На головну

ReDim(1 to n) As Single

  1. A. Peg to a single currency.
  2. Dim a As single
  3. Dim s As Single , c As Single
  4. Dim x As Single, y As Single, w As Single, n As Single
  5. Ex. 12. Read and discuss the text. Single out the mam facts and present them in a short review.
  6. Private Function F1(a As Single, ParamArray x) As Single

Константи і їхній опис

Константи - це незмінні величини. Cинтаксис опису констант:

Constим'я Константи = значення

Напримеp: Const G=9.8

Загальні правила описів

Строго кажучи, в VBA не потрібно описувати більшість змінних перед їхнім застосуванням. У цьому випадку вони називаються неявно описаними, і їм автоматично присвоюється тип Variant. При явному описі змінних на початку модуля повинна бути інструкція Option Explicit (воназ'являєтьсяавтоматично при відкритті вікна модуля). Інструкція Option Explicitмає наступні особливості:

- якщо неправильно вказати ім'я описаної змінної, то при компіляції видається

повідомлення про помилку, а це є ознакою того, що в імені змінної допущена орфографічна помилка;

- на зберігання даних типу Variant затрачається більше пам'яті і швидкість

їхньої обробки менша.

Якщо користуватися неявним описом, то інструкцію Option Explicitтребавилучити.

Важливим в VBA поняттям є поняття "область визначення змінних". Є три рівні такої області:

- локальна змінна описується за допомогою оператора Dim,розміщеного в

процедурі;

- змінна рівня модуля описується за допомогою оператора Dim,розміщеного

в розділі опису модуля;

- загальна змінна описується за допомогою оператора Public, а не оператора

Dim,у розділі опису модуля.

2.5. Операції VBA

Операції VBA умовно розділяються на три основні категорії: арифметичні, порівняння і логічні.

2.5.1. Арифметичні операції

Операція Ім'я Приклад Результат
+ Додавання 10+5
- Віднімання 10-5
* Множення 10*5
/ Ділення 10/4 2.5
\ Цілочисленне ділення 10\4
% Відсотки 10% 0.1
^ Піднесення до ступеня 2 ^ 3
Mod Залишок від ділення 10 mod 3

2.5.2. Операції порівняння

Операції порівняння використовуються в командах при порівнянні двох або більше числових, строкових величин. Якщо результат порівняння вірний, то результату присвоюється логічне значення True (Істина). Якщо результат порівняння невірний, то результату присвоюється логічне значення False (Неправда).

Оператор Ім'я Приклад Результат
= Дорівнює 10=5 Неправда
> Більше 10>5 Істина
< Менше 10<5 Неправда
>= Більше або дорівнює "a">="b" Неправда
<= Менше або дорівнює "a"<="b" Істина
<> Не дорівнює "a"<>"b" Істина

2.5.3. Логічні операції

Логічні операції використовуються для побудови логічних виражень.

Оператор Загальний вид Результат
And Вираз1 Andвираз2 Повертає значення "Істина", якщо вірні вираз1 і вираз2. У протилежному випадку повертає "Неправда".
Or Вираз1 Orвираз2 Повертає значення "Істина", якщо хоча б один з виразів вірний. Значення "Неправда" буде тільки у випадку, якщо обидва вирази помилкові.    
Xor Вираз1 Xorвираз2 Повертає значення "Істина", якщо тільки один з виразів вірний. Якщо вірні обидва вирази або помилкові обидва вирази, то повертає значення "Неправда".
Not Not вираз Повертає значення "Неправда", якщо вираз вірний, і значення "Істина", якщо вираз невірний.

2.6. Стандартні функції

Для обчислення стандартних функцій необхідно вказувати ім'я функції і у дужках аргумент. Перелік основних стандартних функцій:

Функція Призначення Аргумент
Abs(x) çx ç Будь-який числовий вираз
Sqr(x) Öx Будь-який числовий вираз >0
Exp(x) ex Будь-який числовий вираз (<=709.7827)
Log(x) Ln x Будь-який числовий вираз >0
Sin(x) Sin x Аргумент у радіанах
Cos(x) Cos x Аргумент у радіанах
Tan(x) Tg x Аргумент у радіанах
Atn(x) Arctg x Будь-який числовий вираз. Повертає значення в радіанах.
Int(x) Відкидання дробової частини Будь-який числовий вираз

Вирази

В VBA можна виділити арифметичні, логічні й строкові вирази.

Арифметичні вирази (АВ) - це сукупність числових констант, змінних, функцій, зв'язаних арифметичними операціями: +, -, *, /, ^, \,mod.

Наприклад: sin(x)+log(y)/a^3*2.7

Правила запису арифметичних виразів

1. Не можна опускати знак множення.

2. АВ записується в рядок. Наприклад, записують як (a+b)/c.

3. Послідовність виконання дій:

- обчислення функцій;

- множення, ділення, mod;

- додавання віднімання.

Наприклад: 1)

2)

Слід зазначити, що змінити зазначений порядок обчислень можна за допомогою дужок, при цьому кількість дужок, що відкриваються й закриваються у виразі повинна бути однаковою.

Логічні вирази (ЛВ)- це сукупність логічних констант, логічних змінних, порівнянь, функцій логічного типу, з'єднаних логічними операціями. Результатом обчислення ЛВ може бути True або False.

Наприклад: 1) x < a+c 2) x*y < 0 and a+b>0

Строкові (текстові) вирази - сукупність строкових констант, строкових змінних, строкових функцій, з'єднаних операцією об'єднання &. Строкова константа (рядок) - це послідовність символів, розташованих в лапках. Строкові змінні (мають тип String) приймають значення строкових констант. Наприклад:

1)"Мені " & "двадцять " & "років"

2) Dim a As String, b As String, c As String

a="Мені " : c="двадцять років"

c=a & b

Якщо вираз містить операції різних типів, то першими виконуються арифметичні операції, потім - операції порівняння, останніми - логічні операції.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Текстовий процесор Word - створення документа, його редагування й форматування | Табличний процесор Excel - створення й занесення даних у | Константа Опис | Оператори переходу. Програмування розгалужуваних | Dim s As Single , c As Single | Sub Р1() | End Sub | End Sub | End Function | Private Function F1(a As Single, ParamArray x) As Single |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати