На головну

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, ПРОГРАМА І СКЛАД ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ПРИ ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

  1. BP.exe программаси орналас?ан каталогти актівтендіріп, барли?ин белгілеп ж?не Enter пернесін басу керек.
  2. I. Методи вивчення кількісного та якісного складу мікрофлори шкіри рук
  3. I. Складання проекту бюджету.
  4. I. Навчальна програма дисципліни
  5. I.II. ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
  6. II. складання проекту
  7. III. Навчальна програма дисципліни

Лекція №4

Інженерно-екологічні дослідження передують екологічне проектування і використовуються в якості базової інформації для нього. Результати інженерно-екологічних досліджень застосовуються при екологічному обґрунтуванні попереднього проекту і проектів: в розробці Декларації (клопотання) про наміри; «Оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВНС)» при обгрунтуванні інвестицій; «Охороні навколишнього середовища» в проекті будівництва та іншої документації.

Інженерно-екологічні вишукування -самостійний вид комплексних інженерних досліджень, який виконується узгоджено з іншими видами досліджень - інженерно-геодезичними, інженерно-геологічними, інженерно-гідрогеологічними.

Інженерно-екологічні вишукування виконуються для екологічного обґрунтування будівництва та іншої господарської діяльності з метою запобігання, зниження чи ліквідації несприятливих наслідків і пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків длязбереження оптимальних умов життя населення.

Технічне завдання на виконання інженерно-екологічних пошуків повинно містити технічну характеристику проектованого або реконструюється (джерела впливу), в тому числі:

· Відомості про розташуванню конкурентних варіантів розміщення об'єкта (або розташування обраної майданчики);

· Обсяги вилучення природних ресурсів (водних, лісових, мінеральних), площі вилучення - земель (в тимчасове і постійне користування), родючих грунтів та ін .;

· Відомості про існуючих та проектованих джерелах і показниках впливів (розташування джерел, склад і вміст забруднюючих речовин, інтенсивність та частота викидів тощо);

· Найважливіші технічні рішення і параметри проектованих технологічних процесів (вид і кількість використовуваної сировини і палива, висота димових труб, обсяги оборотного водопостачання, стічних вод, газоаерозольних викидів, систем очищення та ін.);

· Дані про види, кількість, токсичності, системи збирання, складування та утилізації відходів;

· Відомості про можливі аварійні ситуації та їх типах, можливих зони і об'єктах впливу, плановані заходи щодо попередження аварій і ліквідації їх наслідків.

Програма інженерно-екологічних вишукувань складається за технічним завданням замовника відповідно до чинних нормативів і містить:

· Коротку природно-господарську характеристику регіону розміщення об'єкта, якісні та кількісні характеристики проектованих джерел впливу;

· Оцінку екологічної вивченості району вишукувань;

· Обгрунтування передбачуваних меж зони впливу і обмеження території досліджень;

· Дані про режим природокористування, наявності особливо охоронюваних об'єктів, зон особливої ??чутливості території до проектованих дій;

· Обгрунтування складу та обсягів вишукувальних робіт та необхідність організації екологічного моніторингу;

· Обґрунтування вибору методів прогнозу і моделювання природних і антропогенних змін природного середовища, особливо для виявлення її компонентів, найбільш схильних до впливів;

· Методику виконання окремих видів робіт.

Залежно від особливостей регіону детальність опрацювання розділів програми може змінюватися. Так, наприклад, при аваріях і стихійних лихах з важкими наслідками для природних, антропогенних об'єктів і населення екологічні вишукування і дослідження проводяться за спеціальними програмами МНС (Міністерства з надзвичайних ситуацій і ін.).

В проектні для поста період при необхідності вони можуть бути продовжені для організації екологічного моніторингу за динамікою екологічної ситуації, станом природно-технічних систем, ефективністю спроектованих захисних і охоронних заходів. Специфіка програми інженерно-екологічних вишукувань в тому, що в їх склад включаються грунтові, геоботанічні, ландшафтні, біологічні, екологічні, гідробіологічні, санітарно-епідеміологічні, еколого-соціальні дослідження, які раніше не виконувалися при інженерних вишукуваннях.

Таким чином, призначення та необхідність окремих типів робіт і досліджень, умови їх взаємозамінності встановлюється у програмі інженерно-екологічних вишукувань в залежності від типу проектування, характеру і рівня відповідальності проектованих будівель і споруд, особливостей природно-техногенної обстановки, ступеня екологічної вивченості території та стадії проектних робіт.

* Звід правил по інженерно-екологічних вишукувань для будівництв ».
 Інженерно-екологічні вишукування для будівництва.

До складу інженерно-екологічних вишукувань входять:

· Збір, обробка, аналіз опублікованих, фондових матеріалів і даних про стан природного середовища, пошук об'єктів-аналогів для розробки прогнозів;

· Екологічне дешифрування аерокосмічних матеріалів з використанням різних видів зйомок (чорно-білої, многозональной, радіолокаційної, теплової та ін.);

· Маршрутні спостереження з покомпонентним описом природного середовища та ландшафтів в цілому, стану наземних і водних екосистем, джерел і візуатьних ознак забруднення;

· Проходка гірничих виробок для встановлення умов поширення забруднень і геоекологічного випробування;

· Випробування грунтів, поверхневих і підземних вод і визначення в них комплексів забруднювачів;

· Газо-геохімічні дослідження;

· Дослідження і оцінка фізичних впливів;

· Еколого-гідрогеологічні дослідження (оцінка впливу техногенних факторів зміни гідрогеологічних умов);

· Грунтові дослідження;

· Вивчення рослинного і тваринного світу;

· Соціально-економічні дослідження;

· Санітарно-епідеміологічні та медико-біологічні дослідження;

· Стаціонарні спостереження (екологічний моніторинг);

· Камеральна обробка матеріалів;

· Складання технічного звіту.

Інженерно-екологічні вишукування для будівництва повинні проводитися в три етапи:

· підготовчий - збір і аналіз фондових і опублікованих матеріалів і предполевое дешифрування;

· польові дослідження - маршрутні спостереження, польове дешифрування, проходка гірничих виробок, випробування, радиометрические, газо-геохімічні та інші натурні дослідження;

· камеральна обробка матеріалів - проведення хіміко-аналітичних і інших лабораторних досліджень, аналіз отриманих даних, розробка прогнозів і рекомендацій, складання технічного звіту.

За результатами інженерно-екологічних вишукувань складається технічний звіт.

Звіт містить такі розділи і відомості:

· Вступ- Обгрунтування виконаних інженерних вишукувань, їх завдання, короткі дані про проектований об'єкт із зазначенням технологічних особливостей виробництва, види та обсяги виконаних вишукувальних робіт та досліджень, терміни проведення та методи досліджень, склад виконавців і ін.

· Вивченість екологічних умов- Наявність матеріалів спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього середовища та територіальних підрозділів. Спостереження Росгідромету, санепіднагляду, які здійснюють екологічні дослідження і моніторинг навколишнього природного середовища. Матеріали інженерно-екологічних вишукувань минулих років, дані по об'єктах-аналогах, що функціонує в подібних ландшафтно-кліматичних і геолого-структурних умовах.

· Коротка характеристика природних і техногенних умов - Кліматичні і ландшафтні умови, включаючи регіональні особливості місцевості (урочища, фації, їх поширення); освоєність (нарушенность) місцевості, заболочування, опустелювання, ерозія; особливо охоронювані території (статус, цінність, призначення, розташування), а також геоморфологічні, гідрологічні, геологічні, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови.

· Грунтово-рослинні умови - Дані про типи і підтипів грунтів, їх площадковому поширенні, фізико-хімічні властивості; переважаючих типах зональної рослинності, основних природних рослинних угруповань, агроценозах, рідкісних, ендемічних, реліктових видах рослин, основних природних рослинних угруповань, їх фінансовому стані та систему охорони.

· Тваринний світ - Дані про видовий склад, достатку видів, розподіл по місцепроживання, шляхи міграції, тенденціям зміни чисельності, особливо охоронюваним, особливо цінним і особливо уразливих видів і пошкодженій системі їх охорони.

· Господарське використання території - Структура земельного фонду, традиційне природокористування, інфраструктура, види меліорації, дані про виробничу сферу, основних джерелах забруднення.

· Соціальна сфера - Чисельність, зайнятості й суспільстві рівень життя населення, демографічна ситуація, медико-біологічні умови і захворюваність.

· Об'єкти історико-культурної спадщини - Їх стан, перспективи збереження і реставрації.

Технічний звіт за результатами інженерно-екологічних вишукувань для обгрунтувань інвестицій, містобудівної та іншої передпроектної документації додатково повинен містити:

1. Оцінку сучасного екологічного стану території в зоні впливу об'єкта - комплексну (ландшафтну) характеристику екологічного стану території, виходячи з її функціональної значущості; оцінку стану компонентів природного середовища, наземних і водних екосистем та його опірності до техногенних впливів і можливості відновлення; дані про радіаційного, хімічного, шумового, електромагнітного та інших видів забруднень атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод; відомості про стан водних ресурсів і джерел водопостачання, захищеності підземних вод; наявність зон санітарної охорони, ефективності очисних споруд; дані про санітарно-епідеміологічному сотоянии території, умови проживання та відпочинку населення.

2. Попередній прогноз можливих несприятливих змін природного і техногенного середовища при будівництві та експлуатації об'єкта - покомпонентний аналіз і комплексну оцінку еколоческого ризику, в тому числі: прогноз забруднення атмосферного повітря і можливого впливу об'єкта на водне середовище; прогноз можливих змін геологічного середовища; прогноз погіршення якісного стану земель в зоні впливу об'єкта, нанесення шкоди рослинному і тваринному світу; прогноз соціальних наслідків і впливу запланованій діяльності на особливо охоронювані об'єкти (природні, історико-культурні, рекреаційні та ін.).

3. Рекомендації та пропозиції щодо запобігання та зниження несприятливих наслідків, відновлення та оздоровлення природного середовища.

4. Аналіз можливих непрогнозованих наслідків будівництва і експлуатації об'єкта, наприклад, при можливих залпових і аварійних викидах і скидах забруднюючих речовин і ін.

5. Пропозиції до програми екологічного моніторингу.

У результатах інженерно-екологічних вишукувань для проектної документації основний акцент робиться на аналіз сучасного екологічного стану території; на характеристику хімічного, фізичного, біологічного та інших видів забруднення природного середовища; на відомості про реалізовані заходи щодо інженерного захисту і їх ефективності.

У розділі «Прогноз можливих несприятливих наслідків» уточнюються характеристики очікуваного забруднення навколишнього природного середовища (за компонентами); кордони, розміри і конфігурація зони впливу, а також межі районів поширення наслідків запланованій діяльності, включаючи наслідки можливих аварій.

При інженерних вишукуваннях для реконструкції, розширення і технічного переозброєння або ліквідації підприємств в технічному звіті слід додатково подавати відомості про зміни природного і техногенного середовища за період експлуатації об'єкта.

Додатки до технічного звіту по інженерно-екологічних вишукувань в залежності від розв'язуваних завдань повинні містити каталоги і описи гірських виробок, пройдених на вирішення екологічних завдань, таблиці результатів дослідження забруднення компонентів природного довкілля (грунтів, грунтів, поверхневих і підземних вод); статистичні дані медико-біологічних і санітарно-епідеміологічних досліджень, і інший фактичний матеріал.

Картографічна частина технічного звіту в залежності від стадії, проектування і вирішуваних завдань повинна містити:

· Карту сучасного екологічного стану;

· Карту прогнозованого екологічного стану;

· Карту екологічного районування;

· Геоекологічні карти і схеми зони впливу об'єкта та прилеглої території з урахуванням можливих шляхів міграції, акумуляції і винесення забруднюючих речовин;

· Карти фактичного матеріалу;

· Ландшафтні, грунтово-рослинні, лісо- і землевпорядні та інші допоміжні картографічні матеріали.

Регламентуючі документи і інформаційна основа інженерно-екологічних вишукувань. Інженерно-екологічні вишукування повинні забезпечувати виконання вимог Сніпа 11-02-96. Інженерні винаходи. Загальні положення. Звід правил (СП 11-102-97) є першим нормативним документом, який регламентує інженерно-екологічні вишукування з формулюванням основних правил і процедур їх проведення, орієнтованих на комплексну оцінку впливу господарських об'єктів на навколишнє середовище та умови проживання населення, а також вплив середовища на об'єкт .

Інформаційне забезпечення інженерно-екологічних вишукувань залежить від екологічної вивченості регіону. Матеріали про природні умови видаються архівами і фондами державних органів з охорони навколишнього середовища, центрами з гідрометеорології та моніторингу Росгідромету, центрами санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я, фондами вишукувальних та проектно-вишукувальних організацій Держбуду РФ, територіальними фондами МПР, а також науково-дослідними і навчальними організаціями, які виконують тематичні ландшафтні, ґрунтові, геоботанічні, медико-біологічні дослідження і т.д.

 Додаток 2. Вправа НОЧІ (УПРАЖНЕНИЕ-ЕКСПЕРИМЕНТ) | Hpавственно-етичні принципи взаємин між клієнтом і фахівцем із соціальної роботи.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати