Головна

1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница

АААА

Абсалют қара дене спектрлері бойынша жылулық сәулеленудің таралуын сипаттайтын формуланы қорытуда Планк сәуле шығарушы осцилляторлар ие болады деп ұйғарған:минимальды E=hv энергияға,минимальды E=ћ энергияға,дискретті энергияға

Абсолют қара дененің эксперимент арқылы табылған сәуле шығару қисығын талдау нәтижесінде, 19 ғасырдың аяқ кезінде, тағайындалған заңдар:Виннің Рэлей-Джинс Стефан-Больцман

Автомобиль 36 км/сағ тұрақты жылдамдықпен горизонталь жолмен жүріп келе жатыр деп алып, массасы 1т автомобиль двигателінің өндіретін қуатын табу керек.104 Вт,10×103 Вт,40кВт

Ағын судың үздіксіздік теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз , ,

Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер , ,

Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер , ,

Адиабаталық процеске арналған теңдеу , ,

Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет: , ,

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері , ,

Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу , , Жылдамдық пен үдеудiң өлшем бiрлiгi[u]=м/c; [а]=м/c2 [u]=км/c; [а]=км/c2[u]=м/мин; [а]=м/мин2

Айналу осіне қатысты Жер шарының инерция моментін табу керек. Егер радиусы , массасы . , ,

Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен берілген. Дененің қозғалысы төменде берілген жағдайлардың қайсысына сәйкес келеді : , ,

Альфа-ыдырау.Радиоактивті -ыдырау массалық саны А 200 және заряды ауыр ядролардың қасиеті болып табылады. -бөлшектер гелий ядросының ағыны. -бөлшектер екі протоннан және екі нейтроннан тұрады.

Аномаль дисперсия кемiсе, n кемиді; артса, n кемиді;Натрии буларында байқалады

Анықталмаушылықтар қатынасына сәйкес теңдеу: , ,

Арақашықтығы өрістің қарастырылып отырған нүктесінде дейінгі қашықтықтан елерліктей аз болатын, модулі жағынан тең екі әр аттас нүктелік зарядтар жүйесі:Электрлік диполь , Диполь иіні арқылы сипатталады электр моментіне ие

Атом энергиясын анықтайтын өрнек: , ,

Атом ядросы:Ядро деп атомның барлық массасы және оның оң заряды шоғырланған атомның орталық бөлігін айтады. атом ядросы элементар бөлшектер - протондар (р) мен нейтрондардан (п) тұрады. атом ядросы нуклондардан тұрады.

ӘӘӘӘ

Әмбебап Кирхгоф функциясының физикалық мағынасы:Қара дененiң энергетикалық жарқырауының спектральдық тығыздығы. дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы Дененің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттерінің қатынасы дене табиғатына байланыссыз және барлық дене үшін универсаль шама.

Әсері электромагниттік құбылыстарға негізделген құрал:Трансформатор

ББББ

Бiр қалыпты үдемелi қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекX = At2+Bt+C; X = At2+Bt;X = At2;

Байланыс энергиясының өрнегi: , ,

Балқу кезінде...Балқу температурасында дене қатты күйден сұйық күйге айналады. дене сұйық күйге өткенше дене температурасы тұрақты болып қалады. кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді.

Барометрлік формуласыБиіктікке байланысты қысымның экспоненциалды заңмен кемитінін анықтайды. биіктікке байланысты қысымды анықтауға болады.Қысымды өлшеп биіктікті анықтауға болады.

Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенедіСерпімділік күшінің потенциалдық энергиясы.Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы.

Берілгендердің ішінен Ньютонның III заңының анықтамасыЕкі материалдың нүктелердін өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы. Бағыттары нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді. Бұл күштер әрқашанда қос күш болып табылады және табиғаты бірдей

Бернулли теңдеуiІшкі үйкелісі мүлдем байқалмайтын идеал сұйықтарда ғана орындаладыТеңдеуде энергияның сақталу заңы орындаладыҚимасы әртүрлі түтіктерде сұйықтың ағуы кезінде, түтіктің тар жерлерінде сұйықтың жылдамдығы үлкен болады

Бернулли теңдеуін көрсетіңіз , ,

Бета-ыдыраудың түрлері: -ыдырау немесе электрондық ыдырау. - ыдырау немесе позитрондық ыдырау. электрондық қармау.

Биіктігі 0,5 м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді. (r=800 кг/м3)4кПа ,4000Па,4×103Па

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: , ,

Бірінші ретті спектрдегі λ үшін берілген дифракциялық тордың бұрыштық дисперсиясын анықтау керек. Тордың тұрақтысы 2,5 см-ге тең.4,1 рад/м,4,1 рад/мм,4,1 рад/см

Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама:Электр қозғаушы күш ,

Біртекті магнит өрісінде орналасқан ток күші 1,5 А, индукциясы 4 Тл өткізгішке 10 Н күш әсер етеді. Өткізгіш магнит индукциясы сызықтарына бұрышпен орналасқан. Өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы:2,38 м,238 см,2380 мм

Біртекті магнит өрісінде орналасқан ұзындығы 0,5 м, индукциясы 0,4 Тл өткізгішке 0,2 Н күш әсер етеді. Магнит индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан өткізгішке әсер ететін ток күші:2 А,0,002 кА,2000 мА

Біртекті сызықты өткізгіштің электр кедергісі келесідей параметрлермен анықталады:температурасы мен ұзындығы,көлденең қимасының ауданы,өткізгіштің материалы

Біруінде ток күшін өзгерткенде екіншісінде э.қ. к -нің пайда болу құбылысы:өзараиндукция, , трансформатордың жұмысы негізінде

Бойль-Мариотт заңының тендеуі: , , Т=const

Болат тросс Н/м қатаңдығымен 2 мм-ге созылды. Тростың серпімді деформациясының потенциалдық энергиясын есептеу керек.10 Дж,10 Н×м,10 кг×м22

Больцман таралуы бойыншаГаз молекулаларының потенциалдық энергиясы ең аз жерде газ тығыздығы максималды;,Газ температурасы тұрақты;,Газ молекулаларына ауырлық күшінің өрісі әсер етеді;

Бордың бiрiншi постулаты:Атомда стационар күйлер болады.,Атомның стационар күйлерiне электрондардың стационар орбиталары сәйкес келедi.,Электрондар стационар орбитада жүргенде электромагниттiк сәуле шығармайды.

Бордың екiншi постулаты:Электрондар бiр стационар орбитадан басқа стационар орбитаға көшкенде бiр квант энергия шығарылады (жұтылады).

Бояуыш пульттің ішінен ағып шығатын сұйық бояудың жылдамдығы 25м/сек-қа тең болса, онда бояуыш пульттегі компрессордың жасайтын қысымы қандай болды? Бояудың тығыздығы 8×103кг/м3.250кПа,25×104Па,25×104Н/м2

Бөлшектің жылдамдық модулінің уақытша байланыстылығы: u=at+bt2 (а және b - тұрақты шама) және бөлшектің массасы m берілген. Бөлшекке әсер ететін күшm (a+2bt).,ma+2mbt.,

Бугер заңының өрнегi: , ,

Бұрыштық үдеу мына формуламен анықталады , ,

Бұрыштық үдеу:Айналу осінің бойында жатады. ,Қозғалыстың түріне байланысты не w-мен сәйкес, немесе оған антипараллель.,Псевдовектор болып саналады.

ВВВВ

Вакуумдағы электр өрісін есептеуге Гаусс теоремасын қолдану:

Вин заңын көрсетiңдер. , ,

Виннiң ығысу заңының өрнегi: болғанда,

Вульф-Брэгг формуласы: , , ; (k=1,2,3,...)

ГГГГ

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең , 1,51/2, 1,2

Газдардың диффузиясын сипаттайтын теңдеу: , , ,

Газдың кез-келген мөлшері үшін Менделеев-Клапейрон тендеуі , ,

Гамма-сәулелену:γ-сәулелену қатқыл электромагниттік сәулеленуге жатады. γ-сәулені аналық ядро емес, туынды ядро шығарады. γ-квантының тыныштық массасы нольге жуық.

Гармониялық осцилляторға мысал бола аладыМатематикалық маятниктің тербелісі Физикалық маятниктің тербелісіСеріппелі маятниктің тербелісі

Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі: , ,

Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі:Микробөлшек бір мезгілде анықталынған координатаға (х, у,z) және сәйкес анықталынған импульс проекциясына х, ру, рz) ие болуы мүмкін емес. координаталар мен импульс проекцияларының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі h шамасынан кіші болуы мүмкін емес. орташа өмір сүру уақыты жүйе, энергиясы анықталған мәнмен сипатталуы мүмкін емес.

Геометриялық оптиканың негізі заңдары:Жарық шоғының тәуелсіздік заңы. шағылу заңы. сыну заңы.

Голография:Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі. денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдісі. ақпараттарды жазу және сақтау әдісі.

Горизонталь жазықтықтың бетімен сырғанамай дөңгелеп келе жатқан массасы 2 кг дискінің жылдамдығы 4м/сек. Дискінің кинетикалық энергиясын табу керек.24 Дж, ,

ДДДД

Дальтон заңының теңдеуі: , ,

Де Бройль тұжырымдамасы:Фотондар ғана емес электрондар және материяның кез-келген басқа бөлшектерi корпускулалықпен бiрге толқындық қасиетке ие болады. корпускулалық- толқындық екіжақтылықтың әмбебаптығы. кез келген нысанға энергиясы Е және импулсі р-корпускулалық қасиеттер, сонымен қатар жиілігі және толқын ұзындығы толқындық қасиеттер тән.

Де- Бройль формуласы: , ,

Дене 0,05 м/с² үдеумен кездегі күші 1000Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз:20 т ,20×103кг,2×104кг

Дене бірқалыпты үдемелі u - бастапқы жылдамдығымен қозғалады. Егер дене t=2c ішінде s=16м жол жүрсе және оның жылдамдығы u=3u болса, онда оның үдеуін анықтаңыз.4 м/с ,4×10-3 км/с ,4×103 мм/с

Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуі арқылы берілген, м/с, м/с2, м/с3. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің жүріп өткен жолын табу керек. м , S=24×103мм , S=24×10-3км

Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг-м/с. Дененің массасы неге тең?8кг .,8×103г .,0,08×102кг .

Джоуль-Ленц заңы: , ,

Джоуль-Томсон эффекті нені сипаттайды?Адиабаттық процесте нақты газдың температурасының өзгерісінҚысымның құлауының әсерінен дроссельден (кеуек бөгеттен) газдың баяу өтуі. эффектіде температуралар айырымының таңбасы өзгеретін инверсия температурасы болуы

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?0,36 м/с.,36×10-2 м/с.,36 см/с.

Динамометр пружинасын 5 см-ге созды. Пружина қаттылығы 40 Н/м. Созылған пружинаның потенциалдық энергиясы неге тең?50 мДж.,50×10-3Дж,5×10-2Дж

Дискінің, шардың, стерженнің инерция моментін көрсетіңіз , ,

Диссипативтік күш:Бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы күш Жұмысы бір жағдайдан екіншіге өту жолына тәуелді күш Кез-келген тұйық жолда жұмысы нольге тең емес күш

Дифракциялық тордағы бас максимум шарты: , ,

Дифракциялық тордағы жарық дифракциясының шарттары: , ,

Дифракциялық тордың тұрақтысы 2×10-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түседi. Екiншi реттiк спектр қандай бұрышпен көрiнедi?300, 900-600

Дифракциялық тордың тұрақтысы 2×10-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түскенде, спектрдiң қандай ең үлкен ретi болады?4 , 22 ,

Дифракциялық тордың тұрақтысы d=2,5мкм, l=589Нм жарық үшiн бiрiншi реттi спектрде бұрыштық дисперсияны тап. рад/м , рад/м , рад/мИнституциональные основы системы эк-й безопасности. | 2 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати