На головну

Організація даних в ГІС

  1. I Реалізація простих і складних запитів до бази даних
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
  3. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  4. II. Організація діяльності психолога
  5. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  6. III. Організація бухгалтерської служби
  7. III. Організація роботи

Дані, що використовуються в ГІС, можуть бути самими різними: результати геодезич
 ських і астрономічних спостережень, дані натурних спостережень (геологічні профі
 Чи, грунтові розрізи, матеріали переписів і ін.), різні карти, знімки, статистич
 ські дані і ін.

Дані в ГІС мають пошарове організацію, т. Е. Відомості про об'єкти одного тема
 тичного змісту зберігаються в одному шарі (гідрографія, рельєф, дороги і т. д.).

Таким чином, карта в ГІС складається з набору інформаційних шарів (рис. 8.7). каж
 ний шар містить різні види інформації: області, точки, лінії, тексти, а все разом
 вони складають карту.

Розподіл об'єктів по верствам дозволяє швидко редагувати об'єкти, працювати
 із запитами, вносити різні зміни. Шарами на карті можна управляти: змінювати міс
 тами, відключати видимість, блокувати, заморожувати, видаляти і т. д.

При оформленні цифрової карти шари повинні розташовуватися в певній після
 довательности, тому при створенні нового шару його поміщають в певне місце. шари
 фонових елементів необхідно розташовувати нижче шарів штрихових елементів, щоб вони
 не закривали собою зображення. Послідовність розміщення шарів передає правиль
 ність накладення штрихових і фонових елементів карти.

Кількість шарів для кожної картки може бути різним і залежить від призначення
 карти і завдань, які будуть вирішуватися по даній карті. Дуже важливим завданням є пра
 вильное складання шарів і розподіл об'єктів по верствам. Слід пам'ятати, що біль
 ШОЕ кількість шарів може ускладнювати роботу з картою.

б


а


Мал. 8.7. Схема розподілу даних в ГІС на окремі шари:
а - Шар гідрографії; б - Шар підписів

Мал. 8.7. Схема розподілу даних в ГІС на окремі шари:
в - Шар рельєфу; г - базовий шар

Шар - сукупність об'єктів одного тематичного змісту, наприклад насе
 лені пункти, рослинний покрив, кордони і ін. Об'єкти одного шару мають однаковий
 ву структуру семантичних (атрибутивних) даних.

Семантична (атрибутивна) інформація - числова і текстова інформація про
 об'єктах
 (Наприклад, у адміністративного району є назва, назва центру рай
 вона, число жителів, площа і т. д.).

просторова інформація - описує становище і планові обриси об'єк
 проектів (в координатах).
 Кожен об'єкт задається набором координат, які описують його
 місце розташування і просторову прив'язку.

8.4. Картографічні бази і банки даних

Як вже говорилося, вся цифрова інформація в інформаційних системах надходить
 в базу даних.

Картографічна база даних (КБД) - це сукупність взаємопов'язаних карто
 графічних даних по якій-небудь темі, представлених в цифровій формі,
 наприклад, ба
 зи даних про рельєф, гідрографії, дорогах. Основною складовою частиною КБД є
 цифрові карти.

КБД бувають двох типів: графічні и тематичні. В графічних базах даних
 зберігається топографічна основа. В тематичних базах даних міститься інформація,
 складова тематичне навантаження карти (різні описи територій, дані отче
 тов і досліджень та ін.).

Формування баз даних, доступ і роботу з ними забезпечує система управління
 базами даних (СКБД),
 яка дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію і про
 водити її подальшу обробку. Якщо бази даних розміщені на декількох комп'ютерах
 (Наприклад, в різних кабінетах, установах або навіть в різних містах), то їх називають
 розподіленими базами даних.

Сукупність КБД по одній або декільком тематичним областям, а також сис
 теми управління базами даних (СКБД) і пакет прикладних програм утворюють карто
 графічний банк даних.
 Розподілені бази і банки даних з'єднують комп'ютерні
 ми мережами, і доступ до них (запити, пошук, читання, оновлення) здійснюється під єдиним
 управлінням [2].
Зображення рослинного покриву і грунтів. їх класифікація | Генералізація рослинного покриву і грунтів | Коротка характеристика основних етапів створення карт | складання карти | Розмір сторін трапецій в кутовій мірі | Зображення річок на картах в залежності від їх ширини | Зображення каналів (канав) на картах в залежності від їх ширини | Класифікація населених пунктів | Висота перерізу рельєфу в залежності від району картографування | Теоретичні основи ЦИФРОВИЙ КАРТОГРАФИИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати