Головна

Основна термінологія, що використовується в генетичному алгоритмі.

  1. III. Основная схема организации системно-структурной методологии
  2. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТИ, ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ. ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
  3. Агрегатный индекс, как основная форма общего индекса
  4. Бытие как основная категория философской картины мира. Концепции бытия
  5. В) Основная проблема психопатологии: развитие личности или процесс?
  6. ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. Взаимодействие солей с водой, в результате которого образуются кислота (или кислая соль), и основание (или основная соль), называется гидролизом солей.

При описі генетичних алгоритмів використовуються визначення, запозичені з генетики. Наприклад, мова йде про популяцію особин, а в якості базових понять застосовуються ген, хромосома, генотип, фенотип, алель. Також використовуються відповідні цим термінам визначення з технічного лексикону, зокрема, ланцюг, двійкова послідовність, структура. Популяція - це кінцеве множина особин. Особи, що входять в популяцію, у генетичних алгоритмах представляються хромосомами з закодованим в них множинами параметрів задачі, тобто рішень, які інакше називаються точками в просторі пошуку (search points). У деяких роботах особини називаються організмами. Хромосоми - це впорядковані послідовності генів. Ген - це атомарний елемент генотипу, зокрема, хромосоми. Генотип або структура - це набір хромосом даної особини. Отже, особинами популяції можуть бути генотипи або одиничні хромосоми (в досить поширеному випадку, коли генотип складається з однієї хромосоми). Фенотип - це набір значень, відповідних даному генотипу, тобто декодована структура або множина параметрів задачі. Алель - це значення конкретного гена, також визначається як значення властивості або варіант властивості. Локус чи позиція вказує місце розміщення даного гена в хромосомі (ланцюжку). Множина позицій генів - це локи. Дуже важливим поняттям у генетичних алгоритмах вважається функція пристосованості (fitness function), інакше звана функцією оцінки. Вона являє міру пристосованості даної особини в популяції. Ця функція відіграє найважливішу роль, оскільки дозволяє оцінити ступінь пристосованості конкретних особин у популяції і вибрати з них найбільш пристосовані відповідно до еволюційного принципу виживання «найсильніших». Чергова популяція в генетичному алгоритмі називається поколінням, а до новостворюваної популяції особин застосовується термін «нове покоління» або «покоління нащадків».

   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Кількісні показники оцінки ступеня ризику в абсолютному вираженні. | Кількісні показники оцінки ступеня ризику у відносному вираженні | Визначення нечіткої множини та її властивості. | Операції над нечіткими множинами. Задати універсальну множину та дві нечіткі множини на ній та здійснити всі можливі операції над ними. | Суть дефазифікації. Методи дефазифікації. приклад. | Функція належності та методи її побудови. | Нечітке відношення та його властивості. | Суть прийняття рішення за принципом Белмана-Заде. | Кроки нечіткого виводу в загальному випадку. | Задачі оптимізації/ У яких випадках застосування інструментарію генетичного алгоритму є ефективнішим за традиційні методи оптимізації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати