Головна

Аналіз звіту про ДДС

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. I. До визначення категорії «культурна політика»: концептуальний аналіз
  3. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  4. I. Правила оформлення звіту з практики
  5. II. Аналіз діяльності вчителя
  6. II. СТРУКТУРА звіту з практики
  7. III ЕТАП: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

Звіт про рух грошових коштів повинен представляти потоки грошових коштів та їх еквівалентів за звітний період з підрозділом і угрупованням потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У складі звіту грошових коштів виділяють три розділи: поточна, інвестиційна та фінансова діяльність.

Потоки грошових коштів від операційної діяльності, як правило, є результатом операцій та подій, що входять у визначення чистого прибутку (збитку). До них відносяться:

- Грошові надходження від продажу товарів і надання послуг, від оренди,

- Грошові платежі постачальникам за товари і послуги, персоналу організації, страховим організаціям,

Рух грошових коштів, пов'язане з покупкою і продажем цінних паперів, придбаних з метою їх перепродажу, може бути віднесено до операційної діяльності. Витрата грошових коштів на погашення кредиту відбивається як фінансова діяльність, а на погашення відсотків по кредиту - як операційна діяльність.

Інвестиційна діяльність - це придбання або продаж довгострокових активів (основного капіталу) і фінансових вкладень, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів. До неї відносяться:

- Грошові платежі за майно, що купується (основні засоби), нематеріальні активи та інші довгострокові активи; за фінансові вкладення в інші компанії

- Грошові надходження від продажу об'єктів, перерахованих вище. Прибуток (збиток) від продажу основних засобів та іншого майна є результат операційної діяльності, але грошові потоки, пов'язані з такими операціями, є потоками, що відносяться до інвестиційної діяльності.

Фінансова діяльність або діяльність по залученню коштів представляє сукупність операцій, що призводять до змін в розмірах і структурі власного і позикового капіталу, за винятком поточної кредиторської заборгованості. До неї відносяться:

- Грошові надходження від емісії акцій і інших цінних паперів, в тому числі облігацій, векселів, а також отримання короткострокових і довгострокових кредитів і позик;

- Грошові виплати в ході викупу або погашення акцій товариства, для погашення отриманих кредитів і позик, а також для погашення заборгованості за фінансовою орендою. Для розуміння положень стандарту необхідно дати ключові визначення.

Чисті грошові кошти - нетто-результат руху грошових коштів під впливом господарських операцій. Чистий приріст або зменшення грошових коштів за звітний період.

Потік грошових коштів - надходження і витрачання (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів.

 Індикатори ринкової позиції ВАТ | Прямий і непрямий методи обліку грошових коштів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати