Головна

Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни

  1. I етап. Початкове предпрофессиональное самовизначення учнів 5-6 класів
  2. I. Навчальна програма дисципліни
  3. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. II навчальних програмах навчальної дисципліни.
  6. II. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОП ВО
  7. II. Методичні рекомендації

У формуванні високих професійних якостей фахівця велике місце відводиться підготовці по курсу «Соціологія». Вона покликана:

· Озброїти учнів знаннями, зверненими до аналізу змін, що відбуваються як в російському суспільстві, так і в світі в цілому;

· Виробити адекватну сучасним вимогам методологічну культуру, що дозволяє сучасному фахівцеві швидко адаптуватися до радикальних змін у змісті і цілях діяльності,

· Сприяти формуванню соціально орієнтованого мислення і соціологічної культури;

· Вміння використовувати соціологічне знання для аналізу конкретних ситуацій і прогнозування можливого розвитку подій; набуття навичок наукової роботи і розвиток на цій основі творчого мислення;

· Курс «Соціологія» вивчають протягом одного семестру. Тематичним планом передбачено проведення різних видів занять - лекцій, практичних занять. Основною формою оволодіння знаннями по соціології є самостійна робота. У процесі вивчення соціології здійснюється поточний (на практичних заняттях), рубіжний і підсумкової контроль знань. Рубіжний контроль передбачає проведення тестування, колоквіуму в кінці вивчення кожного розділу.

Вивчення соціології завершується здачею заліку.

При підготовці до семінарських занять учні повинні не тільки вивчити матеріал, викладений в лекціях, навчальної та спеціальної літератури з проблем, що виносяться на обговорення, але і відповісти на питання для самоконтролю, які передбачені до кожного семінарського заняття. За бажанням навчаються можуть виступити на семінарі з рефератами, тематика яких представлена ??в плані практичного заняття. Реферативне виступ не повинен перевищувати 10-15 хвилин.

Питання, не розглянуті на лекціях і практичних заняттях, повинні бути вивчені учнями в ході самостійної роботи.В ході самостійної роботи кожен навчається повинен прочитати основну і по можливості додаткову літературу по темі, що вивчається, доповнити конспекти лекцій виписками з рекомендованих першоджерел. Виділити незрозумілі терміни, знайти їх значення в словниках. Навчається повинен готуватися до майбутнього семінарського та практичного заняття по всім, позначених в методичному посібнику, питань.

Перелік інформаційних технологій, що використовуються при здійсненні освітнього процесу з дисципліни, включаючи перелік програмного забезпечення та інформаційних довідкових систем

1. Демонстрації дидактичних матеріалів дисципліни через проектор.

2. Поточний контроль знань учнів з використанням електронно-тестової системи «Асистент 2».

3. Програмне забезпечення OpenOffice, що включає текстовий процесор Writer, програму підготовки презентацій Impress, Комп'ютерні презентації Power Point.

 І соціальні інститути | Тема 1. Передумови та історичні типи релігії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати