На головну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  1. А) Класифікація майна підприємства (активів)
  2. АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  3. АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  4. активів підприємства
  5. Аналіз впливу зовнішніх умов на діяльність підприємства
  6. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
  7. Аналіз можливостей мережі Петрі для моделювання процесів розвитку сучасного авіапідприємства.

2.1 Поясніть сутність поняття "конкурентні переваги"

Стратегічне управління покликане забезпечити фірмі виживання в довгостроковій перспективі. Звичайно ж, коли мова йде про виживання в ринковій конкурентному середовищі, не стоїть питання про те, що фірма може животіти. Виживання в довгостроковій перспективі автоматично означає, що фірма досить успішно справляється зі своїми завданнями, приносячи своєю діяльністю задоволення тим, хто входить в сферу її ділової взаємодії. В першу чергу це стосується покупців, співробітників фірми і її власників.

Як же організація може забезпечувати своє виживання в довгостроковій перспективі, що має бути їй притаманне, щоб вона могла справлятися зі своїми завданнями? Відповідь на це питання цілком очевидна: організація повинна виробляти продукт, який стабільно знаходитиме покупців. Це означає, що продукт повинен бути, по-перше, цікавий покупцеві настільки, що він готовий віддати за нього гроші, і, по-друге, цікавий покупцеві більш, ніж аналогічний або схожий за споживчими якостями продукт, вироблений іншими фірмами. Якщо продукт має цими двома властивостями, то кажуть, що продукт має конкурентні переваги.

Отже, фірма успішно існувати і розвиватися може тільки в тому випадку, якщо її продукт має конкурентними перевагами. Створювати ж конкурентні переваги покликане стратегічне управління.

Розгляд питання створення та утримання конкурентних переваг передбачає аналіз відносин і відповідно взаємодії трьох суб'єктів ринкового середовища. перший суб'єкт - Це «наша» фірма, виробляючи-щая певний продукт. другий суб'єкт - Це покупець, який може цей продукт купити, а може і не купити. третій суб'єкт - Це конкуренти, які готові продати покупцеві свої продукти, які можуть задовольнити ту ж його потреба, що і продукт, виготовлений Консорціумом «нашої» фірмою. Головним в цьому ринковому «любовному» трикутнику є покупець. Тому і конкурентні переваги продукту - це укладений-ва в продукті цінність для покупця, що спонукає його цей продукт купити. Конкурентні переваги аж ніяк не обов'язково виникають з порівняння продукту «нашої» фірми з продуктами конкурентів. Може бути

так, що на ринку немає фірм, що пропонує конкурентний продукт, проте продукт «нашої» фірми не продається. Це означає, що у нього немає достатньої цінності для покупця або конкурентних переваг.

Р. Грант так визначає конкурентну перевагу:

коли дві фірми конкурують (тобто коли вони орієнтовані на один ринок і здатні обслужити одних і тих же споживачів), одна з них має конкурентну перевагу перед іншою, якщо вона досягає або має потенціал досягнення більш високого рівня прибутковості.

2.2 Яким критеріям повинні відповідати характеристики фірми, щоб їх можна було розглядати як конкурентні переваги?

По перше, ці характеристики повинні бути значущими з точки зору умов конкуренції і вимог ринку, т. е. повинні відповідати ключовим факторам успіху.

Така характеристика, як дислокація в центрі міста, з одного боку (наприклад для ресторану швидкого харчування), може бути серйозною конкурентною перевагою. З іншого боку, якщо для підприємства, що займається, скажімо, пошиттям одягу, вкрай важливо мінімізувати рівень витрат, то висока вартість оренди виробничих площ перетворює фактор дислокації в серйозну конкурентну слабкість.

По-друге, Ці характеристики повинні бути стійкі в мінливої ??ринкової середовищі і недоступні для легкого відтворення конкурентами.

Перевага низьких витрат, яким деякий час володіла японська фірма Toyota, було повністю перекрито південнокорейськими автомобільними фірмами Daewoo, KIA.

По-третє, Ці характеристики фірма повинна бути здатна використовувати в розробці своєї маркетингової і, зокрема рекламної стратегії для надання візуального впливу на покупців.

Незважаючи на більш високу якість своєї продукції, вітчизняні підприємства текстильної та швейної промисловості часто програють у конкурентній боротьбі фірмам з Туреччини і Китаю у зв'язку з невмінням продемонструвати це висока якість у своїй діяльності по просуванню.

2.3 Які ключові чинники успіху формують конкурентоспроможність?

Ключові фактори успіху (конкурентні переваги) - це характерний для певної галузі перелік чинників, які приносять їй переваги перед іншими галузями, а також одним підприємством галузі перед іншими. Ці фактори не є постійними, а постійно змінюються в залежності від особливостей галузей; обслуговуваних сегментів ринку, а також часу та етапу '' життєвого циклу '' галузі і підприємства.

Ключові фактори успіху базуються на: науково-технічному рівні виробництва та продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні виробничих процесів; фінансово-економічному рівні підприємства; рівні персоналу і т.д.

Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації наведених ключових факторів успіху, але для процвітаючого підприємства будь-якої галузі кожний з них може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі.

Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об'єкта досліджень: товару, виробництва, підприємства, галузі, держави.

У стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність розглядається в двох аспектах:

· Конкурентоспроможність товару - ступінь його відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними і т. Д.

· Конкурентоспроможність підприємства - рівень його компетенції щодо інших підприємств-конкурентів у використанні виробничого потенціалу певного напряму, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту (особливо-стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу і т. П., Що знаходять вираз в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність і т. п.

2.4 Поясніть сутність поняття '' конкурентоспроможність продукції ''

Виявом конкурентоспроможності підприємства є ізготав-Ліван продукція. Більшість моделей, що використовуються для аналізу

'' Портфеля підприємства '', ґрунтуються на визначенні конкуренто-здатності. Кожен з етапів життєвого циклу товару має свої специфічні характеристики конкурентоспроможності. Наприклад, на першому етапі зародження і виходу на ринок - такими характеристиками можуть бути швидкість проектних робіт і час виходу на ринок. Далі на перший план виходять показники рентабельності, продуктивності і т. Д.

Узагальнюючи різні точки зору щодо конкурентоспроможності продукції, можна використовувати таке визначення: конкурентоспроможність продукції - це порівняльна характеристика, яка визначає відмінність даної продукції від продукції конкурента і містить комплексну оцінку сукупності її властивостей (окремі з яких можуть не мати кількісного вираження) щодо виявлених вимог ринку або властивостей іншого товару.

Забезпечення конкурентоспроможності продукції вимагає її кількісного-ної оцінки. Без такої оцінки підтримання конкурентоспроможності на належному рівні неможливо, оскільки відсутня об'єктивна основа, яка дає можливість говорити про реальний рівень конкурентоспроможності-ності продукції.

Кожен продукт або послуга цінні настільки, наскільки вони можуть удов-летворять потреба споживача. Відповідно до цього у всіх показате-лях, що характеризують продукт або послугу, використовуються об'єктивні і суб'єктивні, кількісні та якісні параметри і показники, які відображають рівень задоволення потреб. Чим вище цей рівень, тим більше конкурентоспроможний продукт випускає підприємство.

Конкурентоспроможність продукції в загальному вигляді прямо пропорційна якості і обернено пропорційна ціні і залежить від кон'юнктури ринку.

Кт = К: Ц,

де Кт - Конкурентоспроможність продукції;

К - якість товару;

Ц - ціна товару.

2.5 Які параметри і показники використовуються при оцінці конкурентоспроможності продукції?

До параметрів конкурентоспроможності відносяться кількісні ха-рактеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості

оцінки його конкурентоспроможності. Розрізняють окремі групи парамет-рів конкурентоспроможності: технічні, нормативні, економічні.

Технічні характеристики є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, які визначають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його використання.

До технічних параметрів належать показники надійності, довговічності, енергоміческіе характеристики, естетичні показники.

Нормативні параметри визначають відповідність товару встановлено-ним нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими нормативними документами. Причому ці параметри можуть мати лише два значення - нуль або одиницю - в залежності від відповідності вимогам норм і стандартів, існуючих на певному ринку. Якщо товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, показник прірав-ється до одиниці. Якщо ж нормативний параметр дорівнює нулю, це свиде-ність про повну втрату конкурентоспроможності вибору на даному ринку.

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво і ціни споживання через витрати на купівлю, обслуговування, утилізацію товару.

Розмір витрат визначається набором економічних параметрів: ціною вироби З1, Витратами на транспортування З2, Установку С3, Експлуатацію З4, Ремонт З5, Технічне обслуговування З6, Навчання персоналу З7, Податки З8, Страхові внески З9, І ін. Ці витрати складають ціну споживання товару З:

С = С1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 + З8 + З9 + ... + Сm

Найчастіше ціна споживання перевищує купівельну ціну, тому на думку багатьох ціна споживання є одним з найбільш важливих показників конкурентоспроможності продукції.

2.6 Поясніть сутність поняття '' конкурентоспроможність підприємства ''

Конкурентоспроможні продукти - це результат функціонування конкурентоспроможної організації, здатної їх створити, виготовити та забезпечити необхідний рівень споживання у замовників. Основним є - наявний потенціал, уміння його ефективно використовувати і розвивати.

Конкурентоспроможність організації не є постійною характе--них: вона визначає здатність вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти в певний період основним конкурентам. з-

трансформаційних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі зумовлюють зміни конкретних переваг щодо інших підприємств галузі. Виходячи з цього можна стверджувати, що конкурентоспроможність організації - це поняття відносне, так як його можна визначити тільки на основі зіставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками інших, аналогічних фірм. Конкурентоспроможність підприємства залежить від об'єкта порівняння, а також від факторів, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності. Не можна говорити про абсолютну конкурентоспроможності підприємства: воно може бути '' номером один "у своїй галузі в національній економіці і бути неконкурентоспроможним на міжнародних ринках.

2.7 Як визначається '' стратегічна група конкурентів ''

Підприємства, що функціонують на ринку, дуже різноманітні: навіть в одній і тій же галузі (наприклад, виробництво фотоапаратів) є під-приємства, які виготовляють продукцію ціною 50 і 500 грн. Різні модифікації, рівень якості, групи споживачів і т. П. - Це важливі характеристики, які дають можливість уточнити коло конкурентів.

Стратегічні групи конкурентів - це певна кількість підприємств, які займають близькі позиції на ринку і конкурують між собою на основі одних і тих же конкурентних переваг і однакових методів.

Підприємства потрапляють в одну стратегічну групу, якщо вони відповідають якомусь із зазначених вимог:

· Близька структура асортименту продукції;

· Використання однієї системи розподілу;

· Однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;

· Пропозиція покупцям аналогічних послуг та технічної допомоги в експлуатації;

· Цілеспрямованість на одних замовників;

· Задоволення потреб покупців, які вимагають однакових особливостей у виробах;

· Використання подібних прийомів у способах масової реклами;

· Ідентичні технологічні підходи до виготовлення та обслуговування продуктів і наданих послуг;

· Робота в одному інтервалі параметрів '' ціна - якість ''

· Ідентичні стратегічні орієнтири та механізм їх досягнення;

· Однакове поведінка на ринку.

Різні галузі можуть мати різну кількість стратегічних груп. Важливо чітко визначити необхідні параметри для характеристики стратегічних груп галузі, які б відбивали специфічні характеристики підприємств певної галузі в цілому і відмінності однієї стратегічної групи від іншої в межах галузі. Такими характеристиками можуть бути фактори конкурентоспроможності, відповідно до яких необхідно аналізувати галузі та формувати стратегічні групи.

2.8 Які види конкурентних переваг ви знаєте?

Що ж створює конкурентні переваги? Вважається, що для цього є дві можливості. По-перше, конкурентні переваги може мати сам продукт. Один вид конкурентних переваг продукту - це його цінова характеристика. Дуже часто ви купуєте товар тільки тому, що він дешевше інших товарів, які мають аналогічними споживчими властивостями. Іноді продукт купується тільки тому, що він дуже дешевий. Такі покупки можуть відбуватися, навіть якщо продукт не має споживчої корисності для покупця.

Другий вид конкурентних переваг - це диференціація. В даному випадку мова йде про те, що продукт має визначальними ознаками, що роблять його привабливим для покупця. Диференціація зовсім не обов'язково пов'язана з споживчими (утилітарними) якостями продукту (надійність, простота використання, хороші функціональні характеристики і т. П.) Вона може досягатися за рахунок таки характеристик, які не мають ніякого відношення до його утилітарним споживчими властивостями, наприклад за рахунок марки .

По-друге, крім того, що фірма створює конкурентні переваги в продукті, вона може намагатися створити свого продукту конкурентну перевагу в його положенні на ринку. Досягається це за рахунок закріплення покупця або ж, інакше кажучи, за рахунок монополізації частини ринку. В принципі така ситуація суперечить ринковим відносинам, так як в ній покупець позбавлений можливості

вибору. Однак в реальній практиці багатьом фірмам вдається не тільки створити для свого продукту таке конкурентна перевага, але і утримувати його досить довго.

2.9 Опишіть основні конкурентні стратегії?

Основні типи конкурентних стратегій можна уявити на рис. 2.1.

Фактори конкурентної переваги

унікальність Витрати

 
 

багато

(Весь ринок) Диференціація Лідерство по

витрат (стратегія

низьких витрат)

КІЛЬКІСТЬ

 СЕГМЕНТІВ

один Концентрація

(Кілька)

Мал . 2.1 Основні типи конкурентних стратегій по Портеру

На думку М. Портера, будь-яка конкурентна стратегія повинна орієнтуватися на переваги унікальності або низьких витрат. Фірма з невеликою часткою ринку може досягти успіху за допомогою розробки чітко сконцентрованої стратегії. Компанія, що має велику частку ринку може досягти успіху в результаті переваги по витратах або диференціації. '' Найбільша помилка, - вказує М. Портер, це не зробити свій стратегічний вибір і застрягти посередині. Це ніколи не буде працювати, тому що всі ефективні стратегії включають пріоритети. Не можна одночасно досягти низької собівартості і диференційованості продуктів, так як остання завжди обумовлена ??великими витратами. '' Таким чином, навіть невелика фірма може мати прибуток, концентруючись на будь-якої конкурентної '' ніші '', незважаючи на те що її загальна частка на ринку буде незначною.

Цим багато в чому пояснюється факт гетерогенності (різнорідності) конку-рентних структур більшості галузей, вираженої в ефективному сосуще-вання малих і середніх фірм з великими міжнародними компаніями.

2.20 Опишіть сутність стратегії '' лідерство в ціні ''

Перша стратегія - це лідерство в ціні. За такої стратегії центром уваги фірми при розробці і виробництві продукту є витрати. Основними джерелами створення цінових переваг є:

· Раціональне ведення справ на основі накопиченого досвіду;

· Економія на масштабі за рахунок зниження витрат на одиницю продукції при зростанні обсягу виробництва;

· Економія на різноманітності як результат зниження витрат за рахунок синергетичного ефекту, що виникає при виробництві різних продуктів;

· Оптимізація внутрішньофірмових зв'язків сприяє зниженню загальнофірмових витрат;

· Інтеграція розподільних мереж і систем постачання;

· Оптимізація діяльності фірми в часі;

· Географічне розміщення діяльності фірми, що дозволяє домагатися зниження витрат за рахунок використання місцевих особливостей.

Проводячи в життя цінову стратегію створення конкурентних переваг у продукту, фірма не повинна забувати, що її продукт в той же час повинен відповідати певному рівню диференціації. Тільки в цьому випадку цінове лідерство може принести істотний ефект. Якщо ж якість продукту цінового лідера істотно нижче якості аналогічних продуктів, то для створення цінового конкурентної переваги може знадобитися настільки сильне зниження ціни, що воно може привести до негативних наслідків для фірми. Проте слід мати на увазі, що стратегія лідерства в ціні і стратегія диференціації не повинні змішуватися і вже тим більше не слід намагатися реалізовувати їх одночасно.

2.11 Опишіть сутність стратегії '' диференціація ''

Диференціація є другою стратегією створення конкурентних переваг. За такої стратегії фірма намагається надати продукту щось відмінне, незвичайне, що може подобатися покупцеві і за що покупець готовий платити. Стратегія диференціації спрямована на

то, щоб зробити продукт не таким, яким його роблять конкуренти. Щоб домогтися цього, фірмі доводиться виходити за межі функціональних властивостей продукту.

Фірми зовсім не обов'язково використовують диференціацію для отримання надбавки до ціни. Диференціація може сприяти роз-

ренію обсягу продажів за рахунок збільшення кількості реалізованих товарів або ж за рахунок стабілізації споживання незалежно від коливань попиту на ринку

У разі реалізації стратегії створення конкурентних переваг за допомогою диференціації дуже важливою є концентрація уваги на споживчі пріоритети і інтереси покупця. Раніше говорилося, що стратегія диференціації передбачає створення продукту по-своєму унікального, відмінного від продуктів конкурентів. Але важливо пам'ятати, що для появи конкурентної переваги необхідно, щоб незвичайність продукту, його новизна або унікальність мали цінність для покупця. Тому стратегія диференціації передбачає в якості вихідної точки вивчення інтересів споживача. Для цього необхідно:

· Досить чітко уявити не просто те, хто є покупцем, а то, хто приймає рішення з питань покупки;

· Вивчити споживчі критерії, за якими робиться вибір при купівлі товару (ціна, функціональні властивості, гарантії, термін поставки і т. П.);

· Визначити фактори, що формують уявлення покупця про продукт (джерела інформації про властивості продукту, імідж, і т. П.).

Після цього, виходячи з можливостей створення продукту відповідного ступеня диференціації і відповідної ціни (ціна повинна дозволяти покупцеві придбати диференційований продукт), фірма може приступити до розробки і виробництва цього продукту.

2.12Опішіте сутність стратегії '' концентрація ''

Третьою стратегією, яку фірма може використовувати для створення в своєму продукті конкурентних переваг, є концентрація уваги на інтереси конкретних споживачів. У цьому випадку фірма створює свій продукт спеціально для конкретних покупців. Концентрований створення продукту пов'язане з тим, що або задовольняється якась незвична потреба певної групи людей (в цьому випадку продукт фірми дуже спеціалізований), або ж створюється специфічна система доступу до продукту (система продажу і доставки продукту). Проводячи стратегію концентрованого створення конкурентних переваг, фірма може користуватися одночасно як ціновим залученням покупців, так і диференціацією.

 
ВСТУП | ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧЕЧСКОГО УПРАВЛІННЯ | стратегічний | Зобразіть структуру стратегічного управління | Визначення Вибір стратегії | Наведіть відмінні фактори, що характеризують діяльність підприємства | Охарактеризуйте види процесу мислення по К. Охман | Обгрунтуйте необхідність проведення аналізу середовища підприємства | Опишіть сутність і основні характеристики середовища | Зобразіть схему взаємодії підприємства і середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати