На головну

Найменше значення головного моменту системи сил

  1. A. Кора головного мозга
  2. III.1.1) Формы уголовного процесса.
  3. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  4. III.1.3) Средства доказывания уголовного обвинения.
  5. Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка.
  6. Антична система господарства у Стародавньому Римі, періоди її еволюції: ранній Рим, період розквіту Римської імперії, криза та крах античної економічної системи. Система колонату
  7. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія.

Для визначення найменшого значення головного моменту системи сил довільну систему сил, яка не зображена на рис. 18, послідовно зведемо до двох центрів (точок): - довільна точка; - точка, яка знаходиться на центральній осі системи (рис. 18).

Позначимо відстань центра зведення до центральної осі системи через , тоді (див. § 21)

.

Рис. 18

Отже,

,

.

Величина головного моменту відносно будь-якої точки зведення і кутнахилу його до головного вектора залежить від відстані даної точки до центральної осі системи. З отриманих формул можна зробити такі висновки:

1. Для всіх центрів зведення, які знаходяться на одній і тій же відстані від центральної осі (тобто лежать на поверхні колового циліндра, вісь якого є центральною віссю даної системи і радіус основи якого дорівнює ), головний момент системи сил має одну і ту ж величину і утворює один і той же кут з головним вектором . Цим і пояснюється термін "центральна вісь системи".

2. Величина головного моменту і його кут нахилу до головного вектора зростають разом із зростанням .

3. Головний момент має найменше значення для , тобто відносно точок центральної осі системи.

Отже, відносно точок центральної осі системи величина головного моменту має найменше значення, яке дорівнює (див. § 21) проекції головного моменту відносно довільної точки на напрям головного вектора

.

Якщо цю рівність домножити і поділити на величину головного вектора, то отримуємо формулу для обчислення найменшого значення головного моменту

,

або

.


Список
використаної літератури, деяких підручників і навчальних посібників з теоретичної механіки

1. Айзенберг Т. В., Воронков И. М., Осецкий В. М. Руководство к решению задач по теоретической механике. - М.: Высш. шк., 1961 - 390 с.

2. Айзерман М. А. Классическая механика. - М.: Наука, 1974. - 357 с.

3. Бать М. И., Джанилидзе Г. Ю., Кельзон А. С. Теоретичес-кая механика в примерах и задачах: В 3-х т. - М.: Наука, 1971. - Т.1 - 512 с.

4. Бражниченко Н. А., Кан В. Л., Минцберг Б. Л. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высш. шк., 1974. - 520 с.

5. Бутенин Н. В., Лунц Я. Л., Меркин Д. Р. Курс теоретической механики: В 2-х т. - М.: Наука, 1970. - Т.1. - 240 с. и послед. изд.

6. Бухгольц Н. Н. Основной курс теоретической механики: В 2-х ч. - М.: Наука, 1967. - Ч.1 - 468 с.

7. Воронков И. М. Курс теоретической механики. - М.: Наука, 1966 и др. изд.

8. Гернет М. М. Курс теоретической механики. - М.: Высш. шк., 1981. - 303 с.

9. Геронимус Я. Л. Теоретическая механика. - М.: Наука, 1973. - 511 с.

10. Добронравов В. В., Никитин Н. Н., Дворников А. Л. Курс теоретической механики. - М.: Высш. шк., 1974. - 528 с.

11. Кильчевский Н. А. Курс теоретической механики:
В 2-х т. - М.: Наука, 1972. - Т.1. - 456 с; 1977. - Т.2. - 544 с.

12. Кильчевский Н. А., Ремизова Н. И., Кильчевская Е. Р. Основы теоретической механики. - К.: Вища школа, 1986. - 296 с.

13. Космодемьянский А. А. Курс теоретической механики. - М.: Учпегиз. 1965. - 655 с.

14. Лайцянский Л. Г., Лурье А. И. Курс теоретической механики: В 2-х т. - М.: Наука, 1984. - Т.1. - 352 с.

15. Маркеев А. П. Теоретическая механика. - М.: Наука, 1990. - 416 с.

16. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Наука, 1981. - 480 с. и др. изд.

17. Павловский М. А., Путята Т. В. Теоретическая механика. - К.: Вища школа, Головне вид-во. 1985. - 327 с.

18. Павловський М. А., Акінфієва Л. Ю., Юрокін А.І., Свистунов С. Я. Кінематика та динаміка точки. Комп'ютерний курс. - К.: Либідь, 1993. - 248 с.

19. Савин Г. Н., Кильчевский Н. А., Путята Т. В. Теоретическая механика. - Л.: Изд. техн. лит., 1963. - 610 с.

20. Савин Г. Н., Путята Т. В., Фрадлин Б. Н. Курс теоретической механики. - К.: Вища шк., 1973. - 359 с.

21. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике / Под ред. проф. А. А. Яблонского. - М.: Высш. шк., 1972. - 432 с.

22. Сборник задач по теоретической механике / Под ред. Колесникова К. С. - М.: Наука, 1989. - 448 с.

23. Старжинский В. М. Теоретическая механика. - М.: Наука, 1980. - 464 с.

24. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. - М.: Наука, 1986. - 478 с.

25. Яблонский А. А. Курс теоретической механики:
В 2-х т. - М.: Высш. шк., 1977. - Т.1. - 431 с.
  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Тертя кочення | Поняття про ферми | Зауваження | Центр ваги дуги кола | Натуральна система координат | Складний рух точки | Теорема про складання швидкостей | Теорема Ейлера-Даламбера | Складання обертань навколо паралельних осей | Теорема |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати