На головну

Соціально-гуманітарних технологій

  1. Аналітичний спосіб формування технологій
  2. Базові принципи розробки інформаційних технологій
  3. Бізнес-моделі та вплив на них інформаційних технологій
  4. В. В. Давніс - зав. кафедрою інформаційних технологій та математичних методів в економіці ГОУ ВПО ВДУ, д.е.н., професор.
  5. Ведення контрольних операцій в умовах використовувати автоматизованих технологій
  6. Віра, сумнів, знання достовірність в соціально-гуманітарних науках
  7. Види інформаційних технологій

Кафедра Державного, муніципального управління

і соціології

 Сергєєва З. Х. ісследованіесоціально-економіческіхі політичних процесів Навчально-методичний посібник

Казань


УДК. 316.4 (075); 11.07.13

ББК 72; 65я73

Дослідження соціально-економічних і політичних процесів. Навчально-методичний посібник / З. Х. Сергєєва. Казан. держ. технол. ун-т; Казань, 2006. - 165 с.

У посібнику викладено тематичний план курсу «Дослідження соціально-економічних і політичних процесів» відповідно до ДОС ВПО спеціальності 08050465 «Державне і муніципальне управління.

Словник термінів, контрольні тести, методичні вказівки по роботі над дослідницьким проектом і конкретні приклади досліджень, виконаних з застосуванням різних методів збору і аналізу емпіричної інформації, допоможуть студентам в закріпленні теоретичного і практичного матеріалу курсу.

У зміст посібника також включені: плани семінарських занять; приблизний перелік тем, рекомендованих для навчальних дослідницьких проектів; орієнтовні питання до іспиту; тематика контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання; література до курсу, в тому числі доступна через Інтернет; критерії рейтингової оцінки роботи студентів.

Призначено для студентів спеціальності 08050465 «Державне і муніципальне управління» всіх форм навчання.

Підготовлено на кафедрі державного, муніципального управління та соціології.

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради

Казанського державного технологічного університету

Рецензенти: д-р.філос.наук, проф. Фатхуллін Н. С.

канд.філос.наук., доцент Бєляєв В. А.


ЗМІСТ

   Стор.
 Вступ
 1. Основний зміст дисципліни
 2. Плани семінарських занять
 3. Література до курсу
 4. Рекомендовані ІНТЕРНЕТ-ресурси
 5. Методичні вказівки по роботі над навчальним дослідницьким проектом
 6. Приблизний список тем, рекомендованих для навчальних дослідницьких проектів
 7. Приклади застосування прикладних методик
   7.1. Приклад 1. Застосування техніки кількісного контент-аналізу документів
   7.2. Приклад 2. Аналіз результатів контент-аналізу публікацій в ЗМІ з елементами прогнозу
   7.3. Приклад 3. Застосування техніки ненаправленного якісного контент-аналізу
   7.4. Приклад 4. Застосування техніки івент-аналізу
   7.5. Приклад 5. Застосування методики когнітивного картування
   7.6. Приклад 6. Жорсткий аналіз емпіричних даних, отриманих методом анкетного опитування
   7.7. Приклад 7. Застосування методики прикладного моделювання
   7.8. Приклад 8. Застосування методики спостереження
 8. Орієнтовні питання до іспиту
 9. Контрольні тести до курсу
 10. Вимоги до оформлення контрольних робіт для студентів заочного відділення
 11. Тематика контрольних робіт для студентів заочного відділення
 12. Словник термінів
 Додаток № 1. Матеріали до практичної роботи на семінарі № 7
 Додаток № 2. Матеріали до семінару № 13
 Додаток № 3. Критерії рейтингової оцінки роботи студентів денної форми навчання при вивченні дисципліни «Дослідження соціально-економічних і політичних процесів»
       

Вступ

дисципліна «Дослідження соціально-економічних і політичних процесів» присвячена вивченню закономірностей протікання соціально-економічних і політичних процесів в сучасному суспільстві, а також методам їх дослідження.

мета спецкурсу складається в ознайомленні студентів з основними принципами і методами дослідження соціально-економічних і політичних процесів.

завдання спецкурсу:

- Охарактеризувати найбільш значущі методологічні підходи до дослідження соціально-економічних і політичних процесів;

- Познайомити студентів з основами кількісних і якісних методів збору інформації про соціально-економічних і політичних процесах;

- Навчити студентів розробляти програму прикладного дослідження, конструювати дослідницький інструментарій, проводити дослідження методом опитувань, інтерв'ю та аналізу документів, здійснювати аналіз емпіричних даних.

студент повинен:

- Знати основні категорії і поняття, якими оперує досліджуваний спецкурс;

- Бути знайомий з основними теоретичними підходами до дослідження соціально-економічних і політичних процесів;

- Вміти: складати програму і анкету соціологічного дослідження, картку спостереження і картку контент-аналізу;

- Вміти застосовувати основні методи збору соціальної інформації, шкали вимірювання для використовуваних соціальних змінних;

- Вміти використовувати вторинні соціологічні та статистичні дані в навчальній і практичній діяльності.


Основний зміст дисципліни
Кількісних дослідженнях. Фокус-група | Тема 13. Застосування тестових процедур в дослідженні соціально-економічних і політичних процесів. социометрические процедури | Тема 18. Вивчення соціально-економічних і політичних процесів з позицій прикладного моделювання | Методи в соціальному пізнанні | Семінар 5. Програма і етапи емпіричного дослідження | Семінар 6. Види інструментарію в прикладних дослідженнях. Правила конструювання анкети | Семінар 7. Обробка емпіричних даних в прикладних соціальних дослідженнях | Семінар 8. Застосування математичних засобів і програмного забезпечення в прикладних дослідженнях соціально-економічних і політичних процесів | І кількісних дослідженнях | Соціально-економічних та політичних процесів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати