На головну

Основні напрямки рац. использ. і охорони мінер. ресурсів.

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. A-Амінокислоти, класифікація стереохімія, кислотно-основні властивості, особливості хімічної поведінки. Пептиди, пептидний зв'язок. Поділ амінокислот і пептидів.
  3. I.I. ЗА НАПРЯМАМИ бакалаврату
  4. II Основні завдання регіонального розвитку
  5. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення
  6. II. Основні жанри усного ділового спілкування
  7. II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.

Кодекс РБ про надра (1997) визначає вимоги щодо раціонального використання та охорони надр:

1) Дотримання встановлю законодавчих порядку предоставл надр в користування і недопущення самовільного користування надрами;

2) Повне і комплексне геологічне вивчення надр, що забезпечує достовірну оцінку запасів підлога / позов;

3) Недопущення псування розроблюваних родовищ підлога / позов в результаті користування надрами;

4) Забезпечення повного вилучення з запасів підлога / позов і попутних компонентів;

5) Раціональне використання розкривних порід;

6) Охорона родовищ підлога / позов від затоплення, пожеж та ін лих, що знижують кач і цінність підлога / позов.

Напрями геологорозвідувальних робіт:

1) Пошук і розвідка родовищ нафти і газу;

2) Пошук і підготовка до пром освоєння бурого вугілля;

3) Оцінка перспектив алмазоносності;

4) Розвідка запасів залізних руд;

5) Підготовка до промислового освоєння мінералізованих розсолів;

6) Пошук і розвідка нових родовищ кор. ископ.

Плани і прогнози включають розробку екологобезпечних та економ еф технологій видобутку, переробки і использ хв сировини, підвищення коеф вилучення підлога / позов (видобуток нафти -не перевищує 40%, впровадження технологій при розробці калійних солей -Старобінское родовище, сокращ відходів вироб-ва до 10 %).

Складено схеми охорони природи (оцінка сучасного стану природного середовища, прогноз природних процесів в умовах антропогенного впливу).

28. управління природокористуванням: сутність, методи, функції. управління природокористуванням - Це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони окр. середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економіч. відносинах.методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціон. природокористування та охорони окруж. середовища. Основні з них: Адміністративні (командно-розпорядчі) - забезпечуються можливістю держав. примусу; економічні - створюють безпосередню матеріально. зацікавленість суб'єктів господарювання у виконанні необхідних екологічний. заходів, рішень органів управління в сфері природокористування; соціально-психологічні - методи морального стимулювання, які реалізуються за допомогою заходів як заохочувального характеру, так і впливу на порушників. Управління природокористуванням передбачає здійснення цілого ряду специфічних. функцій є видів діяльності, що впливають на еколого-економічні відносини. Спільними для всіх галузей і ланок управління природокористуванням є: нормотворчість і законодавча ініціатива в області охорони навколишнього середовища і природокористування; облік природних об'єктів і ведення природних кадастрів; здійснення моніторингу навколишнього середовища; екологічний контроль, експертиза та аудит; еколого-економічне прогнозування і планування; економічне стимулювання природоохоронної діяльності; вирішення спорів про право користування природними ресурсами, застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства та ін.Лісові ресурси РБ. особливості лісокористування і лісовідновлення. | Управління природоохоронною діяльністю та раціональним природокористуванням на підприємстві.

Ф-ції та завдання ЕП, теор основи і методи еколого-екон досліджень. | Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. | Земля як засіб виробництва і просторовий базис розвитку суспільства | Основні напрямки охорони і відновлення земель. | Контроль в області природокористування. і пріродоохр. деят. | Удосконалення виробничих показників з урахуванням екологічних вимог | Формир. рин. інститутів еколого-економ. регулир. | Поняття, утримуючі. і види шкоди від забруднення і виснаження ОС. | Сутність і основні показателіЕкономіч еффектівностіПріродоохранних витрат. | Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати