На головну

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

  1. А. Робота з електронною поштоюGmail.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  3. Вікна книг. Робота з аркушами книг
  4. Загальна організація виробничого процесу на відкритих гірничих роботах
  5. Кадрова робота
  6. Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору
  7. Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху

Тема. Робота з функціями у середовищі табличного процесора MS Excel.

Мета.

1) Ознайомитись з основними категоріями вбудованих функцій Excel.

2) Засвоїти правила роботи з майстром функцій.

3) Набути навичок застосування функції ЕСЛИ.

4) Набути вмінь використовувати вкладені функції при обчисленнях.

І. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Поняття функції. Створення та редагування функцій

Однією з головних переваг табличного процесора MS Excel є наявність могутнього апарата формул і функцій.

Функція - це готова складна формула, яка використовується для виконання стандартних обчислень у робочих книгах над групою даних певного типу.

Кожна функція складається з трьох елементів:

- знак рівності (=) вказує на функцію (формулу);

- ім'я функції вказує, яку операцію необхідно виконати;

- аргумент (и) функції.

Можна ввести функцію в комірку самостійно або за допомогою майстра функцій -спеціальної програми, яка дозволяє вибрати потрібну функцію, вказати всі необхідні параметри та отримати результат обчислення.

Значення, що вживаються для обчислення функцій, називаються аргументами.

Значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами.

Послідовність, в якій повинні розташовуватися застосовані у функції символи, називається синтаксисом функції.

Усі функції MS Excel використовують однакові основні правила синтаксису. Якщо порушити правила синтаксису, Excel видасть повідомлення про те, що у функції є (наявна) помилка.

Правила синтаксису при записі функції:

- Якщо функція з'являється на самому початку формули, їй повинен передувати знак рівності, як звичайно, на початку формули.

- Аргументи функції записуються в круглих дужках відразу за назвою функції і відокремлюються один від одного символом ";".

- Дужки дозволяють визначити, де починається і де закінчується список аргументів. Усередині дужок записуються аргументи. Обов'язково при записі функції кількість дужок, що відкриваються, має дорівнювати кількості закриваючих дужок.

- Не слід ставити пропуски між назвою функції й дужками. У противному випадку Excel видасть повідомлення про помилку "#ИМЯ?"

- В якості аргументів функції можна використовувати константи (числа, текст, логічні значення), посилання, масиви, значення помилок, формули та інші функції.

- Вхідні параметри, що задаються, повинні мати припустимі для даного аргументу значення. Деякі функції можуть мати необов'язкові аргументи, які можуть бути відсутні при обчисленні значення функції.

Правила редагування функцій такі ж самі, як і редагування вмісту комірок ЕТ.

Функції, що є аргументами іншої функції, називаються вкладеними. У формулах Excel можна використовувати до 7 рівнів вкладеності функцій.

Є клас функцій, в яких відсутній аргумент. При введенні таких функцій потрібно відразу після назви функції поставити круглі дужки. Наприклад: функція =Пи () - повертає число π, округлене до 15 знаків після коми (3,1415926...); функція =СЕГОДНя () - повертає поточну дату.

Для того, щоб обчислити значення функції, необхідно ввести у комірку знак рівності (=), потім назву функції і список її аргументів. По закінченню введення натиснути клавішу Enter.

Безпосередньо вводити з клавіатури назви функцій і значення вхідних параметрів не завжди зручно. У MS Excel міститься більше 400 вбудованих функцій, з якими можна працювати за допомогою спеціального засобу - Мастер функций.

Мастер функций- викликається командою Вставка - Функция... або натисканням кнопки Вставка функция на стандартній панелі інструментів, або у рядку формул.

Діалогове вікно Мастер функций - шаг 1 из 2 показанона рис. 4.1.

Рис. 4.1. Перший крок роботи майстра функцій

При роботі з майстром функційспочатку потрібно вибрати категорію функцій, потім саму функцію. Натиснувши ОК, з'явиться друге діалогове вікно, в якому слід у відповідних полях ввести аргументи, що потрібні для виконання обчислень за цією функцією.

Вікно аргументів функції (другий крок роботи майстра, див. рис. 4.3) здебільшого закриває собою частину таблиці. Для того, щоб дістатися до даних таблиці, його можна відсунути мишкою, або мінімізувати за допомогою кнопки праворуч у рядку кожного з аргументів. При цьому вікно «згорнеться» у рядок (див. рис. 4.2).

Рис. 4.2. Мінімізоване вікно аргументів функції

Після вибору потрібних даних знову натискається кнопка або клавіша Enter, вікно відновлює попередній розмір. Слід зазначити, що при встановленні курсору у відповідні поля для вводу аргументів, Excel в нижній частині діалогового вікна подає коротку інформацію про призначення того чи іншого параметра функції.

Рис. 4.3. Вікно введення аргументів функції

У вікні другого кроку роботи майстра функцій будуть відображатись також поточні значення кожного з аргументів обраної функції (справа), проміжний та підсумковий результат обчислень за формулою (див. рис. 4.3). При необхідності можна викликати довідку по роботі з функцією.

Для остаточного виконання функції натискається і результат з'явиться у комірці.

2. Використання вбудованих функцій

Для зручності роботи функції Excel розбиті по категоріях: фінансові, дати і часу, математичні, статистичні, посилань і масивів, функції роботи з базами даних, текстові, логічні, функції перевірки властивостей і значень. Також можна переглянути 10 функцій, які недавно використовувалися, та повний алфавітний покажчик функцій Excel. Якщо встановлені спеціальні надбудови, у списку можуть з'явитись додаткові категорії функцій. Функції, які визначені користувачем, називаються власними.

2.1. Логічні функції

Логічні функції допомагають створювати складні формули, які в залежності від виконання тих чи інших умов, будуть робити різні види обробки даних. До цієї категорії належать функції ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ.

Синтаксис функції ЕСЛИ такий (див. рис. 4.4):

ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь). Функція повертає одне значення (значение_если_истина), якщо вказана умова (лог_выражение)виконується, тобто при обчисленні набуває значення ИСТИНА, і повертає друге значення (значение_если_ложь), якщо умова (лог_выражение) при обчисленні набуває значення ЛОЖЬ.

Логічний вираз зазвичай містить оператори порівняння (>, <, >=, <=, < >, =) або посилання на комірку, що набуває логічного значення.

Рис. 4.4. Аргументи функції ЕСЛИ для обчислення суми знижки (5% від загальної суми замовлення, якщо сума замовлення перевищує 2000 грн.)

У вигляді поєднання математичних формул та умов задача з рис. 4.4 запишеться таким чином:

Сума*5%, якщо Сума > 2000 грн.

Знижка =

0грн., якщо Сума ≤ 2000 грн.

Врахувавши, що сума замовлення записана, наприклад, у комірку Е16, маємо запис формули для знижки =ЕСЛи (Е16>2000; E16*5%; 0).

При конструюванні більш складних перевірок у якості значень аргументів значение_если_истинаізначение_если_ложьможуть бути вкладені до 7 функцій ЕСЛИ.

2.2. Статистичні функції

Статистичні функції допомагають проводити статистичне моделювання і використовувати у дослідженнях елементи факторного й регресивного аналізу: максимальне та мінімальне значення діапазону, середні значення, дисперсії, значення ймовірностей, розподіл випадкових величин і т. п. До категорії статистичних належать функції СРЗНАЧ, МИН, МАКС, ДИСПРА, БЕТАРАСП, СТАНДОТКЛОН тощо.

Наприклад, функція СРЗНАЧ повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів. Синтаксис: СРЗНАЧ(число1; число2; ...). Число1, число2, ... - це від 1 до 30 аргументів, для яких обчислюється середнє. Аргументи мають бути числами, масивами чи посиланнями, що містять числа.

2.3. Математичні функції

Математичні функції дозволяють виконувати дії з різних областей математики: арифметики, алгебри, комбінаторики і т. д. Наприклад:

- ABS - повертає модуль (абсолютну величину) числа;

- КОРЕНЬ - повертає позитивне значення квадратного кореня;

- ОКРУГЛ - округлює число до вказаної кількості десяткових розрядів;

- СУММ - повертає суму всіх чисел, що входять у список аргументів;

- СУММЕСЛИ - підсумовує комірки, що відповідають заданій умові;

- ЦЕЛОЕ - округлює число до найближчого меншого цілого;

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ. иТОГИ - повертає проміжні підсумки в списку або базі даних.

2.4. Функції дати і часу

За допомогою функцій дати і часу можна вирішувати задачі, пов'язані з урахуванням дати або часу (наприклад, визначити вік, обчислити стаж роботи, визначити число робочих днів на будь-якому проміжку часу). Наприклад:

- ВРЕМЗНАЧ -перетворює час із текстового формату в числовий;

- ТДАТА - повертає поточні дату і час (не містить аргументів);

- функції ГОД, МЕСЯЦ, ДЕНЬ, ЧАС, МИНУТЫіСЕКУНДЫ для дати або часу, записаному у числовому форматі, повертають тільки рік, місяць (від 1 до 12), день (від 1 до 31), години (від 0 до 23), хвилини (від 0 до 59) або секунди (від 0 до 59) відповідно.

2.5. Функції для роботи з посиланнями і масивами

Функції для роботи з посиланнями і масивамивиконують обчислення номерів ряду або стовпця таблиці по імені посилання, визначення кількості стовпців (рядків) посилання або масиву, вибір значення по номеру індексу і т. п. Наприклад:

- ВПР - переглядає лівий стовпець таблиці і повертає відповідне значення в тому ж рядку із вказаного стовпця цієї таблиці;

- ИНДЕКС - вибирає по індексу значення з посилання чи масиву. Має дві синтаксичні форми в залежності від списку аргументів: 1) (масив; номер_рядка; номер_стовпця) та 2) (посилання; номер_рядка; номер_стовпця; номер_області);

- ПРОСМОТР - шукає значення у векторі або масиві. Ця функція також має дві синтаксичні форми, в залежності від списків аргументів.

2.6. Фінансові функції

За допомогою фінансових функцій можна виконувати обчислення, пов'язані з процентними ставками, цінними паперами, амортизацією, сумами виплат по кредитам та депозитам і т. п. Наприклад:

- АПЛ - повертає річну амортизацію майна за лінійним методом;

- АСЧ - повертає величину амортизації для зазначеного періоду, розраховану методом суми річних чисел;

- БС - повертає майбутнє значення внеску на основі періодичних постійних платежів і постійної процентної ставки;

- ПС- повертає значення сучасної (приведеної) вартості інвестиції;

- СТАВКА -обчислює відсоткову ставку за один період ренти, необхідну для отримання певної суми протягом заданого терміну шляхом внесення постійних внесків;

- ПЛТ -обчислює розмір постійних періодичних платежів для погашення боргу за фіксованою відсотковою ставкою;

- КПЕР -повертає кількість періодів виплат (строку платежів).

2.7. Функції роботи з базою даних

В Excel є категорія функцій, які призначені для роботи з базою даних і дозволяють виконувати наступні дії: шукати максимальне і мінімальне значення у діапазоні при виконанні визначеного критерію, підсумовувати або знаходити добуток чисел з діапазону, рахувати кількість не порожніх комірок, кількість числових комірок і т. д.

Загальний синтаксис вказаного класу функцій такий:

ІМ'Я_ФУНКЦІЇ(база_даних;поле;критерій)

База_даних - інтервал комірок, який утворює список чи базу даних, поле - визначає стовпець, який використовує функція, критерій - інтервал комірок, що містить задані умови.

2.8. Текстові функції

За допомогою текстових функцій є можливість здійснювати обробку тексту: вставляти символи, знаходити потрібні дані, записувати символи в точно визначене місце тексту і т. п. До цієї категорії належать функції ЗАМЕНИТЬ, ЗНАЧЕН, ЛЕВСИМВ, ТЕКСТ, СЦЕПИТЬтощо.

Детальніше про кожну з вбудованих функцій Excel можна прочитати у довідці по роботі з функцією, яку можна викликати як на першому, так і на другому кроці роботи майстра функцій. Система запропонує вичерпну інформацію (синтаксис, опис аргументів, призначення) по кожній з функцій з наведенням типових прикладів щодо їх застосування.

3. Можливі помилки при обчисленнях формул та функцій

Помилкове значення- це результат формули або функції, яку Excel не може обчислити. Якщо формула неправильно обчислена для певної комірки, то Excel виводить для цієї комірки значення помилки.

Таблиця 4.1

Коди помилок і можливість їх запобігання

Код помилки Можливі причини
#ДЕЛ/0! У формулі робиться спроба ділення на нуль
#ИМЯ? Excel не зміг розпізнати ім'я, використане у формулі, або рядок символів не вміщений у подвійні лапки
#ПУСТО! Задано перетин двох областей, що не мають спільних комірок
#Н/Д Немає даних для обчислення
#ЧИСЛО! Задано неправильно аргумент функції або неможливо порахувати результат
#ССЫЛКА! Формула неправильно посилається на комірки. Найчастіше, діапазон комірок, на який посилається формула або функція, відсутній (можливо Ви його видалили)
#ЗНАЧ! Аргумент або операнд мають неприпустимий тип

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Хід роботи

1. Опрацювати теоретичні відомості.

2. Відкрити робочу книгу Прізвище_Excel, яка містить лист Лаб3-4 з таблицею Аналіз зросту і ваги юнаків групи.

3. Виконати розрахунки середнього, найбільшого та найменшого показників зросту та ваги серед студентів групи за допомогою вбудованих функцій СРЗНАЧ, МИН, МАКС.

Для виконання завдання слід скористатись такими рекомендаціями:

3.1. Встановити курсор мишки в комірку, в яку має вноситись функція (наприклад, С17).

3.2. Викликати майстра функцій за допомогою кнопки на стандартній панелі інструментів або у рядку формул.

3.3. Оскільки усі три функції належать до статистичних, тому слід обрати цю категорію на першому кроці роботи майстра.

3.4. Обрати зі списку функцій потрібну. Наприклад, СРЗНАЧ (МИН, МАКС).

3.5. У вікні аргументів встановити мишку в поле Число1 та виділити діапазон комірок, для яких проводиться обчислення середнього (мінімального, максимального) значення. У нашому випадку це діапазон С5: С14 для зросту і D5:D14 для ваги (див. рис. 4.5).

3.5. Натиснути ОК і переглянути отриманий результат.

Рис. 4.5. Обчислення середнього значення для діапазону комірок

Записана формула в рядку формул матиме вигляд =СРЗНАч (С5: С14). Оскільки для обчислення ваги застосовується та сама формула (тільки з посиланням на діапазон D5:D14). Можна скопіювати її у комірку D17.

Аналогічно здійснюються розрахунки інших чотирьох показників.

4. Визначити юнаків групи, які мають зріст вище середнього, скориставшись функцією ЕСЛИ. А саме, у графі Зріст вище середнього потрібно автоматично проставити "так" чи "ні", враховуючи:

Так, якщо Зріст студента > Середнього показника по групі

Ні, якщо Зріст студентаСереднього показника по групі

Для виконання завдання слід скористатись такими рекомендаціями:

4.1. Виділити комірку результату І5 і викликати майстра функцій.

4.2. Обрати категорію Логические та виділити функцію ЕСЛИ.

4.3. Враховуючи коментарі на с. 54, умовою для перевірки (логічним виразом) буде С5 > C17.

Рис. 4.6. Використання функції ЕСЛИ для умовних обчислень

4.4. Записуємо умову в рядок Лог_выражение, посилаючись на відповідні комірки, що містять зріст студента С5 та середній зріст по групі С17. Оскільки усі комірки діапазону С5: С14 будуть порівнюватись зі значенням однієї комірки С17, для можливості швидкого копіювання формули варто використати абсолютне посилання на комірку С17, натиснувши відразу після вказівки на неї мишкою клавішу F4. Текст у формулі береться у подвійні лапки (система встановить їх сама).

Отримана формула матиме вигляд:

=ЕСЛи (С5>=$С$17;"так";"ні")

4.5. Скопіюємо отриману формулу у діапазон комірок І5:І14 та переглянемо результати.

5. Виконати розрахунок показника належної ваги за індексом Брока-Брукша з використанням вкладеної функції ЕСЛИ.

Показник належної ваги людини обчислюється за формулою:

L - 100 , якщо L < 165 ;

Ibb= L - 105 , якщо 165 ≤ L < 175 ;

L - 110 , якщо L ≥ 175 ,

де L - зріст людини у см

5.1. Реалізація обчислення за такими формулами здійснюється з використанням вкладених функцій ЕСЛИ.

5.2. Якщо нерівності, що записуються як умови, становлять разом цілісний інтервал, то кількість функцій ЕСЛИ, що будуть присутні у формулі, завжди на одну менше, ніж кількість записаних умов. У нашому випадку кількість функцій ЕСЛИ для обчислення індексу становитиме 2.

5.3. Для перевірки подвійних нерівностей (165 ≤ L < 175), достатньо перевірити тільки праву частину (L < 175), оскільки ліва (L ≥ 165) буде виконуватись автоматично у разі невиконання попередньої умови (L < 165). Отже, формула запишеться таким чином:

=ЕСЛи (C5<165;C5-100;ЕСЛи (C5<175;C5-105;C5-110))

Зверніть увагу, що остання умова не перевіряється, оскільки вона виконується автоматично у разі невиконання усіх попередніх.

Внесення такої функції за допомогою Мастера функций здійснюється таким чином:

5.4. Виділити комірку результату G5 та натиснути кнопку .

5.5. Викликати функцію ЕСЛИ з категорії логічних.

5.6. Ввести першу умову (C5<165) в поле Лог_выражение.

5.7. Ввести першу формулу для обчислення (C5-100) в поле Значение_если_истина.

5.8. Стати мишкою в поле Значение_если_ложь та знову викликати функцію ЕСЛИ, обравши її у полі імені комірки зліва від рядка формул (див. рис. 4.7).

Рис. 4.7. Побудова складної функції ЕСЛИ

5.9. Закінчити запис аргументів вкладеної функції ЕСЛИ

Лог_выражение:C5<175;

Значение_если_истина: C5-105;

Значение_если_ложь: C5-110.

5.10. Натиснути ОК. Скопіювати отриману формулу у діапазон комірок G5:G14 та переглянути результати.

6. Обчислити відхилення від належної ваги за допомогою функції ABS.

Відхилення від належної ваги обчислюється за формулою:

V = |Р - Ibb|,

де Р - вага, кг; Ibb - належна вага за індексом Брока-Брукша, кг.

Рис. 4.8. Використання математичної ABS

Ввести функцію в комірку Н5, як показано на рис. 4.8, скопіювати в діапазон комірок Н5: Н14 та оцінити отримані результати. При необхідності знову окреслити зовнішні межі таблиці.

7. Провести умовне форматування даних в таблиці, виділивши студентів, відхилення від належної ваги яких становить понад 10 кг.

Для цього слід використати команду Формат - Условное форматирование..., попередньо відливши діапазон комірок, що містять відхилення від належної ваги (Н5: Н14) та задати умови на значення цих комірок і потрібний формат. Наприклад, "червоний напівжирний курсив", як показано на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Умовне форматування комірок

Рис. 4.10. Результат виконаних обчислень у таблиці

8. Підготувати звіт про виконання лабораторної роботи.

9. Ознайомитися з питаннями для самоконтролю та тестами.

10. Захистити лабораторну роботу викладачу.

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що називається функцією?

2. З яких елементів складається функція в MS Excel?

3. Якими способами можна вводити функції в комірки електронної таблиці?

4. Що таке аргумент функції?

5. Що таке майстер функційв Excel?

6. Що таке результат функції?

7. Що називається синтаксисом функції?

8. Які правила синтаксису при записі функції?

9. Які функції називаються вбудованими?

10. Які функції називаються вкладеними?

11. Що таке власна функція користувача?

12. Наведіть приклади функцій, в яких відсутній аргумент.

13. Якою командою меню MS Excel викликається Мастер функций?

14. На які основні категорії поділяються вбудовані функції Excel?

15. Опишіть порядок роботи з Мастером функций.

16. В яких випадках MS Excel виводить в комірках значення помилки?

17. Що означає код помилки #ДЕЛ/0! ?

18. Що означає код помилки #ИМЯ?

19. Що означає код помилки #ПУСТО! ?

20. Що означає код помилки #Н/Д ?

21. Що означає код помилки #ЧИСЛО! ?

22. Що означає код помилки #ССЫЛКА! ?

23. Що означає код помилки #ЗНАЧ! ?

24. Які функції відносяться до математичних? Наведіть приклади.

25. Для чого використовують логічні функції?

26. Які функції відносяться до логічних?

27. Опишіть синтаксис логічної функції ЕСЛИ.

28. Який аргумент логічної функції ЕСЛИ є обов'язковим?

29. Яке призначення статистичних функцій?

30. Наведіть приклади та призначення статистичних функцій.

31. Для чого призначені функції з категорії "Ссылки и массивы"?

32. Наведіть приклади функцій для роботи з посиланнями і масивами.

33. Яке призначення функції ВПР, ПРОСМОТР, ИНДЕКС?

34. Наведіть приклади фінансових функцій?

35. Які функції Excel використовуються для розрахунку амортизації?

ІV. ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

1) Вкажіть вірний запис функції Корень:

a) =Корень (B5)

b) =Корень (B5)

c) =Корень (B5:B7)

d) =Корень (B5, в7)

2) За допомогою якого способу не можна викликати Мастер функций?

a) Звернутися до меню Вставка, після цього вибрати Функция

b) Натиснути на клавішу Мастер функций на панелі інструментів

c) Натиснути на клавішу Мастер функций у рядку формул

d) Ввести знак рівності в комірку

3) Які значення можна побачити у другому діалоговому вікні Мастера функций?

a) Значення аргументів

b) Вхідне значення вмісту комірки, в яку вводиться дана функція

c) Дату останнього звернення до Мастера функций

d) Результат останнього розрахунку за цією функцією

4) Що відбудеться, якщо натиснути на кнопку Готово в Мастере функций, не задавши обов'язкових аргументів?

a) У рядку формул з'явиться незакінчений запис функції

b) Система вийде з Мастера функций, виведе повідомлення про помилку у формулі і буде чекати подальшого уточнення

c) З'явиться попередження про те, що побудова функції ще не закінчена

d) Система ігнорує цю спробу

5) Яка інформація наводиться в нижній частині діалогового вікна першого кроку Мастера функций?

a) Стислий опис вибраної функції

b) Стислий опис вибраної категорії функцій

c) Стисла інструкція до подальших дій

d) Стислий опис аргументів функції

6) За допомогою функцій якої категорії, можна будувати текстові вирази?

a) Текстовые

b) Статистические

c) Робота с базой данных

d) Ссылки и массивы

7) Аргументами функції СУММ можуть бути:

a) Посилання на комірку або діапазон комірок

b) Тільки посилання на комірку

c) Текстове значення комірки

d) Тільки посилання на діапазон комірок

8) До якої категорії функцій відноситься функція СУММ?

a) Логічні

b) Статистичні

c) Математичні

d) Фінансові

9) Що відображається у діалоговому вікні Мастера функций на першому кроці роботи?

a) Категорії, перелік функцій, синтаксис вибраної функції і призначення

b) Функція, перелік аргументів функції і довідка по роботі з нею

c) Призначення функції, аргументи функції, коментарі до кожного з них

d) Засіб пошуку потрібної функції та алфавітний перелік усіх функцій

10) Яка з наведених функцій обчислює модуль числа?

a) EXP

b) ABS

c) МОД

d) LN

11) Вказати неправильний варіант функції, яка повертає середнє значення:

a) =СРЗНАч (В2, в7)

b) =СРЗНАч (В2: В7)

c) =СРЗНАч (В2;В7)

d) =СРЗНАч (В2;В7: В20)

12) Вказати правильний синтаксис функції для обчислення модуля числа за допомогою функції ЕСЛИ:

х , якщо х ≥ 0

у =

- x , якщо х < 0

a) =ЕСЛи (х; x>=0; -x)

b) =ЕСЛи (x; -x; х>=0)

c) =ЕСЛи (х>=0; x; ЕСЛи (х<0;-x)

d) =ЕСЛи (х>=0; x; -x)

13) Чи можна в Excel обчислити найбільше значення групи чисел?

a) Так, за допомогою функції МАКС

b) Так, за допомогою функції МИН

c) Так, за допомогою функції СРЗНАЧ

d) Неможливо

14) Розмежування аргументів у функції відбувається за допомогою символу:

a) _

b) :

c) ;

d) ,

15) Аргументами функції Excel можуть бути:

a) Числові та текстові значення

b) Посилання на комірку або діапазон

c) Вбудовані функції

d) Усі відповіді вірні

16) Скільки аргументів має функція ЕСЛИ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

17) Що з'явиться у комірці, в яку введено вираз: =СУМм (МИн (3;4;5);МАКс (1;11;4))?

a) 12

b) 13

c) 14

d) 15

18) Що з'явиться у комірці, в яку введено вираз: =СУМм (ЕСЛи (5>7;4;9);МИн (8;3;11))?

a) 7

b) 15

c) 16

d) 12

19) Функції ВПР та ГПР відрізняються тим, що:

a) ВПР переглядає 1-ий стовпчик, шукаючи відповідне значення, а ГПР - 1-ий рядок

b) ВПР переглядає 1-ий рядок, шукаючи відповідне значення, а ГПР - 1-ий стовпчик

c) Мають різну кількість аргументів

d) Відносяться до різних категорій функцій

20) Функції соs(), sin(), abs(), lоg() у MS Excel відносяться до:

a) Тригонометричних

b) Інженерних

c) Математичних

d) Статистичних

21) За яких умов у комірці, в яку введено вираз:
=ЕСЛи (и (4>5; A7>3);4;11), буде виведено 4?

a) При A7>3

b) При A7<=3

c) Ніколи

d) Завжди
  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Видалення та очищення | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 | Форматування шрифту | Автоформатування | Введення тексту | Введення чисел | III. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | Поняття формули в Excel | Типи посилань у Excel | Редагування формул |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати