На головну

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

  1. I. Аналітичний огляд літератури
  2. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  3. II. Перелік питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва приватного пілота з внесенням кваліфікаційної відмітки про вид повітряного судна - вертоліт
  4. II. Перелік ігор та вправ відповідають усім етапам
  5. II. Поява історичної літератури і книгодрукування.
  6. III. Основні правила оформлення посилань і списку використаної літератури
  7. III. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

І ДОПОМІЖНИХ ДЖЕРЕЛ ПО КУРСУ[1]

Основна література

Трудове право: навч. / Під ред. В. М. Лебедєва. М .: Норма - Инфра-М, 2011 року.

Трудове право України: навч. / Під заг. ред. С. П. Мавріна і Е. Б. Хохлова. М .: Норма, 2010 року.

Трудове право Росії / під ред. М. В. Молодцова, С. Ю. Головіної. М .: Норма, 2008.

Хохлов Є.Б., Сафонов В. А. Трудове право Росії. М .: Юрайт, 2008 і наступні видання.

додаткова література

1. Абжанов К. Трудовий договір за радянським праву. М .: Юрид. лит., 1974.

2. Агаш Д. В. Про проблему формування інституту угод у трудовому праві Росії // Укр. Том. держ. ун-ту. Право. 2012. 2 (4). С. 55-66.

3. Андрєєва Л. А., Гусов К. Н., Медведєв О. М. Незаконне звільнення: наук.-практ. допомога. М .: Проспект 2009.

4. Андрєєв В. С., Пашков А. С., Смирнов О. В., Смолярчук В. А. Проблеми Загальної частини радянського трудового права // Правознавство. 1980. № 2.

5. Аракчеев В. С. Процедурно-правові норми: поняття та значення в регулюванні трудових відносин: дис. ... Канд. юрид. наук. Томськ, 1981.

6. Александров Н. Г. Трудові правовідносини. М .: Госюриздат, 1948.

7. Бару М. І. Уніфікація і диференціація норм трудового права // Рад. держава і право. 1971. № 10.

8. Бегичев Б. К. Трудова правоздатність радянських громадян. М .: Юрид. лит., 1972.

9. Безіна А. К. Питання теорії трудового права та судова практика. Казань: Изд-во Казан. ун-ту, 1976.

10.Бойкова О. С., Медведєва М. В. Новітня судова практика по трудовому законодавству з коментарями: практ. допомога. М .: Гроссмедіа; РОСБУХ, 2008.

11. Бондаренко Е. Н. Трудовий договір як підстава виникнення правовідносин. Спб., 2004.

12. Бондаренко Е. Н. Правове регулювання нормування праці на промислових підприємствах. М .: Юрид. лит., 1983.

13. Бугров Л. Ю. Проблеми свободи праці в трудовому праві. Перм, 1992.

14. Бугров Л. Ю. Свобода праці і свобода трудового договору в СРСР (Юридичний аспект). Красноярськ: Вид-во Краснояр. ун-ту, 1984.

15. Бугров Л. Ю. Радянське законодавство про переведення на іншу роботу. Красноярськ, 1987.

16. Вітко В. С., Цатурян Е. А. Юридична природа договорів аутсорсингу і аутстаффінгу. М .: Статут, 2012.

17. Генкін Д. М. Предмет і система трудового права // Рад. держава і право. 1940. № 2.

18. Гинцбург Л. Я. Соціалістичне трудові правовідносини. М .: Наука, 1977.

19. Гинцбург Л. Я. Регулювання робочого часу в СРСР. М., 1966.

20. Головіна С. Ю. Понятійний апарат трудового права. Єкатеринбург, 1997..

21. Глєбов В. Г. Учнівський договір. М .: Юрист, 2006.

22. Догадов В. М. Правове регулювання праці при капіталізмі (до другої світової війни): Нариси / відп. ред. А. Е. Пашерстник. М .: Госюриздат, 1959.

23. Дівєєва Н. І. Теоретичні проблеми індивідуального правового регулювання трудових відносин: дис. ... Д-ра юрид. наук. СПб., 2008.

24. Зайкин А. Д., Шкурко С. І. Правові питання організації праці робітників. М .: Юрид. лит., 1967.

25. захист персональних даних працівників за законодавством зарубіжних країн: бюлетень. Вип. 3 / Центр порівняльного трудового права; під ред. В. М. Лебедєва. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2007.

26. Іванов С. А., Лівшиць Р. З. Особистість в радянському трудовому праві. М .: Наука, 1982.

27. Іванов С. А., Лівшиць Р. З., Орловський Ю. П. Радянське трудове право. Питання теорії. М .: Юрид. лит., 1978.

28. Іванкіна Т. В. Проблеми регулювання робочого часу // Правознавство. 1997. № 2.

29. Ісханов Р. В. Трудові відносини та практичні рекомендації з вирішення трудових спорів. М .: Національна поліграфічна група 2009.

30. Калінін І. Б. Процесуальні і процедурні правовідносини, пов'язані з трудовими спорами // Питання трудового права. 2008. № 7.

31. Каринська С. С. Правове регулювання заробітної плати. М .: Юрид. лит., 1963.

32. Каринська С. С. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за радянському трудовому праву. М .: Госюриздат, 1955.

33. Кисельов І. Я. Трудове право Росії: Історико-правове дослідження. М .: Норма, 2001..

34. Комков С. А. Терміни в трудовому праві Російської Федерації: дис. ... Канд. юрид. наук. Томськ, 2004.

35. Костян І. А. Страйк як засіб захисту прав, свобод і законних інтересів // Трудове право. 2009. № 6.

36. Костян І. А. Процесуальні особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2007. № 4.

37. Костян І. А. Трудові спори: судовий порядок розгляду трудових справ. М .: МЦФЕР, 2006.

38. Кратенко М. В. Зловживання свободою договору: приватно і публічно-правові аспекти: монографія. М .: Волтерс Клувер, 2010 року.

39. Курінний А. М. Трудові спори: поняття та загальна характеристика правового регулювання // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. 2007. № 4.

40. Курс російського трудового права Т. 1: Загальна частина / під. ред. С. П. Мавріна, А. С. Пашкова, Е. Б. Хохлова. СПб .: Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 1996..

41. Курс російського трудового права. Т. 2: Ринок праці та забезпечення зайнятості (правові питання) / під ред. С. П. Мавріна, А. С. Пашкова, Е. Б. Хохлова. М .: Юрист, 2001..

42. курс російського трудового права. Т. 3: Трудовий договір / під ред. Е. Б. Хохлова. СПб .: Юрид. центр Прес, 2007.

43. Лебедєв В. М., Воронкова Є. Р., Мельникова В. Г. Сучасне трудове право (досвід трудоправового компаративізму). Книга перша / під ред. В. М. Лебедєва. М .: Статут, 2007.

44.Лебедєв В. М., Воронкова Є. Р., Мельникова В. Г. Сучасне трудове право (досвід трудоправового компаративізму). Книга друга / під ред. В. М. Лебедєва. М .: Статут 2009.

45. Лебедєв В. М., Фахрутдінова Т. М., Чернишова І. В. Внутрішній трудовий розпорядок організації. М: Статут, 2008.

46. Лебедєв В. М. Трудове право і акрібологія (Особлива частина). М .: Статут, 2008.

47. Лебедєв В. М. Локальні нормативні акти, що регулюють найману працю // Ріс. юстиція. 2002. № 8.

48. Лебедєв В. М. Трудове право: Проблеми Загальної частини. Томськ: Вид-во Том. держ. пед. ун-ту, 1998..

49. Лебедєв В. М. Акрібологія (Загальна частина). Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2000..

50. Лебедєв В. М. Виховна функція радянського трудового права. М .: Юрид. лит., 1981.

51. Лівшиць Р. З. Заробітна плата в СРСР. Правове дослідження. М .: Наука, 1972.

52. Лушніков А. М., Лушнікова М. В. Права працівника на захист трудової честі і гідності та забезпечення рівності можливостей на просування по роботі (теоретико-прикладний аналіз ст. 2 Трудового кодексу РФ) // Трудове право. 2009. № 2.

53. Лушнікова М. В., Орлова О. І. Державні гарантії величини мінімального розміру оплати праці: історія, теорія, практика // Законодавство і економіка. 2008. № 12.

54. Лушников А. М., Лушнікова М. В. Курс трудового права. М., 2003-2004. Т. 1, 2.

55.Лушнікова М. В. Держава, роботодавці і працівники: історія, теорія і практика правового механізму соціального партнерства (порівняльно-правове дослідження). Ярославль: Подати, 1998..

56. Маврин С. П. Сучасні проблеми загальної частини російського трудового права. СПб., 1993.

57. Маврин С. П. Правові засоби управління працею на підприємстві. Л., 1989.

58. Лушнікова М. В., Лушніков А. М. Нариси теорії трудового права. СПб.,. 2006.

59. Мельникова В. Г. Система трудового права РФ: дис. ... Канд. юрид. наук. Томськ, 2004.

60. Молодцов М.В. Система трудового права і система законодавства про працю. М .: Юрид. лит., 1985.

61. Морейн І. Б. Переклад на іншу роботу. М .: Юрид. лит., 1965.

62. Наумова Р. Л. Праця іноземців у російського роботодавця. М .: Дашков і К. 2009.

63. Нікітінський В. І. Ефективність норм трудового права. М .: Юрид. лит., 1971.

64. Нуртдінова А. Ф. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в сучасній Росії. М., 1998..

65. Орлов А. Г. Право і ініціатива у праці. М .: Юрид. лит., 1982.

66. Орловський Ю. П. Трудове право не відповіло на виклик економічної кризи // Трудове право. 2009. № 3.

67. Орловський Ю. П. Новий етап реформування трудового законодавства // Господарство і право. 2006. № 8.

68.відповідальність за російським трудовому праву: наук.-практ. посібник // К. Н. Гусов, Ю. М. Полєтаєв. М .: Проспект, 2008.

69. Ричагова О. Є. Системоутворюючі чинники права: монографія. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2003.

70. Пашерстник А. Е. Сфера дії трудового права // Теоретичні питання кодифікації загальносоюзного законодавства про працю. М .: Изд-во АН СРСР, 1955.

71. Пашерстник А. Е. Правові питання винагороди за працю робітників і службовців. М .: Госюриздат, 1949.

72. Пашков А. С. Основні функції радянського трудового права // Правознавство. 1977. № 5.

73. Процевський А. І. Метод правового регулювання трудових відносин. М .: Юрид. лит., 1972.

74. Процевський А. І. Предмет трудового права. М .: Юрид. лит., 1979.

75. Смирнов О. В. Основні принципи радянського трудового права. М., 1977.

76. Савич В. І. Управління працею і трудове право. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 1986.

77. Савич В. І. Преміювання робітників і службовців за високу якість продукції та матеріальну відповідальність за шлюб. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 1976.

78. Скобелкін В. Н. Трудові правовідносини. М .: Вердикт-1М, 1999..

79. Скобелкін В. Н. Забезпечення трудових прав робітників і службовців. Норми і правовідносини. М .: Юрид. лит., 1982.

80. Скобелкін В. Н. Забезпечення трудових прав в СРСР. М .: Юрид. лит., 1987.

81. Скобелкін В. Н. Юридичні гарантії трудових прав робітників і службовців. М .: Юрид. лит., 1969.

82. Смирнов В. Н. Дисципліна праці в СРСР. Л .: Изд-во ЛГУ, 1972.

83. Смирнов В. Н. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві. Л .: Изд-во ЛГУ, 1980.

84. Смолярчук В. І. Джерела радянського трудового права. М .: Юрид. лит., 1978.

85. Сироватський Л. А. Трудові відносини та трудове право // Держава і право. 1996. № 7.

86. Сироватський Л. А. Відповідальність за порушення трудового законодавства. М., 1990.

87. Таль Л. С. Трудовий договір: Цивілістичному дослідження. Ч. 1: Загальні вчення. Ярославль, 1913; М .: Статут, 2006.

88. Толкунова В. Н. Трудові спори і порядок їх вирішення. М .: Юрист, 1999..

89. Трудове процедурно-процесуальне право Росії / під ред. В. Н. Скобелкін. Воронеж, 2002.

90. Федін В. В. Юридичний статус працівника як суб'єкта трудового права: монографія. М., 2005.

91. Хохлов Є.Б. Нариси історії правового регулювання праці в Росії. СПб. 2000. Ч. 1.

92. Хохлов Є.Б. Суб'єктивне трудове право в системі права // Правознавство. 1996. № 2.

93. Хохлов Є.Б. Про предмет трудового права // Правознавство. 1993. № 4.

94. Хохлов Є.Б. Економічні методи управління і трудове право. Л .: Изд-во ЛГУ, 1991.

95. Хрустальов Б. Ф. Відповідальність у трудових відносинах: навч. допомога. СПб .: Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 2000..

96. Чеха В. В. Теоретичні аспекти представництва в системі соціального партнерства: дис. ... Канд. юрид. наук. Томськ, 2005.

97. Чуча С. Ю. Соціальне партнерство в сфері праці: становлення та перспективи розвитку правового регулювання в РФ. Омськ, 2005.ВИДИ І СПОСОБИ КОНТРОЛЮ | Банк тем курсових робіт

Принципи побудови програми курсу | Компетентнісний характеристика того, хто навчається | Розділ 1. Загальна частина трудового права | Підрозділ 2. Індивідуальне трудове право | До семінарських занять | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати