Головна

Методичні вказівки щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. I. Методи вивчення кількісного та якісного складу мікрофлори шкіри рук
  2. I. Навчальна програма дисципліни
  3. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. II навчальних програмах навчальної дисципліни.
  6. II) Поняття форми державного устрою належить до характеристики територіальної організації держави.
  7. II. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОП ВО

Програма відпрацьовується на третьому курсі в 5-му семестрі. Заняття в навчальному закладі проводить провідний доцент кафедри. Обсяг навчального навантаження провідного викладача регламентується загальноприйнятими в вузі нормативами.

Вивчення дисципліни ґрунтується на проведенні лекційних занять, консультацій і виконання індивідуальних завдань в якості самостійної роботи.

Для перевірки знань студентів після закінчення вивчення окремих блоків (модулів) передбачається поточний контроль і рубіжний контроль три рази протягом семестру, побудований в основному на тестуванні студентів з дисципліни. Дана система і види занять в основному забезпечує формування у студентів в процесі навчання творчого мислення, виробляють вміння проводити аналіз, систематизувати інформацію, робити узагальнення, виділяти головне, формулювати висновки, обгрунтовувати свої пропозиції, доводити і відстоювати прийняті рішення. Все це в кінцевому підсумку забезпечує високу фундаментальну підготовку випускників університету з дисципліни «Охорона праці».

Навчання здійснюється на основі застосування дидактичних методів: репродуктивних, перш за все пояснювально-ілюстративних, продуктивних, активних, проблемних, частково-пошукових і дослідницьких. Система навчання при проведенні занять дозволяє широко застосовувати технічні засоби навчання: відео-, аудіоапаратуру, навчальні відеофільми, діафільми, спеціалізовані аудиторії та кабінети, схеми, слайди, плакати, комп'ютерні засоби навчання. Лекції читаються щодо основних положень програми. У них даються систематизовані основи наукових і практичних знань з охорони праці. Лекції проводяться провідними викладачами кафедри і складають основу фундаментальної підготовки студентів з дисципліни. В окремих випадках лекції можуть читатися фахівцями інших установ.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача проводиться з метою прищеплення їм навичок в самостійному дослідженні ісследователького характеру нових проблемних питань теорії дисципліни, закріплення і поглиблення теоретичних знань, умінь і навичок роботи з літературою. Самостійна робота студентів здійснюється за завданням і під керівництвом викладача з наступним поданням письмово виконаної роботи на задану тему. За формою заняття може бути аудиторних, або позааудиторний (студенти за вибором можуть займатися вдома, в бібліотеці, в іншому науковій установі). Заняття проводяться на основі тем і питань, які визначаються тематичним планом дисципліни.

Реферат виконується з метою розширення і закріплення теоретичних знань студентів з актуальної теми (проблемного питання) розділу дисципліни ВІД, прищеплення навичок самостійної дослідницької роботи з найбільш гострих, проблемних питань, що вивчається.

Диагностичность дисципліни досягається шляхом здійснення поточного, рубіжного та підсумкового контролю тестовим методом по кожному модулю курсу. підсумковий контроль проводиться тестовим методом після успішного виконання і захисту реферату у вигляді заліку або іспиту.

література

 № п / п  Ф. І. О.авторов  НаіменованіеІзданія  видавництво  Рік випуску
     Основна література    
 Раздорожний А. А.  Охорона праці і виробництв-судинна безпеку (Навчально-методичне по-посібник, 512 с.)  М .: «Іспит»  2 006
     додаткова література    
 Бєлов С. В. та ін.  Безпека жізнедеятель-ності (Підручник для середніх навчальних закладів, 360 с.)  М .: «Висшаяшкола»  2 004
 Бєлов С. В. та ін.  Безпека жізнедеятель-ності (Підручник для вищих навчальних закладів, 500 с.)  М .: «Висшаяшкола»  1 999
 4.  Долін П. А.  Довідник по технікеБезопасності  М .: «Енерго-Атомиздат»  1 984
 Манайло В. Г.  Основи електробезпеки (5 изд.)  Л .: «Енерго-Атомиздат»  1 991
 Бєляков А. М.  Збірник навчально-методичними-кой літератури і норматив-них документів з охорони праці для окремих ка-рій застрахованих (Изд. 3-е перероблене)  Волгоград  2 002
 -: -  Положення про розслідування та обліку несчатних випадків на виробництві (з изменени-ями і доповненнями)  М .: «ПІЛОБТ»  2 000
 -: -  Положення про порядок рас-слідування, обліку та оформлення нещасних випадків з учнями і вихованцями системи освіти Російської Федерації (Додаток до наказу Міносвіти РФ від 23. 07. 1 996 р № 338, 14 с.)  М .: «ПІЛОБТ»  1 996
 -: -  Постанова Глави ад-міністрації Волгоградської області «Законодавство про охра-ни праці» (Разом з «Поло-ням про систему управління охороною праці в Волгоградської області)    

глосарій

 № п / п  Найменування термінів  тлумачення термінів
 Охорона праці  система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші меропріятія.О. Т. - також служба на предпріятіях.О. Т. - навчальна дисципліна в навчальних закладах.
 очищення повітря  Видалення шкідливих домішок: пилу, диму. газів з повітря, підвал в житлові, громадські та виробничі приміщення системами припливної вентиляції та кондиціонування, а також з повітря, використовуваного в технологічних процесах або виведеного з вироб-х будівель в атмосферу (в цілях збереження чистоти довкілля)
 аспіратор прилад для відбору проб повітря з метою аналізу містяться в ньому домішок. Його дія заснована на відсмоктуванні повітря з вироб-го приміщення, пропущенні через фільтр або хімічний поглинач з подальшим визначенням кількості домішок і ступеня забруднення повітря.
 Аспіраційний психрометр Ассмана прилад для виміру вологості повітря відносної. Він складається з двох термометрів: Сухого і вологого
 Атестація робочих місць за умовами праці система аналізу і оцінки робочих місць з метою встановлення їх відповідності вимогам охорони праці і виробничої санітарії для проведення оздоровчих заходів, ознайомлення працюючих з умовами праці, сертифікації вироб-х об'єктів, для підтвердження або скасування права надання компенсацій і пільг працівникам, які зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими і / або небезпечними умовами праці.
 Безпека праці  стан умов праці, При якому з певною ймовірністю виключено вплив на працюючих небезпечних і / або шкідливих виробничих факторів.
 Бел  Десятковий логарифм відносини двох однойменних фізичних величин; найчастіше користуються децибелом - 0,1 Б; названий по імені шотл. Винахідника Олександра Белла (1847 - 1922).
 Білий шум  акустичний шум, Спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону чутних частот (Наприклад, шум водоспаду).
 вентилятор (від лат. Ventilo- вію, махаю) - Пристрій для подачі повітря або ін. газу під тиском (Зазвичай до 0,15 МПа) для вентиляції підземних виробок, приміщень, створення штучної тяги в котлах, повітряних завіс, Транспортування аерозависів по трубопроводах і т. д. Розрізняють В. відцентрові, осьові і діаметральні.
 вентиляція  Провітрювання, регульований повітрообмін з метою створення в приміщеннях повітряного середовища, сприятливого і безпечного для трудової діяльності і здоров'я людини.
 шкідлива речовина  Речовина, яка при контакті з організмом (в умовах виробництва і побуту) в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я
 Шкідливий виробничий фактор  Фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов (інтенсивності, тривалості і ін.) Може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності
 тимчасова непрацездатність  Тимчасова втрата працездатності, також можливості виконувати роботу.
 Тимчасове переносне захисне заземлення  Один або кілька з'єднаних між собою відрізків голого мідного багатожильного проводу, забезпечених зажимами для приєднання до струмоведучих частин і заземлювального пристрою. Призначено для захисту від ураження електричним струмом людей, які виконують роботи на відключених струмопровідних частинах електроустановки при випадковому появі на них напруги (в результаті помилкового включення установки, падіння проводу, знаходження під напругою, розряду блискавки в установку або поблизу неї і ін.
 вирівнювання потенціалу  Забезпечення електричного зв'язку між відкритою провідною частиною і знаходяться в землі або провідному підлозі провідними частинами (провідниками) У, П. служить для забезпечення близького за значенням потенціалу між відкритою провідною частиною, до якої може торкатися людина або тварина, і поверхнею землі або проводить статі.
 газоаналізатор  Прилад для визначення якісного та кількісного складу газової суміші.
 гігієна праці  Розділ гігієни, який вивчає вплив трудової діяльності та виробничого середовища на організм людини.
 Гігієнічна оцінка умов праці  Віднесення умов праці на конкретному робочому місці до відповідної категорії за ступенем шкідливості і небезпеки, тяжкості і нап-ряджені тудового процесу
 захисне заземлення  Заземлення точки чи точок в системі, електроустановки або електроустаткування-довании з метою забезпечення електробезпеки.
 Захисне занулення в електроустановках до 1 КВ  Навмисне з'єднання відкритих струмоведучих частин з глухозаземленою нейтраллю генератора або трасформатора в мережах трифазного струму з глухозамленним виводом джерела однофазного струму, з заземленою точкою джерела в мережах постійного струму, що виконується в цілях електробезпеки

 САМОСТІЙНА РОБОТА | Моделі інноваційного менеджменту

Пояснювальна записка | З додатковою спеціальністю 050720- «Фізична культура | Методичні вказівки по організації вивчення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати