На головну

Загальні методичні вказівки

  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні поняття про процес навчання
  3. I. Офіційно-діловий стиль. Загальні стильові особливості
  4. I. ЦІЛІ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ
  6. II. Методичні рекомендації
  7. II. Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Приватне професійний освітній заклад

Тюменського обласної спілки споживчих товариств

«Тюменський коледж економіки, управління і права»

(ЧПОУ ТОСП «Тюменський коледж економіки, управління і права»)

ПРОГРАМА, Методичні вказівки,

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

дисципліна

ТРУДОВЕ ПРАВО

спеціальність

Право і організація соціального забезпечення

Тюмень 2015

Програма, методичні вказівки, завдання з виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни Трудове право призначені для студентів заочного відділення за спеціальністю 030912 (40.02.01) Право і організація соціального забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням НМС

від ____.____. 2015 № ___

голова НМР

__________________ І. В. Молодкина

Погоджено

Протокол засідання циклової комісії

дисциплін Управління та права

від 31.08.2015 № 1

Голова циклової комісії

_______________ О. А. Божко

Автор-упорядник: Сарпова О. А. - викладач вищої кваліфікаційної

категорії ЧПОУ ТОСП «ТюмКЕУП»


Вступ

Мета дисципліни:дати уявлення про основні правові поняття і категорії трудового права та особливості трудових правовідносин в суспільстві.

Завдання дисципліни: засвоєння норм Трудового кодексу РФ; розвиток навичок роботи з Трудовим кодексом РФ і іншими нормативними актами у сфері трудового права; вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних ситуацій; прищеплення загальної правової культури.

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен вміти:

· Застосовувати на практиці норми трудового законодавства;

· Аналізувати та готувати пропозиції щодо врегулювання трудових спорів;

· Аналізувати та вирішувати юридичні проблеми в сфері трудових відносин;

· Аналізувати та готувати пропозиції щодо вдосконалення правової

· Діяльності організації.

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен знати:

· Нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у трудовому праві;

· Зміст російського трудового права;

· Права та обов'язки працівників і роботодавців;

· Порядок укладення, припинення та зміни трудових договорів;

· Види трудових договорів;

· Зміст трудової дисципліни;

· Порядок вирішення трудових спорів;

· Види робочого часу і часу відпочинку;

· Форми і системи оплати праці працівників;

· Основи охорони праці;

· Порядок і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

Відповідно до навчального плану спеціальності 030912 (40.02.01) Право і організація соціального забезпечення за підсумками вивчення дисципліни студенти виконують домашню контрольну роботу і здають іспит.


Загальні методичні вказівки

Домашня контрольна робота є самостійною роботою студента і покликана відобразити знання студентами програмного матеріалу і їх вміння і навички застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних ситуацій з дисципліни.

Контрольна робота складена в 100 варіантах. Кожен варіант контрольної роботи включає три завдання: два теоретичних і одне практичне.

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею в залежності від двох останніх цифр номера особової справи студента-заочника. У таблиці по вертикалі «А» розміщені цифри від 0 до 9, кожна з яких відповідає передостанній цифрі номера особової справи студента, а по горизонталі «Б» розміщені цифри від 0 до 9, відповідні останній цифрі номера особової справи.

Перетин вертикальної і горизонтальної ліній визначає клітку з номерами завдань контрольної роботи. Наприклад, шифр студента-заочника Ю 56-2013: число 2013 означає рік зарахування до навчального закладу; число 156 - номер особової справи, де дві останні цифри 56 визначають варіант контрольної роботи. Перетин 5-ої рядка по вертикалі і 6-го стовпчика по горизонталі визначає клітку з номерами завдань контрольної роботи (2,25,55).

Студенти повинні бути уважними при визначенні варіанту. Робота, виконана не за своїм варіантом, повертається студенту без перевірки і заліку. Студент повинен повторно виконати контрольну роботу відповідно до варіанта.

Загальною вимогою до виконання домашньої контрольної роботи є обдуманість відповідей, а також практична спрямованість рішення запропонованих ситуацій.

У зв'язку з цим студент повинен:

- Уважно ознайомитися з завданням свого варіанту контрольної роботи;

- Підібрати відповідні законодавчі акти і коментарі до них, навчальну літературу;

- Перевірити, чи діє обраний законодавчий акт, чи вносилися до нього зміни і доповнення, використовуючи комп'ютерні бази даних бібліотек, програм «Консультант-плюс», «Гарант»;

- Скласти розгорнутий план відповіді на запропоновані завдання контрольної роботи;

- З'ясувати, чи можна проілюструвати завдання контрольної роботи конкретними прикладами зі свого життя, трудової та іншої практики.

У відповідях на теоретичні питання студенти повинні використовувати нормативні документи, навчальну та додаткову літературу, матеріали опорних конспектів і лекцій. Основні положення викладеного питання слід підтверджувати посиланнями на статті нормативно-правових актів та прикладами реалізації названих положень на практиці. Можливе використання в контрольній роботі схем, таблиць. В кінці відповіді на теоретичні питання повинні бути сформульовані загальні висновки за змістом відповіді. З кожного питання може бути представлений практичний матеріал, який ілюструє теоретичне питання.

При виконанні практичного завдання необхідно дати обґрунтовану, з посиланням на законодавство, вичерпна відповідь; вирішити ситуацію по суті.

Контрольна робота виконується або в зошиті, сторінки якої нумеруються, або в друкованому вигляді з використанням комп'ютера.

При оформленні контрольної роботи в зошиті на її обкладинку наклеюється заповнений студента-заочника бланк, який видається навчальним закладом. На бланку зазначаються такі реквізити: прізвище, ім'я, по батькові студента, шифр (номер особової справи), найменування дисципліни відповідно до навчального плану, варіант контрольної роботи, адреса, місце роботи, займана посада. При заповненні реквізитів скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих.

Робота повинна бути виконана акуратно, чітким, розбірливим почерком. Перед кожним відповіддю слід писати номер завдання і його повне формулювання. Скорочення слів і підкреслення в тексті не допускаються. Загальний обсяг роботи 12 - 24 сторінки рукописного тексту

На кожній сторінці зошита слід залишати поля шириною 3 см, а в кінці зошита вільну сторінку для написання рецензії (висновку) викладачем.

При виконанні контрольної роботи в друкованому вигляді її оформлення також має відповідати існуючим стандартам.

Робота виконується на аркушах формату А4 стандартним 14-м шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом. Межі полів: ліве - 3 см, праве - 1,5 см, нижнє і верхнє - 2 см; нумерація сторінок - без рисок на верхньому полі по центру; вирівнювання тексту по Щирін. Обсяг роботи - 10 - 20 аркушів.

В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури, де спочатку вказуються нормативні документи (закони, укази, постанови, накази, інструкції і т. Д.), потім в алфавітному порядку навчальна література та довідкові посібники з зазначенням прізвища та ініціалів учасника, найменування джерела, місця і роки його видання; потім ставляться дата виконання роботи і підпис студента.

На кожну контрольну роботу викладач дає письмовий висновок (рецензію) і виставляє оцінки «зараховано» або «незараховано». Незарахована контрольна робота повертається студенту з докладною рецензією, що містить рекомендації щодо усунення недоліків.

Після отримання перевіреної контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися з виправленнями та зауваженнями на полях, прочитати висновок викладача, зробити роботу над помилками. Після цього студент виконує роботу повторно і відсилає разом з першою на перевірку.


ПРИМІРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 Розділ 1. Загальна частина
 Предмет, метод, система трудового права
 Принципи трудового права
 Джерела трудового права
 Суб'єкти трудового права
 Правовідносини в сфері трудового права
 Соціальне партнерство в сфері праці
 Колективні договори і угоди
 Розділ 2. Особлива частина
 Правове регулювання зайнятості та працевлаштування
 Трудовий договір
 Робочий час
 Час відпочинку
 Заробітня плата
 дисципліна праці
 Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням
 Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
 Охорона праці
 Захист трудових прав працівників
 трудові спори

ЛІТЕРАТУРАРозподіл балів, Які отримуються студенти | Нормативно-правові акти
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати