На головну

Значення, завдання і джерела інформації для аналізу показників з праці і оплати праці

  1. Способи введення додаткової інформації, в тому числі використання полів, що настроюються і кодів структур.
  2. Electrical Sources - джерела електричної енергії
  3. I. У галузі продуктивності праці
  4. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  5. I. Заповніть пропуски словами з рамки на підставі інформації тексту.
  6. I. Джерела римського права
  7. I. Джерела римського приватного права

Однією з основних статей витрат обігу є витрати на оплату праці персоналу. Аналіз починають з вивчення і оцінки показників з праці і заробітної плати. Зокрема, визначають дотримання запланованої чисельності працівників, вивчають її динаміку, ефективність використання робочого часу, застосовуваної системи організації і оплати праці, аналізують закономірності зміни випуску продукції та витрачених коштів на оплату праці або темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати на одного працівника.

Отже, відносного скорочення витрат на оплату праці можна домогтися, перш за все, за рахунок підвищення продуктивності праці торгових працівників. Виявлення, вивчення і мобілізація резервів зростання продуктивності праці і на цій основі економії коштів на оплату праці повинні проводитися за окремими групами працівників.
 Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У процесі його варто здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

Фонд заробітної плати за чинною інструкції органів статистики включає в себе не тільки фонд оплати праці, відносяться до поточних витрат підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту.

Аналіз трудових показників дозволяє більш точно оцінити техніко-технологічний потенціал, визначити резерви поліпшення використання техніки. Основними завданнями аналізу праці і заробітної плати на підприємстві є:

- Дослідження чисельності працівників, складу структури і плинності робочої сили; рівня кваліфікації і шляхів підвищення культурно - технічного рівня;

- Оцінка виконання плану по праці; вивчення даних про використання робочого часу та розробка необхідних заходів для поліпшення використання часу і ліквідація простоїв;

- Вивчення балансу робочого часу одного середньооблікового працівника;

- Вивчення форм, динаміки і причин руху робочої сили, дисципліни праці;

- Аналіз ефективності використання робочого часу працівників;

- Обгрунтування витрат робочого часу і виявлення резервів їх скорочення за даними фотографії робочого дня;

- Визначення впливу чисельності робітників на виконання плану випуску продукції;

- Дослідження досягнутого рівня продуктивності праці, його динаміки; визначення інтенсивних і екстенсивних факторів зміни продуктивності праці, резервів зростання продуктивності праці і його впливу на виконання плану з випуску продукції;

- Виявлення впливу відхилень в чисельності працюючих і середньої їхню заробітну плату на витрату фонду заробітної плати, вивчення діючих систем преміювання;

- Визначення і регулювання найбільш оптимальної структури чисельності працівників підприємства, які забезпечують виконання виробничих завдань з найменшими трудовими і фінансовими витратами;

- Вивчення розмірів і динаміки середньої заробітної плати;

- Дослідження темпів зростання заробітної плати в порівнянні з темпами зростання продуктивності праці: для розширеного відтворення темпи зростання оплати праці не повинні перевищувати темпів зростання його продуктивності, тобто зростання рівня оплати праці повинен здійснюватися за рахунок інтенсивних факторів;

- Здійснення систематичного контролю над використанням фонду заробітної плати, недопущення, як перевитрати, так і необгрунтованої економії фонду оплати праці;

- Визначення та впровадження найбільш прогресивних систем оплати праці, які застосовуються на даному підприємстві, з метою оптимізації величини фонду оплати праці, рівня матеріального стимулювання працівників і зниження витрат підприємства;

- Визначення і регулювання найбільш оптимальної структури чисельності працівників підприємства, які забезпечують виконання виробничих завдань з найменшими трудовими і фінансовими витратами;

- Підвищення ефективності використання фонду оплати праці з точки зору фінансово - економічної діяльності підприємства - отримання максимальних співвідношень прибуток - заробітна плата, виручка - заробітна плата, обсяг виробництва - заробітна плата;

- Максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників підприємства, що дозволяє уникнути плинності кваліфікованих кадрів і, в кінцевому рахунку, веде до підвищення продуктивності праці;

- Виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.

Основними джерелами інформації для аналізу є: бізнес план підприємства, статистична звітність по праці, дані табельного обліку і відділу кадрів. Результати економічного аналізу в значній мірі залежать від достовірності вихідної інформації, її повноти якості. Поряд зі статистичною звітністю використовуються дані бухгалтерського обліку, оперативної звітності, техніко-економічних і соціологічних досліджень.

Дані бухгалтерського обліку: до них можна віднести річний бухгалтерський баланс і додатки до нього, головну книгу, журнали-ордери, розроблювальні відомості, особові рахунки, відомості виданої заробітної плати та ін. Дані бухгалтерського обліку розкривають структуру фонду заробітної плати, єдиного фонду матеріального заохочення, середньої заробітної плати, впливу преміювання на зміну окремих показників і т.д.

Оперативна звітність використовується для виявлення причин втрати робочого часу та ін.

Спеціальні дослідження (хронометраж, фотографії робочого дня, анкетування, опитування та ін.) Проводяться з метою з'ясування питань, пов'язаних з використанням обладнання, робочого часу, потенціалу працівників, визначенням структури виробничих операцій. Отримана інформація дозволяє здійснити детальний комплексний аналіз.

При характеристиці праці працівників галузі торгівлі використовуються основні показники - продуктивність і ефективність.

Ефективність праці в торгівлі - це співвідношення результатів праці працівників галузі та витрат на нього. Тому зростання ефективності передбачає отримання великих результатів праці при незмінних витратах ресурсів або тих же результатів при найменших витратах. Розрізняють економічну і соціальну ефективність.

Соціальна ефективність-це ефективність витрат на досягнення певного соціального ефекту (економія часу покупців на придбання товарів, культура обслуговування).

Економічна ефективність - визначаться економією сукупного праці (живої та уречевленої). Показниками економічної ефективності виступають: прибуток, що припадає на одного працівника, продуктивність праці, ефективність використання робочого часу і т.д.

Найважливішою складовою ефективності виступає продуктивність (результативність) праці, пов'язана зі збільшенням вироблення або зі зменшенням витрат праці на виконуваний обсяг робіт.

Продуктивність праці - це один з показників ефективності праці, характерезует плідність корисної діяльності працівників.

Продуктивність праці є одним з основних якісних показників господарської діяльності підприємств торгівлі, т. К. Впливає обсяг товарообігу, рівень витрат обігу, рентабильность.

Чисельність працюючих:У Комбінаті харчування ФГУП «ІМЗ» середньооблікова кількість працівників одно 121 людині.

Загальна сума витрат на оплату праці, в тому числі основна і додаткова:У Комбінаті харчування вона становить 1209330,70 рублів.

Середня заробітна плата по підприємству:

Витрати на оплату праці

 Пор. з / п по пр-ію =;

Середньооблікова чисельність


Продуктивність праці:

виручка

 ПТ =;

чисельність

Рівень витрат на оплату праці:(Величина показує яка з / п з кожних 100 рублів обороту).

РОТ

 Ур. РОТ = * 100;

виручка

заробітний витрата плата показник
Аналіз середньої заробітної плати | Розрахунок і аналіз чинників, що впливають на суму витрат на оплату праці | Аналіз ефективності використання коштів на оплату праці | Роль бухгалтера за витрачанням коштів на оплату праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати