Головна

Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 12 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

1023. Керівник робіт зміни, що здає ВС з незакінченою ТО і Р, зобов'язаний:

а) Перевірити відповідності виконаного обсягу ТО і Р, передати керівникові, що приймає зміни технічну документацію на ВС, забезпечити повноту і правильність передачі об'єктів ТО і Р своїми підлеглими;

б) Перевірити відповідності виконаного обсягу ТО і Р, які підтверджують підписів виконавців і контролюючих осіб, передати керівникові, що приймає зміни технічну документацію на ВС, забезпечити повноту і правильність передачі об'єктів ТО і Р своїми підлеглими;

в) Забезпечити правильність передачі, передати керівникові, що приймає зміни технічну документацію на ВС, забезпечити повноту і правильність передачі об'єктів ТО і Р своїм авіаційним персоналом;

1024. Керівник робіт приймаючої зміни зобов'язаний:

а) Провести зовнішній огляд прийнятих ВС, перевірити наявність і правильність оформлення документації на виконані роботи, перевірити записи в журналі передачі змін, отримати усну інформацію забезпечити повноту і правильність приймання ВС своїми підлеглими;

б) Забезпечити повноту і правильність приймання робіт, перевірити наявність і правильність оформлення документації на виконані роботи, перевірити записи в журналі передачі змін, отримати усну інформацію;

в) Провести перевірку документації про виконання робіт, наявність і правильність оформлення документації на виконані роботи персоналом здає зміну, записів в журналі передачі змін, отримати усну інформацію;

1025. Керівник робіт зміни, що приймає ВС з незакінченою ТО і Р повинен:

а) Ознайомитися з інформацією в заповненому журналі передачі змін;

б) Ознайомитися із записами в журналі передачі змін і документацій на прийняті ВС, провести їх зовнішній огляд;

в) Провести зовнішній огляд ВС, ознайомитися з інформацією в заповненому журналі передачі змін;

1026. Які контролюють об'єкти АТ візуально?

а) Візуально контролюють об'єкти АТ, справність, працездатність, правильність функціонування визначається із застосуванням засобів контролю;

б) Візуально контролюють об'єкти АТ, справність, працездатність виробів не викликає сумніву;

в) Візуально контролюють об'єкти АТ, справність, працездатність і правильність функціонування яких може бути визначена без застосування інструментальних засобів контролю;

1027. За органолептичними ознаками визначають:

а) Зовнішні прояви відмови або несправності АТ;

б) Видимі причини прояв відмови;

в) Невидимі причини прояви відмови вироби АТ;

1028. Інструментальний контроль стану АТ здійснюють:

а) Зовнішнім оглядом, із застосуванням вбудованих засобів контролю АТ;

б) Із застосуванням переносних, пересувних, вбудованих і стаціонарних засобів;

в) Візуальним оглядом, з використанням переносних засобів;

1029. Які інструменти допускаються до контролю стан АТ?

а) Справні інструменти і засоби контролю;

б) Справні інструментальні засоби, що пройшли метрологічну повірку і атестацію, підтверджену документацією встановленого виду;

в) Інструментальні засоби, що пройшли метрологічну повірку, атестацію та мають підтвердження;

1030. Фахівці, які здійснюють контроль якості, відповідальні за:

а) Повноту, достовірність контролю, за відповідність стан АТ, вмісту виконаного ТО і Р і його результатів вимогам ЕРД і виробничого завдання;

б) Повноту і достовірність проведення ТО і Р і його результатів вимогам ЕРД і виробничого завдання;

в) Відповідність стану АТ результатів контролю вимогам ЕРД і виробничого завдання;

1031. Що в себе включає функції контролю якості?

а) Складають основу діяльності органу з контролю якості (ОКК) в службі ІАОП;

б) є ??частиною спеціальних обов'язків фахівців ОКК в службі ІАОП;

в) є частиною службових обов'язків фахівців, відповідальних за організацію, проведення робіт в службі ІАОП і складають основу діяльності ОКК;

1032. Хто несе відповідальність за контроль якості в нерегламентованих випадках?

а) Екіпаж ПС;

б) Інженерно-технічний персонал служби ІАОП;

в) Безпосередні виконавці і керівники робіт;

1033. Рішенням авіаційного підприємства по найбільш кваліфікованих спеціальностях може надаватися право:

а) Усувати від виконання робіт підлеглих осіб;

б) Виконувати частина робіт без контролю іншими посадовими особами;

в) У авіаційного підприємства немає права приймати рішення;

1034. Порядок надання правил щодо виконання частини робіт більш кваліфікованим фахівцям і його припинення визначаються?

а) Документами авіаційного підприємства;

б) Бажанням по цьому праву авіаційного підприємства;

в) У авіаційного підприємства немає такого права;

1035. Результати разового огляду записуються:

а) У розділ VI «бортового журналу літака»;

б) У розділ «Виконання доробок і оглядів за бюлетенями і вказівкам» формуляра ВС;

в) Чи не записуються в документації;

1036. Обсяг інспекторського огляду визначається:

а) Візуально;

б) Вибраній типової програми;

в) Вибраній його типової програми або окремим зазначенням керівника, що дає завдання на огляд;

1037. У програми конкретних оглядів включаються при необхідності:

а) Перевірка прийнятих заходів щодо усунення відхилень льотно-технічних характеристик (ЛТХ) від вимог РЛЕ, виконання доробок, стану якості ТО і Р, ведення ЕД, справності вимірювальних засобів, інструменту, засобів наземного обслуговування;

б) Стан якості ТО і Р, ведення ЕД, справності вимірювальних засобів, інструменту, засобів наземного обслуговування;

в) Усунення відхилень від вимог РЛЕ, стану якості ТО і Р, ведення ЕД;

1038. До участі в огляді дозволяється залучати:

а) Екіпаж ВС, фахівців інших служб, які мають відповідну підготовку і допуск до роботи на АТ;

б) Інструкторський складу льотних підрозділів, членів екіпажів ПС, фахівців інших служб, які мають відповідну підготовку і допуск до роботи на АТ;

в) Інструкторський складу льотних підрозділів, членів екіпажів ПС, фахівців інших служб;

1039. У «бортовому журналі літака» записують:

а) Найменування аеропорту і дату огляду, прізвище посадової особи;

б) Оцінку технічного стану ВС. прізвище посадової особи;

в) Найменування аеропорту, дату огляду прізвище посадової особи, якій переданий «Наряд на дефектацию», оцінку технічного стану ПС;

1040. Відомості про інспекторських оглядах ВС і їх результати реєструються в:

а) Журналах чи інших формах обліку, які визначаються і ведуться в службах авіапідприємстві;

б) бортовому журналі літака і інших документах;

в) Карту-наряді на ТО і Р ПС;

1041. Матеріали за результатами огляду відображаються в:

а) бортовому журналі літака, карті-наряді;

б) Документи з аналізу якості ТО і Р АТ і в інших документах, якими визначаються заходи щодо ліквідації виявлених недоліків;

в) бортовому журналі літака, карті-наряді і в інших документах, якими визначаються заходи щодо ліквідації виявлених недоліків;

1042. Обробка результатів контрольного польоту проводиться відповідно:

а) З його програмою із застосуванням діючих технологій (методик) розшифровки і аналізу даних. ;

б) З його програмою і аналізом даних;

в) З результатами контрольного польоту;

1043. Підготовка ВС до контрольного польоту здійснюють відповідно до:

а) Вимогою керівника авіапідприємства;

б) Вимогами експлуатаційної документації (ЕД) і виробничим завданням;

в) Вимогою спеціальної комісії авіапідприємства;

1044. Хто в праві приймати рішення про виконання контрольного польоту і в інших випадках, що не входять до складу обов'язкових, з урахуванням встановлених ФА ВТ обмежень?

а) Авіапідприємство;

б) Екіпаж ПС;

в) Спеціаліст по ТО і Р АТ;

1045. Затверджена програма контрольного рулювання разом із завданням на контрольне рулювання передається:

а) Фахівцеві з ТО і Р;

б) Екіпажу ВС разом із завданням на контрольне рулювання;

в) Керівнику польотів;

1046. Про виконаних при прийомі ВС з незакінченою ТО і Р недоліки доповідають:

а) Екіпажу ПС;

б) Керівнику робіт по ТО і Р АТ;

в) Вищестоящому керівнику;

1047. Технічне обслуговування з контролем параметрів застосовують для?

а) Будь-яких виробів авіаційної техніки;

б) Виробів АТ, відмови яких впливають на безпеку польотів;

в) Виробів АТ, відмови яких не впливають на безпеку польотів;

1048. Контроль параметрів може бути:

а) Неперервним;

б) Періодичним;

в) Неперервним або періодичним;

1049. Експлуатаційна документація на ТОіР за станом повинна визначати:

а) Склад контрольованих параметрів виробів, гранично допустимі значення параметрів, періодичність і технологію їх контролю, необхідні технічні засоби, правила прийняття рішень за результатами контролю;

б) Гранично допустимі значення параметрів, періодичність і технологію їх контролю, правила прийняття рішень за результатами контролю;

в) Склад контрольованих параметрів виробів, періодичність і технологію їх контролю, правила прийняття рішень за результатами контролю;

1050. Технічне обслуговування з контролем рівня надійності може бути застосовано для:

а) Виробів, відмови яких не мають прямого впливу на безпеку польотів;

б) Будь-яких виробів авіаційної техніки;

в) До виробу, відмови якого впливають на безпеку польотів;

1051. Людський фактор - це

а) структура і функціонування наукового знання;

б) потенційні і реальні можливості людини;

в) масовидні соціально-психологічні явища;

1052. Метою людського фактора є

а) кваліфікація керівників усіх рівнів управління;

б) система планування організації;

в) оптимізація відносин між персоналом по обслуговуванню;

1053. Термін «Людський фактор» позначає

а) будь-яка участь людини в авіації;

б) гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації;

в) професійні контакти конкретної соціальної обстановки;

1054. Яка поведінка здійснюється на основі норм, традицій, образів, цінностей суспільства

а) вольове поводження;

б) ділова поведінка;

в) рольова поведінка;

1055. Головна мета навчання «Людському фактору»

а) надання допомоги всьому персоналу в області обслуговування;

б) підвищення рівня життя;

в) розуміння своїх обмежених можливостей у трудовій діяльності, а також інших людей;

1056. Енергійно і оперативно впливати на поведінку співробітників з метою їх вдосконалення дозволяє такий метод виховання, як

а) критика і самокритика;

б) особистий приклад керівника;

в) інформування та інструктування;

1057. Домінуюча роль в причинах інцидентів у цивільній авіації припадає на:

а) неточності в переговорах між екіпажем і диспетчером;

б) діяльність людини;

в) недостатній або неправильний прогноз погоди;

1058. Шкідливі речовини, що впливають на чіткість зору

а) кави;

б) алкоголь;

в) газована вода;

1059. Дальтонізм - це неправильне визначення квітів:

а) червоного і зеленого;

б) зеленого і жовтого;

в) червоного і синього;

1060. Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату:

а) етноцентризм;

б) конформізм;

в) доброзичлива і ділова критика;

1061. Виборче увагу

а) мистецтво фокусувати увагу на одному джерелі, не відволікаючись;

б) можливість розглядати кілька джерел інформації, приділяючи увагу одному або декільком найбільш важливих джерел;

в) стан підтримувати увагу і залишатися напоготові тривалий час при виконанні одного завдання;

1062. Розділений увагу

а) стан підтримувати увагу і залишатися напоготові тривалий час при виконанні одного завдання;

б) можливість виконати безліч завдань в один час;

в) мистецтво фокусувати увагу на одному джерелі, не відволікаючись;

1063. Фокусна увагу

а) стан підтримувати увагу і залишатися напоготові тривалий час при виконанні одного завдання;

б) можливість виконати безліч завдань в один час;

в) мистецтво фокусувати увагу на одному джерелі, не відволікаючись;

1064. Витримане увагу

а) стан підтримувати увагу і залишатися напоготові тривалий час при виконанні одного завдання;

б) можливість виконати безліч завдань в один час;

в) мистецтво фокусувати увагу на одному джерелі, не відволікаючись;

1065. Процес уваги, сприйняття і оцінки повинен проводитися на основі

а) знання поточної ситуації;

б) поглядів людини;

в) кодифікації;

1066. Пам'ять залежить від наступного процесу

а) реєстрації;

б) комунікації;

в) інтуїції;

1067. Реєстрація як один з процесів пам'яті це:

а) зміст інформації;

б) потік безпосередніх переживань;

в) введення інформації в пам'ять;

1068. Зберігання як один з процесів пам'яті

а) відновлення інформації, що зберігається;

б) зміст інформації;

в) потік безпосередніх переживань;

1069. Виклик як один з процесів пам'яті

а) введення інформації в пам'ять;

б) формування художніх образів;

в) відновлення інформації, що зберігається;

1070. надкоротких пам'ять має тривалість

а) 6 секунд;

б) 8 секунд;

в) 10 секунд;

1071. ехоіческое пам'ять

а) від 2-х до 8 секунд;

б) від 3-х до 5 секунд;

в) від 5-ти до 10 секунд;

1072. іконічні пам'ять

а) від 1 до 2 секунд;

б) від 0,5 до 1 секунди;

в) від 2-х до 8 секунд;

1073. Короткострокова (робоча) пам'ять

а) від 10 до 20 секунд;

б) від 5 до 10 секунд;

в) від 20 до 30 секунд;

1074. Семантична пам'ять зберігає інформацію

а) про особливі події (попередній досвід);

б) загального плану;

в) негативного характеру;

1075. Епізодична пам'ять зберігає інформацію

а) фактичне знання навколишнього світу (концепції, правила);

б) не пов'язану з місцем і часом;

в) про особливі події (попередній досвід);

1076. Клаустрофобия - це

а) страх втратити роботу;

б) страх знаходження в замкнутому просторі;

в) боязнь висоти;

1077. Організаційна культура -

а) внутрішня політика компанії з технічного обслуговування;

б) якість роботи співробітників;

в) хороші взаємини на виробництві;

1078. Організаційний стрес включає в себе:

а) особисту безпеку;

б) страх втратити роботу;

в) погані відносини на виробництві;

1079. Групова відповідальність має на увазі

а) знання потенціалу працівників;

б) почуття відповідальності кожного члена групи за кінцевий результат роботи групи;

в) почуття відповідальності членів групи за частину виконаної роботи;

1080. Розсіювання відповідальності - це ситуація, при якій

а) всі члени групи відповідають за кінцевий результат;

б) жоден з працівників не відчуває особисто себе відповідальним за безпеку;

в) один з членів групи несе відповідальність за кінцевий результат;

1081. Групова поляризація - це

а) внутрішньогруповий конфлікт;

б) досягнення мети;

в) застосування групового мислення;

1082. Інженер з обслуговування літаків мотивований

а) ігноруванням небезпеки при виконанні роботи;

б) бажанням забезпечувати безпеку;

в) додатковою оплатою праці;

1083. Вплив, якому піддається людина в колективі, залежить від наступних факторів

а) культура, підлогу, самоповагу;

б) безцільна робота, спірні накази та інструкції;

в) монотонна і повторювана робота, робота в ізоляції;

1084. Культура промисловості авіаційного обслуговування складається з

а) особистої культури;

б) культури безпеки;

в) культури побуту;

1085. Аспекти культури безпеки

а) соціальні ролі і технічна практика;

б) процес перцепції;

в) спонукання до діяльності;

1086. Основою культури безпеки є

а) позитивна мотивація;

б) стимулювання;

в) постійна система інформації (Reporting);

1087. Ключовий компонент культури безпеки

а) культура спілкування;

б) культура побуту;

в) культура інформування;

1088. Важливий елемент продуктивної і зібраної роботи в бригаді

а) альтруїзм;

б) конформізм;

в) кооперація;

1089. Роль керівництва в організації

а) навчання навичкам планування, економічного аналізу;

б) забезпечення безпеки при тимчасовій нестачі робочої сили;

в) навчання манері поводитися в ситуаціях ділового спілкування;

1090. Роль контролювання

а) поліпшення умов життя і праці;

б) знання сильних і слабких сторін працівників;

в) прагнення до інновацій;

1091. Характеристика лідера (бригадира)

а) мотивує членів бригади на виконання робіт;

б) володіє пасивної стратегією;

в) відсутнє стратегічне мислення;

1092. Вимога до претендента до отримання ліцензії (технічний персонал)

а) відповідати вимогам в процесі комунікації;

б) відповідати вимогам щодо віку;

в) наявність креативності;

1093. Умови, які можуть впливати на стан здоров'я інженера

а) моральний стан;

б) рефлексія;

в) дощова погода;

1094. Стрес - це

а) психологічні перешкоди на шляху ефективної організації взаємодії;

б) психологічне напруження, що виникає при впливі внутрішніх або зовнішніх подразників;

в) астенічний стан (негативні почуття);

1095. Соціальні симптоми стресу:

а) самотність: фізичне і психологічне;

б) дефіцит або надлишок інформації;

в) відсутність креативного мислення;

1096. Стратегія управління стресом:

а) перцепція - процес взаємного сприйняття партнерів, формування відносин між ними;

б) захист - процес, що включає техніку релаксації, а також медикаментозне лікування;

в) комунікація - процес взаємодії людей;

1097. Фактор тиску часу на працівників в авіаційному обслуговуванні - це:

а) динамічні характеристики роботи;

б) тимчасові обмеження або проблема нестачі часу;

в) тарифне робочий час;

1098. Що таке «зрізання кутів»?

а) прагнення підпорядкувати своєму впливу партнерів;

б) норми культури, при якій виробляються методи скорочення часу при виконанні операцій;

в) орієнтація на досягнення успіху в діяльності;

1099. Персонал, керуючий плануванням, повинен враховувати:

а) пріоритет робіт, які повинні бути виконані;

б) високу самооцінку і прагнення до самореалізації;

в) боязнь відповідальності за прийняття (або неприйняття) рішень;

1100. Робоча навантаження залежить від:

а) вміння культурно поводитися;

б) правил, законів і принципів, вироблених групою;

в) умов, при яких виконується робота;

1101. Недостатня робоче навантаження може бути викликана

а) завданнями, які інженер сприймає як монотонні, дуже прості, або просто відсутністю завдань;

б) недостатнім виробничим досвідом;

в) невисоким рівнем професійної підготовки;

1102. Управління робочим навантаженням має включати

а) необхідні навички, професіоналізм і досвід для виконання завдань у відведений час;

б) наявність управлінських здібностей;

в) систему заходів контролю і регулювання індивідів в групі;

1103. Концепція захисту проти людських помилок Різон включає в себе

а) вміння користуватися авторитетом і владою;

б) гуманне ставлення до працівників;

в) подвійну передполітну перевірку пілотом всіх систем літака;

1104. Обрив контрольної пломби на лімбі покажчика обтиску амортизатора означає:

а) проводився аварійний випуск шасі;

б) повне обтиснення амортизатора - «груба» посадка;

в) надлишковий тиск газу в амортизаторі;

1105. Можливі наслідки надлишкового тиску газу в амортизаторі:

а) амортизатор стає «жорстким», хід штока зменшується, відбувається збільшення прискорення штока (перевантаження) і, як наслідок, - поломка амортизатора;

б) амортизатор стає «м'яким», хід штока збільшується, відбувається збільшення прискорення штока (перевантаження) і, як наслідок, - поломка амортизатора;

в) амортизатор стає "жорстким", хід штока зменшується, відбувається зіткнення деталей і поломка амортизатора;

1106. До систем центрального управління відносять:

а) системи управління кермом висоти, кермом напрямку і стабілізатором;

б) системи управління кермом висоти, кермом напрямку й елеронами;

в) системи управління кермом висоти, кермом напрямку, внутрішніми елеронами і інтерцепторами;

1107. Планер літака включає в себе:

а) фюзеляж, крило, хвостове оперення, гондоли двигунів, гондоли шасі;

б) фюзеляж, хвостове оперення, гондоли шасі, гондоли двигунів;

в) крило, хвостове оперення, гондоли двигунів, гондоли шасі;

1108. Герметизація дверей забезпечується:

а) гумовими профілями;

б) гумовими профілями і герметиком;

в) герметиком;

1109. орган управління кермом напрямки

а) штурвальна колонка;

б) педалі;

в) штурвал;

1110. Натяг тросової проводки управління регулюється:

а) болтом;

б) сектором;

в) тендерами;

1111. Завантажувальні пристрої основних систем управління

а) створюють навантаження на командних органах системи пропорційні управління керма;

б) обмежують відхилення;

в) зменшують шарнірний момент на кермі;

1112. Відсік ВСУ обігрівається з метою:

а) швидкого запуску ВСУ на землі;

б) швидкого запуску в польоті;

в) запобігання утворенню конденсату;

1113. Злив води з водяних баків проводиться:

а) після кожного польоту;

б) в базовому порту;

в) після 10 годин польоту;

1114. При відмові крана заправки в момент централізованої заправки літака паливом переповнення паливного бака запобігає:

а) зворотним клапаном;

б) датчиком топливомера;

в) запобіжним поплавця клапаном;

1115. На багатодвигунових літаках найбільшу надійність подачі палива до двигунів забезпечує схема:

а) централізована для всіх двигунів;

б) роздільна на ліву і праву підсистеми з кільцювання;

в) автономна для кожного двигуна з кільцювання;

1116. Основним способом забезпечення необхідної висотності паливної системи є:

а) насосна подача палива;

б) самопливний подача палива;

в) зменшення висоти польоту;

1117. Рухові підкачувальні насоси призначені для:

а) подачі палива до форсунок;

б) вироблення палива з баків в необхідній послідовності;

в) подолання гідросопротівленіе на шляху до насоса високого тиску і створення тиску на вході в нього для запобігання кавітації;

1118. Найбільшою небезпекою від наявності в паливі води є:

а) корозія паливних баків;

б) забивання паливних фільтрів кристалами льоду і, як наслідок, зниження прокачуваності палива аж до припинення подачі;

в) погіршення розпилення палива і зниження температури в камері;

1119. Паливні баки, безпосередньо з яких паливо подається до двигунів, називаються:

а) основними;

б) додатковими;

в) витратними;

1120. Відмова системи дренажу паливних баків під час централізованої заправки їх паливним небезпечний:

а) розривом баків;

б) зминанням баків;

в) переповненням баків;

1121. Для запобігання пожежі в несприятливо розташованому паливному баку (поблизу гермокабіни) застосовується:

а) переносний вогнегасник;

б) стаціонарна пожежна система;

в) система нейтрального газу;

1122. Повітря в систему кондиціонування для її роботи нагнітається:

а) автономним бортовим компресором;

б) компресорами літакових двигунів;

в) турбінами літакових двигунів;

1123. Охолодження повітря в системі кондиціонування відбувається:

а) спочатку в повітро-повітряному теплообміннику, потім в турбохолодильнике;

б) спочатку в турбохолодильнике, потім в повітро-повітряному теплообміннику;

в) в турбохолодильнике;

1124. У відкритій атмосфері кисневе голодування починається з висоти

а) 4,5 км;

б) 8 км;

в) 12 км;

1125. Температурний режим салонів і кабіни екіпажу забезпечується регулюванням:

а) температури стінових панелей гермокабіни;

б) температури панелей статі;

в) температури повітря в системі кондиціонування;

1126. Чутливим елементом літакового сигналізатора пожежі типу ДПС є:

а) термопара;

б) мембрана;

в) фотоелемент;

1127. Для гасіння пожежі в відсіках двигунів і ВСУ використовується:

а) переносний вогнегасник;

б) стаціонарна пожежна система;

в) система нейтрального газу;

1128. Для гасіння пожежі в багажних відсіках використовується:

а) переносний вогнегасник;

б) стаціонарна пожежна система;

в) система нейтрального газу;

1129. Сучасним огнегасящим речовиною, використовуваним в стаціонарній пожежної системі літака, є:

а) вуглекислота;

б) склад «3,5»;

в) фреон (хладон);

1130. При посадці літака з прибраним шасі система пожежогасіння включається:

а) автоматично;

б) вручну в момент торкання;

в) вручну по команді командира ПС;

1131. З застосовуються на літаках протиобмерзних систем найбільш економічною є:

а) повітряно-теплова;

б) електротеплового;

в) електроімпульсна;

1132. Металлизация частин літака призначена для:

а) захисту від корозії;

б) для виключення ураження струмом людей;

в) виключення іскрових розрядів;

1133. Системи управління рулями і елеронами на літаках з великою тривалістю польоту обладнуються:

а) автоматом тяги;

б) автоштурвалом;

в) автопілотом;

1134. При обертань штурвала вліво який з елеронів відхилиться в верх:

а) обидва;

б) лівий;

в) правий;

1135. У світловому сигналізаторі положення шасі зелений колір означає:

а) опора прибрана і зафіксована;

б) опора знята з замку і знаходиться в русі;

в) опора випущена і зафіксована;

1136. Одним з переваг прибирання шасі вперед є:

а) можливість аварійного випуску «власною вагою»;Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 11 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 13 сторінка

Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 1 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 2 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 3 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 4 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 5 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 6 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 7 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 8 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 9 сторінка | Про затвердження переліків і змісту питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати