На головну

ВИКОРИСТАННЯ

  1. Аналіз показників використання капіталу підприємства за 20.. р.
  2. Аналіз структури джерел коштів і їх використання
  3. Асортимент бензинів і область їх використання
  4. Бази даних в Excel. Створення списків. Використання форм
  5. Використання Автофильтра
  6. Використання в операційній діяльності основного і оборотного капіталу підприємства

Синтетичними називаються балансові рахунки, за допомогою яких провадиться узагальнене відображення в грошовому вираженні стану й руху економічно однорідних видів господарських засобів за їхнім складом і розміщенням, а також за джерелами їхнього формування та цільовим призначенням. Облік, який ведеться по цих рахунках, називається синтетичним. Наприклад : рахунок № 10 "Основні засоби , № 20 "Виробничі запаси " та ін..

Субрахунки - це синтетичні рахунки 2 порядку. Підприємства застосовують їх ви-ходячи з проблем управління , контролю , аналізу та звітності. Наприклад : рахунок № 10 "Основні засоби " має субрахунки 101 "Земельні ділянки " , 102 " Капітальні витрати на поліпшення земель " ,103 " Будинки та споруди " та ін..

Аналітичниминазиваються рахунки, за допомогою яких здійснюється деталізована характеристика даних синтетичних рахунків. У цих рахунках містяться не лише грошові, а й натуральні показники. Облік, побудований на цих рахунках, називається аналітичним. Наприклад : рахунок 103 " Будинки та споруди " може мати аналітичні рахунки - 103.1 " Будівля 1" , 103.2 " Будівля 2 " та ін..

Синтетичний і аналітичний облік є взаємопов'язаними. Аналітичні рахунки є частиною синтетичного обліку і мають ту саму структуру, що й синтетичні, тобто якщо синтетичний рахунок є активним, то активним буде й відповідний аналітичний рахунок, і навпаки. Тому записи господарських операцій у аналітичних рахунках робляться в тій самій частині, що й у синтетичному рахунку.

Бухгалтерські записи на синтетичних і аналітичних рахунках роблять на підставі даних одних і тих самих первинних документів, тому звірка синтетичного й аналітичного обліків завжди дасть рівність сум.

Аналітичні рахунки відкриваються, як правило, для відображення руху товарно-матеріальних цінностей і розрахункових взаємовідносин.

Деякі рахунки не потребують деталізації, тому по них не відкривають аналітичних рахунків. До таких належать, наприклад, рахунок ЗО «Каса» та рахунок 31 «Рахунки в банках».

Аналітичні рахунки ведуть на картках, у книгах або відомостях. Суми залишків по кожному синтетичному рахунку на початок і кінець звітного періоду повинні дорівнювати сумі залишків усіх його аналітичних рахунків. Суми дебетового та кредитового оборотів кожного синтетичного рахунка повинні дорівнювати підсумкам відповідних оборотів по всіх його аналітичних рахунках.

Тотожність записів по синтетичному рахунку з записами по аналітичним рахункам, відкритим для його деталізації, має важливе значення для контролю за правильністю облікових записів.

Відсутність такої тотожності свідчить про наявність помилки, яку необхідно виявити та виправити.

28 « Товари »
Синтетичний рахунок

                   
   
 
 
Товари на складі
 
282 Товари в торгівлі
 
283 Товари на комісії
 
  І т. д.


Субрахунки

               
   
     
 
Борошно
   
І т. д.
 
 


Аналітичні рахунки


Схема 4. Взаємозв'язок синтетичних рахунків , субрахунків і аналітичних рахунків на

прикладі рахунка 28 " Товари "

3.4 ВЗАЄМОЗВЯЗОК БАЛАНСУ І РАХУНКІВ

       
 
 
   


3.5 УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Записи, зроблені на синтетичних рахунках, у кінці місяця узагальнюються в простій оборотній відомості. Оборотна відомість- спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний період , а також засіб зв'язку між балансом і рахунками

Таблиця 7. Проста оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку.

( грн.)

Шифр рахунка   Найменування рахунка   Сальдо на початок місяця   Обороти за місяць   Сальдо на кінець місяця
дебет   кредит дебет кредит дебет кредит
               
  Основні засоби   11397,20       8008.60       19405,80      
  Матеріали   729,92       202,78       932,70      
  Товари   12350,45       43800,22   34602,54   21548,13      
зо   Каса   9,27       40068,01   40000,20   77,08      
  Рахунки в банку 9700,60       13660,37   18340,05   5020,92      
  Розрахунки з підзвітними особами         9,00   3,00   6,00      
  Статутний капітал     22950,60       8008,60       30959,20  
  Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)     6903,64   1500,10           5403,54  
  Розрахунки з постачаль-никами та підрядниками     4333,20   10713,11   17007,80       10627,89  
  Разом 34187,44 34187,44 117962,19 117962,19 46990,63 46990,63
                 

Особливість оборотної відомості за синтетичними рахунками полягає в забезпеченні трьох пар рівностей:1) підсумків залишку на початок місяця по дебету та кредиту;2) підсумків оборотів по дебету та кредиту;3) підсумків залишку на кінець місяця по дебету та кредиту.

На основі оборотних відомостей синтетичного обліку складається баланс.

Аналогічно складаються оборотні відомості аналітичного обліку, в яких суми залишків і оборотів по рахунках аналітичного обліку повинні відповідати таким самим показникам по синтетичному рахунку, до якого ведуться аналітичні рахунки.

Оборотна відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»

Вид ма-теріалів Од. вим Ціна, грн. Залишок на початок місяця 0борот за місяць Залишок на кінець місяця
прибуток кількість
кількість сума кількість сума кількість сума кількість Сума
                     

Звернемо увагу на те, що кожний рядок в оборотній відомості по аналітичних рахунках - це готовий рядок відповідного аналітичного рахунка, а підсумковий рядок оборотної відомості мусить відповідати синтетичному рахунку.

ТЕМА 4 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

4.1 КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ І СТРУКТУРОЮ

Класифікація рахунків - це науково обґрунтоване групування рахунків, тобто поділ рахунків на групи та підгрупи за якимось суттєвими однорідними ознаками. Усі рахунки бухгалтерського обліку класифікуються за двома головними ознаками:

- економічний зміст рахунка (рахунки господарських операцій і фінансових результатів);

- призначення та структура рахунка (рахунки господарських засобів та їхніх джерел).

Економічний зміст того чи іншого рахунка визначається змістом об'єкта, облікованого на даному рахунку. Наприклад, економічним змістом рахунка «Каса» є готівка, що зберігається в касі підприємства. Економічний зміст рахунка визначає його структуру та призначення.

Під структурою рахунка слід розуміти порядок записів господарських операцій по дебету та кредиту рахунка, значення (зміст) дебету й кредиту рахунка, залишку рахунка на перше число, якщо він буває, і де (в активі чи в пасиві) залишок рахунка відображається в бухгалтерському балансі, а також призначення того чи іншого рахунка в бухгалтерському обліку. Наприклад, рахунок «Виробництво» призначений для обліку господарського процесу виготовлення (виробництва) продукції. На основі класифікації розробляється План рахунків бухгалтерського обліку.

Класифікація рахунків за економічним змістом включає три групи:

1. Рахунки господарських засобів: усі ці рахунки є активними.

2. Рахунки джерел господарських засобів: усі ці рахунки є пасивними.

3. Рахунки господарських процесів: це теж активні рахунки.

За призначенням і структурою всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються (див. табл. 8) на такі групи:

1) основні (класи 1-6); 2) регулюючі; 3) операційно-результативні (клас 7); 4) фінан-сово-результативні (класи 7-9); 5) позабалансові (клас 0).

Таблиця 8. Класифікація рахунків та їхнє відношення до форм звітності

Класифікація рахунків   Форми звітності
Групи Підгрупи Номери рахунків відповідно до Плану
Основні (класи 1 - 6)     Інвентарні 10,11,12, 18,20, 21,22,26,27,28 Баланс  
Інвестиційні 14, 15
Виробничі 23,24,25
Грошові 30,31,33,35
Розрахункові, з них:  
податкові 17,64, 54
за дебіторською заборгованістю 34,36,37
за довгостроковими зобов'язаннями   50,51,52,53,55
за поточними зобов'язаннями   60,61,62,63,65, 66,67,68
Резервні (рахунки забезпечень)   39,47,48,49,69
Рахунки капіталу 40,41,42,43, 44,45,46
Регулюючі   Контрактивні 38,13,285    
Контрпасивні 45,46
Операційно- результативні   Рахунки доходів 70,71,72,73,74,75,76 Звіт про фінансові результати
Рахунок фінансових результатів  
Фінансово- результативні (класи -9) Рахунки витрат за елементами   80,81,82,83,84, 85 Звіт про Фінансові результати
Рахунки витрат діяльності 90,91,92,93,94, 95,96, 97,98,99
Позабалансові (клас 0)     01,02,03,04,05,06,07,08   Примітки до Фінансових звітів

Основні рахунки призначені для обліку наявності та руху господарських засобів підприємства, джерел їхнього утворення. Залишки по цих рахунках заносяться (як правило) в баланс і в основному відповідають статтям балансу.

Регулюючі (контрарні) рахунки - призначені для виконання функцій уточнення (регулювання) оцінки господарських засобів і їхніх джерел. Самостійного значення вони не мають і ведуться в доповнення до основних рахунків. За допомоги цих рахунків реальна вартість об'єкта визначається відніманням від суми основного (регульованого) рахунка суми регулюючого рахунка.

Операційно-результативні рахунки призначені для обліку доходів, одержаних внаслідок господарської діяльності.

Фінансово-результативні рахунки. Рахунком фінансових результатів є рахунок 79 «Фінансові результати», який призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати, що одержані підприємством від здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, а також внаслідок надзвичайних подій.

Рахунки витрат діяльності Застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати, що пов'язані з запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їхніх наслідків. Склад витрат і порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в п (С) БО 16 «Витрати».

Рахунки витрат за елементами. Призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду. Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їхня оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, що викликає зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). основні вимоги до визнання, складу й оцінки витрат викладено в п (С) БО 16 «Витрати».

Позабалансові рахунки - це такі рахунки, залишки яких показуються поза підсумком таблиці балансу. Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

- цінностей, які не належать підприємству, але тимчасово знаходяться в його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні (наприклад, орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, комісії, переробці);

- умовних прав і зобов'язань підприємства (наприклад, застави, гарантії, зобов'язання);

- бланків суворого обліку (довіреності, товарно-транспортні накладні та ін.);

- списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх компенсації винними особами або боржниками.

4.2 План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, а також Інструкція з його застосування, затверджені Наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 та зареєстровані в Мінюсті України 21.12.99 р. від № 893/4186.

План рахунків являє собою перелік рахунків і схем реєстрації, групування на них фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку.

Він складається з балансових рахунків (залишки цих рахунків відображаються в таблиці балансу) та позабалансових рахунків (залишки вказуються поза підсумком таблиці балансу).

До балансових рахунків належать рахунки класів 1-9:

- Клас 1. Необоротні активи.

- Клас 2. Запаси.

- Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

- Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов'язань.

- Клас 5. Довгострокові зобов'язання.

- Клас 6. Поточні зобов'язання.

- Клас 7. Доходи та результати діяльності.

- Клас 8. Витрати за елементами.

- Клас 9. Витрати діяльності.

До позабалансових належать рахунки нульового класу.

Клас 0. Позабалансові рахунки.

Кожний клас рахунків групується за певною ознакою . кожний рахунок у Плані рахунків зображено кодом, тобто двоцифровим чи трицифровим числом.

Перша цифра коду позначає клас рахунків.

Друга цифра - номер синтетичного рахунка цього класу (рахунок першого порядку).

Третя цифра - це номер субрахунка (рахунок другого порядку).

Наприклад, рахунок 201 «Сировина та матеріали».

2 - клас 2 «Запаси».

0 - номер синтетичного рахунка «Виробничі запаси».

1 - номер субрахунка «Сировина та матеріали».

Субрахунки (рахунки другого порядку) підприємство може використовувати в залежності від власних потреб. Наприклад, до рахунка 23 «Виробництво» підприємство може самостійно відкривати субрахунки: 231 «Основне виробництво», 232 «Допоміжне виробництво» та ін.

Структура Плану рахунків орієнтована на потреби складання фінансової звітності.

Балансові рахунки визначені таким чином, щоб їхнє сальдо відповідало сумам, які відображаються в статтях балансу. Показники розділів І - III» активу Балансу заповнюються на підставі даних із рахунків класів 1 - 3, а показники розділів І - V пасиву Балансу на підставі даних із рахунків класів 4-6.

Дані з рахунків класів 7 - 9, що застосовуються для обліку витрат, доходів і фінансових результатів, використовуються для заповнення показників Звіту про фінансові результати. Дані позабалансових рахунків класу 0 відображаються в Примітках до фінансових звітів. Особливу увагу слід звернути на те, що рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств, а рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть усі підприємства, крім суб'єктів малого підприємництва та організацій, що не здійснюють комерційної діяльності, з відкриттям за власним бажанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

4.3 Контрольні запитання з теми :

1 Для чого призначені бухгалтерські рахунки і які функції вони виконують ?

2 Як поділяються рахунки по відношенню до балансу ?

3 Що розуміється під будовою рахунків бухгалтерського обліку ?

4 Яке призначення та будова активних рахунків?

5 Яке призначення та будова пасивних рахунків?

6 Коли , як і для чого визначаються обороти по рахунках ?

7 Як визначається кінцеве сальдо по активних та пасивних рахунках ?

8 Який порядок перенесення кінцевих залишків по рахунках до балансу ?

9 Яким чином господарські операції відображаються на рахунках ?

10 У чому полягає сутність подвійного запису ?

11 Що таке бухгалтерська проводка ?

12 Наведіть приклад простої та складної бухгалтерської проводки.

13 Характеристика бухгалтерських рахунків. Що таке оборотна відомість? Склад оборотної відомості

14 Що таке План рахунків бухгалтерського обліку ? Його склад та зв'язок з формами звітності.

Тести

1 Рахунки, призначені для обліку руху грошових коштів:

а) пасивні;

б) активні;

в) Позабалансові.

2 Рахунки за економічним змістом поділяються на :

а) регулюючі , основні, господарських процесів та їх результатів;

б) рахунки засобів; джерел утворення засобів; рахунки, призначені для обліку господарських процесів та їх результатів ;

в) рахунки засобів, джерел утворення засобів, операційні .

3 Діючий план рахунків складається з :

а) 10 класів;

б) 9 класів;

в) 11 класів.

4 Кількість аналітичних рахунків , які можуть бути відкриті по одному синтетичному рахунку :

а) обмежується законодавством ;

б) обмежується Планом рахунків бухгалтерського обліку ;

в) обмежується обсягами бухгалтерської ;

г) не обмежується.

5 Відповідно до балансу рахунки класифікуються на:

а) аналітичні та синтетичні;

б) активні та пасивні;

в) постійні та тимчасові.

6 Рахунок 70 "Доходи від реалізації "відображається:

а) в розділі 3 активу балансу ;

б) в розділі 1 пасиву балансу ;

в) в балансі не відображається .

7 Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний період називається :

а) сальдо;

б) залишок;

в) оборот.

8 Яка проводка відповідає операції: "Списана фактична собівартість реалізованої продукції,, :

а) Д-т 79 К-т 90;

б) Д-т90 К-т 26;

в) Д-т 90 К-т 79.

9 Джерелами інформації для складання Балансу є:

а) бухгалтерські рахунки;

б) регістри обліку;

в) економічні показники роботи підприємства.

10 При обчислені суми балансу враховується така вартість основних засобів:

а) первісна;

б) залишкова;

в) амортизація (накопичений знос) + первісна вартість.

11 Кількість рахунків, що застосовуються на конкретному підприємстві, різна,

але їх економічний зміст однаковий.

а) так

б) ні

12 Об'єднуючі рахунки, які надають узагальнені дані про економічно - однорідні групи засобів, джерел їх утворення і господарські операції, називають:

а) субрахунками;

б) синтетичними рахунками;

в) аналітичними рахунками.

13 Дайте характеристику рахунків класу 7 " Доходи і результати діяльності " :

а) пасивний , операційний , доходів

б) активно-пасивний, операційний , співставляючий

в) пасивний , операційний, звітно-розподільчий

14 Вкажіть, до якого типу операцій відноситься господарська операція з виплати зарплати із каси робітникам та службовцям:

а) активна

б) активно-пасивна у бік зменшення

в) активно - пасивна у бік збільшення

15 Зарахування на поточний рахунок короткострокової позики банку відобра-жається бухгалтерським записом :

а) Д 311 К 60

б) Д 60 К 311

в) Д 311 К 50

16 Дайте характеристику рахунку 23 " Виробництво"

а) активний , операційний , калькуляційний

б) активний , операційний, витратний

в) активний , основний , інвентарний

17 Фінансовий результат від реалізації продукції визначається за даними

а) рахунку 70 " Доходи від реалізації"

б) рахунку 90 " Собівартість реалізації

в) рахунку 79 "Фінансовий результат "

18 Назвіть підгрупи основних рахунків

а) збирально-розподільчі, витратні , калькуляційні

б) співставляючі

в) інвентарні, грошові, капіталу, розрахункові

19 Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класу 7

а) джерела власного капіталу

б) витрати за елементами

в) доходи і результати діяльності

20 На якому рахунку ведеться облік витрат зі збуту продукції

а) 95

б) 94

в) 93

21 В якій сумі буде визначено залишок на кінець місяця по рахунку 30 "Каса", якщо початкове сальдо складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн..

а) 200

б) 150

в) 100

22 Як визначають залишок на кінець місяця на активних рахунках

а) до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку

б) до залишку на початок місяця додають оборот по дебету рахунку і вираховують оборот по кредиту рахунку

в) від обороту по кредиту рахунку вираховують оборот по дебету рахунку

23 Дати визначення класифікації рахунків

а) єдиний систематизований перелік рахунків

б) науково - обґрунтоване групування рахунків за однорідними економічними ознаками

в) система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства

24 Що називають кореспонденцією рахунків

а) вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію

б) форму відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

в) взаємозв'язок між рахунками , що виникає при подвійному запису господарських операцій

25 Залишки по рахунках класів 1,2,3 Плану рахунків використовують для :

а) заповнення звіту про фінансові результати

б) для заповнення активу балансу

в) для заповнення пасиву балансу

26 З нижче приведеного виділіть джерела власного капіталу :

а) нерозподілений прибуток

б) доходи майбутніх періодів

в) забезпечення майбутніх витрат і платежів

27 За якою ознакою рахунки поділяються на групи : рахунки господарських ресурсів, рахунки джерел утворення господарських ресурсів, рахунки господарських процесів , за балансові рахунки

а) по відношенню до балансу

б) за призначенням та структурою

в) за економічним змістом

28 Дайте характеристику рахунку 79 " Фінансові результати "

а) пасивний , операційний, доходів

б) активно-пасивний, операційний , співставляючий

в) пасивний , операційний , звітно- розподільчий

29 Для чого призначені рахунки розрахунків

а) для обліку наявності і руху господарських коштів ; по відношенню до балансу

- активні

б) для обліку джерел утворення господарських коштів ; по відношенню до

балансу - пасивні

в) для обліку розрахункових, кредитних і господарсько - правових відносин з

іншими підприємствами та особами ; по відношенню до балансу вони бувають

активні , пасивні , активно- пасивні

30 Бухгалтерський баланс складається на підставі

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків

б) даних синтетичних рахунків

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків

31 Назвіть види регулюючих рахунків. які вони бувають по відношенню до балансу

а) інвентарні , грошові, активні

б) капіталу, доходів, пасивні

в) додаткові-активні , контрарні - активні , пасивні

ТЕМА 5 БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГООБІГУ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Діяльність будь - якого підприємства складається з трьох безперервних взаємопов'язаних господарських процесів :

§ Постачання ( заготівля ) - придбання засобів і предметів праці , необхідних для забезпечення виробничих потреб

§ Виробництво - процес виготовлення продукції , надання послуг , виконання робіт

§ Реалізація - виконання договірних зобов'язань перед замовниками та покупцями , отримання виручки за відвантаження продукції , надання послуг та виконання робіт.

Замкнений послідовний рух засобів від одного процесу до іншого в ході діяльності підприємства називається кругообігом господарських засобів.

Схема 5. Взаємозв'язок процесів господарської діяльності підприємства

Господарська операція -конкретний факт господарського життя , оформлений належним документом.

5.2 ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

Процес постачання є невід'ємною умовою забезпечення процесу виробництва. від складається із сукупності операцій по забезпеченню підприємства необхідними для виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом та ін.). Фактична собівартість придбаних предметів праці складається з їх купівельною вартості і транспортно-заготівельних витрат.

До транспортно-заготівельних витрат належать витрати на заготівлю, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню вантажу та інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбання запасів і доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Операції по придбанню предметів праці обліковуються безпосередньо на рахунках обліку виробничих запасів ("Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" та ін.). На дебеті цих рахунків відображають всі витрати, пов'язані з їх придбанням, тобто купівельну вартість і транспортно-заготівельні витрати, що дає змогу визначити їх фактичну собівартість. Інформацію про кількість і вартість окремих видів виробничих запасів одержують за даними аналітичних рахунків, які відкривають до відповідних синтетичних рахунків матеріальних цінностей.

Облік розрахунків з постачальниками за одержані матеріальні цінності та іншими організаціями за надані послуги (транспортними, посередницькими тощо) здійснюють на пасивному рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

У міру оплати розрахунково-платіжних документів постачальників і підрядчиків складають бухгалтерську проводку.

Схема обліку процесу постачання

Рах. "Розрахунки з постачальниками Рах. "Матеріали"

Рах. "Рахунки в банках" і підрядчиками"

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

           
     
 


Оплата рахунків Купівельна вартість

постачальників і запасів

підрядчиків

       
   


Д-т Інші рахунки К-т

Транспортно-заготівельні

витрати

 
 


Разом фактична с/в

5.3 ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

ГОТОВОЇ РОДУКЦІЇ

Під процесом виробництва розуміють сукупність господарських операцій, пов'язаних з виготовленням продукції (виконанням робіт, послуг).

Всі витрати в сукупності складають виробничу собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг).

До основних відносять затрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і складають її речову (матеріальну) основу (матеріали, технологічне паливо, заробітна плата робітників та ін.). До накладних відносять витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва й управлінням (загально виробничі витрати).

Прямі затрати безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції (робіт, послуг), а тому до її собівартості вони включаються прямо на відповідних документів (матеріали, комплектуючі вироби, заробітна плата робітників та ін.). Непрямі витрати, як правило, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому прямо до собівартості тієї або іншої продукції вони не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції за певною умовною ознакою, що дає змогу визначити, яка частка непрямих витрат має бути віднесена на собівартість тієї або іншої продукції (наприклад, пропорційно основній заробітній платі робітників, матеріальним затратам тощо).

Протягом місяця на дебеті рахунка "Виробництво" та його аналітичних рахунків відображають тільки ті затрати, які прямо включаються до собівартості продукції (матеріали, напівфабрикати, заробітна плата робітників, що зайняті її виробництвом тощо).

Витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню обліковуються на окремому рахунку "Загально виробничі витрати".

Згідно з прийнятим Планом рахунків загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому (утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на службові відрядження, утримання приміщень загальногосподарського призначення, охорона, аудиторська і юридична та інші послуги), відображені на дебеті рахунка "Адміністративні витрати", до собівартості виготовленої продукції не включають, а списують з кредиту зазначеного рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати".

Для визначення фактичної собівартості випущеної із виробництва готової продукції до затрат у незавершене виробництво додають затрати за місяць (оборот до дебету рахунка "Виробництва") і віднімають затрати у незавершене виробництво на кінець місяця (дебетове сальдо рахунку "Виробництво" на кінець місяця).

Загальна схема обліку процесу виробництва наведена нижче.

Рах. "Виробничі запаси" та ін. Рах. "Виробництво" Рах. "Готова продукція"

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Сальдо Сальдо - затрати

1 у незавершене

виробництво

3

6

Рах. "Розрахунки по

оплаті праці"

Д-т К-т Оборот - фактична 1 собівартість

продукції

Д-т Інші рахунки К-тРах. " Собівартість реалізації "

Д-т ЗВВ К-т

2

 
 


Оборот- затрати за Оборот - фактична собівартість

місяць продукції

Сальдо - затрати у

незавершене виробництво

на кінець місяця

Рах. "Адміністративні

Д-т витрати" К-т

Рах. "Фінансові результати"

2 4 Д-т К-т

2

2 5

               
   
 
     
 
 


Оборот - зібрані Оборот -

витрати списані витрати

 
 


5.4 ОБЛІК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ

Процес реалізації ( продажу ) - це сукупність господарських операцій , пов'язаних з продажем продукції ( товарів , робіт , послуг ) споживачам.

 
 


РАХУНКИ ВИТРАТ РАХУНКИ ДОХОДІВ
Собівартість реалізації Доходи від реалізації
Загальновиробничі витрати    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Інші операційні витрати Інший операційний дохід
Фінансові витрати Інші фінансові доходи
Втрати від участі в капіталі Дохід від участі в капіталі
Інші витрати Інші доходи
Податок на прибуток    
Надзвичайні витрати Надзвичайні доходи
               
     
 
 
 
   
РАХУНОК 79 " Фінансові результати " : 791 " Результат операційної діяльності " 792 " Результат фінансових операцій " 793 " Результат іншої звичайної діяльності " 794 " Результат надзвичайних подій "


СКЛАД ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

5.5 Контрольні запитання з теми

1 Що таке "процес постачання" ?

2 З яких елементів складається фактична собівартість придбаних цінностей?

3 Які витрати належать до транспортно-заготівельних?

4 Навести синтетичні рахунки, які використовуються для обліку процесу постачання.

5 Розглянути порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат та визначення фактичної собівартості придбаних цінностей.

6 Дати визначення "процесу виробництва".

7 З яких витрат складається виробнича собівартість виготовленої продукції?

8 Як класифікуються витрати за призначенням?

9 Охарактеризувати основні та накладні витрати.

10 Як класифікуються витрати за способом включення до собівартості продукції?

11 Що таке прямі та непрямі витрати?

12 Охарактеризувати рахунок № 23 "Виробництво".

13 Охарактеризувати рахунок № 91 "Загальновиробничі витрати "

14 Охарактеризувати рахунок № 92 "Загальногосподарські (адміністративні) витрати.

15 Як розрахувати фактичну собівартість продукції?

16 Що таке процес реалізації ?

17 Як розраховується собівартість реалізації ?

18 Охарактеризувати рахунки 7 класу.

19 Порядок розрахунку фінансового результату діяльності підприємства.

Тести

1 Дохід (виручку) від реалізації продукції покупцям відображають:

а) Д311 К 712;

б) Д36 К701;

в) Д641 К712.

2 Зарахована на розрахунковий рахунок короткострокова позика під сировину та

матеріали - 8000 грн. відображається проводкою:

а) Д31 К60;

б) Д31 К50;

в) Д31 К201;

г) Д31 К36.

3 Назвіть складові первісної вартості запасів:

а) купівельна вартість запасів та інші витрати з придбанням запасів;

б) купівельна вартість запасів, транспортно-заготівельні витрати з придбанням запасів;

в) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику, та податок на додану вартість.

4 Який зміст господарської операції відображає бухгалтерський запис (грн.).

Д 20=6000

Д 64=1200

К 63=7200

а) оприбутковано виробничі запаси, виготовлені власними силами;

б) оприбутковано запаси за грошові кошти;

в) оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальників.

5 Дайте характеристику рахунку 91 "Загально виробничі витрати ":

а) активний, основний, інвентарний;

б) активний, операційний, збирально-розподільчий;

в) активний, операційний, витратний.

6 Який рахунок призначений для обліку витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням виробництва:

а) 92;

б) 91;

в) 23.

7 Назвіть витрати, які впливають на виробничу собівартість продукції:

а) інші операційні витрати;

б) загально виробничі витрати;

в) адміністративні витрати.

8 Який зміст господарської операції виражає бухгалтерський запис Д23 К91:

а) списано суму адміністративних витрат;

б) списано суму загально виробничих витрат до собівартості реалізації продукції;

в) списано суму загально виробничих витрат до виробничої собівартості продукції.

9 Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класу 7:

а) джерела власного капіталу;

б) витрати за елементами;

в) доходи і результати діяльності.

10 Дайте характеристику рахунку 79"Фінансові результати":

а) пасивний, операційний, доходів;

б) активно-пасивний, операційний, співставляючий;

в) пасивний, операційний, звітно-розподільчий.

11 Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, відображається в балансі:

а) І розділі пасиву балансу;

б) ІІ розділі пасиву балансу;

в) ІІ розділі активу балансу;

г) І розділі активу балансу.

12 Дайте характеристику рахунків класу 9 "Витрати діяльності":

а) активні, основні, грошові;

б) активні, операційні, витратні;

в) пасивні, операційні, доходів.

13 Дайте визначення витрат:

а) певні витрати, які пов'язані з виробництвом продукції (робіт послуг);

б) певні витрати на виробництво продукції (робіт послуг), які зменшують власний капітал підприємства;

в) це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду, пов'язаних або зі зменшенням активів, або збільшення зобов'язань.

14 З нижче перелічених витрат визначте прямі витрати:

а) загально виробничі витрати;

б) основна заробітна плата апарату управління цеху;

в) основна заробітна плата виробничих робітників.

15 Яку бухгалтерську проводку складають при нарахуванні сум на обов'язкове

державне соціальне страхування від заробітної плати апарату управління підприємства:

а) Д92 К65;

б) Д91 К65;

в) Д23 К65.

16 Який порядок списання адміністративних витрат:

а) на фінансові результати діяльності підприємства;

б) на валові витрати підприємства;

в) на собівартість реалізації продукції.

ТЕМА 6 ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ , ТЕХНІКА І ФОРМИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова : поточний облік , первинний облік , обліковий регістр , облікова реєстрація , поточна облікова інформація , облікові регістри - комбіновані, систе-матичні, хронологічні контокорентні, односторонні, двосторонні, багатографні, ша-хової форми , бухгалтерської книги , картки , довільні листи , способи виправлення помилок - коректурний, сторнування, додаткових проводок, зворотних проводок, перенесення сум.

6.1 ДОКУМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ , ЇЇ СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ

Бухгалтерський документ - це письмово зафіксоване первинне облікове свідчення про господарську операцію.

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку являє собою спосіб суцільного та безперервного відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських документів.

Реквізит - це показник документа, що характеризує ту чи іншу сторону господарської операції (її назву, місце здійснення, термін тощо):

- назва документа (наприклад прибутковий ордер)

- дата складання

- місце складання (назва підприємства, в окремих випадках - його адреса)

- сторони, що беруть участь у господарській операції

- зміст господарської операції

- кількісна характеристика господарської операції

- підписи осіб, відповідальних за проведення господарської операції

6.2 КЛАСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

   
 
 
 
 
 


6.3 ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ , ПЕРЕВІРКИ , ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ДОКУМЕНТІВ

Дані бухгалтерських документів опрацьовуються, узагальнюються і за ними складаються бухгалтерські проводки. На основі вже опрацьованих даних (у поточному обліку) складається бухгалтерський баланс, звітність. Це свідчить про велике значення бухгалтерських документів в обліку та про довгий шлях їх проходження. Процес від складання документа до його здачі до архіву називається документообігом або документопотоком. Чим коротше та швидше буде організовано цей процес - найбільш об'ємна і трудомістка частина облікового процесу, - тим він буде ефективнішим.

На кожному підприємстві з урахуванням його особливостей структури, використання засобів електронно-обчислювальної техніки, способу передачі даних тощо визначається маршрут проходження документа. Основними етапами проходження маршруту є складання документа, передача та прийом бухгалтерією, облікова реєстрація даних документа та передача його до архіву.

Документи, як правило, складаються оперативними працівниками підприємства (комірники, рахівники цеху, майстри тощо). При надходженні документів до бухгалтерії проводиться їх перевірка:

- за формою (заповнення певних реквізитів);

- за суттю (правильність відображення господарської операції та відповідність даному документі);

- законності (законність господарської операції);

- арифметична (правильність підрахунків).

Таким чином, при прийманні документів здійснюється документальний бухгалтерський контроль за господарськими операціями.

У процесі облікової реєстрації даних бухгалтерських документів проводиться групування (сортування) документів, таксировка, складання зведених документів та бухгалтерських проводок за рахунками.

Групування документів здійснюється за визначеними ознаками. Так, документи про видачу матеріалів (вимоги, лімітні карти тощо) групуються за складами, цехами, замовленнями тощо.

Таксировка документів являє собою математичні дії - множення ціни на кількість, тобто отримання суми або оцінка господарської операції у грошовому вимірнику.

З метою спрощення облікових запасів, особливо при складанні бухгалтерських проводок, використовуються зведені документи - накопичувальні (наприклад, відомість з відображенням надходжень грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства відкривається на поточний місяць, і в ній показується надходження коштів щоденно або по мірі їх надходження) та групувальні відомості (з метою групування даних за рахунками, складами тощо).

На основі бухгалтерських документів безпосередньо або за згрупованими їх даними у зведених документах складаються бухгалтерські проводки. Після цього працівниками бухгалтерії відпрацьовані документи систематизуються у хронологічному порядку і передаються до поточного архіву бухгалтерії, де вони зберігаються протягом року, а потім передаються до архіву підприємства відповідно до положення про порядок передачі та зберігання документів в архівах.

6.4 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ЇЇ ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ

За допомогою документації обліковуються господарські операції, які підлягають поточному обліку, тобто безпосередньо за операцією, що відбулася. У той же час можуть мати місце такі зміни із господарськими засобами, які технічно неможливо або економічно недоцільно визначити та обліковувати у ході їх здійснення. До них, наприклад, відносять природні втрати: усихання, розпилення матеріалів. Нестачі (або надлишки) матеріалів можуть бути спричинені несправністю вимірювальних приладів, зловживаннями матеріально-відповідальних осіб тощо.

Усі причини, які призводять до розбіжностей між обліковими даними про стан господарських засобів та їх фактичною наявністю, можна згрупувати таким чином:

- технічна неможливість фіксації за допомогою поточного обліку змін, що відбулися із засобами (природний збиток, обмір, розкрадання, стихійне лихо тощо);

- несправність технічних засобів (обчислювальної периферійної техніки, засобів передачі даних, ваговимірювальної апаратури тощо);

- помилки при постановці задач на ПЕОМ, їх програмуванні з вини програмістів;

- помилки у відпуску, витраченні і використані товарно-матеріальних цінностей;

- помилки в облікових записах з вини бухгалтерів, бухгалтерів-операторів ПЕО; операторів ПЕОМ.

Зміни господарських засобів, що призводять до розбіжностей між даними поточного

обліку і дійсною наявністю і станом господарських засобів та джерел їх формування,

виявляються лише за допомогою інвентаризації. Як прийом бухгалтерського обліку

інвентаризація вперше була використана у ІХ столітті.

Інвентаризація - спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку.

Технічно інвентаризація здійснюється шляхом визначення фактичної наявності господарських засобів і зіставлення їх з даними обліку. Слід розрізняти інвентаризацію, як спосіб методу бухгалтерського обліку і як техніку (технічний прийом) її проведення. У результаті зіставлення виявляються надлишки, недостачі, встановлюються причини і винні особи у їх виникненні.

Як правило, проводиться інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових

коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів розрізняють повну та часткову інвентаризацію. При повній інвентаризації відбувається перевірка усіх засобів та джерел підприємства. Часткова інвентаризація охоплює визначену частину засобів і джерел, наприклад, наявність грошей у касі, матеріалів на складі і т. д.

Залежно від характеру підрозділяють інвентаризацію на планову та позапланову. Планова інвентаризація здійснюється за раніше встановленим планом і терміном. Позапланова - здійснюється терміново і раптово за розпорядженням керівництва, підприємства або вищестоящих органів, за вимогою слідчих або контролюючих органів, ревізора і при зміні матеріально-відповідальних осіб.

Здійснює інвентаризацію інвентаризаційна комісія. До початку інвентаризації проводяться підготовчі роботи. Так, при інвентаризації матеріальних цінностей бухгалтерія виводить залишки з усіх рахунків на день інвентаризації; матеріально-відповідальні особи дають розписи про здачу усіх прибуткових та видаткових документів у бухгалтерію тощо.

Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться технічним шляхом перерахування, зважування та обміру, звіряння фактичної наявності з даними обліку. З цією метою складається інвентаризаційний опис, в якому вказують найменування, кількість та вартість матеріальних цінностей фактично. Бухгалтерія проставляє наявність цінностей за даними обліку і показує в описі їх нестачу та надлишків. Матеріально-відповідальні особи дають письмове пояснення щодо виникнення нестач чи надлишків.

За даними результатів інвентаризації та зазначених письмових пояснень матеріально-відповідальних осіб керівництво підприємства приймає рішення про врегулювання різниці між даними обліку та фактичною наявністю матеріальних цінностей. Нестача в межах норм природного зменшення списується на рахунки виробничих витрат, а понад витрат і з вини матеріально-відповідальних осіб - за рахунок винних осіб. Залишки показують по дебету рахунків матеріальних цінностей і кредиту рахунків виробничих витрат.

Наслідки інвентаризації відображаються у бухгалтерському обліку протягом десяти днів після її завершення.

6.5 ПОНЯТТЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

Спеціальна таблиця , призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків , нагромадження та збереження облікової інформації

Класифікація облікових регістрів

Залежно від облікової інформації всі облікової всі облікові регістри класифікуються за змістом, за характером записів, за видами вимірників, за формою побудови, за цільовим напрямком тощо.

Найбільш поширена класифікація облікових регістрів представлена на рис. 2.

 
 


Двосторонні
За формою побудови
За характером записів

   
 
 
 


Рис. Класифікація облікових регістрів

Облікова реєстрація включає такі стадій:

1 отримання (приймання) первинних документів;

2 групування бухгалтерських документів за ознакою однорідності за умови великої їх кількості (наприклад, з обліку заробітної плати); так, документи з обліку матеріалів групуються за місцем зберігання матеріалів, видами руху матеріалів (прихід, видаток), прибуткові документи - за джерелами надходження (від кого надійшли матеріали - постачальники, повернення з цеху), видаткові - за напрямком витрат (куди використання - на основне виробництво, допоміжне тощо);

3 складання зведених документів (наприклад, меморіальний ордер);

4 складання та фіксація на документі бухгалтерської проводки;

5 відображення даних бухгалтерських документів у облікових регістрах (як правило, накопичувального характеру);

6 групування та перегрупування даних документів з метою їх розподілу (наприклад, витрати матеріалів за напрямками витрат) і відображення в облікових регістрах (групувальних та розподільчих регістрах);

7 арифметичні дії (підрахунок, розрахунок, підведення підсумків);

8 контроль за обліковою інформацією;

9 складання підсумкового облікового регістру (Головної книги);

10 порівняння даних Головної книги з даними інших облікових регістрів;

11 видача інформації облікових регістрів для складання балансу, звітності, забезпечення потреб управління;

12 передача облікових регістрів на зберігання.

Способи виявлення та виправлення помилок в обліку

Для виявлення помилок в обліку застосовуються різні способи.

Найбільш поширеним способом виявлення помилок в обліку є перевірка записів шляхом пунктуації - біля (напроти) перевірених записів ставиться позначка "V". За такою перевіркою можуть звірятись слідуючи записи з попередніми (тобто підстава для слідуючи записів). Перевірка з метою виявлення помилок може бути суцільною, коли вона здійснюється по всіх записах певного сектора обліку, або вибіркового - за окремими операціями, напрямками, сумами тощо.

Спеціальні способи виявлення помилок зумовлені специфікою застосовуваних в обліку способів та прийомів: подвійного запису, бухгалтерського балансу, одночасним відо  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. | ДОДАТОК А. | ДОДАТОК Б | Додаток В | Визнання статей балансу | Первинних документах. | Дайте визначення витрат | бухгалтерською проводкою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати