Головна

Глава 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИКИ

  1. I. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ
  2. II. Виберіть слово або вираз (a, b, c), значення якого подібно значенням слова або виразу (1-6).
  3. II. ЗНАЧЕННЯ ХРОНОГЕННИХ ФАКТОРІВ В ПРОБЛЕМИ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  4. II. Призначення лікарських препаратів при наданні медичної допомоги в стаціонарних умовах
  5. III. Призначення і виписування лікарських препаратів при наданні первинної медико-санітарної допомоги, швидкої медичної допомоги іпалліатівной медичної допомоги
  6. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  7. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi

Навчання з перевіркою знань всіх працюючих - 1 раз в рік.

Навчання з перевіркою знань керівного складу з видачею посвідчення (зможуть входити до складу комісії з перевірки знань з охорони праці) - 3 разів на рік.

Види інструктажів з ТБ:

1. Вступний (проводить відділ з охорони праці або інженер з охорони праці з усіма прийнятими на роботу)

2. Первинний на робочому місці (проводить безпосередній начальник)

3. Повторний (проводиться не рідше одного разу на 6 місяців індивідуально або з групою працівників)

4. Позаплановий (

· Якщо стався нещасний випадок або перевіркою встановлено порушення охорони праці, яке могло призвести до нещасного випадку

· При зміні технологічного процесу

· При прийнятті нових правових актів)

5. Цільовий (

· При виконанні разових робіт

· При ліквідації наслідків аварії

· Під час виконання робіт, на які оформлюються наряд-допуск, при проведенні екскурсій на підприємстві

· При організації масових заходів з учнями)

Глава 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИКИ


редактор В. Н. Сайтаніді

Рецензент член-кореспондент РАСГН В. Ф. Краса


 Пєтухов В. Л. та ін.

П31 Ветеринарна генетика / В. Л. Пєтухов, А. І. Жигачев, Г. А. Назарова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Колос, 1996. - 384 с: ил. - (Підручники і навч. Посібник для студентів вищ. Навч. Закладів). ISBN 5-10-002498-4.

Розглядаються цитологічні основи спадковості, закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, молекулярні основи спадковості, біотехнологія, мутационная мінливість, методи вивчення мінливості, генетика онтогенезу, імунітету, біохімічний поліморфізм, генетичні аномалії, хвороби зі спадковою схильністю і методи селекції на резистентність до хвороб. У друге видання (перше вийшло в 198S р) увійшли питання біотехнології.

Для студентів вузів за фахом «Ветеринарія».

 ББК 45.3я73
 без оголошення
 П-
 ISBN 5-10-002498-4

 © ВО «Агропромиздат», 1985 © Видавництво «Колос», 1996, с доповненнями

3706000000 - 049 035 (01) - 96


Предмет генетики. Генетика (від грец. Genesis - походження) - наука про спадковість і мінливість організмів. Термін «генетика» запропонував в 1906 р У. Бетсон. спадковість - властивість живих істот забезпечувати матеріальну і функціональну наступність між поколіннями, а також обумовлювати специфічний характер індивідуального розвитку в певних умовах зовнішнього середовища. Спадковість - це відтворення життя (Н. П. Дубінін). мінливість - Це виникнення відмінностей між організмами по ряду ознак і властивостей.

Спадковість, мінливість і відбір основа еволюції. Завдяки їм з'явилася велика різноманітність живих істот йа Землі. Мутації поставляють первинний матеріал для еволюції. В результаті відбору зберігаються позитивні ознаки і властивості, які завдяки спадковості передаються з покоління в покоління. Знання закономірностей спадковості і мінливості сприяє швидшому створенню нових порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів.

С. М. Гершензон виділяє чотири основні теоретичні проблеми, що вивчаються генетикою:

1) зберігання генетичної інформації (де і яким чином
 закодована генетична інформація);

2) передачі генетичної інформації від клітини до клітини, від
 покоління до покоління;

3) реалізації генетичної інформації в процесі онтоге
 НЕ за;

4) зміни генетичної інформації в процесі мутацій.
 Бурхливий розвиток генетики пов'язано з тим, що вона відкриває

-оаможность пізнання явищ життя і окреслено шляхи управ-Ивк нею. В даний час генетика займає центральне місце Ввдкигогіі. Спостерігається все більш тісна інтеграція генетики, селекції, ветеринарії, біохімії та інших наук. В результаті Інтеграції генетики та ветеринарії виникла ветеринарна генетика.

Ветерінарнаягенетіка - наука, що вивчає спадкоємця


       
   
 
   
 
 

недержавні аномалії і хвороби з спадковою схильністю, що розробляє методи діагностики, генетичної профілактики і селекції тварин на стійкість до хвороб. Завдання ветеринарної генетики наступні:

1) вивчення спадкових аномалій;

2) розробка методів виявлення гетерозиготних носіїв
 спадкових аномалій;

3) контролювання (Моніторинг) поширення шкідливих
 генів в популяціях і їх елімінація;

4) цитогенетичний аналіз тварин в зв'язку з захворювання
 ми;

5) вивчення генетики імунітету;

6) вивчення генетики патогенності і вірулентності мікроор
 ганизмов, а також взаємодія мікро- і макроорганизмов;

7) вивчення хвороб з спадковою схильністю;

8) розробка методів раннього виявлення (т. Е. маркерів) ус
 тойчівостшр * сприйнятливості організму до хвороб, в тому
 числі при (Ксутствіі інфекційного фону;

9) вивчення впливу шкідливих екологічних речовин на на
 слідчий апарат тварин;

10) вивчення генетично детермінованих реакцій живіт
 них на лікарські препарати;

11) створення стійких до хвороб, з низьким генетичним
 вантажем і пристосованих до певних умов середовища
 стад, ліній, типів, порід. Останні дві проблеми - предмет
 вивчення селекційно-ветеринарної генетики;

12) використання методів біотехнології для підвищення ре-
 резистентності тварин до хвороб і т д.

V Методи генетики.Явища спадковості і мінливості на молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівнях вивчають, використовуючи такі основні методи.

Гибридологический аналіз заснований на використанні системи схрещування в ряді поколінь для визначення характеру успадкування ознак і властивостей. Гибридологический аналіз - основний метод генетики.

Генеалогічний метод полягає в використанні родоводів для вивчення закономірностей успадкування ознак, в тому числі спадкових хвороб. Цей метод в першу чергу застосовується при вивченні спадковості людини і повільно плодяться тварин.

Цитогенетичний метод служить для вивчення будови хромосом, їх реплікації і функціонування, хромосомних перебудов і мінливості числа хромосом. За допомогою цитогенетики виявляють різні хвороби і аномалії, пов'язані з порушенням в будові хромосом і зміною їх числа.

Популяційно-статистичний метод примі


 Томас Гейт Морган (1866-1945)


протипожежні перепони | Лінійна алгебра та аналітична геометрія
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати