На головну

Частина 2

  1. I. Загальна частина
  2. I. За виділеному суффиксу визначте частина мови.
  3. I. Теоретична частина
  4. II частина
  5. II. особлива частина
  6. III. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
  7. N-мірне векторний простір дійсних чисел. Комп'ютерна частина

Ростов-на-Дону

УДК 51 (075.8)

Лінійна алгебра: методичні вказівки для практичних робіт бакалаврів напряму «Економіка». Ч. 2. - Ростов н / Д: Зростання. держ. будує. ун-т, 2011. - 35 с.

Викладено короткий курс з векторної алгебри і елементів аналітичної геометрії. Представлені типові завдання і їх рішення. Наведено варіанти завдань для самостійної роботи. Призначені для практичних робіт бакалаврів як очної, так і заочної форм навчання спеціальностей «Економіка підприємств і організацій», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Податки і оподаткування», «Регіональна економіка».

Електронна версія методичних вказівок знаходиться в бібліотеці, ауд. 224.

УДК 51 (075.8)

укладачі:

к.ф.-м.н. Богачева М. Н.

к.ф.-м.н. Гробер О. В.

к.ф.-м.н. Гробер Т. А.

Редактор Н. Е. Гладких

Доп. план 2011, поз. 64.

Підписано до друку 30.06.11 Формат  . Папір газетний. Ризограф.

Уч.-ізд.л. 2,2. Тираж 100 прим. замовлення 269

Редакційно-видавничий центр

Ростовського державного будівельного університету

344022, Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична, 162.

O Ростовський державний
 будівельний університет, 2011

Лінійна залежність і лінійна незалежність системи векторів | Базиси в просторах. | властивості норми | Векторний добуток векторів | Властивості векторного твори | Властивості змішаного твори векторів | Завдання для самостійної роботи | Комплексні числа | Завдання для самостійної роботи | геометрії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати