Головна

Порядок проходження практики

  1. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
  2. II. Порядок проведения аттестации
  3. III. Порядок выполнения работы
  4. III. Порядок выполнения работы
  5. III. Порядок выполнения работы
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

Перед початком технологічної практики керівник практики від технікуму проводить організаційні збори, де повідомляє мету і зміст, порядок і організацію проходження практики, необхідну документацію та вимоги до звіту.

При оформлення на роботу студент проходить медичний огляд, оформлення приймального аркуша, бесіду з керівництвом шахти з історії шахти, правил внутрішнього розпорядку, виконання правил охорони праці.

Вивчення правил безпеки та охорони праці проводиться в навчальному пункті шахти. Вивчаються: загальні правила охорони праці, ознайомлення з планом ліквідації аварій шахти, пило-газовим режимом, причинами виробничого травматизму і наданням першої допомоги. Вивчення правил безпеки при виконанні маркшейдерських робіт в підготовчих та очисних виробках. Після здачі заліку по техніки безпеки студент одержує допуск до роботи в шахті.

Студенти проходять практику у маркшейдерському відділі шахти. Знайомиться з відділом шахти, його керівником, правами і обов'язками маркшейдерської служби. Закріпляється студент за інструктором-наставником з числа дільничних маркшейдерів шахти.

4.2. Зміст програми практики

1. Загальні відомості про шахт .

Місцезнаходження та межі шахтного поля. Короткий орографічний та гідрографічний нарис шахтного поля. Запаси вугілля , добова продуктивність шахти.

2. Геологія родовища.

Стратиграфія вугленосної товщі. Тектоніка. Будова і характеристика порід покрівлі і ґрунту, вплив їх на вибір системи розробки та методу управління покрівлею. Гідрогеологія.

3. Гірничі роботи.

Форми і розміри шахтного поля. Спосіб розкриття шахтного поля. Шахтні стовбури, їх значення, перетин, спосіб кріплення і армування. Річна продуктивність і термін існування шахти. Визначення необхідної лінії очисних вибоїв: чинної, резервної. Визначення висоти поверху. Системи розробки. Проведення підготовчих виробок. Технологічні схеми. Механізація підготовчих робіт. Паспорт кріплення підготовчих виробок.

Очисні роботи. Технологічні схеми очисних робіт. Способи управління покрівлею. Механізація очисних робіт і техніко - економічні показники по очисним і підготовчих виробках. Співвідношення підготовчих і очисних робіт. Схеми вентиляції шахти. Заходи з техніки безпеки. Організація і продуктивність праці в передових бригадах.

4. Геодезичні і маркшейдерські роботи .

1. Ознайомлення зі структурою та роботою маркшейдерської відділу, маркшейдерської та геологічної документацією, маркшейдерськими інструментами.

2. Маркшейдерські опорні мережі на поверхні шахти. Підхідні пункти та репери.

3. Характеристика планової і висотної опорних мереж в шахті.

4. Стан маркшейдерської підземної опорної мережі і перспективи її розвитку або реконструкції .

5. Виробництво підземних маркшейдерських зйомок. Теодолітна зйомка гірничих виробок: закріплення пунктів, інструменти та спорядження. Основні повірки теодоліта. Вимірювання кутів і довжин. Зйомка подробиць. Ведення журналу і абрису зйомки. Камеральна обробка і складання плану. Нівелювання в шахті: призначення і види нівелювання, інструменти. Виробництво та камеральна обробка геометричного нівелювання транспортних шляхів, складання профілю. Тригонометричні нівелювання.

Зйомка очисних вибоїв: інструменти, методика робіт, камеральна обробка і складання плану лави.

6. Орієнтування підземної зйомки. Способи орієнтування зйомки. Інструменти та апаратура . Виробництво польових спостережень і обчислення орієнтування. Оцінка точності орієнтування. Вимоги технічної інструкції.

7. Гірничо - геометричні роботи: виробництво замальовок гірничих виробок, визначення елементів залягання пластів, тектонічних порушень , штрихів ковзання в площині сместителя, площин кліважа. Документація розвідувальних свердловин і гірничих виробок. Складання структурної колонки пласта. Складання геологічних розрізів навхрест простягання і по простяганню покладу.

Для складання звіту рекомендується використовувати такі документи:

- пояснювальну записку до проекту шахти, яка знаходиться в геолого-маркшейдерському і технічному відділах підприємства. В ній викладені географічна і геологічна характеристика дільниці, характеристика покладів і вміщаючих порід, схеми розкриття і підготовки шахтного поля, опис розкриваючих виробок, приствольного двору і технологічного комплексу поверхні;

- геологічні розрізи і стратиграфічні колонки по пластам, які знаходяться в геолого-маркшейдерському відділі;

- паспорт кріплення і управління покрівлею в очисному забої, паспорта проведення і кріплення гірничих виробок, паспорта буровибухових робіт, які знаходяться в технічному відділі підприємства;

- плани гірничих виробок (зведені і по окремим покладам), що знаходяться в геолого-маркшейдерському відділі;

- схема транспорту, яка знаходиться на дільниці транспорту;

- схема вентиляції шахти, яка знаходиться на дільниці пиловентиляційної служби, та техніки безпеки;

- технічна характеристика основного гірничо-шахтного обладнання, яка знаходиться у головного механіка.

Техніко-економічні показники роботи дільниць та підприємства можливо одержати в плановому відділі або в відділі організації праці та нормування.

Маркшейдерські роботи та гірничу графічну документацію студент вивчає на місці практики - в маркшейдерському відділі.

Отримані матеріали вивчаються безпосередньо в приміщенні відповідного відділу, при цьому студент зобов'язаний отримати дозвіл керівника відділу на виконання викопійовок, виписок та інше. Виносити матеріали, що вивчаються, з приміщення відділу заборонено.

5. Оформлення звіту з технологічної практики

Звіт про практику повинен бути складений відповідно до програми практики на підставі особистих спостережень і вивчення продуктивних процесів, а також досвіду своєї роботи під час практики.

Всі маркшейдерські роботи необхідно оцінювати з точки зору виконання вимог технічної інструкції з виробництва маркшейдерських робіт .

До звіту мають бути додані польові журнали та журнали камеральної обробки маркшейдерських зйомок .

Графічна частина звіту повинна бути виконана самим студентами і оформлена відповідно з умовними позначеннями.

До звіту по технологічній практиці мають бути додані наступні креслення:

1. Геологічний розріз шахтного поля.

2. Схема розтину.

3. Технологічний паспорт проведення підготовчої виробки.

4. Паспорт кріплення та управління покрівлею очисного забою.

5. Схема маркшейдерської опорної мережі.

6. План теодолітної зйомки.

7. Профіль гірничої виробки.

8. План кутомірної зйомки лави.

9. Замальовки виробок , тектонічних порушень.

Пояснювальну записку звіту з технологічної практики студент виконує згідно зі «Стандартом підприємства ЛГТ. Порядок виконання і оформлення текстової та графічної навчальної документації». Опис робіт повинен вестися грамотно, логічно послідовно, супроводжуватися необхідними замальовками. Не слід допускати в тексті скорочень, частих повторень одних і тих же слів або термінів.
Цифровий і обчислювальний матеріали поміщаються у відомості і формуляри встановленого зразка. Кожен формуляр і таблиця повинні мати свій порядковий номер і назву. Графічні матеріали повинні бути виконані відповідно з умовними топографічними і маркшейдерськими знаками.

На обкладинці пояснювальної записки розміщують етикетку, титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки; номер сторінки на титульному аркуші не ставиться.

У відповідності з змістом практики звіт складається з наступних розділів:

Вступ

1. Техніка безпеки

2. Загальні відомості про гірниче підприємство;

3. Геологія родовища;

4. Гірничі роботи;

5. Маркшейдерські роботи;

6. Охорона навколишнього середовища;

Висновки

Перелік джерел

Додатки

Звіт підписується керівником практики від підприємства і завіряється печаткою. У 2 - денний строк після закінчення практики він повинен бути зданий керівнику практики від технікуму.

При захисту звіту практики необхідно коротко розповісти про завдання на технологічну практику, гірничо-геологічні і гірничотехнічні умови підприємства, про стан маркшейдерсько-геодезичного обґрунтування, про задачу практики, засоби досягнення поставленої мети і про результат; в маркшейдерській частині розкрити задачі, методику їх розв'язування і отримані результати.

За результатами змісту пояснювальної записки звіту з технологічної практики, гірничої графічної маркшейдерської документації та захисту студентові виставляється оцінка з практики.

6. Рекомендована література

1. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и сланцевых месторождений. - М., Недра, 1977

2. Умнов А. Е. Охрана труда и противопожарная защита в горнорудной промышленности. - М., Недра, 1985

3. Борисов С. С. Горное дело. - М., Недра, 1982.

4. Сборник ГОСТ 2.850-75 «Горная графическая документация». - М., Издательство стандартов, 1983.

5. Борщ-Компониец В. И., Навитный А. М., Кныш Г. М. Маркшейдерское дело - М, Недра, 1985

6. Борщ-Компониец В. И. Геодезия. Маркшейдерское дело. - М., Недра, 1989.

7. Оглоблин Д. Н. Маркшейдерское дело. - М. Недра, 1981.

8. Условные обозначения для горной графической документации. - М., Недра, 1981

9. Инструкция по производству маркшейдерских работ.- М., Недра, 1987

10. Стенин Н. И. Организация маркшейдерских работ на горных предприятиях. - М., Недра, 1974

11. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. - М., Недра, 1989Пояснювальна записка | Ацетилсалициловая кислота
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати