На головну

УДК 512.8 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Системи середньо гнучкості - номенклатура від 20 до 100 найменувань, а витрати часу на переналагодження 20 % від фонду корисного часу.

Системи малої гнучкості - номенклатура до 20 найменувань, а витрати часу більше ніж 20%, але економічно доцільне.

Різні елементи ГВС - володіють різною гнучкістю. Наприклад, підрізний різець може обробляти ступінь в упор і різні діаметри. Ідеальним результатом є загальна однакова гнучкість.

10.5 Технологічна система ГВС

Це одна з головних складових структури ГВС. Технологічна система - це частина виробничої системи, яка об'єднує сукупність технічних засобів для реалізації технологічного процесу або завершеної її частини і з'єднана матеріальними і інформаційними потоками. Це виконавча система ГВС. Засоби технологічної системи - це технічне оснащення:

- верстати з ЧПК

- багатоопераційні верстати

- переналагоджувальні верстати

- складальні машини

- промислові роботи

- технологічне оснащення

- допоміжне обладнання

10.5.1 Верстати з ЧПК

Верстати з ЧПК за ступенем використання йдуть на другому місці після багатоцільових верстатів. Верстати з ЧПК не мають магазину з інструментами. Інструментальні магазини являють собою револьверні голівки. Верстати з ЧПК дозволяють швидко переналагоджуватись на обробку інших заготовок.

Ефективність виробництва:

- підвищення якості продукції за рахунок підвищення точності і стабільності форми і розмірів. Обробка ведеться при мінімальних пере установах

- точність обробки не залежить від кваліфікації робітника

- скорочення підготовчо - заключного часу, бо встановлення заготовок на верстатах проводиться простими способами. Інколи потрібне використання розточних і свердлильних кондукторів, копіювальних пристроїв (копірів, шаблонів), переналагодження здійснюється швидко. Якщо є автоматичні лінії і треба переналагодитись для обробки нових деталей потрібно 4 місяці, що складає 20-25% лінії. Якщо лінія складається з верстатів з ЧПК, то переналагодження не перевищує одного місяця, а вартість 1-2 % вартості обладнання.

- скорочення допоміжного часу за рахунок швидких холостих ходів . швидкі переміщення здійснюються зі швидкістю 0,2-0,5 м/хв.. При підході до поверхні швидкість змінюється на робочу подачу. Вручну швидкість складає 300 мм/хв..

- скорочується час на зміну інструменту (5-6 с.)

- скорочується час на під регулювання інструменту за рахунок регулювання поза верстатом

- зменшення машинного часу. Внаслідок чого підвищується продуктивність на токарних верстатах в 2-5 разів, на фрезерних в 3-4 рази, на багатоцільових верстатах в 5-6 разів

Негатив полягає в тому, що переходи здійснюються послідовно внаслідок чого йдуть втрати продуктивності.

10.5.2 Багатоопераційні верстати

Багатоцільовими називаються верстати з ЧПК призначені для комплексної обробки заготовок з високим ступенем інтегрованих видів обробки. Це можуть бути свердлильно - фрезерно - розточувальні верстати. Багатоопераційні верстати замінюють декілька традиційних верстатів. Доля багатоцільових верстатів в Японії 55%. В Європі ГВС 25-30%.

Компоновка багатоцільових верстатів диктується технологічними особливостями, конструкцією деталі. Потрібна кількість верстатів при проектування визначається так як і кількість верстатів для традиційної обробки. Компоновка:

- шпиндельна бабка переміщується по одній координаті, а стіл по двом

- шпиндельна стійка має одне переміщення і вона рухома

- шпиндельна стійка рухома, а стіл верстату нерухомий

Точність позиціювання складає 0,01-0,015 мм.

Головним недоліком цих верстатів є те, що продуктивність не завжди досягається така, яка потрібна в зв'язку з послідовною структурою операцій. Томиу для підвищення продуктивності потрібно:

- одночасно обробляти декілька заготовок

- паралельно - послідовне виконання переходів, що реалізується в агрегатно переналагоджувальних верстатах

10.5.3 Переналагоджувальні агрегатні верстати

Сутність їх полягає в тому, що на верстатах є магазин шпиндельних коробок, які змінюються відповідно до програми і таким чином здійснюється виконання декількох переходів. Сумарний час обробки заготовок визначається сумою часу технологічного процесу та часом, який витрачається на зміну шпиндельних голівок.

10.5.4 Промислові роботи

В залежності від конструкції ГВС, її конструктивних особливостей визначають наступні схеми обслуговування обладнання промисловими роботами. Промислові роботи в механо обробці використовуються як допоміжне обладнання. Розрізняють 3 основні схеми обслуговування обладнання (рисунок 10.3):

- по колу

- лінійна

- по площі

По колу характерне для стаціонарних промислових роботів, коли на обладнанні виконуються операції з довгим технологічним циклом. Обладнання встановлюється по колу і обслуговуються місця згідно з програмою.

Рисунок 10.3 - Схеми обслуговування обладнання

В лінійній схемі обладнання встановлюється в одну чи дві лінії. Промисловий робот рухомий (підвісний, на підлогових напрямних) і обслуговує в потрібній послідовності обладнання.

По площі реалізується за допомогою портальних промислових роботів. Обладнання обслуговується в межах певної виробничої площі.

Переваги в тому, що економимо площу. А недоліки розглянуті в АТСС.

Вимоги до промислових роботів:

- технічний рівень промислових роботів повинен відповідати складності робіт

- конструктивно - технологічні параметри промислових роботів повинні відповідати вимогам верстатів для яких вони передбачені

- можливість роботи в автоматичному режимі в умовах безлюдного виробництва

- з'єднуваність з технологічним обладнанням

- достатня універсальність та малий цикл переналагодження

- висока надійність

Більшість задач РТК можуть бути вирішені роботами першого покоління, другого - покоління - основне обладнання при реалізації автоматичного складання, зварювання, пакування і т.п.


10.5.5 Допоміжне обладнання

При розробці ГВС велике значення має раціональний вибір обладнання. Це слід визначати на основі аналізу функцій робота. До допоміжного обладнання відносять транспортно - накопичу вальні пристрої, завантажувальні пристрої. Це ті пристрої, які доповнюють функції промислових роботів, забезпечують безперервну роботу РТК. При виборі технологічного обладнання необхідно визначити функції обладнання і під ці функції вибирають реальні об'єкти. Вимоги:

- продуктивність не менше продуктивності основного обладнання

- можливість автоматичної чи напівавтоматичної роботи

- можливість контролю наявності заготовки на позиції, де промисловий робот здійснює захоплення цієї заготовки

- узгодженість системи керування з відповідними системами технологічного обладнання

10.5.6 Технологічне оснащення ГВС

Складається з пристроїв допоміжних і різальних інструментів. Пристрої є найбільш недосконалими частинами ТС та ГВС в цілому. Встановлення заготовки в пристрою і знімання деталі здійснюється вручну. Найбільш розповсюдженим є універсальне - переналагоджувальне оснащення, де елементи базуються в прямолінійних пазах.

10.6 Автоматизована система інструментального забезпечення

Автоматизована система інструментального забезпечення - це система зв'язаних між собою дільниць підготовчих інструментальних засобів, його транспортування та накопичення, пристрої зміни та контролю якості інструментів, зберігання, автоматичне встановлення та заміна інструментів.

10.6.1 Функції системи

- формування масиву різальних інструментів кожного найменування, які необхідні для обробки заготовок на плановий проміжок часу

- формування магазинного комплекту інструментів, які дозволяють обробляти всю задану сукупність заготовок

- формування відомості замовлення інструментів, розміщення інструментів на складі, комплектація магазину - комплектів різальних інструментів

- вимірювання параметрів різального інструменту на приводах, транспортерах

- контроль правильності розміщення статичного обліку, стійкості інструменту, заміна спрацьованих інструментів

- вилучення використаних комплексів різальних інструментів та його сортування на придатні та непридатні

10.6.2 Інструментальні модулі системи

Розрізняють 3 модулі різальних інструментів АСІЗ:

- оперативний модуль різальних інструментів. Група різальних інструментів, яка призначена для обробки визначеної партії заготовок та розміщена в інструментальному магазині верстата

- тактичний. Група різальних інструментів, яка призначена для обробки декількох партій заготовок впродовж визначеного часу. Цей модуль розташований в центральному накопичувачі і при необхідності подається до магазину верстату

- стратегічний. Всі різальні інструменти, які необхідні для обробки всієї номенклатури ГВС і розміщується на складі інструментів

10.6.3 Автоматична заміна інструментів

Використовуються різні способи автоматичної заміни інструментів:

- револьверні голівки

- дисковий магазин

- ланцюговий магазин

- багатошпиндельні голівки

Дискові - це диск в якому є отвори, в яких знаходяться інструменти. Може бути з горизонтальним і вертикальним розташуванням.

На ланках ланцюгів є місця для встановлення інструментів. Група інструментів може бути: 3 магазини і інструмент встановлені вертикально. Багатошпиндельні голівки використовуються для одночасної обробки декількох поверхонь заготовки.

Інструмент попередньо налагоджується поза верстатом, тому при встановленні в шпиндель в багатьох випадках забезпечується методом повної взаємозамінності, а де не забезпечується методом регулювання.

Перевага: запас інструментів на певний час.

Недолік: чим більше магазин, тим більше час на .....

Магазин повинен бути як найближче до верстату, але з іншого боку це призводить до виникнення похибки установки шпинделя. Тому віддаляють магазин від зони обробки (попадає стружка і виникає похибка установки).

При встановленні інструменту в магазин виникає проблема знаходження місця положення інструменту. Для цього використовуються різні схеми.

10.6.4 Ідентифікація різального інструменту

Щоб знайти потрібний інструмент потрібно мати на ньому позначки:

- етикетки зі штрих - кодом (прокручується магазин і зчитується код)

- механічна система (на хвостовику системи встановлюється система кільцевих посадок. Встановлюються кільця двох діаметрів)

- встановлюються інструменти у вільній послідовності, але необхідно при цьому ввести номер чарунки інструменту в програму з пульта керування

- встановлення інструменту в порядку його використання

Швидкість 35-40 м/хв., маса інструменту дол. 30 кілограм, час заміни інструменту 5-8 секунд, 2 секунди для заміни інструменту, 10-20 секунд на час пошуку інструменту

10.6.5 Визначення моменту заміни інструменту

В автоматизації це роблять автоматично за допомогою ЕОМ на основі багатофакторного аналізу. Головними параметрами є:

- тривалість різання (час безпосередньої дії інструменту) призводить до накопичення с системі часу роботи. З іншого боку, в заданий час роботи інструменту, фактична стійкість інструменту коливається в межах 150-300%. Причини можуть бути різні: як виготовлення інструменту, так і різний характер різання

- параметри точності - розміру - керуємось цим параметром

- часто як додатковий параметр використовується вимірювання сили різання чи потужності різання. В пам'яті є гранична потужність різання чи гранична сила різання. Коли вони досягають 0,95 граничного значення і більше інструмент повинен замінюватись

- в оброблюваних центрах ГВС використовується уніфікований інструмент (різальний інструмент плюс оправка). Цей набор називається модульною уніфікацією системи, яка складається зі стандартних модулів, допоміжних інструментів, які поєднуються в різних комбінаціях. Таким чином можна змонтувати різний інструмент

Основні частини::

- базовий агрегат (оправка з конусом 7:24)

- подовжувачі (перехідники)

- місце зміни інструменту

Модульна система дає:

- універсальність (можливість використання на різних верстатах)

- можливість складання різних оправок

- зменшується номенклатура інструментів, що зменшує площі складських приміщень на 20-25%

10.7 Автоматизована транспортно-складська система (АТСС)

Це система взаємозв'язаних, автоматизованих, транспортних і складських пристроїв для зберігання, накопичення, розвантаження і доставлення предмету праці і технологічного оснащення. АТСС - є координатором матеріального потоку напівфабрикатів в середині гнучкої системи. Основні функції АТСС:

- прийом, розміщення, облік на складі чи в інших накопичувачах матеріалів, заготовок, готових деталей, напівфабрикатів, технологічної оснастки, що надходить від зовнішніх постачальників

- переміщення заготовок, напівфабрикатів, супутників тари зі складу до позиції установлення заготовки на супутнику чи касети

- між операційне транспортування всього перерахованого і транспортування на склад

- транспортування інструменту зі складу до металорізального обладнання для його заміни і повернення на склад

Ці функції реалізуються за допомогою відповідних транспортних засобів. Транспортні системи відносяться до АСІЗ. АТСС складається з двох підсистем:

- транспортна і складська

Вимогами до першої є гнучкість, доставлення потрібного вантажу в потрібне місце в потрібний час. Здійснюється за допомогою відповідних засобів транспортування.

10.7.1 Засоби транспортування

Існуюче технічне обслуговування (верстати з ЧПК) не здатне компонуватися з транспортними пристроями і потрібна модернізація для забезпечення синхронізації роботи. Модернізація включає:

- виведення на зовнішній розподілювач пристроїв ланцюга

- встановлення здавачів контролю положення

- автоматичне усунення стружки
Види транспортерів:

- накопичу вальні візки з доцільним зв'язком

- автоматичні візки, транспортувальні роботи

- підвісний конвеєр з автоматичним адресуванням

- підвісні крани маніпулятори

Всяка транспортна система повинна бути оцінена з позиції часу очікування. Час очікування вантажу на кожному робочому місці не повинен перевищувати 2-3% на обробку партії. Наземний транспорт: рельсовий (потяг) і безрельсовий (автомобіль).

Рельсовий наземний транспорт використовується у виробництві:

- традиційні методи керування - є видача водіям завдання майстром. Мала ефективність. Її можна підвищити якщо використовувати засоби дистанційно зв'язані з водіями. В автоматизованому виробництві засоби автоматизації керування візками використовуються (використовуються транспортних роботів).

Переваги транспортувальних роботів:

- більша гнучкість порівняно з конвеєрами

- більший рівень автономності порівняно з електричними засобами

- транспортні роботи є стаціонарним обладнанням і не потребує окремого робочого місця

- транспортні роботи живляться від бортових автоматичних батарей, що підвищує автоматизацію

Важливим питанням є питання руху транспортних роботів (від слідкування цієї траси). Для цього використовують оптичну систему, механічну, оптично-електронну, індуктивну.

При оптичній системі на підлозі прокладється біла смуга, яка обмацується світло-чутливою головкою.

При використанні механічної системи на підлозі прокладається швелер, в який входить напрямний ролик. Перевагою є простота. Недолік: при зміні транспортера необхідні серйозні переробки.

При використанні оптично-електронних систем візок під час руху орієнтується на маячки.

При використанні індуктивних систем, які є найбільш поширеними (до 85%), мають індуктивну систему стеження побудовану на індуктивному зв'язку транспортного робота з місцем положення, яке утворене замкнутим контуром, дріт його прокладається в заглиблення і заливається епоксидною емаллю. Кабель має напругу в 12 В, частота 30-130 кГц, сила струму декілька мА. Перевагами цієї системи є:

- безконтактний зв'язок між трасою і роботам

- можливість стеження за трасою

- простота системи наведення і керування

Задача транспортного обслуговування вирішується ЕОМ верхнього рівня, який розподілює вантажі. На кожен транспортний робот є мікро контролер (бортова ЕОМ, яка виконує завдання і слідкує за його виконанням). Режим роботи складає 14-16 годин, а потім автомат іде на загрузку. В умовах ГВС є питання забезпечення безпеки руху (щоб візки не зіштовхнулися). Для цього використовується бампери з здавачами зупинки. Є давачі при яких транспортний робот зупиняється при наближенні до іншого транспортера на відстань 1 метр. При припиненні подачі сигналів кабелем йде зупинка, використовуються також сигнальні ліхтарі. В Україні виробником є Львів. Точність позиціювання ± 1 мм.

Підвісний багаторельсовий транспорт має наступні переваги: суміщення функцій транспортування і накопичення в деяких випадках, економія площі, підлоги і одночасно обладнання, необмежена кількість адрес.

Недоліки: менша гнучкість (бо транспорт визначає конструкцію несучої балки).

Підвісний конвеєр (штовхаючий). Підвісні крани-маніпулятори. Ними є відомі крани балки, в яких механізм підйому замінюється пристроєм проти розгойдування. Для транспортування вантажів є три координатний захват.

Недоліки: періодичне заклинювання крана; необхідність системи проти розгойдування вантажу, виділення коридорів для вантажів з обов'язковим захистом (електронна огорожа).

Заготовки і деталі можуть транспортуватися в упорядоченому і вільному положенні. В не упорядоченому тара являє собою залізний чи пластмасовий ящик орієнтування деталей. Коли деталь попадає в ящик і втрачає свою орієнтацію, тому заготовку потрібно захопити і зорієнтувати. Недоліком є те що при ударі заготовка чи деталь може пошкодитись.

При упорядоченоиму русі використовується пара касети. Особливість касет:

- наявність постійних основних баз у касетах, для точного встановлення біля верстату чи в складальній одиниці

- наявність певної відстані між чарунками касет і між чарунками і основними базами касет.

Складська підсистема. Засоби складування

Необхідність створення складів обумовлене різницею та нерівністю циклів виробництва та рівнем списаної продукції. А в ГВС для забезпечення автоматичного вибору потрібного предмету праці або оснащення після керуючої команди ЕОМ.

Гнучкість складських систем забезпечується багаторядністю, багатоповерхністю та використанням автоматичних роботів - штабелерів.

Функції складів:

- накопичення сировини, матеріалів, заготовок, виробів

- накопичення тари

- комплектування тари та вузлів

- зберігання інструментів, пристроїв та оснащення

- зберігання змінних та запасних пристроїв

- тимчасове накопичення бракованих деталей

- зберігання змінних захватів, змінного оснащення, запасних частин обладнання

- зберігання робочої технологічної документації

- зберігання магнітних носіїв інформації

Автоматизований склад виконує одну, декілька або всі вище зазначені функції. Головні функціональні елементи:

- стилажі

- автоматичні штабелери

- транспортно - складська тара

- пристрої для перевезення тари зі штабелерів до накопичувачів

- пристрої перенесення тари з накопичувачів до транспортних систем та в зворотному порядку

- системи автоматичного керування

Висота стилажів секцій 6, 12, 21, 30 м. Об'єкти можуть зберігатися по різному:

- система закріплених за чарунками об'єктів

- кожен об'єкт валиться в одну різну чарунку

Другий варіант дає більш повне закріплення стану, ніж зберігання. Ті об'єкти, які мають підвищений попит повинні розташовуватися на початку.

10.7.2 Системи автоматичного контролю

САК - це підсистема ГВС, що являє собою сукупність контрольно вимірювальних пристроїв та засобів, які передбачені для передачі і зберігання інформації з метою забезпечення заданої якості продукції.

Функції САК:

- забезпечення потрібної якості і продуктивності через контроль параметрів всіх елементів

- вимірювання та випробування виробів

- вимірювання параметрів технологічних засобів

- забезпечення максимальної ефективності ГВС за рахунок підтримки її в працездатному стані

Типова структура САК:

- верхній рівень забезпечує локальний контроль сукупності автоматизованих систем, для передачі інформації

- контроль РТК і подання на верхній рівень узагальненої інформації про технічний стан об'єктів, що контролюються

- нижній рівень - контроль об'єктів обробки, контроль технічного стану технологічного комплексу в середині чарунки

10.7.3 Автоматизована система видалення відходів

АСВВ - підсистема ГВС, яка складається з сукупності взаємозв'язаних елементів, що забезпечують сервісні умови для реалізації технологічного процесу та видалення відходів виробництва. Функції АСВВ:

- видалення стружки з зони обробки

- транспортування стружки від верстатів

- подрібнення стружки

- знежирення стружки

- магнітна сепарація

- подання мат сильно охолоджувального середовища до зони обробки

- організація енергопотоку

- матеріальне забезпечення

- організація та виконання ремонтів

- організація безпечної роботи

Основна проблема: щоб легко видаляти стружку її треба максимально подрібнити. Верстат потрібно компонувати так, щоб стружка видалялась сама. Важливим є видалення стружки з пристроїв і баз заготовок за допомогою промивної машини.

Найбільш поширеними видами травм є травми чи переломи хребта.

Причини травм:

- непередбачені рухи промислових роботів під час роботи

- відмова технологічного обладнання

- помилкові дії оператора

- знаходження людини в робочому просторі промислового робота при його роботі в автоматичному режимі

- перевищення вантажопідйомності промислових роботів

- нераціональне розміщення засобів керування

- відсутність інформації про ситуацію на РТК

Безпечність РТК забезпечується:

- раціональним плануванням

- безпечна робота технологічного обладнання за допомогою спеціальних пристроїв

Головна мета: виключити знаходження людини і робота в одній точці робочого простору. Загальні вимоги безпеки знаходяться в ДСТ 12.2.072-82.

Засоби безпечної роботи поділяються на два види:

- апаратні

- програмні

Апаратні складаються зі спеціального захисту робочого органу, який подає сигнал при дотику з перешкодою і спеціальних пристроях захисту, які забезпечують зупинку робота при появі людини в зоні його роботи. Найпоширенішим є засоби світлового захисту.

Рекомендована висота огорожі 1,3 м від рівня підлоги при умові, що відстань від огорожі до схвату не менше 800 мм. Огорожею можуть бути труби, сітки.

Огорожа фарбується у вигляді чередуємих полос, шириною 120-200 мм, чорного і жовтого кольорів під кутом 450.

Програмні методи основа їх перевірка стану окремих механізмів та вузлів робота.

10.7.4 Автоматизована система керування

АСК - це підсистема ГВС, яка є організовано - технологічною системою і вирішує задачі планування, диспетчирування і локального керування всіма видами обладнання. АСК - це координатор потоку інформації про фактичний стан виробничого процесу.

Функції АСК не відрізняються від аналогічних функцій неавтоматизованого виробництва. Проте особливістю є те, що в автоматизованому виробництві використовуються для керування керуючо обчислювальний комплекс.

Основні функції АСК:

- керування ГВС та пристосування її до обробки різноманітних предметів праці

- оптимізація роботи обладнання в нормальних умовах і при відмовах

- взаємодія з локальними засобами керування в ГВМ, складом і ЕОМ більш високого рівня

- синхронізація роботи елементів ГВС

- розробка, корегування, зберігання і розподілення керуючих програм

- визначення маршруту обробки за класифікацією однакових деталей

- розробка календарних планів запуску та випуску деталей

- регулювання відхилення від нормального процесу

- діагностування, облік

АСК передбачає можливість реалізації 3-х режимів роботи6

- автоматизація з керуванням ЕОМ

- налагоджувальний режим, коли кожний елемент працює автономно

- напівавтоматична робота, роботою верстата керує СЧПК

10.8 Функціонування ГВС

Операційне функціонування роботи ГВС складається з 3-х етапів

- завантаження: при надходженні супутника ГВС сигналом з терміналу вимагає потрібну заготовку. Робітник встановлює заготовку на супутник

- процес. Розпізнання заготовки системою визначає програму обробки і верстат, який забезпечить цю обробку і адресує сигнал супутнику. У випадку відсутності, система буде простоювати доти, доки не звільниться позиція, яка здатна виконувати намічену роботу

- розвантаження. На розвантажувальну позицію надходить супутник, коли термін обробки заготовки закінчується і робітник розвантажує супутник. Далі подається інформація, що супутник вільний і інформація про завершення робочого циклу.

УДК 512.8

Д. И. Иванов. Алгебра (часть II): Учебно-методическое пособие по дисциплине «Алгебра» для студентов специальности «Компьютерная безопасность». Тюмень: Печатник, 2009, 125 стр.

Данное пособие разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебным планом специальности «Компьютерная безопасность» (II семестр), содержит теоретическую часть и комплекс практических заданий.

Рекомендовано к печати Учебно-методической комиссией института математики и компьютерных наук. Одобрено Учебно-методической секцией Учёного совета Тюменского государственного университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: В. Н. Кутрунов, д. ф.-м. н., профессор.

РЕЦЕНЗЕНТЫ: А. Н. Дёгтев,д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры и математической логики Тюменского государственного университета.

С. Д. Захаров, к. ф.-м. н., зав. каф. математики информатики и естественных наук Тюменского государственного института мировой экономики управления и права.

© ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2009

© Д. И. Иванов, 2009
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

УДК 512.8 1 страница | УДК 512.8 2 страница | УДК 512.8 3 страница | Изоморфизм унитарных пространств. | Линейные функции. | Сопряжённые операторы. | Нормальные операторы. | Унитарные операторы. | Эрмитовы (самосопряжённые) операторы. | Кососимметрические операторы. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати