На головну

Зборівський Г.Є.

  1. Білоцерківський мир (1651). Зборівський мир виявився тимчасовим
  2. Зборівський Г.Є.
  3. Зборівський Г.Є.
  4. Зборівський Г.Є.
  5. Зборівський Г.Є.
  6. Зборівський Г.Є.

навчальне видання Гарольд Юхимович Зборівський

Історія соціології

Підручник

Редактори І. Б. Зорька, Н. Я. Марголіна

коректор В. В. Евтюхііа Оформлення палітурка ЯД Горбунової Комп'ютерна верстка С. С. Вострікової

Гігієнічний сертифікат 77.99.02.953. Д.001977 03.02 від 21.03.02

Вид. осіб. № 066160 від 02.11.98.

Підписано до друку 25.02.2004. Формат 60x90 / 16.

Друк офсетний. Гарнітура Петербург. Умовн.-друк. л. 38.

Накладом 5000 прим. Замовлення № 2740

Уіц «Гардарики»

101000, Москва, Лубенський ін., Д. 7, стор. 1. Тел .: (095) 921-0289; факс: (095) 921-1169

Надруковано в повній відповідності

з якістю наданих діапозитивів

в ВАТ «Можайський поліграфкомбінат»

143200, м Можайськ, вул. Миру, 93

OCR: Мельников А. С. 17.07.063-41

рецензенти:

доктор соціологічних наук, професор А. Б. Гофман;

доктор соціологічних наук, професор ЕЛ. Шуклина;

доктор філософських наук, професор ГОЛ. Орлов

Зборівський Г.Є.

3-41 Історія соціології: Підручник. - М .: Гардарики, 2004. - 608 с.

ISBN 5-8297-0180-4 (в пер.)

У підручнику розглядається процес виникнення і розвитку соціологічної науки від 1830-х рр. до наших днів. Аналізуються основні періоди, а в їх межах - парадигми і напрямки соціологічної науки. Значна увага приділяється аналізу творчості класиків світової соціології XIX- XX ст .: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма, В. Парето, П. Сорокіна, Т. Парсонса, Р. Мертона та ін. Особливе місце займає виклад історії вітчизняної соціології другої половини XIX-XX ст.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Соціологія».Вітчизняна соціологія в кінці 1950-х -1980-е рр. 6 сторінка | Теорія комп'ютерної презентації (психологія бізнесу).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати