Головна

Алгоритм роботи над контрольною роботою

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  3. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  4. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  5. II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи
  6. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення
  7. II. МІСЦЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В
 № п / п  Послідовність і зміст дій
 1.  Вибрати варіант контрольної роботи та затвердити у викладача. Чітко усвідомити зміст, мета і завдання контрольної роботи, скласти перелік головних питань, які розглядатимуться, і написати їх короткий зміст.
 2.  Розробити календарний план виконання контрольної роботи, що передбачає адекватні терміни підбору і вивчення документів і літератури (Почати роботу слід з бібліотеки Філії), Складання плану, написання кожного параграфа, розробки схем, таблиць, ілюстрацій, редагування, оформлення, подання роботи в деканат, рецензування контрольних робіт викладачем, доопрацювання контрольних робіт відповідно до зауважень рецензії керівника (при оцінці «не зараховано») і остаточного оформлення контрольних робіт.
 3.  Підібрати відповідні нормативні правові документи, літературу, користуючись каталогами бібліотек (систематичний, предметний і алфавітний), бібліографічними покажчиками, покажчиками національних стандартів, офіційними сайтами, в т. Ч митних органів та іншими джерелами.
 7.  Проаналізувати зібрані матеріали.
 Зіставити отримані дані з практичними завданнями митних служб, виявити існуючі та потенційні проблеми.
 9.  Написати і оформити контрольну роботу.
 10.  Здати контрольну роботу на кафедру (в деканат) на рецензування не пізніше 1 міс. до початку заліково-екзаменаційної сесії.
 11.  Ознайомитися з рецензією і оцінкою ( «зараховано» або «не зараховано») на кафедрі (в деканаті).
 12.  При оцінці «не зараховано» доопрацювати відповідно до зауважень рецензії, уявити контрольну роботу на повторне рецензування (разом з початковим варіантом) і ознайомитися з результатами перевірки.
 13.  Наявність зарахованої контрольних робіт і рецензії - обов'язкова умова допуску до заліку з дисципліни.

Контрольні роботи студентів заочної форми навчання виконуються згідно з навчальним графіком і здаються (пересилаються поштою) в деканати не пізніше, ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії. Після реєстрації в деканаті Контрольна робота (на паперовому та, бажано, на електронному носіях) в установленому порядку передається на кафедру товарознавства та митної експертизи (Вказується на титульному аркуші контрольних робіт) для обов'язкової перевірки.

Викладач після перевірки контрольної роботи на титульному аркуші ставить оцінку ( «зараховано» - «не зараховано»), підпис і дату перевірки. Виявлені в ході перевірки викладачем зауваження фіксуються на полях роботи. Контрольні роботи, виконані з порушенням встановлених вимог, а також їх ксерокопії до розгляду не приймаються.

рекомендується використовувати ресурси віртуальної освітнього середовища Філії «Moodle» (Модульна об'єктно-орієнтована динамічна навчальне середовище).

Оцінка «не зараховано» ставиться, якщо не дотримані вимоги щодо вибору варіаета контрольної роботи, структурі написання, а також, якщо контрольна робота в цілому виконаний на хорошому рівні, але в ній відсутня нова принципово важлива для розкриття теми контрольних робіт інформація, наприклад, вийшов новий технічний регламент Митного союзу або федеральний закон, який скасовує документ, з урахуванням якого написана робота. В цьому випадку контрольна робота може бути направлений на доопрацювання. «Доопрацювання» оформляється студентом і брошюруется окремо в кінці першого варіанту контрольних робіт для зручності перевірки ступеня врахування зауважень первинної перевірки і скорочення технічної роботи. Після доопрацювання направляється повторно в деканат, а звідти на кафедру.

Перевірені контрольні роботи не повертаються студенту. Студенти, які не склали контрольну рабту або отримали незадовільну оцінку, не допускаються до здачі заліку з дисципліни як не виконали навчальний план.

Навички, набуті студентами при написанні контрольних робіт, а також і матеріали контрольних робіт можуть використовуватися в подальшому навчальному процесі.

Контрольні роботи, виконані з порушенням встановлених вимог, а також ксерокопії до розгляду не приймаються.

 МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ | Вимоги до викладення тексту

Вимоги до оформлення | Орієнтовна тематика контрольних робіт | Видання в електронній бібліотечній системі IPRbooks | Книга чи брошура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати