¦ біологічний - стеження за біологічними об'єктами (рослинністю і тваринним світом) за допомогою біоіндикаторів, найчастіше на базі біосферних заповідників;

¦ базовий (фоновий) - стеження за общебіосфернимі, в основному природними, явищами без накладення на них регіональних антропогенних впливів. Об'єктами спостереження і контролю є атмосферне озон, сейсмічний режим на території країни, фізичні явища і чинники (акустичні, вібраційні, інфразвукові, електромагнітні);

¦ екологічний.

Екологічний моніторинг вимагає більш детального аналізу. Це моніторинг навколишнього середовища, при якому, по-перше, забезпечується постійна оцінка екологічних умов середовища проживання людини і біологічних об'єктів, а також оцінка стану та функціональної діяльності екосистем; по-друге, створюються умови для визначення коригувальних дій у тих випадках, коли цільові показники екологічних умов життя не досягаються.

Головна мета екологічного моніторингу полягає в забезпеченні сучасним і достовірною інформацією системи управління екологічною безпекою. Він орієнтований також на інформаційне обслуговування конкретних проектів, міжнародних угод в галузі охорони навколишнього середовища. Основними завданнями екологічного моніторингу є спостереження за джерелами і факторами антропогенного впливу, за станом природного середовища і відбуваються в ній процесами, оцінка фактичного стану природного середовища, прогноз її динаміки і стану в майбутньому.

У якості складових екологічного моніторингу розглядаються підсистеми:

-Моніторинг атмосферного повітря, який представляє собою систему регулярних спостережень, проведених за певною програмою для збору та накопичення даних з метою оцінки стану повітря і прогнозу змін у майбутньому;

-Моніторинг гідросфери - система регулярних спостережень за станом поверхневих і підземних вод з метою збору і накопичення результатів для оцінки стану і прогнозу змін у майбутньому;

-Моніторинг земель (ґрунтів) - система регулярних спостережень за станом земельного фонду, грунтів і грунтового покриву з метою отримання об'єктивної та повної інформації про зміну параметрів їх стану для прийняття рішень щодо захисту земельних угідь від негативних впливів;

-радіаціонний моніторинг - система тривалих і регулярних спостережень з метою оцінки і прогнозу зміни в майбутньому радіаційного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту.
Охорона і захист лісів | Економічне стимулювання і нормативно-правове регулювання раціонального лісокористування | Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі | копалин | Оцінка корисних копалин Республіки Білорусь | Основні шляхи раціонального використання і охорони надр | Глава 11. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН | Управління природокористуванням: сутність, методи, функції | Адміністративне управління природокористуванням | Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати