На головну

Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами

  1. A) потенційної енергії тіла піднятого над землею
  2. A) потенційної енергії пружно деформованого тіла
  3. A) силові лінії поля замкнутиДля потенційного поля ....
  4. Зв`язок між потенційною енергією і силою
  5. E) оборотних фондів і фондів обігу
  6. II. Ідентифікація потенційно шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів
  7. IX. Правова держава

В даний час, за оцінками фахівців, на міжнародному ринку знаходиться 70-80 тис. Хімічних речовин. Менше 1% з них мають вивчені токсикологічні характеристики. У більшості випадків не проведена оцінка їх впливу на навколишнє середовище. Щороку в торгівлю надходить приблизно 1-2 тис. Нових найменувань хімікатів.

На російському ринку знаходиться 20-25 тис. Різноманітних хімічних та інших речовин. Причому їх асортимент постійно збільшується. Такі речовини використовуються в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, в інших сферах. До них відносяться, наприклад, агрохімічні засоби (мінеральні добрива та отрутохімікати), озоноруйнівні речовини, радіоактивні речовини і матеріали, хімічні та інші речовини, що використовуються у військовій та інших сферах. На різних стадіях поводження з такими речовинами - при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні - може надаватися шкідливий вплив на природу. Такий вплив може виявлятися також матеріалами, що містять такі речовини.

під потенційно небезпечними речовинами і матеріалами розуміються хімічні та інші речовини, а також матеріали, що містять такі речовини, при поводженні з якими на стадіях їх транспортування, зберігання і використання можуть надаватися негативні впливи на стан природи.

До екологічного права мають відношення також такі різновиди речовин і матеріалів, як медикаменти, косметичні засоби, предмети побутової хімії і ін., Що прийшли в непридатність, такі речовини підлягають видаленню (знешкодження). Саме на цій стадії можливо шкідливий вплив на природу.

Загальні положення щодо регулювання відносин щодо поводження з хімічними та іншими речовинами і матеріалами встановлені федеральними законами «Про охорону навколишнього середовища» та «Про санітарно - епідеміологічного благополуччя населення». Практика регулювання поводження з хімічними та іншими речовинами і матеріалами, що можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище, розвивається стосовно окремих їх категорій - агрохімікатів, радіоактивних речовин і матеріалів та ін. Цим цілям служать федеральні закони від 19 липня 1997 № 109-ФЗ «Про безпечному поводженні з пестицидами і агрохімікатами», від 21 листопада 1995 № 170-ФЗ «Про використання атомної енергії», від 5 липня 1996 № 86-ФЗ «Про державне регулювання генно - інженерної діяльності» та ін.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з потенційно небезпечними хімічними і біологічними речовинами і матеріалами. Згідно ст. 47 Закону про охорону навколишнього середовища виробництво і обіг з потенційно небезпечними хімічними речовинами, в тому числі радіоактивними, іншими речовинами і мікроорганізмами допускаються на території Росії після проведення необхідних токсиколого - гігієнічних і токсикологічних досліджень цих речовин, встановлення порядку поводження з ними, природоохоронних нормативів і державної реєстрації цих речовин відповідно до законодавства Російської Федерації. Знешкодження потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин здійснюється за наявності погодженої в установленому порядку проектної та технологічної документації відповідно до законодавства.

Закон про санітарно - епідеміологічного благополуччя населення передбачив в якості однієї з основних заходів забезпечення безпечного поводження з потенційно небезпечними для людини хімічними, біологічними речовинами і окремими видами продукції державну реєстрацію (ст. 14). Потенційно небезпечні для людини хімічні, біологічні речовини і окремі види продукції допускаються до виробництва, транспортування, закупівлі, зберігання, реалізації та застосуванню (використання) після їх державної реєстрації.

Відповідно до ст. 43 вищеназваного Закону державній реєстрації підлягають вперше впроваджуються у виробництво і раніше не використовувалися хімічні, біологічні речовини й виготовлені на їх основі препарати, потенційно небезпечні для людини; окремі види продукції, що представляють потенційну небезпеку для людини; окремі види продукції, в тому числі харчові продукти, вперше ввозяться на територію Російської Федерації (перелік таких видів встановлюється Урядом РФ).

Державна реєстрація речовин і окремих видів продукції проводиться на підставі:

оцінки небезпеки речовин і окремих видів продукції для людини і довкілля;

встановлення гігієнічних та інших нормативів вмісту речовин, окремих компонентів продукції в середовищі існування;

розробки захисних заходів, в тому числі умов утилізації та знищення речовин і окремих видів продукції, щодо запобігання їх шкідливого впливу на людину і середовище існування.

Державна реєстрація продукції, що представляє потенційну небезпеку для людини, проводиться на стадії, що передує її виробництва на території Російської Федерації, а продукції, вперше ввозиться на територію Росії і раніше не реалізовує на її території, - до її ввезення на територію Росії.

Проведення державної реєстрації покладено на Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ, а також уповноважені ним установи Державної санітарно - епідеміологічної служби РФ. Ця робота проводиться в порядку, встановленому Положенням про державну реєстрацію та ведення державного реєстру окремих видів продукції, що представляють потенційну небезпеку для людини, а також окремих видів продукції, вперше ввозяться на територію Російської Федерації, затвердженим постановою Уряду РФ від 4 квітня 2001 № 262 .

Продукція, яка ввозиться на територію Російської Федерації, яка може мати шкідливий вплив на людину і середовище проживання, допускається до ввезення на територію Росії при наявності санітарно - епідеміологічного висновку про відповідність її санітарним правилам. Зобов'язання про виконання вимог санітарного законодавства до продукції, що ввозиться, гарантії дотримання санітарних правил при поставці кожної партії такої продукції є істотною умовою договорів (контрактів) поставок такої продукції.

Ряд спеціальних вимог і заходів природоохоронного призначення передбачене Законом «Про безпечному поводженні з пестицидами і агрохімікатами». Застосування пестицидів і агрохімікатів насамперед пов'язано з економічними інтересами отримання високих врожаїв. Одночасно використання цих речовин супроводжується забрудненням навколишнього середовища.

заходами з охорони навколишнього середовища при поводженні з цими речовинами служать:

реєстраційні випробування пестицидів і агрохімікатів;

експертиза результатів реєстраційних випробувань пестицидів і агрохімікатів;

державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів;

ліцензування діяльності в області безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами;

стандартизація і сертифікація пестицидів і агрохімікатів;

державний нагляд і контроль за безпечним поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

Необхідність реєстраційних випробувань пестицидів і агрохімікатів - нове і найважливіше правова вимога в даній сфері. В зміст реєстраційних випробувань входить:

оцінка небезпеки негативного впливу пестицидів і агрохімікатів на здоров'я людей і розробку гігієнічних нормативів, санітарних норм і правил [88];

визначення ефективності застосування пестицидів і агрохімікатів і розробку регламентів їх застосування;

екологічна оцінка регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів;

експертиза результатів реєстраційних випробувань пестицидів і агрохімікатів.

Проводять реєстраційні випробування юридичні особи, які мають необхідне для цього наукове і матеріально - технічне забезпечення, фахівців відповідного профілю і кваліфікації. Такі юридичні особи повинні бути допущені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює організацію реєстраційних випробувань і державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, до проведення випробувань.

Експертиза результатів реєстраційних випробувань пестицидів і агрохімікатів включає в себе:

державну екологічну експертизу пестицидів і агрохімікатів. Проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі екологічної експертизи;

токсиколого - гігієнічну експертизу. Проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державного санітарно - епідеміологічного нагляду;

експертизу регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів, яка організовується Мінздоровсоцрозвитку Росії, а також уповноваженими ним установи Державної санітарно - епідеміологічної служби РФ.

На підставі експертизи результатів реєстраційних випробувань пестицидів і агрохімікатів і з урахуванням її висновків проводиться державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів. Державна реєстрація проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на термін десять років. У разі необхідності додаткових досліджень з оцінки небезпеки негативного впливу пестицидів і агрохімікатів на здоров'я людей і навколишнє природне середовище потрібна нова державна реєстрація через два роки.

Зареєстрований пестицид або агрохімікатів вноситься в Державний каталог пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування на території Російської Федерації. Ведеться каталог спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який здійснює організацію реєстраційних випробувань і державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Діяльність в області безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами здійснюється громадянами та юридичними особами на підставі спеціальних дозволів (ліцензій). Видаються дозволи (ліцензії) спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами.

Пестициди і агрохімікати підлягають сертифікації на відповідність вимогам до безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами. Сертифікація проводиться в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює організацію реєстраційних випробувань і державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Спеціально уповноважені федеральні органи виконавчої влади здійснюють державний нагляд і контроль за безпечним поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

У законодавстві встановлено ряд важливих загальних вимог до безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами. Вони стосуються розробки нових пестицидів і агрохімікатів; інформації про безпечне поводження з пестицидами та агрохімікатами; виробництва, зберігання, транспортування пестицидів і агрохімікатів; їх ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації.

Так, розробник нових пестицидів і агрохімікатів зобов'язаний провести дослідження отриманих пестицидів або агрохімікатів з виявлення їх токсикологічних властивостей, впливу на навколишнє природне середовище для забезпечення заходів щодо безпечного поводження з ними.

З метою забезпечення споживачів інформацією про безпечне поводження з пестицидами та агрохімікатами громадяни або юридичні особи, які подали заявки на державну реєстрацію пестицидів і (або) агрохімікатів, представляють рекомендації про транспортування, застосування та зберігання пестицидів і агрохімікатів, тарної етикетки з попереджувальної маркуванням. При реалізації пестицидів та агрохімікатів продавець (постачальник) зобов'язаний забезпечити кожну одиницю ємності з пестицидом або агрохімікатів рекомендаціями про застосування, транспортуванні та зберіганні пестицидів і агрохімікатів і тарної етикеткою.

Пестициди і агрохімікати повинні проводитися відповідно до стандартів та іншими нормативними документами, погодженими із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами. Забороняється виробництво пестицидів і агрохімікатів, які не пройшли державну реєстрацію.

Зберігання пестицидів і агрохімікатів дозволяється в спеціалізованих сховищах, призначених тільки для їх зберігання. А їх транспортування допускається тільки в спеціально обладнаних транспортних засобах.

Застосовуються пестициди і агрохімікати: на основі дозволів; з урахуванням фітосанітарної, санітарної та екологічної обстановки, потреб рослин в агрохімікати, стану родючості земель (ґрунтів); з дотриманням встановлених регламентів і правил, що виключають їх негативний вплив на здоров'я людей і навколишнє природне середовище; тільки при використанні спеціальної техніки та обладнання. Застосування пестицидів обмеженого використання допускається на підставі спеціальних дозволів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади тільки громадянами, які мають спеціальну професійну підготовку.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією. Потреби в правовому регулюванні поводження з цим різновидом речовин і продукції пов'язані з необхідністю вирішення актуальної глобальної проблеми охорони озонового шару атмосфери Землі від руйнування. Руйнування цього шару, на думку фахівців, відбувається внаслідок викидів в атмосферу речовин, що призводять до розщеплення озону.

Згідно ст. 54 Закону про охорону навколишнього середовища охорона озонового шару атмосфери від екологічно небезпечних змін забезпечується за допомогою регулювання виробництва і використання речовин. Регулюється поводження з цими речовинами на національному рівні переважно на виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації, що випливають з Віденської конвенції про охорону озонового шару і Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією передбачені низкою підзаконних актів. Основні з них - постанови Уряду РФ від 5 травня 1999 № 490 «Про посилення заходів державного регулювання виробництва і споживання озоноруйнуючих речовин в Російській Федерації»; від 8 травня 1996 № 563 «Про регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції»; від 9 грудня 1999 року "Про посилення заходів державного регулювання ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції» та ін.

Основні заходи з регулювання обігу з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією стосуються діяльності, що здійснюється всередині країни, і імпортно - експортних операцій з ними. Заходи, що стосуються діяльності, що здійснюється всередині країни, Зокрема, включають:

розробку уповноваженими органами (природоохоронними, економічного розвитку, фінансів та ін.) комплексу невідкладних заходів щодо поетапного скорочення виробництва і споживання озоноруйнуючих речовин в Російській Федерації, передбачивши в тому числі організацію системи збору, зберігання, регенерації та утилізації озоноруйнуючих речовин, виробництво і споживання яких регулюється відповідно до Монреальським протоколом, а також створення їхніх резервних запасів для забезпечення знаходиться в експлуатації обладнання;

встановлення квот на виробництво на території Російської Федерації конкретних озоноруйнуючих речовин виходячи з розрахункових ставок, термінів та інших вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. Такі квоти були визначені колишнім Державним комітетом РФ по охороні навколишнього середовища спільно з Міністерством економіки РФ. При цьому виробництво озоноруйнуючих речовин з певного періоду (з 1 серпня 1999 г.) здійснюється тільки в тих випадках, коли ці речовини використовуються виключно як сировина для виробництва інших хімічних речовин, і в особливих випадках, передбачених Монреальським протоколом;

регулювання термінів (з 20 грудня 2000) обмеженого виробництва озоноруйнівних речовин;

заборона (з 1 липня 2000 г.) на створення на території Росії нових потужностей з виробництва озоноруйнівних речовин;

розробку та затвердження уповноваженими органами порядку використання коштів Глобального екологічного фонду та інших коштів, що спрямовуються на реалізацію заходів, і в першу чергу на ліквідацію та перепрофілювання потужностей з випуску озоноруйнуючих речовин, а також забезпечення контролю за цільовим використанням цих коштів.

Заходи з регулювання обігу з озоноруйнуючими речовинами і містить їх продукцією, що стосуються імпортно - експортних операцій з ними, Встановлені з метою забезпечення виконання зобов'язань Російської Федерації за Віденською конвенцією про охорону озонового шару 1985 року і Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, 1987 г. включають:

- Ліцензування ввезення в Росію і вивезення з Росії конкретних озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, за винятком транзитних перевезень через Російську Федерацію. Ліцензії видаються Мінекономрозвитку Росії на підставі рішення Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду про можливість здійснення ввезення в Росію і вивезення з Росії озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, що приймається на підставі висновку державної екологічної експертизи.

При цьому визначено перелік озоноруйнівних речовин і продукції, що містить озоноруйнівні речовини, заборонених до ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації;

- Допустимість ввезення в Росію і вивезення з Росії (з 1 березня 2000) конкретних озоноруйнуючих речовин тільки в випадках: використання цих озоноруйнуючих речовин виключно в якості сировини для виробництва інших хімічних речовин; в особливих випадках їх застосування, передбачених Монреальським протоколом; транзитних перевезень їх через Російську Федерацію з держав і в держави, які є сторонами Монреальського протоколу.

- Розробку переліку продукції з використанням озоноруйнуючих речовин, що ввозиться (вивозиться) в Російську Федерацію;

- Контроль за ввезенням в Росію і вивезенням з Росії ліцензованих озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції. Контроль здійснює Федеральна митна служба та інші спеціально уповноважені державні органи Російської Федерації.

Правові вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами і матеріалами. У зв'язку з широким використанням ядерних речовин в енергетиці та інших сферах і ризиком забруднення навколишнього середовища зумовлюється потреба в правовому регулюванні поводження з радіоактивними речовинами і матеріалами. Масштаби ризику шкоди для природи і людини можна, зокрема, оцінити по аварії на Чорнобильській АЕС.

У законодавстві та науковій літературі використовуються різні поняття, які виражають речовини, що володіють радіоактивним ефектом, - ядерні речовини, радіоактивні речовини, ядерні матеріали, радіоізотопна продукція, що розщеплюються речовини.

Радіоактивні речовини - не пов'язані з ядерним матеріалами речовини, що випускають іонізуюче випромінювання. Ядерні матеріали - матеріали, що містять або здатні відтворити діляться (розщеплюються) ядерні речовини.

Загальні вимоги та заходи щодо поводження з радіоактивними речовинами і матеріалами передбачені Законом про охорону навколишнього середовища. Згідно ст. 48 цього Закону юридичні та фізичні особи зобов'язані дотримуватися правил виробництва, зберігання, транспортування, застосування, поховання радіоактивних речовин (джерел іонізуючого випромінювання здійснюватиме) і ядерних матеріалів, не допускати перевищення встановлених гранично допустимих нормативів іонізуючого випромінювання, а в разі їх перевищення негайно інформувати органи виконавчої влади в області забезпечення радіаційної безпеки про підвищені рівні радіації, небезпечних для навколишнього середовища і здоров'я людини, вживати заходів щодо ліквідації вогнищ радіаційного забруднення. Даний Закон заборонив ввезення в Російську Федерацію ядерних матеріалів з іноземних держав з метою їх зберігання чи захоронення, а також затоплення, відправку в цілях поховання в космічний простір ядерних матеріалів, крім випадків, встановлених самим цим Законом.

Конкретні вимоги щодо радіоактивних речовин і матеріалів встановлено Федеральним законом «Про використання атомної енергії». Зокрема, названий Закон поширюється на такі види діяльності щодо поводження з радіоактивними речовинами і ядерними матеріалами, як:

- Облік і контроль ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- Експорт та імпорт ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- Підготовка фахівців в галузі використання ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- Фізичний захист ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

У законодавстві передбачені також вимоги до об'єктів використання, зберігання та інших видів поводження з розглянутими речовинами і матеріалами. На сучасному етапі такі об'єкти різноманітні:

- ядерні установки (Споруди і комплекси з ядерними реакторами, в тому числі атомні станції, судна та інші плавзасоби, космічні та літальні апарати, інші транспортні і транспортабельні кошти; споруди і комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами і ін.);

- радіаційні джерела (Що не відносяться до ядерних установок комплекси, установки, апарати, обладнання і вироби, в яких містяться радіоактивні речовини або генерується іонізуюче випромінювання);

- пункти зберігання (Пункти зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховища радіоактивних відходів - не пов'язані з ядерним установкам і радіаційним джерел стаціонарні об'єкти і споруди, призначені для зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зберігання або захоронення радіоактивних відходів);

- опромінені тепловиділяючі збірки ядерного реактора (Опромінені в ядерному реакторі і витягнуті з нього тепловиділяючі збірки, що містять відпрацьоване ядерне паливо) і ін.

Стосовно до цих об'єктів в законодавстві встановлено вимоги щодо їх розміщення, спорудження, приймання до експлуатації і введення в експлуатацію та експлуатації.

Відповідно до ст. 5 Закону про використання атомної енергії ядерні матеріали можуть знаходитися у федеральній власності або у власності юридичних осіб. Перелік ядерних матеріалів, які можуть перебувати виключно у федеральній власності, затверджується Президентом РФ. Президентом же затверджується перелік російських юридичних осіб (т. Е. Юридичних осіб, створених відповідно до законодавства Російської Федерації), у власності яких можуть знаходитися ядерні матеріали. Ядерні установки можуть знаходитися у федеральній власності або у власності російських юридичних осіб, перелік яких затверджується Президентом РФ. Пункти зберігання можуть знаходитися у федеральній власності або у власності російських юридичних осіб, якщо федеральним законом не передбачено інше. Радіаційні джерела, радіоактивні речовини можуть перебувати у федеральній власності, власності суб'єктів Федерації, муніципальної власності або у власності юридичних осіб.

На власників ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів, радіоактивних речовин покладено обов'язок здійснювати контроль за їх збереженням і належним використанням.

Державна політика в галузі поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами заснована на комплексному вирішенні проблем нормування їх отримання, освіти, використання, фізичного захисту, збору, реєстрації та обліку, транспортування і зберігання.

Різні види діяльності щодо поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами допускаються лише на підставі дозволів (ліцензій). До таких видів відносяться:

розміщення, спорудження, експлуатація та виведення з експлуатації ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами, в тому числі при розвідці і видобутку уранових руд, при виробництві, використанні, переробці, транспортуванні та зберіганні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

використання ядерних матеріалів і / або радіоактивних речовин при проведенні науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт;

проектування і конструювання ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

конструювання та виготовлення обладнання для ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

До найважливіших природоохоронних заходів відносяться державний облік і контроль ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. Ядерні матеріали підлягають державному обліку і контролю на федеральному і відомчому рівнях в системі державного обліку і контролю ядерних матеріалів, а радіоактивні речовини - на федеральному, регіональному і відомчому рівнях в системі державного обліку і контролю радіоактивних речовин для визначення наявної кількості цих матеріалів і речовин в місцях їх знаходження, запобігання втрат, несанкціонованого використання і розкрадань, надання органам державної влади, органам управління використанням атомної енергії та органам державного регулювання безпеки інформації про наявність і переміщення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, а також про їх експорті та імпорті.

У законодавстві встановлено спеціальні вимоги до транспортування, зберігання і переробки ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. так, транспортування має здійснюватися відповідно до спеціальних правил, правил транспортування особливо небезпечних вантажів. Перевізник ядерних матеріалів і радіоактивних речовин повинен мати дозвіл (ліцензію). При транспортуванні ядерних матеріалів, радіоактивних речовин транспортні організації з участю відправників і одержувачів зазначеної продукції, експлуатуючих організацій зобов'язані здійснювати заходи щодо попередження транспортних пригод та аварій і по ліквідації їх наслідків, а також заходи з охорони навколишнього середовища.

при зберіганні та переробці ядерних матеріалів і радіоактивних речовин повинна забезпечуватися надійний захист населення і навколишнього середовища від неприпустимого відповідно до норм і правил в галузі використання атомної енергії радіаційного впливу і радіоактивного забруднення.

Важливе значення для охорони навколишнього середовища має забезпечення фізичного захисту ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин. Відповідно до законодавства фізичний захист цих об'єктів передбачає єдину систему планування, координації, контролю та реалізації комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на:

запобігання несанкціонованого проникнення на територію ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання, запобігання несанкціонованому доступу до ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, запобігання їх розкрадання або псування;

своєчасне виявлення і припинення будь-яких посягань на цілісність і збереження ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, своєчасне виявлення і припинення диверсійних і терористичних актів, що загрожують безпеці ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання;

виявлення та повернення зниклих або викрадених ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин здійснюється на всіх етапах проектування, спорудження, експлуатації та виведення з експлуатації зазначених об'єктів використання атомної енергії, а також при поводженні з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами, в тому числі при транспортуванні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.

Фізичний захист ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин забезпечується експлуатуючими організаціями та спеціально уповноваженими на те державними органами в галузі використання атомної енергії, а на діючих судах і плавзасобах з ядерними установками і радіаційними джерелами, космічних і літальних апаратах з ядерними установками - їх екіпажами.

Для забезпечення охорони навколишнього середовища важливе значення має професійний рівень осіб, допущених до відповідних робіт. До роботи на ядерній установці, на радіаційному джерелі, в пункті зберігання, з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами допускаються особи, що задовольняють відповідним кваліфікаційним вимогам. Не допускаються до роботи особи з передбаченими переліком медичних протипоказань обмеженнями.

У міру екологічної небезпеки ядерних матеріалів і радіоактивних речовин важливе значення має правове регулювання експортно - імпортних операцій з ними. Регулювання відносин в цій сфері здійснюється низкою підзаконних нормативних правових актів, в тому числі Положенням про експорт та імпорт ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій, затвердженим постановою Уряду РФ від 15 грудня 2000 № 973.

Відповідно до цього Положення експорт ядерних товарів та технологій в країни, що не володіють ядерною зброєю, здійснюється тільки при наявності запевнень з боку уповноважених державних органів цих країн про те, що отримані предмети експорту, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:

- Не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї та інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

- Будуть забезпечені заходами фізичного захисту на рівнях не нижче рівнів, рекомендованих МАГАТЕ;

- Будуть реекспортуватися або передаватися з-під юрисдикції країни - одержувача в будь-яку іншу країну тільки на зазначених умовах.

Уповноважений державний орган країни - одержувача, що не володіє ядерною зброєю, повинен уявити запевнення про те, що без письмового дозволу Державної корпорації з атомної енергії «Росатом», узгодженого з Федеральною службою з технічного та експортного контролю, які не будуть здійснюватися:

- Будь-яка подальша передача установок для хімічної переробки опроміненого палива, ізотопного збагачення урану і виробництва важкої води, їх основних компонентів і предметів, вироблених на їх основі, а також урану із збагаченням 20% і вище, плутонію і важкої води;

- Використання або проектування для виробництва урану із збагаченням понад 20% переданих установок або технології для ізотопного збагачення урану, а також будь-яких інших установок, заснованих на такий технології.

Експорт в країни, що володіють ядерною зброєю, установок і технологій для хімічної переробки опроміненого палива, ізотопного збагачення урану, виробництва важкої води, їх основних компонентів, урану із збагаченням 20% і вище, плутонію і важкої води може здійснюватися тільки при наявності запевнень з боку уповноважених державних органів цих країн про те, що отримуються предмети експорту і предмети, вироблені на їх основі:

- Не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї та інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

- Будуть забезпечені заходами фізичного захисту на рівнях не нижче рівнів, рекомендованих МАГАТЕ;

- Будуть реекспортуватися або передаватися з-під юрисдикції країни - одержувача в будь-яку іншу країну тільки при наявності попередньої письмової згоди Державної корпорації з атомної енергії «Росатом», узгодженого з Федеральною службою з технічного та експортного контролю.

Експорт ядерних товарів та технологій, за винятком випадків їх виклику, перерахованих в додатку 2 до названого Положення, здійснюється за ліцензіями (разовим і генеральним), Що видаються Федеральною службою з технічного та експортного контролю.

Будь-які радіоактивні речовини і вироби на їх основі при вивезенні їх з Росії або ввезенні в Росію підлягають митного контролю та оформлення.

Порушення вимог щодо поводження з радіоактивними речовинами і ядерними матеріалами тягне за собою застосування дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно - правової відповідальності.

§ 2Призначення і правовий режим територій традиційного природокористування | Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами

| | | | Правовий режим лікувально - оздоровчих місцевостей, курортів і рекреаційних зон | | | Призначення і правовий режим санітарно - захисних зон | Призначення і правовий режим водоохоронних зон водних об'єктів і їх прибережних захисних смуг | Призначення і правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько - питного призначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати