Головна

Експертна система оцінювання та принципи, на яких вона ґрунтується.

  1. DNS - система доменных имен
  2. I.2.3) Система римского права.
  3. II. Исходное фундаментальное представление: деятельность - система
  4. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  5. III. Понятие знака как органическая система
  6. JIT - это система, которая показывает наличие бесполезных трат,
  7. Pl.укріплення; оборонні споруди; система/засоби оборони

Існують ситуації, коли із різних причин, значною мірою у зв'язку з відсутністю достовірної інформації, використати ста-тистичні чи розрахунково-аналітичні методи неможливо. У таких випадках широко застосовуються методи, що викорис-товують результати досвіду й інтуїцію, тобто евристичні чи методи експертного оцінювання. Особливістю цього методу є відсутність строгих матема-тичних доказів оптимальності рішень. Загальною спрямо-ваністю даного методу є використання людини як "вимірю-вального" приладу для одержання кількісних оцінок процесів і суджень, що через неповноту і невірогідність наявної інфор-мації не піддаються безпосередньому виміру. Загальна схема експертних опитувань включає такі ос-новні етапи: - підбір експертів і формування експертних груп; - формування питань і складання анкет; - робота з експертами; - формування правил визначення сумарних оцінок на ос-нові оцінок окремих експертів; - аналіз і оброблення експертних оцінок. У практичній діяльності застосовуються як індивідуальні, так і групові (колективні) експертні оцінки. Цілі індивідуальних експертних оцінок: - прогнозування ходу розвитку подій і явищ у майбутнь-ому, а також оцінка їх у сьогоденні. Стосовно аналізу й оцінки ризику це виявлення джерел і причин ризику, прогнозування дій конкурентів, установлення всіх можливих ризиків, оцінка ймовірності ризикових подій, призначення коефіцієнтів відносної важливості (значимості наслідку) і ранжирування ризиків, вияв-лення шляхів зниження ризику і т.ін.; - аналіз і узагальнення результатів, представлених інши-ми експертами; - складання сценаріїв дій; - видача висновків іншим фахівцям і організаціям (ре-цензії, відзиви, експертизи і т.ін. ). Позитивною особливістю індивідуальної експертизи є оперативність одержання інформації для ухвалення рішення і відносно невеликі витрати. Як недолік варто виділити висо-кий рівень суб'єктивності і, як наслідок, відсутність впевне-ності у вірогідності отриманих оцінок. Зазначений недолік по-кликаний усунути чи послабити колективні експертні оцінки. Процесу групового обговорення порівняно з індивідуаль-ними оцінками притаманні деякі відмінні риси: колективні оцінки, як правило, менш суб'єктивні, і рішення, прийняті на їхній основі, пов'язані з більшою імовірністю здійснення. Ви-користовуючи групові експертні процедури, припускають, що при рішенні проблем в умовах невизначеності думка групи ек-спертів надійніше, ніж думка окремого експерта, тобто, дві групи однаково компетентних експертів з більшою імовірністю дадуть аналогічні відповіді, ніж два експерти.

   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Операції над нечіткими множинами. Задати універсальну множину та дві нечіткі множини на ній та здійснити всі можливі операції над ними. | Суть дефазифікації. Методи дефазифікації. приклад. | Функція належності та методи її побудови. | Нечітке відношення та його властивості. | Суть прийняття рішення за принципом Белмана-Заде. | Кроки нечіткого виводу в загальному випадку. | Задачі оптимізації/ У яких випадках застосування інструментарію генетичного алгоритму є ефективнішим за традиційні методи оптимізації. | Способи кодування параметрів задачі для використання у прийнятті рішення інструментарію генетичного алгоритму. Детально пояснять двійкове кодування. | Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі. | Основі кроки класичного генетичного алгоритму. Опишіть їх. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати