На головну

Мета і завдання виконання контрольної роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  3. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них відовременние форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову (див. Зразок виконання 1).
  4. I. Предмет і завдання культурології
  5. I. Цілі і завдання вивчення навчальної дисципліни
  6. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета та завдання НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Для студентів заочної форми навчання

За напрямом підготовки 030900.62 Юриспруденція

кваліфікація (ступінь) «бакалавр»

Укладачі: Випханова Г. в. д. ю. н.

Калуга 2014

Випханова Г. в. д. ю. н.

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи навчальної дисципліни «Екологічне право», для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 030900.62 Юриспруденція, кваліфікація (ступінь) «бакалавр» .- М .: КФ МГЕІ, 2014.- 46 с.

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін КФ МГЕІ. Протокол №7 від 05.03. 2014р. і Радою Калузького філії МГЕІ. Протокол №7 від 12.03.2014г.

© Калузький філія Московського гуманітарно -

економічного інституту, 2014

ЗМІСТ

Пояснювальна записка................................................ ..................... 4

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи ............. 6

Рекомендації з оформлення контрольної роботи ................................ 7

Порядок здачі та оцінювання контрольної роботи .................................. 9

Варіанти контрольних завдань ............................................... ........ 11

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення ............................ 36

Питання до іспиту з дисципліни «Правове середовище управління людськими ресурсами» ...................................... .................................... 42

Додаток 1................................................ ............................... 46

Пояснювальна записка

Мета і завдання виконання контрольної роботи

Дисципліна «Екологічне право» відноситься до дисциплін професійного циклу, профільної (варіативної) частини ООП. Для успішного виконання контрольної роботи навчається повинен:

Знати: сутність та зміст основних понять, категорій, інститутів, правових статусів суб'єктів, екологічних правовідносин.

Вміти: аналізувати юридичні факти і що виникають у зв'язку з ними правові відносини; аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати правові норми; використовувати і складати нормативні та правові документи

Володіти: юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами; навичками: аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм екологічного права.

Процес виконання контрольної роботи з дисципліни «Екологічне право» спрямований на формування у студентів наступних загальнокультурних (ОК) і професійних (ПК) компетенцій:

-вміння використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ОК-9);

-Здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси (ОК-13);

-Здатність використовувати основні теорії мотивації, лідерства і влади для вирішення управлінських завдань (ПК-4);

-володіння різними способами вирішення конфліктних ситуацій (ПК-6);

-Здатність до аналізу і проектування міжособистісних, групових і організаційних комунікацій (ПК-7);

-Здатність оцінювати умови та наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень (ПК-8).

Виконання контрольної роботи сприяє формуванню у слухачів навичок самостійної роботи з першоджерелами, навчальної, наукової та спеціальної літературою, дозволяє виробити вміння виділяти в них головне, аналізувати прочитаний матеріал, робити узагальнення і висновки, логічно викладати вивчене.

Робота над контрольним завданням дозволяє систематизувати, закріпити і розширити знання з навчальної дисципліни, підвищити не тільки теоретичний, а й практичну підготовку слухачів.

При написанні контрольної роботи в процесі самостійної роботи студентам необхідно засвоїти відповідні нормативно-правові акти, а також іншого чинного федерального законодавства, ознайомитися з відомчими наказами та вказівками, з опублікованої судової, прокурорської і слідчої практикою, з навчальною та науковою літературою. При цьому особливу увагу слід звернути на ряд змін і доповнень, внесених останнім часом в законодавство.

Основні завдання виконуваної роботи:

1) закріплення отриманих раніше теоретичних знань;

2) вироблення навичок самостійної роботи;

3) з'ясування підготовленості студента до майбутньої практичної роботи.

 Особливості майнової відповідальності за правопорушення в сфері екології | Рекомендації з оформлення контрольної роботи

Порядок здачі та оцінювання контрольної роботи | Які наслідки настають для Товариства. відповідь обґрунтуйте | Які наслідки настають для СХА. відповідь обґрунтуйте | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | Матеріали мережі Інтернет |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати