На головну

Організація системи управління охороною праці

  1. A) у всіх взаємодіях електричний заряд ізольованої системи не змінюється
  2. A) Продуктивність праці
  3. A) Фондоозброєність праці
  4. b) Визначення модуля Юнга для алюмінію по періоду коливань системи
  5. C.) Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти змушує сили до частоти власних коливань системи
  6. D) відсутність розвиненої системи страхування фінансових операцій.
  7. D) сумарний імпульс системи залишається постійним

3.1. Структура системи управління охороною праці

3.1.1. Організаційно система управління охороною праці є трирівневої.

3.1.2. Управління охороною праці на першому рівні відповідно до наявних повноваженнями здійснює роботодавець в особі генерального директора Товариства.

3.1.3. Управління охороною праці на другому рівні відповідно до наявних повноваженнями здійснює Служба охорони праці (фахівець з охорони праці).

3.1.4. Управління охороною праці на третьому рівні відповідно до наявних повноваженнями здійснює комісія з охорони праці.

3.1.5. Порядок організації роботи з охорони праці в Товаристві визначається її Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями і відповідно до вимог цього Положення.

3.2. Функції генерального директора Товариства при здійсненні управління охороною праці

3.2.1. Генеральний Директор Товариства в порядку, встановленому законодавством:

- Здійснює загальне керівництво охороною праці Товариства;

- Забезпечує дотримання чинного законодавства про працю, виконання постанов і розпоряджень вищих органів, нормативних (правових) документів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і контролю, рішень трудового колективу, колективного договору в частині охорони праці;

- Організовує роботу по створенню і забезпеченню умов роботи відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці та Статутом Товариства;

- Забезпечує безпечну експлуатацію будівель і споруд, інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці. Своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень (приміщень) Товариства;

- Затверджує посадові обов'язки із забезпечення охорони праці та інструкції з охорони праці для робітників і службовців Товариства;

- Забезпечує розробку і реалізацію планів заходів з охорони праці, цільових програм з охорони праці;

- Вживає заходів щодо впровадження пропозицій колективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов роботи;

- Виносить на обговорення виробничих нарад і зборів трудового колективу питання організації роботи з охорони праці;

- Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів щодо поліпшення умов праці, а також прийняті заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- Забезпечує фінансування заходів з охорони праці та здійснює контроль за ефективністю їх використання, організує забезпечення працівників Товариства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструкцій, а також осіб, що проходять виробничу практику, при проведенні суспільно корисного та продуктивної праці і т. п .;

- Здійснює заохочення працівників Товариства за активну роботу зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов праці;

- Здійснює залучення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю, правил і норм з охорони праці;

- Проводить профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, осіб, що проходять виробничу практику;

- Контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників;

- Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, приписів органів управління, державного нагляду і технічної інспекції праці;

- Повідомляє про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним результатом в державну інспекцію праці, фонд соціального страхування, прокуратуру, міську адміністрацію, територіальний орган профспілок, Ростехнагляд (якщо на небезпечному виробничому об'єкті), Росспоживнагляд (якщо гостре отруєння), батькам (особам , що їх замінюють) потерпілого особи, яка здійснює трудову діяльність або проходить виробничу практику; вживає всіх можливих заходів до усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відповідно до чинних положень;

- Укладає й організовує спільно з професійною спілкою виконання щорічних угод з охорони праці.
 - Затверджує інструкції з охорони праці для працюючих, осіб, що проходять виробничу практику;

- Організовує проведення вступного інструктажу з охорони праці з знову які надходять на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками Товариства;

- Планує в установленому порядку періодичне навчання працівників Товариства з питань забезпечення охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах;

- Вживає заходів спільно з професійною спілкою щодо поліпшення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні;

- Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи;

- Забезпечує навантаження працівників з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує оптимальні режими праці та відпочинку;

- Забороняє проведення робіт за наявності небезпечних умов для здоров'я осіб, задіяних у трудовій діяльності;

- Забезпечує оплату лікарняних листів непрацездатності та доплату особам, які працюють в несприятливих умовах праці;

- Несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці в Товаристві.


 3.3. Функції керівника підрозділів організації з охорони праці при здійсненні управління охороною праці.

- Забезпечує безпечні і здорові умови праці на робочих місцях підприємства;

- Забезпечує виконання заходів з охорони праці, передбачених приписами контрольних органів, планом поліпшення умов праці, наказами і розпорядженнями генерального директора;
 - Проводить інструктаж на робочому місці
 - Направляє на навчання і перевірку знань з охорони праці працівників свого підрозділу.
 - Не допускає до роботи персонал, який не пройшов медичний огляд, навчання з безпеки праці та інструктажі в встановлені правилами терміни;

- Контролює безпечне проведення робіт підрядними організаціями відповідно до діючих правил охорони праці;

- - Вживає заходів щодо попередження та усунення порушень охорони праці працівниками підрозділу організації;

- Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, відповідно до діючого Положення про розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві;

- Контролює виконання правил, норм та інструкцій з охорони праці, правил пожежної безпеки, електробезпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку працівниками підрозділу;

- Забезпечує справний стан і безпечну експлуатацію електрообладнання, електроінструменту, використовуваного в організації. Забезпечує безпечне зберігання, своєчасне випробування електроінструменту та допоміжного обладнання до нього;

- Забезпечує застосування в роботі обладнання, що має сертифікати безпеки

- Контролює рівень впливу на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів і розробляє заходи щодо попередження їх виникнення;

- Забезпечує проведення заходів за приписами державних наглядових органів (Ростехнагляду, Інспекції праці по Новгородської області, Росспоживнагляду і т. Д.);
 - Розробляє інструкції з охорони праці для свого підрозділу в установленому порядку;

- Вживає заходів щодо попередження та усунення нещасних випадків і травматизму на виробництві, при монтажі електрообладнання та розробляє заходи щодо їх запобігання;

- Споруд.

3.4. Функції спеціаліста з охорони праці.

- Розробляє проекти наказів про розподіл обов'язків по забезпеченню охорони праці та безпеки під час виконання робіт та експлуатації виробничих об'єктів;

- Бере участь у підготовці проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до законодавства про працю;

- Контролює дотримання керівниками підрозділів підприємства Правил і норм з охорони праці та дотримання законних прав та інтересів працівників підприємства в галузі охорони праці;

- Бере участь в перевірці справності технічного стану обладнання, електрообладнання, вентиляційних систем і т. Д., А також умов праці на робочих місцях;

- Розробляє проекти плану щодо поліпшення умов охорони праці;

- Бере участь у впровадженні запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці;

- Погоджує інструкції з охорони праці, забезпечує видачу інструкцій з охорони праці працівникам під розпис, сприяти їх впровадженню і вивчення;

- Проводить вступний інструктаж з працівниками підприємства;

- Вивчає причини виробничого травматизму і професійних захворювань, аналізувати ефективність проведених заходів на підприємстві;

- Контролює правильність складання заявок на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування, захисні пристрої;

- Представляє інформацію щодо умов охорони праці при розробці паспортів (карт робочого місця);

- Консультує працівників з питань охорони праці. Надає допомогу в захисті їх прав з охорони праці;

- Здійснює контроль за дотриманням працівниками підприємства норм, правил та інструкцій з охорони праці правильністю застосування ними засобів колективного та індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- Здійснює контроль своєчасного повідомлення директору про що відбулися нещасних випадках на виробництві, травм, за дотриманням норм робочого часу і часу відпочинку, поданням компенсацій і пільг за важкі роботи і роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці;

- Забезпечує підприємство журналами обов'язкового ведення з охорони праці, нормативними документами;

- Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

- Забезпечує складання встановленої звітності з охорони праці;

- Оформляє і зберігає документи, що стосуються вимог охорони праці;

- Розробляє план заходів щодо виконання приписів наглядових органів і вживає заходів до його виконання.

3.5 Служба охорони праці

3.5.1Служба охорони праці створюється для організації роботи з охорони праці директором Товариства.

- Функції служби охорони праці в Товаристві покладаються на спеціаліста з охорони праці, який підписує договір матеріальної відповідальності Товариства.

- Спеціаліст з охорони праці здійснює свою діяльність у взаємодії з комісією з охорони праці.

- Спеціаліст з охорони праці у своїй діяльності керуються законами та іншими нормативно-правовими актами про охорону, угодами (галузевим), колективним договором, угодою з охорони праці, іншими локальними нормативними правовими актами Товариства.

- Основними завданнями фахівця з охорони праці є:

- Організація роботи щодо забезпечення виконання працівниками вимог охорони праці;

- Контроль за дотриманням працівниками законів та інших нормативних правових актів про охорону праці, колективного договору, угоди з охорони праці, інших локальних нормативних правових актів Товариства;

- Організація профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і захворювань, обумовлених виробничими чинниками, а також роботи по поліпшенню умов праці;

- Забезпечення роботи кабінету охорони праці, оснащення його необхідними посібниками, засобами навчання та т. П .;

- Розробка і перегляд застарілих інструкцій з охорони праці;

- Контроль в передбачених випадках проведення попередніх (при вступі на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників;

- Контроль за видачею працівникам, зайнятим на виробництві зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або виконуваних в несприятливих температурних умовах, спецодягу, спецвзуття та інших необхідних засобів індивідуального захисту;

- Контроль за своєчасним забезпеченням працюючих змивають засобами відповідно до встановлених норм;

- Контроль за своєчасним проведенням спеціальної оцінки умов праці, паспортизації санітарно-технічного стану умов праці, розробкою і виконанням за їх результатами заходів щодо приведення умов і охорони праці у відповідність з нормативними вимогами;

- Вивчення і поширення передового досвіду з охорони праці, пропаганда питань охорони праці.

3.5.2 Для виконання поставлених завдань на фахівця з охорони праці покладаються такі функції:

- Облік і аналіз стану та причин виробничого травматизму, професійних захворювань і захворювань, обумовлених виробничими чинниками;

- Надання допомоги підрозділам у організації та проведенні вимірювань параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, в оцінці травмобезопасности обладнання, пристосувань;

- Організація, методичне керівництво спеціальної оцінкою умов праці, сертифікацією робіт з охорони праці та контроль за їх проведенням;

- Проведення перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, пристосувань, засобів індивідуального захисту працівників, стану санітарно-технічних пристроїв, роботи вентиляційних систем на відповідність вимогам охорони праці;

- Розробка програм щодо поліпшення умов і охорони праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, захворювань, обумовлених виробничими чинниками; надання організаційно-методичної допомоги щодо виконання запланованих заходів;

- Участь в складанні розділів колективного договору, що стосуються умов і охорони праці;

- Надання допомоги інспектору по кадрам в складанні списків посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також посад, відповідно до яких на підставі чинного законодавства надається компенсація за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці;

- Участь в роботі комісії з розслідування нещасних випадків;

- Оформлення і зберігання документів, що стосуються вимог охорони праці, відповідно до встановлених термінів;

- Участь в підготовці документів для призначення виплат за страхуванням у зв'язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями;

- Складання звітності з охорони і умов праці за формами, встановленими Держкомстатом Росії;

- Розробка програм навчання з охорони праці працівників Товариства;

- Проведення вступного інструктажу з охорони праці з усіма особами, які надходять на роботу, приїздить у відрядження, що проходять виробничу практику;

- Контроль за забезпеченням і правильним застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту;

- Організація своєчасного навчання з охорони праці працівників Товариства, в тому числі його генерального директора, і участь в роботі комісій з перевірки знань вимог охорони праці;

- Забезпечення посадових осіб, структурних підрозділів Товариства локальними нормативними правовими актами Товариства, наочними посібниками та навчальними матеріалами з охорони праці;

- Організація нарад з охорони праці;

- Доведення до відома працівників діючих законів та інших нормативних правових актів про охорону праці Російської Федерації, колективного договору, угоди з охорони праці в Товаристві;

- Контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення умов і охорони праці, розділом колективного договору, що стосуються питань охорони праці, угодою з охорони праці, а також за вжиттям заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок на виробництві, виконанням приписів органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці, інших заходів щодо створення безпечних умов праці;

- Контроль за своєчасним проведенням відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, машин і механізмів;

- Контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту;

- Контроль за правильним витрачанням коштів, виділених на виконання заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;

- Контроль за використанням праці жінок і осіб моложе18 років відповідно до законодавства Російської Федерації;

- Розгляд листів, заяв, скарг працівників, що стосуються питань умов та охорони праці, підготовка пропозицій директору Товариства щодо усунення виявлених недоліків.

3.6. Комісія з охорони праці

-Комісія З охорони праці (далі - Комісія) є складовою частиною Системи управління охороною праці Товариства.

-Робота Комісії будується на принципах соціального партнерства.

- Комісія взаємодіє з державними органами управління охороною праці, органами федеральної інспекції праці, іншими державними органами нагляду і контролю.

- Комісія у своїй діяльності керується законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації, колективним договором, іншими локальними нормативними правовими актами Товариства.

Завданнями Комісії є:

- Розробка на основі пропозицій членів Комісії програми спільних дій директора Товариства, професійної спілки щодо забезпечення вимог охорони праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань;

- Організація проведення перевірок стану умов і охорони праці на робочих місцях, підготовка відповідних пропозицій роботодавцю за рішенням проблем охорони праці на основі аналізу стану умов і охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності;

- Інформування працівників про стан умов і охорони праці на робочих місцях, існуючий ризик ушкодження здоров'я та про належних працівникам компенсації за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці, засоби індивідуального захисту.

Функціями Комісії є:

- Розгляд пропозицій роботодавця, працівників, професійної спілки для вироблення рекомендацій, спрямованих на поліпшення умов і охорони праці працівників;

- Участь у проведенні обстежень стану умов і охорони праці в Товаристві, розгляді їх результатів і вироблення рекомендацій роботодавцю щодо усунення виявлених порушень;

- Інформування працівників Товариства про проведені заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань;

- Доведення до відома працівників Товариства результатів спеціальної оцінки умов праці та сертифікації робіт з охорони праці;

- Сприяння в організації проведення попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів і дотримання медичних рекомендацій при працевлаштуванні;

- Участь в розгляді питань фінансування заходів з охорони праці в Товаристві, обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- Підготовка і подання роботодавцю пропозицій щодо вдосконалення робіт з охорони праці та збереженню здоров'я працівників;

- Розгляд проектів локальних нормативних правових актів з охорони праці та підготовка пропозицій щодо них роботодавцю, профспілковому виборному органу.Політика в галузі охорони праці | Організація робіт по забезпеченню охорони праці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати