Головна

Кількісні числівники.

  1. Дискусія про методи в жіночих дослідженнях: кількісні і якісні методи
  2. Використовуючи відповідні кількісні показники, рассчи Тайт індекс компактності території 3-4 країн, що мають різні форми державної території.
  3. Кількісні закони грошового обігу
  4. Кількісні і якісні показники освітлення.
  5. Кількісні та якісні показники злочинності
  6. Кількісні та якісні характеристики розподілу психологічної активності людини по фактору часу
  7. кількісні зміни

One-1, Two-2, Three- 3, Four- 4, Five- 5, Six- 6, Seven- 7, Eight- 8, Nine- 9, Ten- 10, Eleven- 11, Twelve- 12, Thirteen- 13, Fourteen- 14, Fifteen-15, Sixteen- 16, Seventeen- 17, Eighteen- 18, Nineteen- 19, Twenty- 20.

Twenty-one, twenty-two, twenty-three etc.

Thirty-30, Forty- 40, Fifty- 50, Sixty-60, Seventy- 70, Eighty- 80, Ninety-90, (one) Hundred-100.

Two hundred- 200, Five hundred-500 ... (one) Thousand- 1000, Two thousand five- 2005.

1600-sixteen hundred, 4,350- four thousand three hundred and fifty.

Дробові числівники.

(One) half-1/2, (one) quarter-1/4, two thirds- 2/3.

0.1 [ou] point one, 2.45- two point four five, 35.67- thirty five point six seven, 1.5- one and a half.

Дати.

1900 - nineteen hundred, 1984 - nineteen eighty four, 1991 - nineteen ninety one.

1756 - seventeen fifty six, 2000 - two thousand 2009 - two thousand nine квiтня, 2012 - two thousand twelve, in the year of 1812 - eighteen twelve.

Порядкові числівники.

The first - перший, the second - другий, the third - третій, the fourth - четвертий, the fifth - п'ятий і далі до кожного кількісному числівника підставляємо суфікс 'th'.

The eleventh - одинадцятий, the twentieth - двадцятий, the hundredth-сотий.

April 12, 2009 Зміст Введення 1. On the twelfth of April, two thousand nine.

2. On April the twelfth, two thousand one.

I was born (my birthday is) on May the tenth, nineteen ninety one.

5 Займенники.

 ЛічниеМестоіменіяКто? Що?  Об'ектнийПадежКому?  ПрітяжательниеМестоіменіяЧей?  Абсолютна форма притому-жательного займенники
 IYouHeSheItWeThey  meyouhimheritusthem  my (book) yourhisheritsourtheir  It's mineyourshishers -ourstheirs

Поставте в пропуск відповідні займенники.

1. ... likes ..., but ... do not like ...

2. ... show (s) ... ... photos.

3. This is not ... book, its ...

4. ... always take (s) ... notebook.

5. ... tell (s) ... a very interesting stories.

6 The Present Simple Tense.

Справжнє просте час.

вживання:

1. Для вираження постійно повторюваного дії, що відбувається взагалі, а не в останній момент промови.

Sue lives in London.

2. Дії, що відбуваються за розкладом.

Classes start at 9 a.m ..

3. Переваги

I do not like westerns

4. Загальновідомі істини і закони природи.

The sun rises in the East.

+  I, We, You, They  work
-  I, We, You, They  do not work
?  Do  I, We, You, They work?

Where do you work? Why do they work here? Who works at an office?

+  She, He, It  works
-  She, He, It  does not work
?  Does  She, He, It work?

Where does she work? When does she work? Who works in the garden? Whose sister works?

Характерні прислівники і словосполучення: always, often, sometimes, usually, once a week, twice a month, three times a day, rarely, never, every day.

Прочитайте і переведіть пропозиції. Поставте їх у запитливо і негативну форму.

1. He knows French perfectly.

2. I understand everything he says.

3. She makes mistakes in spelling.

4. They enjoy their English lessons.

5. The plane leaves at 10 a.m.

6. She often comes for classes late.

7. We live in Samara.

8. The students use these books at home.

Розкрийте дужки, поставте дієслово в потрібну форму.

1. We (read) newspapers every day. 2. He always (do) his homework carefully. 3. The boys (play) tennis on Sundays. 4. She (speak) several foreign languages. 5. Helen (work) very hard. 6. They (take) a lot of trips together. 7. My parents usually (travel) by car. 8. I (eat) lunch in the cafeteria every day. 9. Her sister (like) playing the piano. 10. The train (leave) for Moscow at 8 p.m.

Дієслово 'to have', (has) для 3 особи од. числа.

В теперішньому часі крім дієслова 'to have', який позначає - мати, володіти, володіти використовується оборот have got (has got), на російську мову перекладається у мене, у мене є, у нього, у нього є і тп.

I have got a sister. I have not got a sister. Have I got a sister?

She has got a large flat. She has not got a large flat. Has she got a large flat?

Поставте в пропуск потрібну форму дієслова 'to have'.

1. They ... not got a Sunday house. 2. She ... a large family.3. Tom ... his lunch at 1 p.m. every day.4. The room ... 2 windows. 5. The students ... 3 classes on Mondays. 6.John ... not got a new car.

7 Наказовий спосіб.

Наказ, команда. Go! Come here!

Прохання Repeat it, please.

Дозвіл Show it to me. Put it back.

Рада Be careful. Take the bus 41.

Заборона Do not take it. Do not stop here!

Пропозиція, запрошення. Let me help you. Let us (let's) go.

Переведіть пропозиції на російську мову.

Be quick! Open the window, please. Sit down. Do not sit here! Do not be so shy. Take my bag, please. Let him do it. Do not talk back! Let's sing together. Give me your notes, please.

8 Оборот There is ... There are.

Оборот служить для вираження наявності (відсутності) будь-якого предмета (явища) в певному місці або в певний час.

+ There is a big lake near my house. Біля мого будинку велике озеро

16There is no big lake near my house. There is not a big lake near my house.

? Is there a big lake near my house?

+ There are two cups on the table. На столі дві чашки

16There are no cups on the table. There are not two cups on the table.

? Are there two cups on the table?

Переведіть пропозиції на російську мову.

1. Is there a river in your city? 2. Are there many questions? 3. There are two windows in my room. 4. There is no cinema in this street. 5. There are a lot of cars in front of the house. 6. What is there in your bag? 7. There is a picture on the wall. 8. There is a big parade today.

Поставте пропозиції в запитливо і негативну форми.

1.There is a flag on the top of the building. 2. There are a lot of new words in the text. 3. There is a bus stop near hear. 4 .. There are few students in the classroom. 5. There are beautiful armchairs in the hall. 6. There is only one way out. 7. There is a monument to Minin in the centre of Nizhny Novgorod.

9 The Present Continuous Tense.

Справжнє продовжене час.

вживання:

1. Для позначення дії, що відбувається в момент мовлення.

The children are playing now.

2. Тимчасові дії, тобто що відбуваються не завжди, а в останній момент промови.

The Browns are looking for new furniture at the moment.

3. Дії, які відбудуться в найближчому майбутньому. Місце і час проведення цих дій обговорені заздалегідь.

She is flying to New York at 7 this evening.

'To be' + Ving.

+ -?

I am looking / I am not (I'm not) looking / Am I looking?

You, they, we are looking / you, they, we are not (are not) looking / Are you, they, we looking?

He, she, it is looking / he, she, it is not (is not) looking / is he, she, it looking?

Характерні прислівники і словосполучення: now, at the moment, at present, still, these days, nowadays.

Напишіть пропозиції в питальній і негативною формах, переведіть їх на російську мову.

1. They are raveling in Europe now.

2. Ann is doing her housework at the moment.

3. The sky is getting dark.

4. I am speaking on the mobile now.

5. He is writing an e-mail at the moment.

6. Where are girls? They are having tea in the kitchen.

7. We are playing football this Sunday.

8. Listen! They are singing my favourite song.

Вживайте дієслова в дужках в Present Continuous.

1. They (wait) for us on the corner now.

2. I see that you (wear) new suit today.

3. Look! It (begin) to rain.

4. Listen! Somebody (call) you.

5. She (visit) her friends in London at present.

6. My groupmates (have) a picnic now.

7. The students (meet) in the club today.

10 The Past Simple Tense.

Минуле простий час.

вживання:

1. Для позначення дій, які відбувалися в певний момент у минулому.

Tom came home late yesterday.

2. Дії, які повторювалися в минулому, але не відбуваються в сьогоденні.

When he was а teenager he liked hockey a lot.

3. Послідовні дії в минулому.

At first Ann bought a cake, and then went to her grandma.

Правильні дієслова - Неправильні дієслова -

Enjoy + ed == enjoyed [d] to take - took

Smile + d = smiled [d] to get - got

Talk + ed = talked [t] to go - went

Dance + d = danced [t] to make - made

Start + ed = started [id] to tell - told

Translate + d = translated [id] to be - was / were

+  I, we, you, they, he, she, it  WorkedWent
-  I, we, you, they, he, she, it  Did not work = did not workDidn't go
?  Did  I, we, you, they, he, she, itWork, go?

Характерні прислівники і словосполучення: yesterday, last week, night, year; Sunday, summer. A month, two years ago, in 1812, 2001..

Дієслово 'to be' в Past Simple.

+ She was very tired yesterday

-She Was not tired yesterday

? Was she very tired yesterday?

+ They were busy last month

-They Were not busy last month

? Were they busy last month?

Поставте пропозиції в запитливо і негативну форми, переведіть на російську мову.

1. Last month they were in Hermitage. 2. Yesterday she came for classes late. We stayed in Moscow all summer. 3. The students spoke to us in English. 4. Ann passed her examination well. 5. The meeting lasted for a long time. 6. They sat in the first row.

Розкрийте дужки, поставте дієслово в потрібну форму.

1. We (work) in the garden all day yesterday. 2. I (listen) to her stories until 11 o'clock last night. 3. They (live) in France 2 years ago. 4. James (forget) to bring my textbook last week. 5. She (be) pleased to receive his letter. 6. The telephone (ring) twice but no one answered it. 7. My friend and I (talk) on the mobile for half an hour yesterday.

11 The Future Simple Tense

Просте майбутній час.

вживання:

1. Для позначення дій, які відбудуться в майбутньому з такими дієсловами як: think, expect, believe, be sure, be afraid ... і з говірками: perhaps, certainly, probably ... I think it will rain today

2. Коли ми приймаємо спонтанні рішення.

I am thirsty, I'll have a glass of water.

3. Коли мова йде про обіцянки, надії, погрози, попередження і тп. З дієсловами hope, promise ...

I hope the temperature will drop soon.

+ I, we, you, he, she, it, they will ( 'll) work

- I, we, you, he, she, it, they will not (will not) work

? Will I, we, you, he, she, it, they work?

У письмовій мові поряд з допоміжним дієсловом майбутнього часу will вживається дієслово shall для займенників I, We.

Характерні прислівники і словосполучення: Tomorrow, the day after tomorrow, next week, year, Monday, winter, tonight, soon, in a week, day.
FOCUS ON ENGLISH 1 сторінка | FOCUS ON ENGLISH 2 сторінка | FOCUS ON ENGLISH 3 сторінка | FOCUS ON ENGLISH 4 сторінка | FOCUS ON ENGLISH 5 сторінка | FOCUS ON ENGLISH 6 сторінка | Навчально-методичний посібник | Ступені порівняння прикметників | Минуле доконаний час. | Переведіть пропозиції і поясніть вживання часів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати