Головна

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ПАСПОРТ

 Найменування пункту  значення
 1.  Кафедра  Економіка і управління на підприємстві
 2.  Автор - розробник  Галлямова Г. І., к. Е Н. доцент
 3.  Назва дисципліни  Економіка промислового підприємства
 4.  Загальна трудомісткість за навчальним планом
 5.  Вид контролю (потрібне підкреслити)  Попередній (вхідний), поточний, проміжний
 6.  Для спеціальності (їй) / Напрями (й) підготовки  спеціальність 080105.65 «Економіка і управління на підприємстві»
 7.  Кількість тестових завдань за все з дисципліни, з них
 8.  Кількість завдань при тестуванні студента
 9.  З них правильних відповідей (у%):  
 10.  для оцінки «відмінно»  86% і більше
 11.  для оцінки «добре»  71% - 85%
 12.  для оцінки «задовільно»  50% - 70%
   або для отримання оцінки «залік» не менше -
 13.  Час тестування (в хвилинах)

Паспорт складений: ___ Г. І. Галлямова


V1: Підприємство як суб'єкт ринкових відносин

I:

S: Фірма це:

+: Юридично самостійна підприємницька (комерційна) організація, що складається з одного або декількох підприємств, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом задоволення суспільних потреб

-: Виробнича організація, що здійснює, з технологічної точки зору, однорідну діяльність

-: Об'єднання осіб, створене для здійснення підприємницької діяльності

I:

S: У виробничій структурі фірми виділяють основні виробничі ланки:

+: Цех

-: Лабораторія

-: Цехова їдальня

I:

S: До обслуговуючим цехам і виробничим ділянкам ставляться:

+: Цехи, в завдання яких входить забезпечення нормальної і безперебійної роботи основних цехів

-: Цехи, в яких безпосередньо виготовляється продукція, призначена для реалізації споживачам

-: Підрозділи і ділянки, які безпосередньо не пов'язані з основним виробництвом

I:

S: Профіль, масштаби і галузева приналежність підприємства визначається:

+: Складом і спеціалізацією виробничих цехів, відділів

-: Складом функціональних відділів

-: Складом керівних органів

виробничою інфраструктурою підприємства

I:

S: Структура виробничої фірми це:

+: Склад і співвідношення її ланок

-: Механізм господарського управління підприємством

-: Організаційна структура управління підприємством

структура капіталу підприємства

I:

S: Група робочих місць, де здійснюється щодо локальна

закінчена частина виробничого процесу це:

+: Ділянку

-: робоче місце

-: Цех

I:

S: Організаційно-відокремлений підрозділ, де здійснюється

завершений цикл виробництва це:

+: Цех

-: Ділянку

-: робоче місце

I:

S: До типів виробничої структури фірми відносяться:

+: Предметний, технологічний, змішаний

-: Основний, виробничої, допоміжний

-: Одиничний, масовий, серійний

I:

S: Залежно від особливостей виробничого процесу і характеру

виконуваної роботи робоче місце може бути:

+: Простим, багатоверстатного, колективним, стаціонарним, рухомим

-: Механістичним, органічним, функціональним, матричних,

-: Проектним

-: Простим, колективним, функціональним, механістичним

I:

S: До виробничих підрозділів підприємства відносяться:

+: Ливарний цех

-: Житлово-комунальний відділ

-: Цехова їдальня

I:

S: До допоміжних цехів відносяться:

+: Інструментальний

-: Механічний

-: Складальний

I:

S: Виробниче підприємство - це:

+: Сукупність підрозділів, які виробляють однорідну продукцію з метою задоволення запитів споживачів

-: Самостійний господарський об'єкт, що виробляє продукцію, виконує роботу і надає послуги з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку

-: Діяльність, здійснювана організаціями по виробництву і продажу товарів

-: Зосередження на конкретних виробництвах виготовлення окремих видів продукції (робіт, послуг) і отримання прибутку

I:

S: Мета діяльності фірми - це:

-: Виробництво будь-якими способами якомога більше продукції

-: Створення нових робочих місць

+: Отримання прибутку шляхом задоволення суспільних потреб

-: Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

I:

S: Фактори, що впливають на ефективність роботи фірми, в залежності від спрямованості їх дій:

+: Позитивні, негативні

-: Внутрішні, зовнішні

-: Об'єктивні, суб'єктивні

I:

S: Фактори, що впливають на ефективність роботи фірми, в залежності від

місця виникнення:

-: Позитивні, негативні

+: Внутрішні, зовнішні

-: Об'єктивні, суб'єктивні

I:

S: Ознаки, якими має володіти юридична особа:

+: Наявність відокремленого майна; здатність відповідати за зобов'язаннями своїм майном; здатність виступати в господарському обороті від свого імені; можливість пред'являти позови і виступати в якості відповідача в суді

-: Галузева приналежність; розміри; ступінь спеціалізації і масштаби виробництва однотипної продукції; методи організації виробництва і ступінь його механізації та автоматизації;

-: Організаційно-правові форми

I:

S: Підстави, для класифікації юридичних осіб:

-: Наявність відокремленого майна; здатність відповідати за зобов'язаннями своїм майном; здатність виступати в господарському обороті від свого імені; можливість пред'являти позови і виступати в якості відповідача в суді

+: Галузева приналежність; розміри; ступінь спеціалізації і масштаби виробництва однотипної продукції; методи організації виробництва і ступінь його механізації та автоматизації;

-: Організаційно-правові форми

I:

S: За галузевою належністю розрізняють підприємства:

-: Спеціалізовані, комбіновані

-: Промислові, транспортні

+: Видобувні, обробні

I:

S: За масштабами виробництва однотипної продукції розрізняють підприємства:

+: Спеціалізовані, комбіновані

-: З безперервним процесом виробництва, з дискретним процесом виробництва

-: Виробляють засоби виробництва, що виробляють предмети споживання

-: Видобувні, обробні

I:

S: До сфери матеріального виробництва належать, галузі:

+: Промисловість

-: Пасажирський транспорт

-: Зв'язок

-: Народна освіта

I:

S: До нематеріальної сфери відносяться:

-: Будівництво

-: Торгівля

-: громадське харчування

+: Охорона здоров'я

I:

S: Сукупність підприємств і організацій, які характеризуються спільністю продукції, що випускається, технології виробництва, основних фондів, професійним складом кадрів це:

-: Промисловість

+: Галузь

-: Підприємництво

I:

S: Основним кількісним параметром класифікації підприємств

виступає:

-: Тип власності

+: Асортимент продукції, що випускається

-: Чисельність працівників

I:

S: Основним якісним параметром класифікації підприємств

виступає:

+: Тип власності

-: Чисельність працівників

-: Розмір підприємства

I:

S: Цілі підприємства класифікуються за:

+: Пріоритетності, періоду часу

-: Методам організації виробничого процесу, ознакою

-: Діяльності

I:

S: Профіль, масштаби і галузева приналежність підприємства

визначається:

-: Складом функціональних відділів

-: Складом керуючих органів

+: Складом і спеціалізацією виробничих цехів і відділів

-: Виробничої інфраструктурою

I:

S: Загальна структура підприємства це:

- Склад і співвідношення внутрішніх ланок підприємства, що складають єдиний господарський об'єкт

+: Комплекс виробничий підрозділів, підрозділів обслуговуючих працівників, а також організаційних ланок управління підприємством, їх кількість, величина, взаємозв'язку і співвідношення між цими підрозділами за розміром зайнятих площ, чисельності працівників

-: Упорядкована сукупність служб, керуючих його діяльністю, з їх взаємозв'язками і соподчинением

-: Форма організації виробничого процесу, що знаходить вираз у розмірах підприємства, кількості, складі і питомій вазі цехів і служб, їх плануванні, а також складі, кількості і плануванні виробничих дільниць і робочих місць всередині цехів

I:

S: Організаційна структура управління підприємством це:

+: Склад і співвідношення внутрішніх ланок підприємства, що складають єдиний господарський об'єкт

-: Комплекс виробничий підрозділів, підрозділів обслуговуючих працівників, а також організаційних ланок управління підприємством, їх кількість, величина, взаємозв'язку і співвідношення між цими підрозділами за розміром зайнятих площ, чисельності працівників

-: Упорядкована сукупність служб, керуючих його діяльністю, з їх взаємозв'язками і соподчинением

-: Форма організації виробничого процесу, що знаходить вираз у розмірах підприємства, кількості, складі і питомій вазі цехів і служб, їх плануванні, а так само складі, кількості і плануванні виробничих дільниць і робочих місць всередині цехів

I:

S: Виробнича структура підприємства:

- Склад і співвідношення внутрішніх ланок підприємства, що складають єдиний господарський об'єкт

-: Комплекс виробничий підрозділів, підрозділів обслуговуючих працівників, а також організаційних ланок управління підприємством, їх кількість, величина, взаємозв'язку і співвідношення між цими підрозділами за розміром зайнятих площ, чисельності працівників

-: Упорядкована сукупність служб, керуючих його діяльністю, з їх взаємозв'язками і соподчинением

+: Форма організації виробничого процесу, що знаходить вираз у розмірах підприємства, кількості, складі і питомій вазі цехів і служб, їх плануванні, а також складі, кількості і плануванні виробничих дільниць і робочих місць всередині цехів

I:

S: Робоче місце - це:

+: Ланка виробничого цеху, що обслуговується одним або кількома робочими для виконання однієї або групи операцій з оснащенням, обладнанням, інструментарієм і різними організаційно-технічними засобами

- Організаційно-відокремлений підрозділ, що складається з ряду виробничих і обслуговуючих ділянок, де здійснюється завершений цикл виробництва

I:

S: Ділянка - це:

-: Ланка виробничого цеху, що обслуговується одним або кількома робочими для виконання однієї або групи операцій з оснащенням, обладнанням, інструментарієм і різними організаційно технічними засобами

+: Група робочих місць, де здійснюється щодо закінчена частина виробничого процесу - або по виготовленню частини готового продукту, або по виконанню стадії технологічного процесу

I:

S: Цех - це

+: Організаційно-відокремлений підрозділ, що складається з ряду виробничих і обслуговуючих ділянок, де здійснюється завершений цикл виробництва

+: Група робочих місць, де здійснюється щодо закінчена частина виробничого процесу - або по виготовленню частини готового продукту, або по виконанню стадії технологічного процесу

I:

S: До основних цехів відносяться цехи:

+: Заготівельні, обробні, складальні

-: Транспортні, енергетичні, складські

-: Інструментальні, ремонтні, механічні

I:

S: До обслуговуючим цехах відносяться цехи:

-: Механічні, термічні, гальванічні

+: Складські, транспортні, енергетичні

-: Ливарні, ковальсько-штампувальні, ремонтні

I:

S: До складу заготівельних цехів входять цехи:

+: Ливарні, ковальсько-штампувальні, зварювальних конструкцій

-: Механічні, термічні, гальванічні

-: Транспортні, ремонтні, інструментальні

V1: Загальна і виробнича структура підприємства промисловості

I:

S: До складу обробних цехів входять цехи:

+: Механічні, термічні, гальванічні

-: Ремонтні, інструментальні, енергетичні

-: Транспортні, складські, складальні

I:

S: До допоміжних цехів відносяться цехи:

+: Ремонтні, інструментальні, будівельно-монтажні

-: Транспортні, складські, енергетичні

-: Ливарні, механічні, складальні

I:

S: Розрізняють типи виробничої структури підприємства:

+: Предметний, технологічний, змішаний

-: Лінійний, функціональний, територіальний

-: Предметний, технологічний, функціональний

I:

S: Що з перерахованого відноситься до часу виконання

допоміжних операцій:

-: Контроль якості обробки виробів

+: Налагодження та дрібний ремонт обладнання

-: Виготовлення вироби

-: Збірка вироби

I:

S: Цехи і виробничі ділянки, створені за принципом

технологічної однорідності - це:

+: Предметна структура

-: Змішана структура

-: Технологічна структура

-: Виробнича структура

I:

S: Назвіть принципи побудови оптимальної виробничої

структури підприємства:

-: Збільшення обсягу випуску продукції

-: Рівень спеціалізації і кооперування виробництва

+: Дотримання раціонального співвідношення між основними і допоміжними цехами

-: Забезпечення пропорційності між усіма підрозділами підприємства

I:

S: Які характеристики відносяться до одиничного типу виробництва

продукції:

-: Номенклатура продукції - необмежена

-: Обладнання, що застосовується - універсальне

- Кваліфікація робітників - невисока

+: Собівартість продукції - низька

I:

S: Які характеристики відносяться до серійного типу виробництва

продукції:

+: Номенклатура продукції - необмежена

-: Номенклатура продукції - обмежена

-: Висока кваліфікація робітників

I:

S: Які характеристики відносяться до масового типу виробництва

продукції:

-: Низька собівартість одиниці продукції

+: Застосовується універсальне обладнання

-: Випуск продукції періодично повторюється

I:

S: Ланка виробничого цеху, що обслуговується одним або кількома

робочими для виконання однієї або групи операцій з оснащенням,

обладнанням, інструментарієм і різними організаційно

технічними засобами - це:

+: Робоче місце

-: Цех

-: Ділянка

-: Відділ

I:

S: Група робочих місць, де здійснюється щодо закінчена частина

виробничого процесу - або по виготовленню частини готового

продукту, або по виконанню стадії технологічного процесу:

+: Ділянка

-: Цех

-: Відділ

-: Підрозділ

I:

S: Організаційно-відокремлений підрозділ, що складається з ряду

виробничих і обслуговуючих ділянок, де здійснюється

завершений цикл виробництва:

+: Цех

-: Корпус

-: Відділ

-: Робоче місце

I:

S: Виробництво виливків, штамповок здійснюється в цехах:

-: Допоміжних

-: Основних

+: Підсобних

-: Обслуговувати

I:

S: Розрізняють робочі місця:

+: Прості, колективні, стаціонарні

-: Надання механічні, допоміжні

-: Многостаночную, колективні, механічні

I:

S: Для колективного робочого місця характерно наступне:

+: Один агрегат обслуговується кількома працівниками

-: Одним працівником обслуговується кілька агрегатів

-: Один працівник обслуговує один агрегат

I:

S: Метод організації, який характеризується виготовленням різної

номенклатури продукції і кількостях визначається партіями - це:

-: Поточний метод

-: Серійний метод

+: Партіонний метод

-: Індивідуальний метод

I:

S: Метод організації виробництва, який характеризується

виготовленням продукції в одиничному екземплярі або невеликими

повторюваними партіями - це:

-: Індивідуальний метод

-: Поточний метод

-: Партійонний метод

+: Одиничний метод

I:

S: Інфраструктура підприємства - це:

+: Підрозділи з обслуговування основного виробництва

-: Підрозділи по соціальному обслуговуванню

-: Підрозділи з обслуговування основного виробництва і соціальному обслуговуванню колективу

I:

S: Метою виробничої інфраструктури підприємства є:

-: Забезпечення прибуткової роботи підприємства

+: Забезпечення оптимальної роботи підприємства

-: Забезпечення безперебійного і ефективного функціонування виробничого процесу

I:

S: Головна мета підприємництва:

+: Отримання прибутку, шляхом задоволення суспільних потреб

-: Забезпечення фінансової стабільності

-: Підвищення якості продукції та послуг

-: Збільшення обсягів виробництва

-: Економія ресурсів

I:

S: Організаційно-правові форми підприємницької діяльності:

+: Господарські товариства

-: Фінансово-промислові групи

-: Концерни

-: Малі підприємства

I:

S: Організаційно-економічні форми підприємницької

діяльності:

+: Асоціація

-: Повне товариство

-: акціонерне товариство

-: Комбінати

I:

S: Види підприємництва:

+: Консультативне

-: Приватна

-: Державне

I:

S: Основним полем діяльності фінансового підприємництва

є:

+: Фондові біржі

-: Товарні біржі

- Страхування

I:

S: До комерційним організаціям відносяться:

+: Товариства з додатковою відповідальністю

-: Асоціації

I:

S: Державна підтримка малого бізнесу передбачає:

+: Пільги в оподаткуванні

-: Планування господарської діяльності підприємства

-: Встановлення цін на продукцію

I:

S: Класифікація підприємницької діяльності за формами

власності:

+: Приватна, державна

-: Комерційне, фінансове, виробниче

I:

S: Класифікація підприємницької діяльності за кількістю

власників:

+: Колективна, індивідуальна

-: Приватна, державна

I:

S: У чому відмінність комерційної фірми від некомерційної:

+: Мета комерційної фірми - отримання прибутку

-: Мета комерційної фірми - покупка і продаж товарів

-: Мета комерційної фірми - надання послуг і виконання робіт

I:

S: Типи акціонерних товариств:

+: ЗАТ, ВАТ

-: ВАТ, АТЗТ

-: ЗАТ, АТВТ

I:

S: Фірма це:

+: Юридично самостійна підприємницька (комерційна) організація, що складається з одного або декількох підприємств, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом задоволення суспільних потреб

-: Виробнича організація, що здійснює, з технологічної точки зору, однорідну діяльність

-: Об'єднання осіб, створене для здійснення підприємницької діяльності

I:

S: У виробничій структурі фірми виділяють основні

виробничі ланки:

+: Цех

-: Лабораторія

-: Цехова їдальня

I:

S: Розмір оплати статутного капіталу акціонерного товариства на момент його

реєстрації складає:

+: Повинен бути оплачений в розмірі не менше 50%

-: Повинен бути сплачений повністю

-: Повинен бути сплачений в розмірі не менше 75%

I:

S: Вищий орган управління акціонерним товариством:

+: Загальні збори акціонерів

-: Рада директорів

-: Правління

-: Наглядова рада

I:

S: Власником унітарного підприємства може бути:

+: Державні та муніципальні органи влади

-: Будь-який суб'єкт господарського права

-: Юридичні та фізичні особи

I:

S: Учасників картелю об'єднує:

+: Єдина політика в області збуту

-: Єдині органи управління

-: Єдиний технологічний процес

-: Перехресне володіння акціями

I:

S: Консорціум це:

+: Об'єднання підприємців з метою спільного проведення великої

фінансової операції

-: Багатогалузеве акціонерне товариство, яке здійснює контроль через

систему участі

-: Об'єднання збуту продукції підприємцями однієї галузі для

усунення зайвої конкуренції між собою

I:

S: Концерн це:

+: Багатогалузеве акціонерне товариство, яке здійснює контроль через

систему участі

-: Об'єднання промислового, банківського, страхового та торгового

капіталів, а також інтелектуального потенціалу підприємств

-: Об'єднання збуту продукції підприємцями однієї галузі для

усунення зайвої конкуренції між собою

I:

S: Яку відповідальність несуть члени товариства на вірі по його

зобов'язаннями:

+: Дійсні члени несуть повну солідарну відповідальність, а

-: Члени-вкладники - в межах внеску в майно товариства

-: Дійсні члени та члени-вкладники несуть повну відповідальність

-: Дійсні члени та члени-вкладники несуть повну солідарну

відповідальність

I:

S; Джерело формування статутного капіталу державного

підприємства:

+: Майно, закріплене державою за підприємством на праві

-: Повного господарського відання

-: Сума часток власників

- Майно, надане учасниками для ведення діяльності

I:

S: Джерело формування статутного капіталу товариства з обмеженою

відповідальністю:

-: Сума часток власників

+: Сума вкладів його працівників

- Майно, надане учасниками для ведення діяльності

I:

S: Джерело формування статутного капіталу відкритого акціонерного

суспільства:

-: Сума часток власників

+: Сукупна номінальна вартість акцій усіх типів

-: Сума вкладів його працівників

I:

S: Джерело формування статутного капіталу виробничого

кооперативу:

+: Майно, надане учасниками для ведення діяльності

- Майно, закріплене державою за підприємством на праві

-: Повного господарського відання

-: Сума часток власників

I:

S: Джерело формування статутного капіталу орендного підприємства:

-: Сума вкладів його працівників

+: Сума часток власників

-: Сукупна номінальна вартість акцій усіх типів

V1: Основні засоби (фонди) підприємства

I:

S: Статутний капітал це:

+: Сума коштів, наданих власниками для забезпечення

-: Статутної діяльності підприємства

- Сукупність усіх матеріальних елементів, що беруть участь в процесі

-: Виробництва продукції

I:

S: Фактори, що впливають на ефективність роботи фірми, в залежності від

спрямованості їх дій:

+: Позитивні, негативні

-: Внутрішні, зовнішні

-: Об'єктивні, суб'єктивні

I:

S: Фактори, що впливають на ефективність роботи фірми, в залежності від

місця виникнення:

-: Позитивні, негативні

+: Внутрішні, зовнішні

-: Об'єктивні, суб'єктивні

I:

S: Ознаки, якими має володіти юридична особа:

+: Наявність відокремленого майна; здатність відповідати по

зобов'язаннями своїм майном; здатність виступати в

господарському обороті від свого імені; можливість подавати позови та

виступати в якості відповідача в суді

-: Галузева приналежність; розміри; ступінь спеціалізації і

масштаби виробництва однотипної продукції; методи організації

виробництва і ступінь його механізації та автоматизації;

організаційно-правові форми

I:

S: Підстави, для класифікації юридичних осіб:

-: Наявність відокремленого майна; здатність відповідати по

зобов'язаннями своїм майном; здатність виступати в

господарському обороті від свого імені; можливість подавати позови та

виступати в якості відповідача в суді

+: Галузева приналежність; розміри; ступінь спеціалізації і

масштаби виробництва однотипної продукції; методи організації

виробництва і ступінь його механізації та автоматизації;

організаційно-правові форми

I:

S: Юридичні особи це:

+: Організації (підприємства), які мають у власності

відокремлене майно, відповідають за своїми зобов'язаннями своїм

майном, мають право від свого імені укладати договори на все

види діяльності, отримують право пред'являти позови і виступати в суді

в якості відповідача

-: Громадяни, які можуть: мати майно на праві власності,

успадковувати і заповідати майно, займатися підприємницькою і

інший, не забороненої законом діяльністю, здійснювати не

суперечать закону угоди, нести майнову та іншу

відповідальність за свою діяльність

I:

S: Фізичні особи це:

-: Організації (підприємства), які мають у власності

відокремлене майно, відповідають за своїми зобов'язаннями своїм

майном, мають право від свого імені укладати договори на все

види діяльності, отримують право пред'являти позови і виступати в суді

в якості відповідача

+: Громадяни, які можуть: мати майно на праві власності,

успадковувати і заповідати майно, займатися підприємницькою і

інший, не забороненої законом діяльністю, здійснювати не

суперечать закону угоди, нести майнову та іншу

відповідальність за свою діяльність

I:

S: Юридичні особи, щодо яких їх учасники маютьОсобливості проведення приймання товарів, що надходять в торгове підприємство різними видами транспорту. | 2 сторінка

3 сторінка | 4 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати