Головна

Методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи.

  1. I. Методика бухгалтерского учета
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. Ii. Методики наружной иммобилизации
  4. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
  5. II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  6. III. Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению контрольной работы
  7. VII. По образцам заданий, выполненных Витей X. (13 ле восстановите возможные инструкции, цели и задачи созда| телей этих методик.

Методибазуються на використанні думок експертів -спеціалістів відповідного профілю. Кожен експерт надає оцінку незалежно від інших, а потім за допомогою статистичних прийомів обробки інформації ці оцінки об'єднують в одну узагальнюючу. Найчастіше застосовують наступні методи формування прогнозу:

· метод інтерв'ю;

· аналітичні докладні записки;

· написання сценарію.

· Метод інтерв'ю передбачає бесіду організатора експертизи (прогнозиста) з спеціалістом-експертом в певній області знання, протягом якої прогнозист відповідно до раніше розробленої програми ставить перед експертом питання щодо перспектив розвитку об'єкта, що прогнозується. Переваги цього методу полягають в тому, що прогнозист може в процесі бесіди уточнювати та корегувати відповіді. Недолік цього методу полягає в тому, що у експерта мало часу на обдумування відповідей. Тому результат залежить насамперед від того, наскільки експерт рже відповісти експромтом достатньо точно на поставлені питання.

· Аналітичні докладні записки передбачають тривалу та ретельну (тщательную) самостійну роботу експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану та шляхів розвитку об'єкта, що прогнозується. Цей метод дає можливість експерту використовувати всю необхідну інформацію про об'єкт прогнозування. Результати своєї роботи експерт оформлює у вигляді аналітичної записки.

· Написання сценарію - це метод описання логічно послідовного процесу, події, виходячи з ситуації, що склалася. Написання сценарію ведеться з урахуванням часових оцінок. Основне призначення сценарію - визначення генеральної цілі розвитку об'єкта, явища, що прогнозується.

---

2012-09-17

Дамашнє завдання 1.

Симетричність, антисиметричність, асиметричність , транзетивність - коли є хРу , уРз... хРз

R = {(1,2); (2,1); (1,1); (1,3); (3,2); (3,3)}

 

Завдання 2


x-yЄ Z

xЄ (-∞;+∞)

x-y=v Є z

y-x=-v

---

Тема: Дерева рішень

o Кружечок імовірнісне

§ Рішення приймає людина

Над стрілкою результат, під імовірність

Процедура прийняття рішення за допомогою прийн яття рішення - згортання дерева.

Там де випадковість - визначаємо середнє значення або випадковість, якщо людиною то видираємо кращі значення.

Якщо відхиляємо гілку - закреслюємо двома рисками

Задача 2

Аналіз та оцінювання рішень при прийнятті рішень

Узагальнена формалізовани процедура аналізу ризику та поведінки його субєкту.

Крок 1: аналіз і діагностика економічної ( управлінської) ситуації, повязаної з певним обєктом і обтяженої ризиком. Визначення головних завдань, основних суперечностей, домінуючих тенденцій.

Крок 2: Виявлення інтересів основних учасників подій та їхнього ставлення до ризиків

Крок 3: Виявлення управлінських цілей методів і засобів їх досягнення

Аналіз основних чинників (параметрів) які впливають на прийняття рішень, розподіл їх на керовані і некеровані параметри ризиків

Крок5 Здобуття інформації проможливі діапазони значень некерованих параметрів ( чинників ризиків)

Крок 6 Генерація набору альтернативних варіантів

Крок 7 Виявлення пріорітетів ( системних критеріїв) субєкта ризику що до різних варіантів проекту

Крок 8 Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів. Вибір їх підмножини, яка найкраще відповідає вимогам субєкту ризику

Крок 9 Розроблення способу дій найефективнішого в плані переведення обтяженого прийняття ситуації в більш сприятливі

Кількісна оцінка ступеня ризику

1. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні

Математичне сподівання м (х-) = ∑ ріхі-) очікувана величина ( збитки)

2. Дисперсія. Чим дисперсія більше тим герше

3. Середнє квадратичне відхилення σ =

4. Семі варіація SV (половинка варіації) SV

5. Семі квадратичне відхилення

6. Кількісні показники оцінки ступення виразу у відносному вираженні CV

7. Коефіцієнт семіваріації CSV = SSV/V

Задача. Розглядаються 3 проекти що до інвестування А Б С. За прогнозами аналітиків у майбутньому можливий один із варіантів розвитку економіки з імовірностями р1=0,1 р2=0,5 р3=0,4.

В залежності від стану економіки можливі такі чисті ..

Інвестиційний проект 1 2 3
А -500 500 -250
Б -250 -250 500
С 75 75 0

Необхідно порівняи проекти що до інвестування

==

   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Суть прийняття рішення за принципом Белмана-Заде. | Кроки нечіткого виводу в загальному випадку. | Задачі оптимізації/ У яких випадках застосування інструментарію генетичного алгоритму є ефективнішим за традиційні методи оптимізації. | Способи кодування параметрів задачі для використання у прийнятті рішення інструментарію генетичного алгоритму. Детально пояснять двійкове кодування. | Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі. | Основі кроки класичного генетичного алгоритму. Опишіть їх. | Оператори генетичного алгоритму. | Експертна система оцінювання та принципи, на яких вона ґрунтується. | Схема експертного оцінювання з урахуванням послідовності залучення і функцій основних груп суб'єктів. | Етапи процесу експертного оцінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати