Головна

Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х - ХІ класів

  1. Алгоритм вивчення кон'юнктури конкретного товарного ринку
  2. Алгоритм вивчення сім'ї [7].
  3. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  4. В організації навчання учнів
  5. Вивчення особистісних особливостей школярів
  6. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів
  7. Виробнича програма ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Показники вихованості Ознаки прояву різних рівнів вихованості
4 - високий 3 - середній 2 - низький 1 - дуже низький
Суспільно-політична активність Добре знає і правильно оцінює політичні події, організовує суспільно-політичну роботу і активно пропагує ідеї перебудови Знає і правильно оцінює політичні події, бере участь в пропаганді ідей перебудови Політично недостатньо обізнаний, утруднюється оцінювати політичні явища Політичними подіями не цікавиться
Патріотизм Цікавиться історією і культурою Батьківщини, гордитися нею, веде історико-патріотичну роботу з товаришами і молодшими школярами Цікавиться історією і культурою Батьківщини, гордитися нею, охоче бере участь в історико-патріотичній роботі Мало цікавиться історією Батьківщини, історико-патріотичну роботу виконує при спонуканні та під контролем Зневажливо відноситься до історії і культури своєї країни
Інтернаціо-налізм Виступає організатором акцій інтернаціональ-ної дружби, присікає нешанобливе відношення до національних традицій і культури, людей інших національностей Виявляє цікавість і повагу до людей іншої національ-ності, їх культури і традицій, бере участь в акціях інтернаціона-льної дружби Не виявляє цікавості до культури і традицій іншої національності бере участь в акціях інтернаціонал-льної дружби при спонуканні та контролі Зневажливо відноситися до культури і традицій, не дружить з дітьми інших національно-стей
Громадян-ська відповіда-льність Добре знає конституційні права людини і закони держави. Проявляє ініціативу і самостійність в боротьбі з порушенням дисципліни Знає конституційні закони, дотримує їх, підтримує боротьбу з порушеннями дисципліни і правопорядку Недостатньо знає закони, допускає відхилення в дотриманні правопорядку, потребує додаткового контролю з боку дорослих товаришів Порушує дисципліну і правопорядок, вимагає постійного контролю
Бережливі-сть Показує приклад дбайливого відношення до природи і народного надбання, діяльний в акціях по захисту природи і економії народного надбання Береже особисте і державне майно, бере участь в захисті природи і економії народного надбання Недостатньо бережливий, бере участь в акціях економії і ощадливості тільки за умови спонукання з боку старших Марнотратний, заподіює збиток шкільному і державному майну
Допитливі-сть Усвідомлює особисту і громадську значущість знань, добре вчиться, організовує пізнавальну діяльність в школі та в класі, охоче допомагає товаришам Усвідомлює особисту і громадську значущість знань, вчитися в повну міру сил, бере участь в пізнавальній діяльності, організованій в школі та в класі Не усвідомлює значення знань, вчитися не в повну міру сил, бере участь в пізнавальній діяльності, але лише під дорученням і під контролем Вчиться погано. Інтересу до знань не проявляє
Працьови-тість Усвідомлює особисту і громадську цінність праці, проявляє творчість в праці, організовує суспільно корисну, продуктивну працю в школі й за її межами Усвідомлює особисту і громадську значущість праці, старанний в праці, бере участь в трудових акціях, організованих в школі та за її межами Працювати за наявності спонукань і контролю з боку дорослих і товаришів Не любить працювати, ухиляється від праці, незважаючи на вимоги
Гуманність Присікає грубість, не добрі стосунки до людей, піклуватися про оточення Піклується про оточення, бере участь в акціях добрих справ, але не присікає грубість інших Допомагає оточенню і товаришам за дорученням учителя або колективу Недобрози-чливий, грубий
Цілеспрямо-ваність Усвідомлює, ким хоче стати, прагне до знань у сфері обраної професії Усвідомлює, ким хоче стати, але завзятість в збагаченні знаннями у сфері обраної професії не проявляє Чітко не уявляє, ким хоче стати. У виборі професії наслідує ради товаришів, рекомендації сім'ї Професійні наміри не визначилися, до подальшого навчання не готується
Вимогли-вість до себе, прагнення до самовдосконалення Об'єктивно оцінює свої пізнавальні можливості та риси вдачі, наполегливо працює над собою Об'єктивно оцінює свої пізнавальні можливості та риси вдачі, працює над собою недостатньо Не самокрити-чний, самооцінка завищена, працювати над собою не уміє і потребує постійної стимуляції з боку товаришів і педагогів Не самокрити-чний і не вимогливий до себе, негативно сприймає об'єктивні оцінки своїх навчальних можливостей і рис вдачі
Педагогічне мислення Вивчає особистість і колектив школярів, аналізує і моделює виховуючі ситуації з урахуванням діагностики Вивчає особистість і колектив школярів, але утруднюється у використанні даних діагностики і моделює тільки типові ситуації Діяльність організову-ється без урахування діагностики і аналізу виховуючих ситуацій Педагогічні рішення необґрунтовані і найчастіше помилкові
Педагогічне спілкування Організовує різноманітні форми спілкування, у тому числі і неформальне спілкування з дітьми Обмежується рамками навчально-виховного процесу Спілкування і стосунки з дітьми ситуативні, залежать від настрою і обставин, що склалися Грубий в стосунках з дітьми
Стиль діяльності Заохочує самостійність і активність учнів. Стиль роботи демократичний Напрям діяльності учнів визначає найчастіше сам. Стиль роботи більше авторитарний, чим демо-кратичний У життя колективу учнів не втручається. До багатьох питань підходить формально, але вимогливий. Стиль роботи ліберальний У життя колективу не втручається. Від відповідаль-ності самозвіль-нення
Перцепти-вні уміння Розуміє душевний стан дітей. Творчо, відповідно до ситуації володіє методами педагогічного впливу Розуміє душевний стан дітей. Методами педагогічної дії володіє не завжди Не завжди розуміє дітей. У діяльності і спілкуванні з ними не вникає в суть ситуації, що склалася Дітей не розуміє
Прикладні уміння Володіє комплексом прикладних умінь (малює, співає, танцює) і використовує їх в творчій роботі з дітьми Володіє окремими уміннями і керує роботою відповідного дитячого об'єднання Слабо володіє прикладними уміннями і утруднюється в організації творчої роботи з дітьми Не володіє прикладними уміннями
Акторське і ораторське мистецтво Уміє впливати на школярів здатністю перевтілюватися, постановка голосу, мімікою, жестами, виразністю мови. Управляє своєю поведінкою (уміє викликати або подавити гнів, радість, захоплюватися) Недостатньо володіє засобами особистої дії Слабо володіє засобами особистої дії На учнів не впливає, своєю поведінкою не управляє

 

У деяких соціально-педагогічних дослідженнях можна зустріти наступні критерії вихованості школяра.  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ISBN 978-966-617-269-6 | ББК 74.60р3 | Історіографія соціально-педагогічної діагностики | Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики | Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики | Рівні соціально-педагогічної діагностики | Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності | Діагностична професіограма соціального педагога | Критерії оцінки вихованості учнів | Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати